Gå til hovedindhold
Du er her:

Det lokale Trafiksikkerhedsråd

Læs mere om Lyngby-Taarbæk Kommunes lokale Trafiksikkerhedsråd

Formål med trafiksikkerhedsrådet er:

at drøfte aktuelle emner og tiltag til fremme af trafiksikkerheden og tilgængeligheden i kommunen for alle trafikanter

 • at følge udviklingen i trafiksikkerheden
 • at deltage i landsdækkende, regionale og lokale trafiksikkerhedskampagner - og andre informationsindsatser for fremme af færdselssikkerheden
 • at arbejde for og komme med forslag og input til kommunens arbejde med trafiksikkerheden

Der afholdes årligt 2 ordinære møder i Det Lokale Trafiksikkerhedsråd.

Medlemmerne i det lokale trafiksikkerhedsråd

 • Formand for Teknik- og Miljøudvalget er født formand for Det lokale Trafiksikkerhedsråd.

Medlemmer består af 1 repræsentant for henholdsvis:

 • Nordsjællands Politi
 • Dansk Cyklistforbunds lokalafdeling
 • Skolerådet
 • Færdselskontaktlærer
 • Seniorrådet (Ældrerådet)
 • Danske Handicaporganisationer
 • Dansk Blindesamfund
 • Dansk Fodgænger Forbund
 • FDM
 • samt embedsmænd for "Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed" og "Center for Arealer og Ejendomme".

Henvendelser vedrørende Det lokale Trafiksikkerhedsråd kan rettes til trafikmobilitet@ltk.dk

Referat af møde i det Lokale Trafiksikkerhedsråd

 • Møde den 6. 12. 2023

  Mødedeltagere:

  Richard Sandbæk (formand for Teknikudvalget), Martin S. Friis

  (Nordsjællands Politi), Jeanette Astrup (Skolerådet), Henrik Brade (Seniorrådet), Niels

  Grüntelberg (Dansk Fodgænger Forbund), Annette Bredmose (Dansk blindesamfund),

  Nina Schmidt (personlige assistent for Annette Bredmose), John Halkær Kristiansen (LTK,

  afdelingsleder i Trafik og Mobilitet), Søren Ertløv Hansen (LTK, Trafik og Mobilitet), Jane

  Drejer Nielsen (LTK, Plan og Erhverv), Mette Dam Mikkelsen (LTK, Trafik og Mobilitet) og

  Jytte Olander (LTK, Trafik og Mobilitet).

  Afbud:

  Niels Wellendorf (Cyklistforbundet), Karen Hornshøj-Møller (Danske

  Handicaporganisationer) og Dennis Lange (FDM).

  Der er p.t ikke nogen repræsentant for Færdselskontaktlærerne

  Dagsorden:

  1. velkommen v/Richard Sandbæk
  2. Præsentationsrunde
  3. Information fra forvaltningen
   • Status for letbanen v/Søren Ertløv
   • Status og proces for Udviklingsplan for Kgs. Lyngby – Trafik v/Jane Drejer Nielsen
  4. Tema drøftelse:
   • Forslag til ny Trafiksikkerhedsplan 2023-2027 v/Mette Dam Mikkelsen
  5. Næste møde – dato
  6. Evt.

  Referat:

  AD1: Richard bød velkommen og gennemgik dagsordenen

  AD2: Der var kort præsentationsrunde

  Under præsentationen blev der stillet følgende spørgsmål:

  • SPM: Tilgængelighed på Lyngby Hovedgade: Det oplyses om, at udstilling, skilte m.v. placeres uden for inventarzonen i gangzoner til gene for fodgængere og især for blinde og svagtseende?
   • Svar: John Halkær Kristiansen oplyste, at kommunen har fokus på problemet og foretager systematisk kontrol. Han oplyste endvidere, at der kan skrives til forvaltningen på mail: trafikmobilitet@ltk.dk vedr. disse og lignende trafikale problemer.
  • SPM: Fodgængerovergange på Klampenborgvej: Der blev efterlyst tidsplan for hvornår signalanlæg i krydset Klampenborgvej/Lyngby Hovedgade retableres inkl. Lydsignaler, da det er svært for binde og svagtseende at krydse vejen?
   • Svar: Søren Ertløv Hansen oplyste, at ombygning af krydset er forsinket, og først forventes færdig ultimo jan 2023. Der er en overgang midt på Klampenborgvej mellem Magasin og Lyngby Storcenter, som er svær at finde for blinde og svagtseende. Som følge af forsinkelsen vil Søren undersøge, om der kan etableres opmærksomhedsfelter og ledelinjer til hjælp for blinde og svagtseende.

  AD3:

  Status for letbanen: 

  Søren Ertløv Hansen informerede om status for letbanearbejdet på henholdsvis Buddingevej, Lyngby Centrum, Klampenborgvej og Lundtoftegårdsvej. Præsentation er vedlagt som bilag 1.

  Foruden det der er vist i præsentationen informerede han om, at krydset Klampenborgvej/Lyngby Hovedgade forventes retableres inkl. lydfyr ultimo jan 2023, og hvor trafikken bliver dobbeltrettet på Lyngby Hovedgade igen. [Letbaneselskabet har efterfølgende oplyst at de forventer, at signalmaster mv. opsættes som det afsluttende arbejde. Afspærring mv bliver ikke rykket tilbage før det permanente anlæg er klar].

  Der blev stillet følgende spørgsmål:

  • SPM: Hvilke strækninger får underlag af skærver?
   • SVAR: Søren oplyste, at strækningen fra Cirkel K i krydset Klampenborgvej/Lundtoftegårdsvej til Akademivej samt strækningen i Tracéet langs Helsingørmotorvejen får underlag af skærver
  • SPM: Er der planer om at letbanebusser skal køre på strækninger med græsspor med henvisning til situation i Odense?
   • SVAR: Søren oplyste, at det ikke er meningen at letbanebusser skal køre i græsspor. Det er planen, at eventuelle erstatningsbusser for letbanen skal køre på vejareal ved siden af letbanesporene.

  Status og proces for Udviklingsplan for Kgs. Lyngby:

  Jane Drejer Nielsen genbesøgte visionen for Kgs. Lyngby Centrum, hvilke områder i centrum der arbejdes med, og processen. Præsentationen er vedlagt som bilag 2.

  Team SLA blev vinderen af Parallelopdraget for Kgs. Lyngby, og kommunen har indgået aftale med dem om udarbejdelse af udviklingsplan for Kgs. Lyngby. Jane gennemgik de opgaver vedr. trafik som Team SLA skal undersøge og komme med forslag til, som omfatter en strategi for trafik og parkering, herunder udarbejde parkeringsregnskab for parkeringspladser der nedlægges til at skabe rum for byudvikling.

  De skal udarbejde plan for indretning af Lyngby Hovedgade, blandt andet på baggrund af evaluering af forsøg med ensretning og med input fra interessentworkshoppen.

  Der skal udarbejdes skitseprojekt for området ved rådhus, Lyngby torv, Letbanestations og parkeringshus på Kastanievej, blandt andet under hensyntagen til nye strømme af fodgængere og cyklister mellem de enkelte funktioner.

  Det undersøges om det er muligt at placere en musikskole på Jernbanepladsen, samt om der er plads på denne lokation til musikskole i kombination med koncertsal.

  Det forventes at fagudvalg og KMB behandler forslag til udviklingsplan forår 2023, hvorefter at der vil være en offentlig høringsfase.  Der blev stillet følgende spørgsmål:

  • SPM: Hvad er planerne for genbrugsstationen på Firskovvej?
   • SVAR: Jane oplyste, at det kun er koblingen mellem Kgs. Lyngby og Firskovvej der ses på og ikke konkrete projekter. Genbrugsstationen har pladsproblemer og p.t ses der på om man kan placere genbrugsstationen på anden placering.
  • SPM: Bliver der udført tilgængelighedsrevision af udviklingsplanen?
   • SVAR: der vil blive udført tilgængelighedsrevision og trafiksikkerhedsrevision på konkrete vejprojekter og byrumsprojekter, men ikke på udviklingsplanen.

  AD 4: Forslag til ny Trafiksikkerhedsplan 2023-2027

  Præsentationen er vedlagt som bilag 3.

  Mette Dam Mikkelsen fortalte om formålet med trafiksikkerhedsplanen samt de analyser, undersøgelser, workshop, borgerundersøgelse og borgerhenvendelser som planen bygger på, og som danner baggrund for målsætningerne og de 5 udpegede fokusområder:

  Krydsulykker, Lette trafikanter, Skoleveje, Højhastighed og Unge bilfører. Der er for hver af de 5 fokusområder udarbejdet forslag til virkemidler for at nå målsætningerne.

  Der er udarbejdet liste med dels ulykkesbelastede lokaliteter og dels utrygge lokaliteter. De ulykkesbelastede lokaliteter er prioriteret ved en samfundsøkonomisk analyse efter førsteårsforrentning (FYR), svarende til anbefalingerne i Vejdirektoratets håndbog ’Trafiksikkerhedsberegninger og ulykkesbekæmpelse’ fra 2015.

  De utrygge lokaliteter er prioriteret efter en opsat prioriteringsmodel, hvor der ud over økonomien også lægges vægt på udvalgte parametre der både dækker trafiksikkerhed og tryghed.

  Forslag til trafiksikkerhedsplanen indeholder en liste med 5 prioriterede ulykkesbelastede lokaliteter inkl. løsningsforslag samt en liste med 27 prioriterede utrygge lokaliteter inkl. løsningsforslag.

  Trafiksikkerhedsplanen indeholder ligeledes forslag til etablering af hastighedszoner i lokalområder.

  Der blev stillet følgende spørgsmål:

  • SPM: Hastighedsgrænsen på Skodsborgvej i Rudersdal Kommune er nedsat til 50 km/t (alm. Hastighedsgrænse inden for byzonen). Er det koordineret og informeret til Lyngby-Taarbæk Kommune?
   • SVAR: Lyngby-Taarbæk Kommune har ikke fået information herom.
  • SPM: Overholder bilister på Lyngby Omfartsvej den nye hastighedsgrænse på 70 km/t?
   • SVAR: Martin Friis fra Nordsjællands politi oplyste, at politiet har ført kontrol et par gange. Første gang oplevede politiet, at bilister kørte efter hastighedsgrænsen og der blev uddelt få hastighedsbøder. Anden gang var der flere, der kørte for stærkt.
  • SPM: På Trongårdsskolen er der ønske om at få afmærket cykelsymbol på Trongårdsstien, hvor elever krydser stien mellem SFO og parkeringsplads, for at gøre dem opmærksom på, at de krydser cykelstien.
   • SVAR: Jytte Olander informerede om, at de er velkommen til at skrive til trafikmobilitet@ltk.dk med forslag til afmærkning af stien.
  • SPM: Er mørketal medtaget i uheldsanalyserne?
   • SVAR: Mette Dam Mikkelsen oplyste, at de ikke er medtaget, da det ikke er helt nemt at få fat i disse data. Martin Friis fra Nordsjællands politi oplyste, at de i mange år har forsøgt at få skadestueregistrering op at stå uden resultat. John Halkær Kristiansen oplyste, at Region Hovedstaden til næste år igangsætter et projekt, som skal undersøge mulighederne for en automatiseret løsning fra regionens skadestuer. Formålet er, at forbedre datagrundlaget for trafikulykke, herunder kortlægge trafikulykker.

  Der var forslag om, at der til næste møde skal være en gennemgang af de enkelte projekter i trafiksikkerhedsplanen

  AD 5: Næste møde er forår/sommer 2023

Ønsker du at få tilsendt referater af tidligere møder eller bilag til mødereferater kan du kontakte trafikmobilitet@ltk.dk