Gå til hovedindhold
Du er her:

P-afgift

Hvis du har fået en p-afgift i Lyngby-Taarbæk Kommune

Tekniske problemer

Grundet tekniske problemer, kan det ske, at man modtager 2 partshøringer i forbindelse med indsendelse af en klage.

Parkeringskontrollen medvirker til, at Lyngby-Taarbæk kommune forbliver et rart sted at færdes – også som fodgænger og cyklist. Blandt andet derfor, er det vigtigt, at bilisterne overholder reglerne for parkering.

Ofte stillede spørgsmål om parkeringsafgift

 • Jeg er uenig i min parkeringsafgift, hvordan klager jeg?

  Hvis du vil klage over din p-afgift, kan det ske via vores selvbetjeningsløsning (NemID/MitID).

  Du skal have følgende klar, inden du klager over din p-afgift (p-bøde):

  • Registreringsnummer på din bil.
  • Løbenummeret på parkeringsafgiften (fremgår af såvel talon, girokort, påmindelser som rykkere)
  • Nøglekort eller app til NemID/MitID.
 • Hvad gør jeg hvis jeg er uenig i afgørelsen på min klage?

  Hvis du ikke er enig i afgørelsen, kan du sende en fornyet klage. Se kontaktoplysninger på denne side. 

  Du skal være opmærksom på, at en fornyet klage ikke betyder, at din afgift sættes i bero. Det betyder, at du skal betale selv om du har fornyet din klage. Får du medhold i den fornyede klage vil du få pengene igen.

 • Jeg vil gerne have min sag indbragt for fogedretten?

  Hvis du ønsker din sag indbragt for fogedretten kan du kontakte os via digital post. Se kontaktoplysninger på denne side. 

  Du vil løbende blive orienteret om forløbet af Fogedretssagen.

 • Hvor lang tid går fra at man modtager en p-afgift, til at man får en rykker og hvor meget er en rykker på?

  Betaler du ikke din afgift, eller klager over afgiften, udsender Lyngby-Taarbæk Kommune en betalingspåmindelse 12 hverdage efter p-afgiftens forfaldsdato. Påmindelsen har en betalingsfrist på 7 hverdage.

  1. betalingspåmindelse for parkeringsafgifter er gratis. 

 • Hvad koster en p-afgift?

  En parkeringsudgift udgør som udgangspunkt 510 kr. 

  I særlige tilfælde forhøjes afgiften til 1.020 kr. det gælder ved følgende overtrædelser:

  • Afgiften for at standse og parkere ulovligt på en handicapparkeringsplads er 1.020 kr. 
  • Afgiften for at parkere foran en ind- og udkørsel, fx ved porte er 1.020 kr. 
  • Afgiften for at standse og parkere ulovligt med lastbiler og busser over 3500 kg. Er 2040 kr. 
 • Jeg er studerende eller pensionist får jeg rabat på parkeringsafgiften?

  Da der er tale om en afgift, kan du ikke få den nedsat. Det er dog muligt at få udsat betalingen, eller få den delt i maksimum tre rater afhængigt af dine økonomiske forhold.

  Hvis du ønsker at udsætte din betaling, eller at få en afdragsordning skal du kontakte kommunens opkrævning, det kan du gøre her på telefon 4597 3100.

 • Hvorfor har jeg fået en parkeringsafgift?

  Du kan læse på din p-afgift, hvorfor du har modtaget den. Der fremgår under forseelsespunktet.

 • Kan jeg klage på andre måder?

  Ønsker du ikke at benytte selvbetjeningsløsningen til at indsende din klage, kan du klage ved at kontakte os på anden vis. Vores kontaktoplysninger fremgår af denne side.

Typisk forløb for en klage over en p-afgift

 • 1: Klage

  Du kan klage over afgiften til Lyngby-Taarbæk Kommune, hvis du mener afgiften er uberettiget pålagt.

  I henvendelsen forklares kort, hvorfor afgiften er uberettiget. Parkeringsafgiftens løbenummer og bilens registreringsnummer skal fremgå tydeligt. Klager uden korrekt registreringsnummer og løbenummer, vil dog ikke have opsættende effekt.

 • 2: Partshøring eller afgørelse

  Når parkeringskontoret modtager klagen, vil du inden for 10 hverdage modtage en afgørelse eller en partshøring. Inddrivelsen af din p-afgift vil blive sat i bero, indtil klagen er afgjort.

  • Er der enighed om de faktiske forhold, vil du modtage en afgørelse, hvor vi enten giver medhold eller fastholder afgiften.
  • Er der uenighed om de faktiske forhold, vil du modtage en partshøring hvor Parkeringskontoret redegør for de oplysninger som vil ligge til grund for afgørelsen af klagen. I tilfælde af en partshøring vil den samlede sagsbehandlingstid være 1-2 måneder.
 • 3: Dine kommentarer til partshøring

  I forbindelse med partshøringen indbydes du til at kommentere skriftligt på de fremsendte oplysninger - inden for 15 hverdage efter partshøringen, .

 • 4: Afgørelse

  Hvis vi ikke hører fra dig inden for 15 hverdage eller hvis sagen er fuldt belyst, vil klagen efterfølgende blive afgjort på baggrund af de samlede oplysninger i sagen, herunder også de oplysninger du har indsendt.

 • 5: Hvis du ikke får medhold

  Får du ikke medhold af Parkeringskontoret, og undlader du at betale afgiften, vil sagen blive overgivet til Gældsstyrelsen.

  Hvis du fortsat er uenig i afgørelsen, kan køretøjets registrerede ejer eller bruger henvende sig til parkeringskontoret og bede om, at få sagen prøvet i fogedretten. Det kræver dog, at afgiften ikke er betalt.  Omkostninger forbundet med fogedsagsbehandlingen skal du selv betale, medmindre du får fuldt ud medhold i fogedretten.

Yderligere oplysninger

 • Sådan behandler vi dine personoplysninger

  I forbindelse med at Lyngby-Taarbæk Kommune registrer personoplysninger om dig ifm. udstedelse af afgift, bliver vi dataansvarlig for dine personoplysninger. Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: identificere dig som ejer af bilen, udstedelse af afgift, og behandling af eventuel klage.

  Grundlaget for behandling af dine oplysninger er databeskyttelsesloven artikel 6, stk. 1, litra e, databeskyttelsesloven § 8, stk. 1 § 11, færdselslovens § 122a og bekendtgørelse nr. 877 af 25. juni 2018 om vejmyndighedernes parkeringskontrol. Vi behandler personoplysninger om dig i kategorien almindelige personoplysninger (fx navn, bilens reg.nr, din adresse) strafbare forhold (afgiften) og eventuel følsomme personoplysninger i sager om handicap, hvor det er relevant for sagens behandling.

  Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger, i det omfang det er relevant, til andre myndigheder herunder Gældsstyrelsen, Politi med flere.

  De personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig er omfattet af kommunens journaliseringspligt. Oplysninger bliver som udgangspunkt opbevaret i 5 år efter sagens afslutning, medmindre andet følger af gældende lovgivning.

  Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 – 18 og 20 - 21 en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig, hvilket du til enhver tid kan rette henvendelse om:  • At blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse

  • Indsigt i behandlingen af personoplysninger.

  • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger

  • Berigtigelse, sletning, begrænsning eller udlevering af personoplysninger.

 • Betalingsvejledning

  Beløbet skal være indbetalt inden 10 dage via din bank eller netbank. Betalingsoplysningerne står på selve talonen. 

  Kontakt Opkrævningsafdelingen på telefon 4597 3100, hvis du har spørgsmål til henstand eller afdragsordning.  

 • Overholdes betalingsfristen ikke

  Betales parkeringsafgiften ikke udsendes en påmindelse. Betales denne ikke, vil der blive udstedt 1 rykkerskrivelse, som pålægges et gebyr på 250 kr. Hvis der fortsat ikke indbetales, vil kravet blive fremsendt til inddrivelsesmyndigheden SKAT, der herefter inddriver beløbet fx ved udlæg og eller lønindeholdelse. Ved udlæg udløses retsafgift på mindst 300 kr. og et yderligere gebyr. Pålæg om lønindeholdelse udløser også et gebyr på 250 kr.

  Når parkeringsafgiften ikke betales til tiden registreres du i Det Centrale Fordringsregister, og vil først bliver slettet når restancen er betalt.

 • Nedslag for studerende eller pensionister

  Du kan ikke få en parkeringsafgift nedsat, heller ikke selvom du eksempelvis er studerende på SU, lærling, modtager overførselsindkomst eller er pensionist.

 • Afdragsordning?

  Hos Opkrævningen kan du høre om dine muligheder for at sætte en regning i bero eller indgå en afdragsordning. Hvis du har gæld til kommunen, kan Opkrævningen hjælpe dig med at lave en plan for, hvordan du betaler afdrag.

  Opkrævningen kan kontaktes på telefon nr. 4597 3100.

 • Betaling fra udlandet

  Hvis du skal betale en parkeringsafgift fra Lyngby-Taarbæk kommune fra udlandet, skal du benytte disse oplysninger:

  Bankoverførsel fra udlandet:

  Iban.nr. DK6430000009021000

  Swiftnr. Dabadkkk