Gå til hovedindhold
Du er her:

Beskæring af beplantning langs veje og stier

Som grundejer har du pligt til at klippe og beskære beplantning samt træer langs vej og sti

Kommunen kan kræve, at den ansvarlige grundejer foretager beskæring. Gør grundejeren ikke dette inden en fastsat frist, kan kommunen lade arbejdet udføre på grundejerens regning.

Når kommunen modtager henvendelser om beplantning, der er til gene for færdslen på veje eller stier, bliver henvendelserne håndteret i den rækkefølge, som vejmyndigheden har modtaget henvendelserne i.

Hække, der vokser ud over fortovet eller døde grene i trækroner, der falder ned på vejen og lignende, kan være til fare for gående og kørende trafik.

Alle grundejere i Lyngby-Taarbæk Kommune skal beskære deres beplantning ud mod veje og fortove til en højde af minimum 4,20 m over kørebane og 2,80 m over fortove, cykelstier og rabatter. Se skitsen.

Hegn og beplantning mod vej skal holdes helt på egen grund, og fortove, stier og kørebane skal holdes fri for beplantning. Du skal derfor klippe helt ind til skel langs din grund, og du skal sørge for, at beplantninger ikke dækker skilte eller for vejbelysningen.

Er du i tvivl om, hvor skellet mellem din ejendom og vej-/stiarealet er, kan du kigge efter dine naboers grænse til vejen. Du kan også kigge efter eventuelle lysmaster ved fortovets bagkant, som sædvanligvis er placeret i fortovsarealet umiddelbart ved din ejendoms skel. Klip din hæk, så den ikke går ud over lysmasten, og så den flugter med dine naboers beplantning.

Vejtræer plantet på en privat fællesvej

På private fællesveje, hvor der er plantet træer langs vejen eller i særlige bede anlagt på hjørnerne af vejene, har grundejeren, der bor ud for træerne, pligt til at vedligeholde disse.

Et træ på en privat fællesvej, der indgår i en færdselsregulerende foranstaltning, må ikke fjernes uden kommunens og vejejerens tilladelse.

Såfremt et træ, der er plantet af trafikale årsager, går ud på grund af alder, sygdom, storm eller hærværk, er det ejeren af den ejendom, hvor træet er plantet ud for, der skal genplante træet for egen regning.

Det kræver ikke kommunens tilladelse at plante et nyt træ med samme placering, hvor det tidligere træ har været plantet.