Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus - Nødberedskab / Emergency response

Borgerservice har åbent på telefonen inden for normal åbningstid. Via link finder du information for kommunens øvrige områder og muligheder for kontakt til dem.

Du er her:
Pressemeddelelse

Sætter ekstra ind på det sundhedsfaglige

Bostedet Chr. X's Allé har modtaget påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed

   

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte d. 5. september 2019 et sundhedsfagligt tilsyn på Bostedet Chr. X's Allé. Denne type tilsyn har til formål at vurdere patientsikkerheden på bl.a. botilbud herunder krav til arbejdsgange omkring sundhedsfaglig dokumentation og medicinhåndtering samt inspirere til øget faglighed.

Bostedet Chr. X's Allé er pt. og har siden foråret 2019 været i gang med en større omstilling på de socialpædagogiske og sundhedsfaglige områder - og indholdet i påbuddet er allerede en kendt sag, der arbejdes på i botilbuddets handleplaner.

Styrelsen for Patientsikkerhed anerkender, at Bostedet Chr. X´s Allé allerede har iværksat en række tiltag til sikring af patientsikkerhed. Alligevel har bostedet modtaget ét påbud.

Påbuddet lyder:

  • at sikre forsvarlig medicinhåndtering, herunder implementering af instruks for medicinhåndtering
  • at sikre, at der er gennemført systematiske sygeplejefaglige vurderinger for samtlige patienter i aktuel behandling og for nyvisiterede patienter
  • at sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen herom, herunder dokumentation for indhentet informeret samtykke og udarbejdelse og implementering af tilstrækkelig instruks for sundhedsfaglig dokumentation
  • at sikre udarbejdelse og implementering af en tilstrækkelig instruks for personalets kompetencer, ansvars- og opgavefordeling og implementering af instruks for hygiejne.

Formand for pårørenderådet på Chr. X's Allé, Kirsten Munch siger: "Det er ikke overraskende, at tilsynet har bemærkninger. Dette skyldes ikke ligegyldighed fra personalets side, men at tingene har 'sejlet' i årevis. Min fornemmelse er, at personalet gør sig meget umage med at følge reglerne og handler samvittighedsfuldt. De tiltag, der allerede er kommet, viser, at ledelsen handler konstruktivt på rapportens konklusion. Vi må tage i betragtning, at der er mange forhold på Chr. X's Allé, som skal ændres/læres/aflæres, og det tager tid og kræfter. Jeg er dog fortrøstningsfuld og sikker på, at alle gør deres bedste til gavn for beboerne."

Forstander for Bostedet Chr. X's Allé, Ole Mikkelsen, supplerer: "Vigtigst for os er at skabe gode rammer for Bostedet Chr. X's Allés beboere. Vi har en stor interesse i, at der gennemføres tilsyn på bostedet, dels fordi det er en vigtig kontrol og samtidig en mulighed for at få rådgivning af tilsynsmyndighederne. Vi er blevet bekræftet i, at vi er på rette vej i det arbejde og den retning, vi allerede har sat i gang. Af allerede igangsatte initiativer kan fx nævnes: ansættelse af en sundhedsfaglig koordinator med sygeplejefaglig baggrund pr. 1. februar 2020. Vi er i fuld gang med at revidere medicininstrukser og kvalificere et sundhedsfagligt netværk blandt medarbejdere på bostedet - og så samarbejder vi med både læge og psykiater, der kontinuerligt tilser beboere og yder vejledning til medarbejderne. Det har ligeledes været afgørende at få etableret et godt samarbejde med de pårørende og ikke mindst pårørenderådet. Vi arbejder alt i alt hårdt på at fastholde den gode udvikling  samt sikre at der er gode rammer for beboerne, og at vi lever op til de krav, der er i Serviceloven og Sundhedsloven. Vi er ikke i mål, men efter min overbevisning, så er vi rigtig godt på vej."

FAKTA

Følgende initiativer er igangsæt på det sundhedsfaglige område:

  • Der har siden februar 2019 været øget fokus på medicinhåndteringen på Chr. X's Allé. Derfor har der siden primo april 2019 været en aftale med Plejecentrt Den Gamle Lyngby Statsskole om at assistere med faglig support på området ved tilkøb af 12 timers sygeplejefaglig assistance ugentligt.
  • Bostedets sundhedsfaglige instrukser blev revideret i august 2019, altså lige inden tilsynet kom på besøg, hvorfor der forinden ikke var arbejdet med implementering af de nye instrukser. Efter tilsynet blev det dog tydeligt, at den sundhedsfaglige kompetence på bostedet stadig ikke er tilstrækkelig, ud fra de nuværende krav til systematik og dokumentation omkring sundhedsfaglige ydelser mv. Derfor blev der igangsat rekruttering af en sygeplejefaglig koordinator. Koordinatoren er ansat med opstart pr. 1. februar 2020.
  • I forhold til bostedets dokumentationspraksis er der henover sidste kvartal af 2019 blevet prioriteret at få implementeret ny skabelon for arbejdet omkring beboernes målsætninger. Der er i dette forløb også lagt et fundament til at understøtte mere systematisk dokumentationspraksis i dokumentationssystemet helt generelt. Der er siden styrelsens besøg arbejdet videre med dele af de kritikpunkter, der fremkom ved den mundtlige tilbagemelding, blandt andet på de møder der løbende er med en særligt udpeget medicinansvarlig fra hvert hus på bostedet.
  • Der arbejdes videre med opkvalificering af personalets kompetencer på det sundhedsfaglige område i samarbejde med kommunens risikomanager herunder personalets kompetencer, ansvars- og opgavefordeling.
  Kontaktinformation

Forstander for Bostedet Chr. X's Allé, Ole Mikkelsen, OLEMI@ltk.dk

 Social media icon Social media icon Social media icon