Gå til hovedindhold
Du er her:

Private fællesveje

Hvad betyder det at være grundejer på en privat fællesvej?

""
Malmosevej. En af kommunens private fællesveje.

FAQ om private fællesveje

 • Hvad er en privat fællesvej?

  En privat fællesvej er et privatejet vejareal, som mere end én grundejer bruger for at komme til og fra sin ejendom. Se på kortet, om din vej er privat fællesvej eller offentlig vej. 

  En vej består ikke kun af kørebanen til biler, men også af cykelsti, fortove, kantsten og overkørsler ind til ejendommene.

  Privat vej:

  En privat vej, er ikke det samme som en privat fællesvej. En privat vej er en intern vej på en større ejendom, en indkørsel eller lignende, der ikke bruges af flere ejendomme, og som er lukket for offentlig trafik. Kommunen er ikke vejmyndighed for private veje.

 • Hvad har grundejerne ansvar for på private fællesveje?

  Det er grundejerne på de private fællesveje, der har ansvaret for, at vejene er sikre at færdes på.

  På en privat fællesvej er det grundejerne, der skal sørge for vedligeholdelse af vejen, og det er grundejerne, der skal sørge for vintervedligeholdelse (snerydning og glatførebekæmpelse) samt renholdelse på vejen. Det er pligter, der påhviler grundejerne efter privatvejsloven.

  Pligten gælder ud for grundejernes egen matrikel, typisk ud til vejmidten og omfatter primært:

  • Kørebane og eventuel cykelsti
  • Færdselstavler og kørebaneafmærkning
  • Fortove og kantsten
  • Vejbrønde (regnvandsriste)* og tilhørende stikledninger
  • Overkørsler ind til ejendommen
  • Vejtræer og anden beplantning på vejarealet
  • Fartdæmpende bump, steler og chikaner
  • Plantekummer, bænke og andet privat udstyr på vejarealet

  Læs mere om renhold under FAQ her på siden, snerydning og glatførebekæmpelse samt beskæring af beplantning langs veje og stier.

  Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S ejer samt vedligeholder hovedkloakkerne i vejen.

  * - I uge 46-52 bliver der udført brøndsugning af vejbrønde på alle de private fællesveje med tidligere vedligeholdelsesordninger. Det sker som afslutning på belægningsarbejdet på vejene, hvor der ved et eftersyn er konstateret sten fra belægningen i vejbrøndene.

 • Hvilke opgaver er der i renhold af vejen?

  Grundejeren skal holde fortov, rabatter og kørebane rene for snavs, affald, visne blade og ukrudt ud for ejendommen. Affaldet må ikke fejes ned i rendestenen eller i rendestensbrønde.

  Det anbefales – af hensyn til miljøet – at der ikke benyttes kemiske ukrudtsmidler. Benyt lugejern, damp- eller gasbehandling. Pas på brandfaren ved benyttelse af gasbrænder.

  Renholdelsen omfatter renholdelse af vejudstyr (skilte, standere, vejafmærkning), hastighedsdæmpende foranstaltninger og vejafvanding (rendestensrist og brønd samt rørledning til kloakken). Du kan undgå mange oversvømmelser, hvis du fejer rendesten og rister fri for nedfaldne blade m.m.

 • Hvorfor skal vi oprette et vejlaug?

  I skal ikke nødvendigvis oprette et vejlaug. Der er nemlig hverken pligt til at oprette et vejlaug eller pligt til at være medlem af et vejlaug (medmindre I har aftalt det og tinglyser det på jeres ejendomme). Men et vejlaug kan gøre det lettere at få udført den nødvendige vedligeholdelse af vejen.

  På en privat fællesvej er det grundejerne, der skal sørge for vedligeholdelse af vejen, og det er grundejerne, der skal sørge for vintervedligeholdelse (snerydning og glatførebekæmpelse) og renholdelse på vejen. Det er pligter, der påhviler grundejerne efter privatvejsloven.

  Selvom der ikke er pligt til at oprette et vejlaug, anbefaler vi, at I bliver enige om at oprette et vejlaug. Hvis I opretter et vejlaug, kan vejlauget stå for udførelsen af de pligter, som ellers påhviler den enkelte grundejer. Jeres fællesskab behøver ikke nødvendigvis at være et vejlaug, men kan f.eks. også være en grundejerforening eller en vejforening. Det vigtigste er, at I er enige om at indgå i et fællesskab om vejen og de opgaver, der er forbundet med en privat fællesvej.

  Et vejlaug kan indgå fælles aftaler om vedligeholdelse af vejen og/eller vintervedligeholdelse på vejen. Det vil alt andet lige være billigere for den enkelte grundejer, at en entreprenør kan stå for disse opgaver på hele vejen, end at den enkelte grundejer skal have fx en entreprenør til at vedligeholde en lille del af vejen.

  Den enkelte grundejer kan ikke undgå sin pligt til at vedligeholde eller vintervedligeholde vejen ved ikke at være medlem af et vejlaug. Hvis grundejeren ikke udfører sin del af vedligeholdelsen, kan kommunen påbyde grundejeren at udføre vedligeholdelsen.

  Hvis I bliver enige om at oprette et vejlaug, kan I også aftale, at I indbetaler et fast beløb, som indgår i en opsparing til større vedligeholdelsesarbejder på vejen. På den måde undgår I, at jeres økonomi pludselig bliver belastet af en større udgift. Samtidig er der den fordel, at alle er med til at betale til vejens vedligeholdelse i den tid, hvor de bor på vejen. Det kan også være med til at lette salget af en ejendom og måske endda forøge ejendommens værdi i en salgssituation, at der kan henvises til et velfungerende vejlaug på vejen. Dermed skal en køber ikke tage højde for, at der kan komme større uforudsete udgifter.

  Vejlauget kan indgå aftaler om løbende vedligeholdelse af vejen, eller I kan vælge blot at spare op til en større vedligeholdelse af vejen. Erfaringsmæssigt kan det ofte betale sig at udføre løbende vedligeholdelse, idet den løbende vedligeholdelse kan udskyde behovet for en større vedligeholdelse. I forhold til vintervedligeholdelse er der et naturligt behov for en aftale om løbende udførelse af arbejdet i vinterperioden.

 • Hvordan opretter vi et vejlaug?

  Forening

  Et vejlaug oprettes typisk ved at stifte en forening. Vejlauget kan omfatte én eller flere veje, og medlemmerne kan være ejerne af ejendommene langs vejen eller vejene.

  For at oprette et vejlaug som en forening, skal foreningen have et formål, et sæt vedtægter, en bestyrelse og en besluttende generalforsamling.

  Stiftende generalforsamling

  Foreningen oprettes ved at afholde en stiftende generalforsamling. På den stiftende generalforsamling træffes der beslutning om, hvilke vedtægter der skal gælde for vejlauget. Eventuelle senere medlemmer af vejlauget må respektere de gældende vedtægter. Vedtægterne kan senere ændres. Typisk vil vedtægterne indeholde en procedure for vedtægtsændringer.

  På den stiftende generalforsamling vælges også en bestyrelse. Det er normalt bestyrelsen, der varetager den daglige drift af vejlauget.

  Vedtægter

  Vedtægterne indeholder blandt andet en formålsbestemmelse. Formålsbestemmelsen er vigtig, fordi den fastsætter rammerne for, hvad vejlauget kan foretage sig.

  I kan formulere vedtægterne, så de passer til jeres konkrete behov. I kan bede en rådgiver om hjælp til at formulere jeres vedtægter, hvis I har brug for det. Vi anbefaler under alle omstændigheder, at I også søger inspiration hos eksisterende vejlaug.

  Hvis ikke alle grundejere ønsker at være med i vejlauget fra starten, bør vedtægterne indeholde en mulighed for at optage nye medlemmer. I kan i den forbindelse overveje, om nye medlemmer kan indtræde i vejlauget på lige fod med de eksisterende medlemmer, eller om nye medlemmer skal betale et beløb, der svarer til deres andel af den opsparede kapital, for at blive optaget.

  Det kan være en god ide at lade vedtægterne indeholde en medlemspligt. Hvis vedtægterne tinglyses på de enkelte ejendomme med en medlemspligt, sikrer I, at en grundejer ikke blot kan melde sig ud af vejlauget, og at fremtidige ejere af ejendommene indtræder som medlemmer.

  Tinglysning

  I bør sørge for at tinglyse vedtægterne på de ejendomme, hvis ejere er med i vejlauget.

  I skal være opmærksomme på, at ændringer i vedtægterne skal tinglyses, hvis de skal være gyldige over for nye ejere af ejendommene.

  Kontingent

  I skal tage stilling til, hvor meget der skal betales i kontingent, og hvor meget hver enkelt grundejer skal betale. I mange vejlaug betaler hver grundejer det samme beløb i kontingent, men I kan også beslutte, at nogle grundejere skal betale mere end andre, fx fordi deres ejendomme benyttes på en måde, der indebærer mere trafik eller mere tung trafik.

  Ændringer i kontingentets størrelse kan besluttes på generalforsamlingen, fx hvis det er nødvendigt af hensyn til et forestående vedligeholdelsesarbejde.

  Hvis der er ejendomme, som ligger på hjørnet af to private fællesveje, bør I overveje, om ejeren kun skal betale halvt kontingent til vejlauget, fordi ejeren også har udgifter til den anden vej.

  Generalforsamling

  Det er generalforsamlingen, der er vejlaugets øverste beslutningstager. På generalforsamlingen kan medlemmerne fx stille forslag og fastsætte rammerne for bestyrelsens arbejde.

  Bestyrelse og revisor

  I skal overveje, hvor stor bestyrelsen skal være. Ofte består bestyrelsen af tre eller fem medlemmer samt én eller to suppleanter. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen.

  Bestyrelsen kan udpege en formand, en næstformand og en kasserer. Det er bestyrelsens opgave at sørge for den daglige drift af vejlauget, herunder at træffe beslutninger om vedligeholdelsesarbejder som fx udbedring af mindre huller. I vedtægterne kan I bestemme, at større vedligeholdelsesarbejder skal besluttes af generalforsamlingen.

  Der skal også vælges en revisor, evt. en ekstern revisor. Valg af revisor bør også fremgå af vedtægterne.

  Orienter kommunen om jeres vejlaug

  Så snart I har dannet vejlauget eller grundejerforeningen, må I meget gerne orientere kommunen. Send en e-mail til trafikmiljoebaeredygtighed@ltk.dk. Skriv, hvad vejlauget/foreningen hedder, hvilke veje der er omfattet samt formandens navn og kontaktdata.

  Giv også gerne besked om ændringer, fx ved valg af ny formand og flere veje, der kommer med. Så kan kommunen nemt komme i kontakt med jer, når der er vigtigt nyt om de private fællesveje.

 • Hvem har ansvaret for beskæring af beplantninger på private fællesveje?

  Grundejeren har ansvaret for, at hække og beplantning ikke rager ud over ejendommens skel og derved udgør en gene for færdslen, forringer trafiksikkerheden eller fremkommeligheden. Pligten til at klippe hække og beskære beplantningen gælder også omkring skilte, brandhaner og gadebelysning. Lyset skal uhindret kunne nå vejarealet.

  Læs mere om grundejerens forpligtelser under Beskæring af beplantning langs veje og stier.

 • Skal vi som grundejere ændre eller udvide vores forsikring?

  Det er ikke muligt for kommunen at sige med sikkerhed, om man som grundejer skal ændre eller udvide sin forsikring, når vedligeholdelsesordningen ophører. Det vil afhænge af den enkelte forsikringsaftale, og hvilke skader den enkelte grundejer ønsker at være forsikret mod.

  Generelt kan vi oplyse, at mange (formentlig de fleste) hus- eller villaforsikringer dækker grundejernes ansvar, fx hvis nogen falder på fortovet og kræver erstatning, fordi grundejeren ikke har ryddet sne.

  Vi skal dog understrege, at den enkelte grundejer bør undersøge, hvad der er dækket af grundejerens forsikring. Det kan ske ved at gennemgå forsikringsbetingelserne eller ved at tage kontakt til dit forsikringsselskab.

 • Hvem har ansvaret, hvis der sker uheld?

  Det er som udgangspunkt altid grundejeren, der har ansvaret for at vedligeholde, snerydde og glatførebekæmpe vejen. Hvis en person kommer til skade på grund af manglende vedligeholdelse eller manglende snerydning, kan den skadelidte rejse krav mod grundejeren.

  Grundejeren kan være dækket af sin forsikring, fordi mange hus- eller villaforsikringer dækker grundejerens ansvar som husejer.

  Der bliver kun tale om et ansvar, hvis grundejeren har handlet ansvarspådragende. Det kan fx være, hvis grundejeren har undladt at rydde sne eller har undladt at udbedre farlige huller i vejen. Hvis der ikke er enighed om, at grundejeren er ansvarlig, må spørgsmålet afgøres af domstolene.

  Det er ikke i alle tilfælde, at grundejeren kan gøres ansvarlig. Fx viser gældende retspraksis, at der ikke pålægges ansvar for manglende snerydning om natten, og at huller eller andre niveauforskelle skal have en vis størrelse, før der pålægges ansvar. Det er dog vigtigt at understrege, at det er domstolene, der foretager en konkret vurdering af den enkelte sag.

  Grundejerne kan (i fællesskab eller enkeltvis) have indgået aftaler, fx med en entreprenør, om løbende vedligeholdelse eller snerydning og glatførebekæmpelse. Hvis det fremgår af en sådan aftale, at den pågældende har påtaget sig opgaven med at udføre vedligeholdelse eller snerydning og glatførebekæmpelse på vejen, er det muligt, at grundejerne kan gøre krav om godtgørelse mod den pågældende entreprenør. Dvs. at grundejerne kan sende kravet videre til den pågældende. Det vil i sidste ende afhænge af aftalen.

 • Hvordan fordeler vi udgifterne til vedligeholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse?

  Som udgangspunkt aftaler grundejerne selv, hvordan I vil fordele udgifterne til vedligeholdelse og vintervedligeholdelse. Privatvejsloven indeholder ikke regler om, hvordan I skal fordele udgifterne, hvis I laver aftaler om fordelingen.

  Loven indeholder derimod regler (i § 51) om, hvordan kommunen skal fordele udgifterne, hvis kommunen træffer afgørelse om vedligeholdelse af vejen, fordi den ikke længere er i god og forsvarlig stand, og grundejerne ikke kan opnå enighed om en fordeling. Privatvejslovens regler kan I bruge som en vejledning til fordeling af udgifterne.

  Når kommunen skal fordele udgifterne mellem de bidragspligtige grundejere, skal det ske ”efter måden, hvorpå ejendommene benyttes eller må forventes benyttet”. De bidragspligtige grundejere er ejerne af de ejendomme, der grænser til den private fællesvej. Hvis en ejer kan dokumentere, at ejeren ikke har vejret, er ejeren ikke bidragspligtig.

  At udgifterne skal fordeles på grundlag af ejendommenes benyttelsesmåde betyder, at der ikke skal tages hensyn til en konkret brug af vejen, fx hvis der i en villa bor en familie med flere biler, mens en anden villa bebos af en enlig, der bruger cykel eller går. Der skal heller ikke tages hensyn til, hvor lang en strækning af vejen, de enkelte ejendomme bruger.

  På mange veje er alle de tilgrænsende ejendomme enfamiliehuse, og her er det enkelt at fordele udgiften. Er der fx 10 enfamiliehuse på en vej, betaler hver ejer som udgangspunkt 10%.

  Hvis en ejendom grænser til andre veje, skal ejendommens bidrag i nogle situationer nedsættes. Det skyldes et ønske om, at ejeren ikke skal udsættes for en urimelig økonomisk belastning, fordi ejeren skal betale fuldt bidrag til flere veje.

  I de tilfælde, hvor det ikke er alle ejendomme, der er enfamiliehuse, vil det være nødvendigt at fastsætte en benyttelsesfaktor for hver enkelt ejendom. Enfamiliehusene kan her sættes til en faktor 1, mens fx en dobbeltvilla kan sættes til en faktor 2. For andre ejendomstyper må der laves en konkret vurdering af ejendommens benyttelse.

  Kommunen har hverken pligt eller hjemmel til at fordele udgifterne, når der ikke er tale om større samlet arbejde på vejen som eksempelvis en større vejrenovering, fordi vejen ikke længere er i god og forsvarlig stand.

 • Hvordan sikrer grundejerne, at alle bidrager til udgifterne på vejen?

  Hvis I ønsker at have en fælles kasse med henblik på at spare op til samt betale udgifter til vejens drift, vedligeholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse, er det i første omgang nødvendigt, at I bliver enige om, hvor meget der skal betales, og hvordan det samlede beløb skal fordeles mellem jer.

  Så længe alle er enige om at gøre det på den måde og indbetaler til en fælles kasse, er det ikke noget problem. Desværre viser det sig i nogle tilfælde, at der er enkelte grundejere, der ikke vil bidrage til en fælles kasse. Det kan være grundejere, der senere finder ud af, at de ikke længere vil betale, men det kan også være grundejere, der fra begyndelsen ”melder sig ud af fællesskabet”.

  Bliver I enige om at betale til en fælles kasse og om fordelingen, kan I forebygge den situation, hvor grundejere ikke længere vil betale. Den bedste løsning opnår I formentlig ved at oprette et vejlaug (eller en anden forening), der har til formål at varetage drift og vedligeholdelse af vejen.

  Hvis I kan blive enige om at betale til en fælles kasse og om fordelingen, kan I sikkert også blive enige om de vedtægter, der skal gælde for et vejlaug, og om at alle skal være medlem. I kan herefter tinglyse vedtægter og medlemspligt som en servitut på alle ejendommene (når den samme servitut tinglyses på flere ejendomme opkræves der normalt kun én tinglysningsafgift).

  Situationen er vanskeligere, hvis der fra starten er grundejere, der modsætter sig at bidrage til en fælles drift og vedligeholdelse af vejen. Overordnet vil der desværre her, ofte kun være to muligheder for de øvrige grundejere.

  Den ene mulighed er, at de øvrige grundejere sørger for drift og vedligeholdelse af hele vejen, hvorefter de kan forsøge at inddrive betaling fra de uvillige grundejere. De øvrige grundejere kan også vælge at undlade at vedligeholde vejen ud for de pågældende uvillige grundejere.

  Konsekvensen ved at lade en stump vej forfalde til uforsvarlig stand er, at kommunen vil gribe ind og kræve vejen vedligeholdt af den ansvarlige grundejer.

 • Kan en privat fællesvej blive optaget som offentlig vej?

  Det er Kommunalbestyrelsen, der bestemmer, hvilke private fællesveje der skal optages som offentlig vej. Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning på baggrund af en samlet trafikal vurdering. Det fremgår af Vejlovens § 15.

  Der kan blive tale om at optage en privat fællesvej som offentlig vej, hvis den private fællesvej har en vis betydning for den almene færdsel. Herudover vil en privat fællesvej kun komme i betragtning, såfremt den er en gennemgående vej, hvor det er muligt at køre fra én offentlig vej til en anden offentlig vej.

  Færdsel til ejendommene på eller ved vejen betragtes ikke som almen færdsel, selvom der er tale om ejendomme med meget trafik som fx en butik eller en børnehave. Færdsel til andre private fællesveje i forlængelse af den private fællesvej betragtes heller ikke som almen færdsel.

  I Privatvejsloven er der regler (i § 58) om optagelse af private fællesveje som offentlige veje.

  Et kvalificeret flertal (2/3 af grundejerne på den private fællesvej i forhold til deres andel af udgifter) af grundejerne på en privat fællesvej kan efterspørge, at kommunen gennemfører en trafiktælling for at belyse, hvor stor en del af den motorkørende trafik på vejen, der er almen (gennemgående) færdsel. Grundejerne, der efterspørger en trafiktælling, skal selv betale for trafiktællingen, medmindre den viser, at den gennemgående færdsel udgør mindst 25% af den samlede motorkørende færdsel på vejen.

  Viser trafiktællingen, at den gennemgående motorkørende færdsel udgør mere end 50% af den samlede motorkørende færdsel, har kommunen en pligt til enten at optage vejen som offentlig eller gennemføre færdselsregulering, der bringer den gennemgående andel af færdslen ned under 50%.

 • Kan grundejerne etablere bump, hastighedsbegrænsning eller parkeringsordninger på vejen?

  I må ikke lave færdselsregulering på vejen uden godkendelse fra både kommunen og politiet. Færdselsregulering kan både være fysiske foranstaltninger eller skiltning, der har til formål at regulere færdslen. Det kan blandt andet være bump, chikaner eller skiltning (f.eks. hastighedsbegrænsning eller parkeringsrestriktioner).

  En ansøgning om færdselsregulering skal sendes til kommunen på e-mail trafikmiljoebaeredygtighed@ltk.dk, som sørger for at indhente politiets godkendelse.

  Kommunens (og politiets) godkendelse er nødvendig for at lave den ønskede færdselsregulering. Men godkendelsen er kun en såkaldt offentligretlig tilladelse. Kommunen og politiet skal kun sikre, at der ikke er nogle almene hensyn (fx trafikale eller vejtekniske), der taler imod færdselsreguleringen. Godkendelsen indebærer derimod ikke rettigheder i forhold til vejens ejer og andre vejberettigede.

  Udover godkendelse fra kommunen og politiet skal ejeren af vejen (og eventuelt også andre vejberettigede) derfor også være indforstået med færdselsreguleringen.

  Ejeren af vejen er i nogle tilfælde en grundejerforening, men vejarealet kan også være ejet af en eller flere af de tilgrænsende ejendomme, af en oprindelig udstykker (eller dennes arvinger), af kommunen eller af andre. Det fremgår af tingbogen, hvem der ejer vejen.

  I nogle tilfælde findes der ikke en reel ejer af vejen, eller det kan være umuligt at finde frem til ejeren. Er det tilfældet, kan det være umuligt at få en accept fra ejeren. Hvis I har gjort, hvad der er muligt og rimeligt for at finde ejeren, må I i disse tilfælde af praktiske årsager kunne gå ud fra, at ejeren er indforstået.

 • Hvor finder jeg Privatvejsloven?

  På retsinformations hjemmeside kan du læse Privatvejsloven.

Hvilke veje er private fællesveje?

Lyngby Taarbæk Kommune er vejmyndighed for ca. 95 km private fællesveje.

På kortet herunder kan du se, hvilke veje der er private fællesveje, offentlige veje (stats- og kommuneveje) samt private veje.

FAQ om tidligere vedligeholdelsesordninger

 • Hvor finder jeg høringssvarene i forbindelse med afvikling af vedligeholdelsesordningerne?

  Her kan du læse høringsnotatet vedr. opsigelses/tilbagekaldelse af vedligeholdelsesordning på private fællesveje.

  Den offentlige høring forløb fra den 05-09-2019 til den 19-09-2019. Kommunen har modtaget 180 høringssvar. Høringsvarene er grupperet og skrevet sammen.

  Læs høringsnotatet her.

 • Hvorfor har I travlt med at opsige kontrakterne, når andre kommuner ikke har opsagt deres ordninger?

  Lyngby-Taarbæk Kommune har ønsket at administrere sine private fællesveje i overensstemmelse med gældende ret. Med henblik på at behandle alle grundejere ens har det været ønsket at bringe vedligeholdelsesordningerne, der ikke er i overensstemmelse med lovgivningen, til ophør på samme tid.

 • Hvorfor bruger I belægning med løse sten fremfor glat asfalt?

  Kommunen skal i forbindelse med overdragelse af vedligeholdelsesansvaret til grundejerne som følge af opsigelse af vedligeholdelsesordningerne sikre, at de berørte veje har en restlevetid på 5 år.

  For at bringe standen op til det ønskede niveau for veje med en restlevetid på under 5 år er en OB-belægningen valgt, idet denne type belægning svarer til, hvad kommunen vil kunne kræve i forhold til grundejere, der ikke er omfattet af en vedligeholdelsesordning.

  En løsning med glat asfalt, en AB-belægning, går ud over, hvad kommunen kan kræve, hvis kommunen vil påbyde en ny belægning på en privat fællesvej.

  Det underliggende grundlag (vejkassen) på de private fællesveje og offentlige veje er forskellige, hvorfor en AB-belægning hurtigere vil slå revner, såfremt den blev lagt på en privat fællesvej.

 • Hvornår har grundejerne fået ansvaret for rendestensbrønde og stikledninger i forbindelse med overdragelsen?

  Ansvaret for vedligeholdelsen af rendestensbrønde og stikledninger, der afvander den private fællesvej, overgår til grundejerne samtidig med, at ansvaret for vedligeholdelsen af den pågældende vej overdrages.

  Grundejerne har hele tiden haft ansvaret for vedligeholdelse af rendestensbrønde og stikledninger. Veje, der tidligere har haft en vedligeholdelsesaftale, har kommunen stået for udbedring af evt. synlige brud.

  Undtagelsesvist bliver der i uge 46-52 udført brøndsugning af vejbrønde på alle de private fællesveje med tidligere vedligeholdelsesordninger. Det sker som afslutning på belægningsarbejdet på vejene, hvor der ved et eftersyn er konstateret sten fra belægningen i vejbrøndene.

 • Hvorfor må vi ikke betale forskellen i forhold til en bedre løsning, end den kommunen tilbyder?

  Flere grundejere har ønsket at betale kommunen for en bedre løsning med hensyn til belægning, end hvad kommunen har valgt. Dette har kommunen ikke haft mulighed for at imødekomme.

  Kommunen kan give påbud om, at der på en privat fællesvej udføres vedligeholdelsesarbejder, der bringer vejen i god og forsvarlig stand i forhold til færdslen på vejen. Der er ikke i privatvejsloven hjemmel til, at kommunen kræver andre og bedre typer af vedligeholdelsestyper, der betyder et højere vedligeholdelsesniveau.

  Lovgivningen stiller sig således til hinder for, at kommunen udfører vedligeholdelsesarbejder, der går ud over, hvad der må anses for, hvad der kan kræves, ud fra kriteriet om, at vejen er i ”god og forsvarlig stand” – også selvom dette sker mod betaling fra grundejerne.

 • Hvad har grundejerne betalt til vedligeholdelsesordningen – og hvor mange penge har kommunen brugt på vejene?

  Vedligeholdelsesordningerne er blevet administreret som en abonnements- eller forsikringsordning. Kommunen har undersøgt, om det var muligt at skabe sammenhæng mellem den enkelte vedligeholdelsesordnings indhold og den aktuelle opkrævning. Dette har vist sig ikke at være muligt.

  Med henblik på at bringe vedligeholdelsesordningerne til ophør har en ekstern rådgiver gennemgået vejene med henblik på at sikre, at den enkelte vejstrækning forud for tilbageleveringen af vedligeholdelsespligten er i god forsvarlig stand

  Kommunens rådgiver har vurderet, at en vej kan være i god og forsvarlig stand med en restlevetid på 2,5 år. Men der er truffet politisk beslutning om, at alle vejene med vedligeholdelsesordning skal have en restlevetid på min. 5 år, når ordningerne ophører.

 • Hvorfor har vores vej ikke fået foretaget arbejder i mange år, selvom vi har betalt til ordningen?

  Kommunen har i forbindelse med vedligeholdelsesordningerne påtaget sig den løbende vedligeholdelse af vejene mod betaling fra grundejerne. Der er kun udført vedligeholdelsesarbejder, hvis der har været behov for dette. Grundejerne på de omfattede veje har været sikret mod at få påbud om vedligeholdelse, og kommunen har i forbindelse med ordningerne påtaget sig det ansvar, som grundejerne ellers har.

  Det er vigtigt at være opmærksom på, at vedligeholdelsesordningerne ikke har været tiltænkt som en ordning, der dækker en egentlig ”nyistandsættelse”. Det vil sige, at grundejerne skulle selv betale for en vej, der var nedslidt og som skulle have en større renovering.

 • Hvorfor oprettes kantsten ikke?

  Når vejene overdrages til grundejerne, vil kommunen sikre opretning af kantsten, hvis vand fra vejen løber ned til private grunde samt at den ikke udgør en risiko for trafiksikkerheden.

  Det er vigtigt at være opmærksom på, at vedligeholdelsesordningerne ikke har været tiltænkt som en ordning, der dækker en egentlig ”nyistandsættelse” af kantsten og fortove. Det vil sige, at grundejerne skulle selv betale for et fortov eller kantsten, der var nedslidt og som skulle have en større renovering.

 • Hvorfor har borgerne ikke vundet hævd på vedligeholdelsesordningerne?

  Hævd er en betegnelse for anerkendelse af en brugsret eller ejendomsret, der er opstået ved, at man i længere tid har brugt eller rådet over en bestemt ting eller aktivitet. Det er en forudsætning, at brugen har været retsstridig. Brug eller råden, der skyldes en aftale giver ikke brugeren en hævdvunden ret.

  Da vedligeholdelsesordninger er opstået på baggrund af aftalerne mellem grundejerne og kommunen, kan grundejerne ikke vinde hævd.

 • Er måden aftalerne er opsagt på lovlig?

  Ja, Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse traf den 29. maj 2019 en principbeslutning om at afvikle samtlige vedligeholdelsesordninger for private fællesveje i kommunen. Kommunen opsagde ordningerne den 30. maj 2019.

  Vejdirektoratet har i afgørelse af 30. januar 2020 opretholdt kommunens beslutning og måden opsigelsen skete på.

 • Hvorfor er alle aftalerne opsagt på samme måde, når der er forskel på de enkelte vejes aftaler?

  Kommunen har siden 1933 indgået 158 aftaler om vedligeholdelse. Det ville medføre et uforholdsmæssigt stort administrativt arbejde, hvis det ikke var muligt at opsige vedligeholdelsesordningerne samlet. Vejdirektoratet har ved afgørelse af 30. januar 2020 anerkendt, at en samlet opsigelse er lovlig.

FAQ om opkrævning af tidligere vedligeholdelsesordninger

 • Hvorfor udsender kommunen opkrævninger for vedligeholdelse?

  Opkrævningerne er foretaget i overensstemmelse med de ordninger, som kommunen har indgået med grundejerne om vedligeholdelse af private fællesveje.

  For 2019 er der foretaget en opkrævning for hele året.

  For 2020 er der foretaget en opkrævning i henhold til datoen for overdragelse af vedligeholdelsespligten. Ved overdragelse af vedligeholdelsespligten den 1. april, betales der for 3 måneder, og ved overdragelse af vedligeholdelsespligten den 1. oktober betales der for 9 måneder.

 • Grundejerforeningen modtager en opkrævning, men den enkelte grundejer modtager et brev?

  Visse vedligeholdelsesordninger beskriver, at regninger skal sendes til grundejerforeningen, som herefter fordeler udgiften blandt foreningens medlemmer.

  Med henblik på at orientere berørte grundejere sender kommunen også et brev til disse uden at opkræve beløbet på ejendomsskattebilletten.

 • Min grundejerforening står for opkrævning vedrørende min vej. Trods dette modtager jeg et brev, der henviser til ejendomsskattebilletten?

  Visse vedligeholdelsesordninger beskriver, at regninger skal sendes til grundejerforeningen, som herefter fordeler udgiften blandt foreningens medlemmer.

  Med henblik på at orientere berørte grundejere sender kommunen også et brev til disse. Uheldigvis fremgår det af brevene, at grundejerne opkræves på ejendomsskattebilletten. Dette er en administrativ fejl.

 • Hvorfor opkræves der for 2019?

  Kommunen har ikke foretaget opkrævning for 2019, da kommunen i 2019 påbegyndte undersøgelsen af vedligeholdelsesordningernes lovlighed.

 • Hvad har grundejerne betalt til vedligeholdelsesordningen?

  Vedligeholdelsesordningerne er blevet administreret som en samlet abonnements- eller forsikringsordning.

  Kommunen har undersøgt, om det var muligt at skabe sammenhæng mellem den enkelte vedligeholdelsesordnings indhold og den aktuelle opkrævning. Det har vist sig ikke at være muligt.

 • Er de sidste vedligeholdelsesarbejder dækket af opkrævningen?

  Inden kommunen har overdraget vejen til grundejerne, er eventuelle skader på vejen udbedret af kommunen for at sikre, at vejen er i god og forsvarlig stand.

  Der bliver ikke udsendt yderligere opkrævning for dette arbejde.

 • Vil kommunen fremsende flere opkrævninger vedrørende vedligeholdelsesordningen?

  Nej!

  Da vedligeholdelsesordningerne er ophørt, er opkrævningen vedrørende 2020 den sidste opkrævning vedrørende de opsagte ordninger.

 • Hvorfor har vores vej ikke fået foretaget vedligeholdelsesarbejder, selvom vi har betalt til ordningen?

  Kommunen har i forbindelse med vedligeholdelsesordningerne påtaget sig den løbende vedligeholdelse af vejene mod betaling fra grundejerne. Der er kun udført vedligeholdelsesarbejder, hvis der har været behov for det. Grundejerne på de omfattede veje har været sikret mod at få påbud om vedligeholdelse, og kommunen har i forbindelse med ordningerne påtaget sig det ansvar, som grundejerne ellers har.

  Det er vigtigt at være opmærksom på, at vedligeholdelsesordningerne ikke har været tiltænkt som en ordning, der dækker en egentlig ”nyistandsættelse”. Det vil sige, at grundejerne skulle selv betale for en vej, der var nedslidt og som skulle have en større renovering, selvom de betalte til en vedligeholdelsesordning.

 • Hvorfor opkræves beløbet i forbindelse med ejendomsskatten?

  Opkrævningen sker i forbindelse med ejendomsskatten, da det er den mest praktiske opkrævningsmetode. Opkrævningen skal ikke ses som en ekstra skat.

  Det opkrævede beløb skal ses som en brugerbetaling med henblik på dækning af den indgåede vedligeholdelsesordning.

 • Hvorfor sender vi opkrævningen samlet for 2019 og 2020, og hvorfor først nu?

  Kommunen har ikke foretaget opkrævning for 2019, da kommunen i 2019 påbegyndte undersøgelsen af vedligeholdelsesordningernes lovlighed. Opsigelsen af vedligeholdelsesordningerne blev meldt ud i oktober 2019.

  Der var ikke tid til at gennemføre en opkrævning til januar 2020, hvorfor der nu foretages en samlet opkrævning for 2019 og 2020.

 • Hvordan er beløbet opgjort?

  Udgiften til en vedligeholdelsesordning beregnes som følger:

  • Først beregnes udgiften for hele vejen (vejens længde * takst pr. løbende meter)
  • Dernæst fordeles den samlede udgift ud på de enkelte grundejere via et fordelingsprincip.

   

  Taksterne for vedligeholdelsesordningen er som følger:

  • I 2019 er taksten 66 kr. pr. løbende meter
  • I 2020 er taksten 68 kr. pr. løbende meter.

  Fordelingsprincipperne til fordeling af udgifter er fastsat forskelligt i de enkelte vedligeholdelsesordninger. Der findes følgende fordelingsprincipper:

  • Anparter
  • Facadelængde mod den private fællesvej
  • Størrelsen på ejendommenes areal
  • ½ areal og ½ facadelængde
  • Tinglyst deklaration mod fordelingsprincipper.

   

  For 2019 er der foretaget en opkrævning for hele året.

  For 2020 er der foretaget en reduceret opkrævning afhængig af, hvornår vedligeholdelsespligten er overdraget. Fx

  • Ved overdragelse af vedligeholdelsespligten den 1. april betales der for 3 måneder
  • Ved overdragelse af vedligeholdelsespligten den 1. oktober betales der for 9 måneder.
 • Hvorfor skal jeg betale?

  Du skal betale, fordi du er grundejer på en vej, der har indgået aftale om en vedligeholdelsesordning med Lyngby-Taarbæk Kommune.

  Vedligeholdelsesordningen er gældende for hele 2019 og dele af 2020 (perioden afhænger af, hvornår vedligeholdelsesordningen overdrages til grundejer).

 • Jeg har ikke ejet ejendommen i hele perioden. Hvorfor får jeg hele regningen?

  Vi sender regningen til dig, fordi du er registreret som ejer af ejendommen, ligesom vi gør med opkrævning af ejendomsskat.

  Det er uheldigt, hvis du i forbindelse med køb af ejendom, ikke er blevet oplyst af sælger om den aftale om vedligeholdelse, der er indgået. Eventuel mellemregning mellem køber og sælger er genstand for en refusionsopgørelse, og dermed et privatretligt forhold.

 • Hvad hvis jeg har spørgsmål til opkrævningen?

  Hvis du har spørgsmål til opkrævningen, og du ikke har fået besvaret disse i denne FAQ, har du følgende muligheder:

  • Send en mail på pfv@ltk.dk og mærk mailen ”Opkrævning”
  • Ring på 45 97 62 97 i perioden 7. - 22. december 2020.

  De telefoniske åbningstider er:

  • Mandag – onsdag kl. 9 - 11
  • Torsdag kl. 13 - 15
  • Fredag kl. 9 - 11.