Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Parkeringskontrollen medvirker til, at Lyngby-Taarbæk kommune forbliver et rart sted at færdes – også som fodgænger og cyklist. Blandt andet derfor, er det vigtigt, at bilisterne overholder reglerne for parkering.

Hvis du vil klage

Du kan rette skriftlig henvendelse til Lyngby-Taarbæk Kommune, hvis du mener afgiften er uberettiget pålagt. I klagen forklares kort, hvorfor afgiften er uberettiget. Parkeringsafgiftens løbenummer eller bilens registreringsnummer skal fremgå tydeligt. Klager uden registreringsnummer eller løbenummer, vil ikke have opsættende effekt.

Nedenfor kan du se et typisk forløb for en klage over en p-afgift.

Klageforløb

 • 1: Klage

  Du kan rette skriftlig henvendelse til Lyngby-Taarbæk Kommune, hvis du mener afgiften er uberettiget pålagt. I henvendelsen forklares kort, hvorfor afgiften er uberettiget. Parkeringsafgiftens løbenummer eller bilens registreringsnummer skal fremgå tydeligt. Klager uden registreringsnummer eller løbenummer, vil dog ikke have opsættende effekt.

 • 2: Partshøring eller afgørelse

  Når parkeringskontoret modtager klagen, vil du inden for 10 hverdage modtage en afgørelse eller en partshøring. Inddrivelsen af din p-afgift vil blive sat i bero, indtil klagen er afgjort.

  • Er der enighed om de faktiske forhold, vil du modtage en afgørelse, hvor vi enten giver medhold eller fastholder afgiften.
  • Er der uenighed om de faktiske forhold, vil du modtage en partshøring hvor Parkeringskontoret redegør for de oplysninger som vil ligge til grund for afgørelsen af klagen. I tilfælde af en partshøring vil den samlede sagsbehandlingstid være 1-2 måneder.
 • 3: Dine kommentarer til partshøring

  I forbindelse med partshøringen indbydes du til at kommentere skriftligt på de fremsendte oplysninger - inden for 15 hverdage efter partshøringen, .

 • 4: Afgørelse

  Hvis vi ikke hører fra dig inden for 15 hverdage eller hvis sagen er fuldt belyst, vil klagen efterfølgende blive afgjort på baggrund af de samlede oplysninger i sagen, herunder også de oplysninger du har indsendt.

 • 5: Hvis du ikke får medhold

  Får du ikke medhold af Parkeringskontoret, og undlader du at betale afgiften, vil sagen blive overgivet til Opkrævningen / SKAT.

  Hvis du fortsat er uenig i afgørelsen, kan køretøjets registrerede ejer eller bruger henvende sig til Opkrævningen og bede om, at få sagen prøvet i fogedretten. Det kræver dog, at afgiften ikke er betalt.

  Omkostninger forbundet med fogedsagsbehandlingen skal du selv betale, medmindre du får fuldt ud medhold i fogedretten.

Yderligere oplysninger

 • Oplysninger i henhold til Persondataloven

  I Lyngby-Taarbæk Kommunes parkeringsafgiftssystem bliver der behandlet oplysninger om køretøjet, tidspunktet og stedet for forseelsen, forseelsens art samt observationstiden, ligesom der er oprettet stamkort med oplysninger om navn, adresse, personnummer m.v. Du har ret til indsigt og berigtigelse af de oplysninger, jf. lovens §§ 31, 35 og 37, der behandles om dig. Formålet med behandlingen er at lette kommunens administration i forbindelse med opkrævning af parkeringsafgifter.

 • Betalingsvejledning

  Beløbet skal være indbetalt inden 10 dage via din bank eller netbank. Betalingsoplysningerne står på selve talonen. 

  Kontakt Opkrævningsafdelingen på telefon 4597 3100, hvis du har spørgsmål til henstand eller afdragsordning.  

 • Overholdes betalingsfristen ikke

  Betales parkeringsafgiften ikke udsendes en påmindelse. Betales denne ikke, vil der blive udstedt 1 rykkerskrivelse, som pålægges et gebyr på 250 kr. Hvis der fortsat ikke indbetales, vil kravet blive fremsendt til inddrivelsesmyndigheden SKAT, der herefter inddriver beløbet fx ved udlæg og eller lønindeholdelse. Ved udlæg udløses retsafgift på mindst 300 kr. og et yderligere gebyr. Pålæg om lønindeholdelse udløser også et gebyr på 250 kr.

  Når parkeringsafgiften ikke betales til tiden registreres du i Det Centrale Fordringsregister, og vil først bliver slettet når restancen er betalt.

 • Nedslag for studerende eller pensionister

  Du kan ikke få en parkeringsafgift nedsat, heller ikke selvom du eksempelvis er studerende på SU, lærling, modtager overførselsindkomst eller er pensionist.

 • Afdragsordning?

  Hos Opkrævningen kan du høre om dine muligheder for at sætte en regning i bero eller indgå en afdragsordning. Hvis du har gæld til kommunen, kan Opkrævningen hjælpe dig med at lave en plan for, hvordan du betaler afdrag.

  Opkrævningen kan kontaktes på telefon nr. 4597 3100.

 • Betaling fra udlandet

  Hvis du skal betale en parkeringsafgift fra Lyngby-Taarbæk kommune fra udlandet, skal du benytte disse oplysninger:

  Bankoverførsel fra udlandet:

  Iban.nr. DK6430000009021000

  Swiftnr. Dabadkkk