Gå til hovedindhold
Du er her:

Retningslinje vedr. rusmidler eller andre afhængighedsskabende midler

Her finder du Lyngby-Taarbæk Kommunes retningslinje vedr. rusmidler eller andre afhængighedsskabende midler.

Retningslinjen

 • 1. Formål

  Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker dels at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø for kommunens ansatte, dels at sikre et kompetent og tillidsvækkende møde med borgere, virksomheder, foreninger og andre samarbejdspartnere.

  Samtidig ønsker Lyngby-Taarbæk Kommune at støtte ansatte, der aktuelt er eller ønsker at komme i behandling for misbrug af rusmidler eller andre afhængighedsskabende midler, fx ved at være fleksibel i forhold til planlægning af arbejdstiden.

 • 2. Indhold

  Fælles forståelse og holdning til alkohol, rusmidler eller andre afhængigheds-skabende midler

  I Lyngby-Taarbæk Kommune hører alkohol, rusmidler eller andre afhængighedsskabende midler ikke sammen med arbejde. Det er uforeneligt med den daglige arbejdskultur.

  Ansatte må derfor ikke indtage alkohol m.v. i arbejdstiden eller i indlagte pauser, hvor arbejdet genoptages efterfølgende. Der gælder dog de undtagelser, der fremgår nedenfor.

  Ansatte må heller ikke under udførelse af deres arbejde være påvirkede af alkohol m.v., uanset om det er indtaget i eller uden for arbejdstiden. Ansatte skal således altid fremstå kompetente, tillidsvækkende og som en god rollemodel i forhold til kolleger, borgere, virksomheder, foreninger og andre samarbejdspartnere.

  Undtagelser i forhold til alkohol

  Ved særlige anledninger kan den lokale ledelse beslutte, at der må indtages alkohol på arbejdspladsen. Det kan fx være i forbindelse med sociale arrangementer i regi af arbejdspladsen, fx til julefrokost. Sådanne arrangementer afholdes fortrinsvis i forbindelse med arbejdstids ophør.

  Der opfordres til, at der er alkoholfri drikkevarer som alternativ til alkohol ved sådanne arrangementer.

  Det er en forudsætning for indtagelsen af alkohol, at de deltagende ansatte ikke er omfattet af fx rådighedsvagtordning eller har andet pligtigt fremmøde, herunder fremmøde, som kan indebære kontakt med borgere eller virksomheder m.fl., som vil være uforeneligt med indtagelse af alkohol.

  Støtte

  Hvis en ansat orienterer sin leder om et misbrugsproblem, eller hvis lederen er bekymret for, at medarbejderen har et misbrugsproblem, drøfter lederen og den ansatte, om den ansatte har behov for støtte. Det kan fx være støtte til at etablere kontakt til Lyngby-Taarbæk Kommunes rådgivnings- og behandlingstilbud, eller fleksibilitet i forhold til arbejdstid m.v. i forbindelse med misbrugsbehandling.

  Rådgivnings- og behandlingstilbuddet kan kontaktes, uanset om den ansatte er borger i Lyngby-Taarbæk Kommune eller ej. Den ansatte kan også inddrage tillidsrepræsentanten i dialogen.

  Der kan bevilges tjenestefrihed med eller uden lønafkortning efter forudgående aftale med den nærmeste leder, hvis ambulatoriekonsultationer eller kortere ophold på behandlingscentre indgår som led i en behandlingsplan

  Ansættelsesretlige konsekvenser

  Ansatte forventes at overholde gældende politikker og retningslinjer.

  Overtrædelse af denne retningslinje kan få ansættelsesretlige konsekvenser, fx i form af advarsel, opsigelse eller bortvisning. Valg af reaktion og eventuel sanktion vil afhænge af den konkrete situation.

  Ansvar og roller

  Leder, kolleger og MED-udvalg/tillidsvalgte har forskellige roller og ansvar i forhold til ansatte, der har problemer eller misbrug af alkohol, rusmidler eller andre afhængighedsskabende midler.

  Medarbejder:

  • Skal være indstillet på at søge et eventuelt problem afhjulpet, og medarbejderen skal derfor være åben for en løsningsorienteret dialog med lederen.
  • Skal være indstillet på åbenhed i forhold til kolleger, med henblik på støtte og opbakning.

  Ledelse:

  • Tager signaler om problemer eller misbrug alvorligt.
  • Tilbyder støtte til ansatte, der har et misbrugsproblem, eller hvor lederen er bekymret for om der er et misbrugsproblem.
  • Fastholder dialogen med ansatte, som er i et behandlingsforløb, følger op på aftaler og er behjælpelig i arbejdssituationen og/eller i forbindelse med tilbagevenden til arbejdspladsen.
  • Reagerer på evt. overtrædelser af retningslinjen eller på mistanke herom.

  Kolleger:

  • Ved bekymring om et misbrugsproblem kan kollegaen henvende sig til lederen, arbejdsmiljørepræsentant eller TR. Det er misforstået kollegial adfærd at dække over et misbrugsproblem.
  • Bakker op om og støtter en kollega, der selv oplyser at have misbrugsproblemer, fx ved at bakke op om kollegaens ønske om at undlade at indtage alkohol ved sociale arrangementer eller ved at bakke op om misbrugsbehandling.

  ​​​​​​​MED-udvalg/tillidsvalgte:

  • MED-udvalget kan inddrages i forhold til drøftelse af om der ex. skal være alkoholfrie drikkevarer i forbindelse med særlige sociale arrangementer.
  • Tillidsrepræsentanten kan inddrages i konkrete sager, hvis medarbejderen ønsker det.
 • ​​​​​​​3. Gyldighed og opsigelse

  Denne retningslinje er aftalt i Hovedudvalget den 15. juni 2021, og den omfatter alle ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune. Der er tale om en retningslinje, jf. MED-rammeaftalens § 8.

  Retningslinjen træder i kraft den 1. juli 2021.

  Retningslinjen er en minimumsaftale. Den kan suppleres med lokale instrukser eller aftaler, så længe disse ikke strider mod denne eller andre politikker og retningslinjer i Lyngby-Taarbæk Kommune.

  Retningslinjen kan opsiges med 3 måneders varsel, men kan i øvrigt altid ændres, hvis der er enighed herom. Der henvises til § 8, stk. 6, i MED-rammeaftalen.

 • ​​​​​​​4. Evaluering

  Denne retningslinje evalueres, når arbejdstager- eller arbejdsgiversiden i Hovedudvalget måtte ønske det.

 • Relevante aftaler m.m. (opdateres løbende)