Gå til hovedindhold
Du er her:

Udeservering og vareudstilling

Vejledning for ansøgning om midlertidig udeserverings- og vareudstillingstilladelse.

Proceduren for ansøgning om en midlertidig udvidet udeserverings- og vareudstillingstilladelse er:

  • Der ansøges via råden over vej.
  • Ansøgningen skal indeholde et billede og skitse af det ansøgte område til udeservering.
  • Der skal vedlægges en beskrivelse og skitse af størrelsen (bredde x længde) af det ansøgte udeserverings- og vareudstillingsområde og hvordan det tiltænkes møbleret og afspærret (se nedenstående vilkår).
  • En periode for udeserverings- og vareudstillingstilladelsens gyldighed (senest frem til den 31. oktober 2020)
  • Ved ansøgning om en midlertidig udeserverings- og vareudstillingstilladelse skal nedenstående ansøgningsblanket anvendes, som medsendes ansøgningen.

Den midlertidige tilladelse vil kun være gældende til senest den 31. oktober i indeværende år. Tilladelsen kan dog inddrages med 1 uges varsling, hvis der skal foretages gravearbejder eller lignende i det ansøgte område.

Hvad skal du være opmærksom på?

Det er vigtigt at holde sig for øje, hvilke arealer der ansøges om. Der kan som udgangspunkt ansøges om en udeserverings- og vareudstillingstilladelse til facadezonen (mellem facade og fortov), inventarzonen (mellem fortov og cykesti/kørebane) og afmærkede parkeringspladser beliggende ud for egen forretningsfacade. Der kan ikke søges om inddragelse af handicapparkeringspladser.

Der kan dog søges om arealer beliggende foran tilgrænsende naboejendomme, hvis ejeren giver tilladelse hertil (ved fuldmagt). Der skal tilsvarende indhentes tilladelse fra butiksejeren ved fuldmagt, hvis der er butikslokale i stueetagen.

Der kan også søges om udeserverings- og vareudstillingstilladelse på pladser, fx Ulrikkenborg Plads. De lokale forretningsdrivende, der ønsker at anvende pladsen, skal udarbejde en samlet plan for udeserverings- og vareudstillingsarealer, som vedlægges ansøgningen.

Vilkår for midlertidig udeserverings- og vareudstillingstilladelse

Følgende vilkår er gældende for tilladelsen:

Der kan ikke foretages ændringer af belægninger og vejudstyr i det ansøgte område.

Fortov (i min. 1,5 m bredde), cykelstier og kørebaner skal friholdes for inventar.

Ledelinjer for synshandicappede skal friholdes for inventar.

Inventaret må ikke være til fare for trafikanterne. Der må således fx ikke være udragende kanter og skarpe hjørner.

Der må ikke etableres faste installationer.

Alt inventar må tidligst sættes op en halv time før åbningstid og skal senest være fjernet en halv time efter lukketid.

Inventaret skal stables og aflåses i lukketiden. Hvis dette ikke er muligt, så skal det fjernes fra offentligt vejareal.

Ansøger skal sørge for forsvarlig afspærring af det ansøgte område, såfremt der søges om at benytte parkeringspladser til udeservering/vareudstilling.

Ansøger skal sørge for løbende vedligeholdelse af afspærringen.

Ansøger skal senest dagen inden ophør af tilladelsen fjerne afspærringen.

Afspærringsmateriel skal være ensartet i udseende og være sikret mod vejrlig, så det ikke vælter eller ryger ud på kørebanen.

Afspærringsmateriel skal holdes indenfor det ansøgte område.

Ansøger skal efterse, at afspærringsmaterialet står som ansøgt, på daglig basis.

Afspærringsmateriel må ikke benyttes til reklamer, skilte eller lignende.

Ansøger skal dagligt forestå ren- og vedligeholdelse af udeserverings-/vareudstillingsområdet og den etablerede afspærring.

Såfremt det konstateres, at vilkårene for tilladelsen ikke overholdes, vil ansøger blive påbudt at bringe forholdene i orden. Efterleves påbuddet ikke, vil tilladelsen blive inddraget.