Gå til hovedindhold
Du er her:

Befolkningsprognoser

Du kan finde Lyngby-Taarbæk Kommunes årlige befolkningsprognoser på denne side. Den nye prognose kommer normalt om foråret, og den offentliggøres, når den er politisk behandlet, og befolkningsprognosehæftet er klart.

Befolkningsprognoser

 • Befolkningsprognose 2018-2029

  Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 3. maj 2018 forvaltningens forslag til ny befolkningsprognose

  Forvaltningen har med udgangspunkt i folketallet pr. 1. januar 2018 udarbejdet den årlige befolkningsprognose for årene 2018-2029.

  Det er de mange nye boliger i kommunens boligprogram 2018-23, som forklarer den høje vækst i kommunens folketal i årene 2019-21.

  På kort sigt i budgetperioden 2019-2022 stiger folketallet for alle aldersgrupper bortset fra de 85-99-årige.

  På lang sigt - dvs. når folketallet pr. 1. januar 2018 sammenlignes med 1. januar 2029 – gør den samme tendens sig gældende, idet alle aldersgrupper bortset fra de 85-99-årige stiger. Bemærk at antallet af 6-16-årige stiger frem til 2021, herefter falder antallet frem til 2028, hvorefter antallet stiger igen. Bemærk ligeledes at udviklingen i antallet af 17-28-årige stiger i de første år i prognoseperioden, hvorefter udviklingen vender.

  Befolkningsprognosehæfte for 2018-2029

 • Befolkningsprognose 2017-2028

  Forvaltningen har med udgangspunkt i folketallet pr. 1. januar 2017 udarbejdet den årlige befolkningsprognose for årene 2017-2028.

  I nedenstående hæfte er befolkningsudviklingen i forvaltningens forslag til ny befolkningsprognose 2017-2028 vist for forskellige aldersgrupper.

  Befolkningsprognosehæfte 2017-2028

 • Befolkningsprognose 2016-27

  Forvaltningen har udarbejdet den årlige befolkningsprognose 2016-2027 for kommunen med udgangspunkt i det officielle folketal pr. 1. januar 2016 på 55.097.

  Folketallet pr. 1. januar 2016 er 184 borgere lavere end prognosticeret i sidste års prognose - svarende til en afvigelse på 0,3 procent.

  Det faktiske antal 0-5 årige og 6-16 årige pr. 1. januar 2016 ligger over det prognosticerede folketal i sidste års prognose. Omvendt ligger antallet af borgere i de øvrige aldersgrupper under det prognosticerede folketal.

  Antallet af 0 årige blev lavere end prognosticeret, fordi antallet af fødsler i kommunen i 2015 lige som i 2014 var meget lavt set i sammenligning med de foregående år.

  Folketallet pr. 1. januar 2016 er som nævnt lavere end prognosticeret i sidste års prognose. Samtidig indeholder dette års boligprogram for perioden 2016-2019 579 færre boliger end sidste års boligprogram. Disse forhold gør at folketallet i den nye prognose ligger under folketallet i sidste års prognose i årene 2016-2021.

  Det har i perioden 2013-2015 kunne konstateres, at til- og fraflytning både med hensyn til flytningerne mellem LTK og andre kommuner og flytningerne mellem LTK og udlandet har været høj. De seneste 3 år har der således været en stor udskiftning af kommunens borgere, hvor de 50+ årige i stigende omfang har forladt kommunen og blevet erstattet af familier med børn. I den nye befolkningsprognose er det forudsat, at den udvikling fortsætter i fremtiden, hvilket medfører, at folketallet i den nye prognose i årene 2022-2026 overstiger folketallet i sidste års prognose.

  Befolkningsprognosehæftet 2016-27

 • Befolkningsprognose 2015-26

  Økonomiudvalget godkendte den 9. april 2015 forvaltningens forslag til ny befolkningsprognose for årene 2015-2026.

  1. januar 2015 er kommunens faktiske folketal 54.779. Dette er 150 flere borgere end sidste års prognose forudsagde - svarende til en afvigelse på 0,3 procent.

  Sidste års befolkningsprognose har undervurderet væksten i antallet af erhvervsaktive (29-64 årige) og som konsekvens heraf antallet af børn og skolebørn. Dette er hovedforklaringen på de ekstra 150 borgere.

  Med udgangspunkt i det nu opgjorte folketal pr. 1. januar 2015 forventer den nye befolkningsprognose en årlig gennemsnitlig vækst i folketallet på knap 523 borgere i årene 2015-2026.

  Det samlede folketal i 2026 i LTK forventes at være 60.528 svarende til en samlet vækst i folketallet fra 2015 til 2016 på 5.749 borgere.

  Kommunens vedtagne boligprogram for årene 2015-2026 omfatter mange nye boliger. Dette er hovedforklaringen på væksten i det prognosticerede folketal 2015-2026. I årene 2015-2020 forventes således 40 nye ældreboliger, 850 nye ungdomsboliger og 417 nye familieboliger. I årene 2021-2026 forventes 150 nye familieboliger.

  Befolkningsprognosehæftet 2015-26

 • Befolkningsprognose 2014-25

  Økonomiudvalget godkendte den 10. april 2014 forvaltningens forslag til ny befolkningsprognose for perioden 1. januar 2014 til 1. januar 2015.

  Prognosens udgangspunkt: 1. januar 2014 er kommunens faktiske 54.237. Dette er 264 færre borgere end prognosticeret i sidste års prognose.

  Bortset fra de 65-79 årige og de 85-99 årige er antallet borgere i alle aldersgrupper blevet skønnet for højt i sidste års prognose. Den største afvigelse vedrører antallet af studerende pr. 1. januar 2014.

  Hovedforklaringerne til afvigelserne i det faktiske folketal pr. 1. januar 2014 set i forhold til det prognosticerede folketal er:

  • aftagende nettoindvandring af studerende,
  • aftagende nettotilflytning af børnefamilier til kommunen, og
  • ændringer i det nye boligprogram set i forhold til boligprogrammet i sidste års prognose.

  Kommunens samlede folketal steg i 2014 med 397 borgere, hvilket set i lyset af de seneste års udvikling må betegnes som en aftagende tilvækst.

  Kommunens prognosticerede udvikling i folketallet 2014 til 2025 er nærmere beskrevet i Befolkningsprognosehæftet 2014-2025.

  Befolkningsprognosehæftet 2014-25

 • Befolkningsprognose 2013-24

  Økonomiudvalget godkendte den 18. april 2013 forvaltningens fremlagte midlertidige udkast til ny befolkningsprognose for perioden 2013-2024.

  Forslaget til ny befolkningsprognose var midlertidigt, idet der var behov for en nærmere analyse af den forventede boligudbygning sidst i budgetperioden 2014-2017. For 2016 og frem var der således alene indlagt et skøn for den årlige boligudbygning (25 familieboliger årligt) uden skelen til konkrete projekter.

  På den baggrund udarbejdede forvaltningen juni 2013 2 nye scenarier for befolkningsudviklingen 2013-2024, der mere præcist tog hensyn til de kommende år byfortætning.

  Scenario 1: I dette scenario indgår ud over boligerne i den midlertidigt godkendte befolkningsprognose også et skøn over boligerne i de såkaldte strategigodkendte projekter. Dvs. de boliger / udbygningsprojekter, der siden vedtagelsen af boligprogrammet, er truffet beslutning om – dog med fortsat usikkerhed om både det præcise opførelsesår og antal boliger / boligtype. Det drejer sig om Kanalvejsprojektet, strategien for kollegier og forskerboliger og forslaget til anvendelse af arealet ved Trongårdsvej.

  Scenario 2: I dette scenario indgår ud over de strategigodkendte projekter i scenario 1 25 familieboliger årligt fra og med 2018. Scenario 2 viser konsekvenserne af en eventuel yderligere byfortætning af kommunen fra og med 2018.

  Økonomiudvalget godkendte på sit juni møde scenario 1 som kommunens befolkningsprognose for perioden 2013 til 2024.

  Befolkningsprognosehæftet 2013-24

 • Befolkningsprognose 2012-23

  Befolkningsprognosens forudsætninger og konsekvenser er beskrevet nøje i befolkningsprognosehæftet, som du kan downloade herunder.

  Befolkningsprognosen forventer flere borgere i kommunen i årene 2012 til 2023 end befolkningsprognose fra året før. Det skyldes, at den forventede tilflytning til kommunen i 2011 blev større end forventet. Helt nøjagtigt kom der 327 flere borgere til kommunen end forventet. I den nye befolkningsprognose forventes således flere borgere i aldersgruppen 25-64-år og som konsekvens heraf både flere 0-5-årige og 6-16-årige. Ændringen er størst både på kort og lang sigt for de 6-16-årige.

  Befolkningsprognosehæftet 2012-23