Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Budget

Her kan du læse om budgettet og budgetprocessen

Budgetforslag 2022-25

Forvaltningen i Lyngby-Taarbæk Kommune har som led i budgetprocessen for 2022 udarbejdet det administrative budgetforslag for 2022-25. Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i den 2-årige Budgetaftale 2021-24. Som følge heraf er der ikke planlagt særskilte politiske budgetforhandlinger i år.

Budgetforslaget 1. behandles i kommunalbestyrelsen den 9. september 2021, og det endelige budget for 2022-25 vedtages på kommunalbestyrelsens møde den 7. oktober 2021.

Høring

Budgetforslaget blev sendt i høring hos de høringsberettigede parter i perioden 30. august til 14. september. 

Læs høringssvarene her

Budgetaftale 2021-24

 • Indledning

  Alle partier og løsgængere (C, A, B, F, Ø, Henriette Breum og Inge Sandager) i Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune har indgået aftale om budget 2021-24.

  Parterne har indgået en aftale, der med et 10-årigt sigte skaber plads til at foretage nødvendige  anlægsinvesteringer både i forhold til nybyggeri og i forhold til vedligeholdelse af eksisterende bygningsmasse. Aftalen er et vigtigt skridt i forhold til at sikre, at der er kapacitet til det stigende antal børn og ældre i kommunen over de næste 10 år.

  Som aftalt i budget 2020 håndteres den ændrede udligning via en skattestigning, som dermed sikrer, at der ikke skal gennemføres yderligere besparelser på kernevelfærden. Der er således ikke indlagt besparelser på driften i den 2-årige budgetaftaleperiode med denne aftale. Hertil kommer, at der med aftalen er skabt finansiering til at løse en række nødvendige opgaver.

 • 2-årig budgetaftale

  I budgetaftalen for 2020 fremgår det at: ’I 2021 indgås et toårigt budgetforlig, således at størrelsen på en eventuel skattestigning, og de driftsøkonomiske konsekvenser heraf, er låst for to budgetår med henblik på at skabe stabil drift’. Parterne er enige om at indgå et 2-årigt budgetforlig, der gælder i 2021 og 2022.

  Såfremt der opstår økonomiske udfordringer på service i løbet af den 2-årige budgetforligsperiode, skal udfordringerne håndteres via modgående initiativer. Det er dermed fortsat en forudsætning, jf. de økonomiske styringsprincipper, at fagudvalget anviser finansiering af eventuelt øvrige merudgifter indenfor udvalgets samlede budgetramme på service, idet økonomiudvalget kan vælge en anden prioritering på tværs af fagudvalgsområder.

  Såfremt der opstår akutte anlægsbehov, håndteres dette via omprioriteringer budgetperioden.

  Budgetaftalen genbesøges i sommeren 2021 med henblik på en opdatering af grundlaget, når kommuneaftalen for 2022 er indgået. En eventuel positiv eller negativ ubalance i overslagsårene, vil herefter blive indarbejdet som en pulje til håndtering i budget 2023 og frem.

  Budgetaftalen baserer sig på det administrative budgetforslag offentliggjort den 24. august 2020 med følgende ændringer, som kan læses i punkterne herefter.

 • Langsigtet økonomisk perspektiv

  Parterne er enige om, at det er nødvendigt at anskue kommunens økonomi i et langsigtet perspektiv, dels for at styrke fokus på kommunens strukturelle balance på længere sigt, og dels for at understøtte anlægsstyringen i en periode med en stærkt voksende anlægsportefølje.

  Med en aftale hvor kommunens udfordringer på anlæg løses i et 10-årigt perspektiv, er parterne enige om at sænke den økonomiske målsætning om en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 130 mio. kr. til 100 mio. kr. Resultatet af den ordinære drift er stigende og balancen forbedres således over de kommende 10 år.

 • Håndtering af manglende råderum på anlægsrammen

  Parterne er enige om, at det er nødvendigt at have et anlægsniveau på minimum 200 mio. kr. om året i de kommende 10 år, såfremt de nødvendige anlægsopgaver vedr. vedligehold af de 2 nuværende rammer og kapacitetsudvidelser til det stigende antal børn og ældre skal imødekommes. De økonomiske målsætninger opdateres på denne baggrund.

  Parterne er enige om, at allerede besluttede anlægsprojekter periodiseres ud i årene for at skabe mere realistiske anlægsbudgetter i budgetperioden, samt for at skabe plads til nødvendige anlægsprojekter bl.a. vedr. kapacitet på dagtilbudsområdet i budgetperioden.

  Parterne noterer sig, at der er tale om forskydning af anlægsbudgetter, som ikke skaber finansiering. Såfremt nogle af de forskudte anlægsprojekter kan eksekveres hurtigere, flyttes budgettet frem igen.

 • Styrket anlægsstyring og fokus på eksekvering

  Set i lyset af de mange akutte anlægsbehov ud over det høje anlægsniveau i budgetperioden er parterne enige om at styrke anlægsstyringen. Parterne er enige om, at anlægsporteføljen skal gennemgås med henblik på at sikre at budgetterne ligger rigtigt i årene, for at sikre et mere retvisende grundlag for anlægsstyringen. Allerede med denne aftale forskydes ca. 100 mio. kr. ud i årene.

  I forbindelse med regnskab 2020 skal forvaltningen genbesøge kommunens anlægsbudgetter med henblik på at sikre realistiske anlægsbudgetter i de kommende år – herunder om der er projekter, der kan forskydes/annulleres.

 • Skattestigning til håndtering af øget udligning

  I det administrative budgetforslag indgår en pulje til forøgelse af indtægterne på 45,9 mio. kr. til finansiering af primært øget udligning. Ministeriet har udmeldt, at Lyngby-Taarbæk Kommune har fået godkendt skattestigninger uden sanktion for 2,8 mio. kr. Parterne er på denne baggrund enige om at hæve indkomstskatten med 0,68 pct. fra 2021.

 • Udmøntning af Omstillingspuljen fra budget 2020

  Parterne er enige om, at udmøntningen af omstillingspuljerne fra budget 2020, som er blevet behandlet i fagudvalg, økonomiudvalget og som er oversendt til budgetforhandlingerne, godkendes.

 • Omstillingsinitiativer på specialundervisningsområdet

  I lyset af udfordringerne på det specialiserede børneområde er der fremlagt en plan for konkrete omstillinger, der skal styrke kvaliteten og mindske udgiftspresset på specialundervisningsområdet. Indsatsen forventes godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet d. 8. oktober og indgår i budgetgrundlaget. Parterne er enige om, at der afsættes en reservepulje på service på 1,5 mio. kr. årligt i 2021-22 og 1,0 mio. kr. i 2023, der kan bringes i anvendelse, hvis implementering af omstillingerne viser sig at tage længere tid end forudsat.

 • Varigt løft af det almene skoleområde til supplerende undervisningsindsatser (SPU)

  Varigt løft af det almene skoleområde til supplerende undervisningsindsatser (SPU). Parterne er enige i et varigt løft på det almene skoleområde til at fremme skolernes mulighed for at løfte opgaven med den supplerende undervisningsindsats (SPU). Der afsættes 1 mio. kr. årligt på service fra 2021 og frem, som skal anvendes til indsatser, der udvikler det pædagogiske læringsmiljø og styrker det forebyggende trivselsarbejde, fx gennem samtaleforløb med grupper eller enkeltelever, supervision eller lignende. Indsatsen skal bl.a. trække på covid-erfaringer.

 • Annullering af rammebesparelse på 27 mio. kr.

  Parterne er enige om, at budgetreduktionspuljen på 27 mio. kr. i 2021-24 udlignes via andre omstillinger.

 • Serviceudgifter til den demografiske udvikling efter budgetperioden

  Parterne noterer sig, at der fra 2025 og frem ikke er afsat finansiering på service til driften af nye plejehjemspladser (ca. 0,5 mio. kr. pr. plads) eller til de nye daginstitutionspladser, der skal bygges (børnetalsafhængige tildeling på ca. 65 t. kr. pr. vuggestueplads og 112 t. kr. pr. børnehaveplads). Der skal i de kommende budgetaftaler afsættes midler hertil.

 • Fortsat effektiviseringspres

  For at håndtere det fortsatte effektiviseringspres i organisationen, er parterne enige om at afsætte 1,0 mio. kr. på service i 2021 til at gennemføre analyser af udvalgte områder, fx områder hvor kommunen har større udgifter end nabokommunerne. Parterne er dermed enige om, at kommunen også fremadrettet skal have fokus på at optimere driften, og at der i den forbindelse indarbejdes en effektivisering svarende til en ½ pct. årligt fra 2023 til 2026 på servicerammen. Der udarbejdes forslag hertil til politisk behandling i foråret 2022 med henblik på implementering i 2023. Reduktionen kan anvendes til at finansiere eventuel opdrift på velfærdsområdet, udfordringer og politiske prioriteringer, samt til igen gradvist at sænke personskatten efter sanktionsperiodens udløb.

 • Servicebufferpulje

  Parterne er enige om, at der indarbejdes en servicebufferpulje uden finansiering på 28,0 mio. kr. i 2021. Puljen sikrer at der er plads til overførsler fra 2020 samt at der er et råderum på servicerammen i 2021. Det er usikkert hvor mange projekter, der vil blive forsinkede som følge af COVID-19, og der kan således komme en række ekstraordinære overførsler fra 2020 til 2021.

 • 3 nye daginstitutioner

  Parterne er enige om at afsætte i alt 233,4 mio. kr. på anlæg i 2021-27 til etablering af 3 nye daginstitutioner i perioden (ud over de allerede afsatte midler til en ny daginstitution på Nøjsomhedsvej), som skal sikre datilbudspladser til en del af det stigende antal 0-5 årige i de kommende år jf. sag om "Forslag til langsigtet plan for kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet", behandlet i Børne- og Ungdomsudvalget den 17. juni og Økonomiudvalget den 25. juni 2020. De 3 nye daginstitutioner finansieres dels af anlægspuljen til uforudsete anlægsbehov på 44,4 mio. kr. og dels ved at der med budget 2021 planlægge anlægsprojekter for en 10-årig periode.

  Parterne er enige om at de 3 nye daginstitutioner skal bygges fleksibelt og eventuelt som modulbyggeri. Muligheden for samtænkning med plejehjem eller andre kommunale institutioner overvejes.

 • Udvidelse af ny daginstitution på Nøjsomhedsvej

  For at imødekomme kapacitetsudfordringerne er parterne enige om at det allerede besluttede daginstitutionsbyggeri på Nøjsomhedsvej udvides fra 150 til 180 pladser jf. sag om ’Forslag til langsigtet plan for kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet’, behandlet i Børne- og Ungdomsudvalget den 17. juni og Økonomiudvalget den 25. juni 2020. Der afsættes 13,3 mio. kr. på anlæg i 2024 til udvidelsen af byggeriet.

  Parterne noterer sig, at der er en skønnet afledt drift på 2 mio. kr. årligt pr. nyetablerede daginstitution startende i 2025 vedr. den allerede vedtagne nye institution på Nøjsomhedsvej og herefter stigende med 2 mio. kr. årligt i hhv. 2026-28 vedr. de øvrige 3 nye daginstitutioner (8 mio. kr. årligt fra 2028). Parterne er enige om, at den afledte bygningsdrift finansieres af effektiviseringer på ejendomsdriften på den øvrige bygningsmasse – herunder på driften af det renoverede rådhus. Parterne noterer sig, at der kan frigøres driftsmidler via salg af ejendomme.

 • Pulje til midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet

  Den allerede besluttede daginstitution på Nøjsomhedsvej forventes at stå klar i 2025, mens de tre nye daginstitutioner forventes at står klar i hhv. 2026, 2027 og 2028. Ifølge prognosen vil der allerede i 2022 opstå et behov for yderligere dagtilbudspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune jf. sag om "Forslag til langsigtet plan for kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet", behandlet i Børne- og Ungdomsudvalget den 17. juni og Økonomiudvalget den 25. juni 2020.

  Parterne er derfor enige om at afsætte en pulje på i alt 14,0 mio. kr. på anlæg i 2022 og 0,5 mio. kr. årligt i 2022-25 på service til afledt ejendomsdrift til midlertidige løsninger. Mulighederne for mindre tilpasninger af eksisterende bygninger, skovbørnehavetilbud i eksisterende dagtilbud, udvidelse af muligheden for betaling for pasning af eget barn samt pavilloner mv., skal undersøges.

 • Foranalyse vedr. nyt plejehjem

  Parterne er enige om at afsætte 5 mio. kr. på anlæg i 2022 til en foranalyse vedrørende et nyt plejehjem, der skal imødekomme den forventede kommende stigning i antallet af +80 årige efter 2026. Parterne er enige om, at alternativer til et kommunalt anlagt plejecenter skal undersøges – herunder mulighederne for etableringen af et friplejehjem.

 • Pulje til genopretning af dagtilbud og køkkener på dagtilbud

  Parterne er enige om at afsætte en pulje på 15 mio. kr. på anlæg i 2023 til genopretning af daginstitutioner og heraf 4,4 mio.kr. til opgradering af 15 køkkener fra tekøkken til modtagerkøkken samt genopretning af eksisterende modtager- og anretterkøkkener til nutidig standard. Der skabes plads på anlægsrammen i budgetperioden ved at allerede besluttede anlægsprojekter periodiseres ud i årene. Parterne er desuden enige om at afsætte 11 mio. kr. årligt på anlæg i perioden 2025-2030 til yderligere genopretning.

 • Ombygning af lokaler til Klub Kolle

  I forbindelse med et effektiviseringsforslag i budget 2020-23 blev der besluttet at nedlægge pavillonerne på Skolebakken 21. Parterne er enige om at afsætte 6 mio. kr. på anlæg i 2021 til at samle klubaktiviteterne på Virum Skole.

 • Pulje til sikre skoleveje, idræt og kultur

  Parterne er enige om, at anlægspuljen på 22 mio. kr. fra salget af Kongevejen 79-81 reserveres til sikre skoleveje samt kultur- og fritidsområdet – herunder bibliotek. Der afsættes 1 mio. kr. årligt fra 2022-28 og 0,4 mio. kr. i 2029 på anlæg til sikre skoleveje, samt 2 mio. kr. årligt i 2023-25 og 0,7 mio. kr. i 2026 på anlæg til biblioteksstrategien. Sidst er parterne er enige om at afsætte en pulje på 8 mio. kr. på anlæg i 2023 til en kunstgræsbane i Virum-Sorgenfri, samt 475 t. kr. varigt fra 2023 på service til afledt drift.

  Parterne er enige om, at der skal ske en afklaring af de fysiske rammer for Musikskolen, herunder særligt rammer i form af en sal eller lignende til samspil og orkester. Det skal vurderes, om Toftebæksvej 17 kan renoveres for en anlægssum, der er væsentlig mindre end ved at bygge nyt. En ny musikskole forudsættes finansieret via ejendomssalg og kan samtænkes med andre aktiviteter.

 • Private fællesveje

  Parterne er enige om, at der skal findes en holdbar og langsigtet løsning for de private fællesveje. Løsningen er todelt og skal dels håndtere de udfordringer, der er opstået som følge af den aktuelle opsigelse af vedligeholdelseskontrakterne, og dels pege på en fremadrettet løsning. Der afsættes 7 mio. kr. på anlæg i 2021-23 til det forberedende arbejde og analyse vedr. en mulig løsning. Hertil kommer 6,5 mio. kr. på service i 2022 og 20,0 mio. kr. årligt fra 2023 og frem jf. bilag 1.

 • Videreførelse af erhvervskontaktenhed og styrket byggesagsbehandling

  Videreførelse af erhvervskontaktenhed og styrket byggesagsbehandling. Parterne er enige om at afsætte 5,8 mio. kr. årligt fra 2022-24 til at videreføre Erhvervskontaktenhedens arbejde, samt opnormeringen på byggesagsbehandlingen frem til 2024. Parterne er enige om, at indsatsen delvist finansieres af omlægninger på administrationens område – herunder via et restbudget vedr. projektledelsen af Dyrehavegårds jorde.

 • Ansættelse af parkeringsvagt

  Parterne enige om, at der skal genansættes en ekstra parkeringsvagt. Ansættelsen forventes at give en ekstra indtægt fra parkeringsafgifter på 0,35 mio. kr. årligt på service fra 2021 og frem.

 • Kystsikring

  Der er behov for at lave kystsikring ud for Taarbæk, da en række ejendomme – herunder kommunale ejendomme - mellem Taarbæk Strandvej og kysten, selv med en begrænset vandstandsstigning vil opleve, at risikoen for stormflod stiger i fremtiden. Efter Kystbeskyttelsesloven er det kommunens ansvar at opstarte et fælleskommunalt kystsikringsprojekt. Parterne er enige om at afsætte 1,4 mio. kr. årligt på service i 2021 og 2022 til opstart af projektet, hvoraf 1,4 mio. kr. finansieres af lodsejerne – herunder kommunen som lodsejer. Selve kystbeskyttelsesprojektet finansieres af lodsejerne. Afklaring af udgifter til og starttidspunkt for projektet afklares senere – herunder afklaring af kommunens ejerandel i området og således en afgrænsning af kommunens finansieringsforpligtelse i et kystsikringsprojekt.

 • Øget biodiversitet

  Parterne er enige om at øge biodiversiteten og forskønne kommunen via ændret drift/vedligeholdelse af grønne arealer, som rabatter og andre grønne områder således, at beplantningen får lov til at vokse flottere med øget biodiversitet, men med mindre vedligehold. Der afsættes 2,1 mio. kr. på anlæg i perioden 2021-24 – hertil kommer 120 t. kr. i 2021, 160 t. kr. i 2022-24 og 0,1 mio. kr. fra 2025 og frem på service til afledt drift. Fra 2025 afholdes den afledte drift indenfor den eksisterende ramme. Puljen udmøntes i Teknik- og Miljøudvalget.

 • Vision for Kgs. Lyngby

  Der er afsat 5,0 mio. kr. på anlæg til en visionsproces, der skal sikre at Kgs. Lyngby vedbliver at være en attraktiv by at bo i, samt at Kgs. Lyngby bevarer sin position som det førende handelscentrum nord for København.

  Parterne er enige om at afsætte yderligere 9,6 mio. kr. til gennemførelse af de projekter, der affødes af visionsprocessen. Indsatsen finansieres af restbudget vedrørende byggemodning og salg af Kanalvej.

  Parterne er enige om, at der skal være særskilt fokus på at udvikle nuværende og kommende byrum i kommunen. Som en del af visionsprocessen arbejdes der derfor målrettet med de forandringer, der følger af letbanen og med realiseringen af en Benny Andersen bypark i området med Assistenskirkegården.

 • Pulje til fremme af byliv og kultur

  Parterne er enige om at afsætte en pulje på 0,5 mio. kr. i 2021 stigende til 0,9 mio. kr. årligt fra 2022 og frem på service til at fremme byliv og kultur, idet der også skal være fokus på indsatser der tiltrækker unge og børnefamilier. Dele af puljen kan anvendes til samfinansierede projekter med handels- og erhvervslivet i kommunen. Puljen udmøntes i Økonomiudvalget efter drøftelse i kultur- og Fritidsudvalget.

 • Fastholdelses- og rekrutteringsindsats på dagtilbudsområdet

  Parterne er enige om at afsætte 0,75 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 på service til en fastholdelses- og rekrutteringsindsats af daginstitutionspersonalet. En fokuseret rekrutterings- og fastholdelsesindsats på Dagtilbudsområdet vil i de kommende år være afgørende for at opretholde den høje kvalitet. Kommunens evne til at tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere er derfor afgørende. Med indsatsen skal kommunens rolle i samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne samt rekrutteringsindsatsen styrkes. Endelig gives der med indsatsen øget mulighed for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale i dagtilbuddene. Såfremt der er mindreforbrug på andre kompetenceudviklingspuljer kan midler medgå til indsatsen.

  Parterne noterer sig, at kompetenceudviklingsmidler indgår i taksberegningen på dagtilbudsområdet.

 • Pulje til klubområdet til at mindske konsekvenserne af COVID-19

  Parterne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. årligt på service i 2021 og 2022. Klubberne har i forbindelse med COVID-19-nedlukningen oplevet, at nogle børn og unge har meldt sig ud. Det har betydet en reduktion i klubbernes økonomi, der er medlemsbaseret, hvilket har medført, at nogle af de børn og unge, som særligt har brug for klubben, ikke kommer der mere. Den midlertidige indsats skal søge at udbedre konsekvenserne af COVID-19, så tilbuddenes kvalitet øges.

 • Udviklingsprojekt på plejecenter - kvalitet, nytænkning og udvikling

  Parterne er enige om at videreudvikle et af kommunens plejecentre og give plads til nytænkning. Ambitionen er i endnu højere grad at sætte en kvalitetsdagsorden, hvor beboernes eget hjem er omdrejningspunktet for et værdigt og godt liv sammen med familie, venner, frivillige med flere. Der skal være mulighed for at eksperimentere med nye ledelsesorganisations- og arbejdsmetoder, udvikle nye kompetencer og nytænke tilbud og aktiviteter. Udviklingsprojektet vil løbe i en tre-årig periode fra sommeren 2021. Social- og Sundhedsudvalget kommer med oplæg til de nærmere rammer for udviklingen. Der afsættes en udviklingspulje på 0,5 mio. Kr. i 2021, 1 mio. kr. årligt i 2022-23, og 0,5 mio. kr. i 2024.

 • Bæredygtighed

  Der har været nedsat et midlertidigt Bæredygtighedsudvalg (§ 17–udvalg) i 2019-2020. Udvalget har arbejdet med at afklare, hvordan der kan arbejdes med bæredygtige løsninger i Lyngby-Taarbæk Kommune. Kommunen vedtager på den baggrund i 2020 en bæredygtighedsstrategi med en tilhørende implementeringsplan. Parterne er enige om, at fokus på bæredygtighed generelt skal videreføres i budgetperioden, og at bæredygtighed skal indtænkes i den daglige drift, de politiske beslutninger samt borgernes hverdag.

  Parterne er enige om, at der i forlængelse heraf prioriteres forvaltningsmæssige ressourcer til det fortsatte arbejde med strategien og inddragelse af borgerne. Restmidlerne i puljen afsat til aktiviteter i bæredygtighedsudvalget på 1,0 mio. kr. i 2021 overføres til Teknik- og Miljøudvalget, og lægges i en pulje på 0,5 mio. kr. årligt i 2021 og 2022, der målrettes implementeringsplanen. Puljen udmøntes i Teknik- og Miljøudvalget.

  Parterne er ligeledes enige om, at busdriften i kommunen søges omlagt til el-busser ligesom der arbejdes med opsættelsen af flere el-ladestandere i kommunen.

  Parterne noterer sig, at der er afsat en pulje til klimainvesteringer på 13,6 mio. kr. på anlæg i 2023, som forudsættes lånefinansieret. Lovgivningen giver adgang til lånoptagning på nogle specifikke områder, primært energibesparende foranstaltninger i bygninger og anlæg. Parterne er indstillede på at øge lånoptagelsen for at fremme klimavenlige investeringer.

 • Personalegoder

  Parterne er enige om, at forvaltningen udarbejder et oplæg om rammerne for arbejdsgiverbetalte personalegoder som fx sundhedsordninger – herunder belyses mulighederne for bruttolønsordninger. Parterne er enige om, at det skal drøftes på det kommende temamøde mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget.

 • Konkurrenceudsættelse

  Af sidste års budgetaftale fremgår det, at der skal udarbejdes en strategi for kommunens arbejde med konkurrenceudsættelse og udbud af særlige opgaveområder, samt at strategien skal indeholde høje ambitioner for klima, arbejdsmiljø og socialt ansvar. Strategien behandles af økonomiudvalget i oktober 2020 og forligspartierne er enige om, at der i forlængelse af strategien udarbejdes konkrete forslag til opgaver, der kan konkurrenceudsættes.

 • Flere erhvervsuddannelseselever i praktik i kommunen

  Parterne er enige om, at forvaltningen undersøger mulighederne for at øge antallet af elever i kommunen inden for rammen - herunder via praktikpladsunderstøttende initiativer. AUB- og VEU-midler, der tilfalder kommunen som led i trepartsaftalen fra 2020 og den forventede aftale for 2021, indtænkes heri.

 • Ejendomssalg

  Der arbejdes videre med salg af en række prioriterede udlejningsejendomme, jf. sag om principper for de kommunale udlejningsejendomme fra 2019. Udover ejendomme, der allerede er på salgslisten gennemgås ejendomsmassen med henblik på senest primo 2021 at prioritere salgslisten med salgsbare emner med henblik på frasalg. Der udarbejdes særskilt sag om salg af bygninger, der huser mindre dagtilbud, idet parterne er enige om, at mulighederne for at sælge bygningerne til fortsat (privat) institutionsdrift skal undersøges. Merprovenuet ved salg af ejendomme anvendes som reserve til evt. yderligere uforudsete investeringsbehov i budgetperioden.

 • Bilag 1 - Private fællesveje

  Parterne er enige om, at der skal findes en holdbar og langsigtet løsning for de private fællesveje. Løsningen er todelt og skal dels håndtere de udfordringer, der er opstået som følge af den aktuelle opsigelse af vedligeholdelseskontrakterne, og dels pege på en fremadrettet løsning.

  De aktuelle opsigelser

  I forhold til opsigelse af kontrakterne har kommunen modtaget en række klager fra grundejere, der ikke oplever, at vejene er efterladt i ordentlig stand og/eller i overensstemmelse med de konkrete aftaler om vedligehold. Parterne er, af hensyn til borgernes retsstilling, enige om, at alle klagesager fra både første og anden bølge skal granskes i forhold til, om der er oplysninger, som ikke tidligere har været kommunen bekendt, og som indenfor lovgivningens rammer tilsiger ændrede forudsætninger og dermed eventuel ændrer på kommunens forpligtigelser. Derudover er parterne enige om, at det udførte arbejde må forventes at sikre, at vejen fortsat er i god og forsvarlig stand (se note) i perioden frem til den langsigtede løsning er implementeret. Dette er under forudsætning af, at vejen fortsat alene bærer den almindelige færdsel og ikke belastes af særlige udefrakommende forhold som eksempelvis kørsel med tung trafik til byggepladser, oplag og lignende.

  Den langsigtede løsning

  I den langsigtede løsning lægger parterne vægt på, at der ud over de mere vejtekniske og trafikale forudsætninger, særlig tages hensyn til at medvirke til at fremme den fælles lokale klimaindsats sikre skoleveje, adgang til udflugtsmål samt skabe gode rammer for vores ældre i eget hjem længst muligt uanset, om borgeren måtte være selvhjulpen eller modtager hjælp i eget hjem. Parterne er derfor enige om, at den langsigtede løsning skal indeholde en opklassificering af veje med markant uvedkommende trafik og indenfor lovens rammer. Det vil sige veje med høj grad af gennemkørende kørsel, nær beliggenhed til offentlige eller private institutioner, nær beliggenhed til erhvervsejendomme, trafikknudepunkter, overvejende grad af etageejendomme eller veje omfattet af parkeringsstrategi.

  Parterne er enige om at arbejde for, at der gennemføres lovændringerne, som giver mulighed for: enten at lave en opklassificering af de resterende private fællesveje eller en flytning af ansvaret for rendestensbrønde og stikledninger til enten forsyningsselskab eller kommune for samtlige resterende private fællesveje. Samt en ny kommunal snerydnings- og vedligeholdelsesordning for de resterende fællesveje, der kan gennemføres ved kvalificeret flertal på vejen.

  Arbejdet med den langsigtede løsning forudsættes afsluttet indenfor en periode på tre år, idet løsningsmodellen ændres, såfremt der ikke opnås de nødvendige lovændringer.

  Note

  God og forsvarlig stand tager udgangspunkt i vedligeholdelsesordningerne, og i den vurdering som er lagt til grund for LIFAs rapport over de private fællesveje, samt Lyngby-Taarbæk Kommunes praksis ved forvaltning af vejene. Dette er i overensstemmelse med Privatvejslovens § 44.

 • PDF-fil med budgetaftale i tal - ikke webtilgængelig