Gå til hovedindhold
Du er her:

Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget samt 8 af kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

Økonomiudvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og styring.

Herudover har Økonomiudvalget ansvar for kommunens løn- og ansættelsesforhold.

Yderligere om Økonomiudvalget

 • Se kapitel IV i Styrelsesvedtægt for Lyngby-Taarbæk Kommune

  § 10

  Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 8 af kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

  Stk. 2. 

  Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der nærmere er beskrevet i styrelseslovens §§ 18, 21 og kapitel V.

  Stk. 3. 

  Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

  Stk. 4.

  Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og styring og har ansvaret for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med at tilvejebringe det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver.

  Stk. 5.

  Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af følgende områder:

  • øvrige administrative forhold,
  • IT-drift og udvikling, herunder digitalisering af arbejdsrutiner, datasikkerhed og whistleblowerordningen,
  • køb, salg og pantsætning af fast ejendom,
  • bortforpagtning og udlejning af kommunens ejendomme,
  • kommunens udbuds- og indkøbsfunktion, herunder sociale klausuler, CSR- klausuler mv.
  • myndighedsopgaver i medfør af almenboliglovgivningen samt lån og garanti til beboerindskud,
  • den umiddelbare drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer,
  • udførelse af bygge- og anlægsarbejder,
  • kommunens ejerinteresser af de kommunalt ejede virksomheder inden for vand, spildevand og affald/genbrug og de overordnede økonomiske interesser i selskaber i øvrigt,, samt foretager indstilling til kommunalbestyrelsen vedrørende de takster, disse virksomheder påtænker at fastsætte,
  • almindelige anliggender, som ikke er henlagt til noget stående udvalg

  Stk. 6. 

  Udvalget udarbejder på dette område forslag til Kommunalbestyrelsen om:

  • Visioner, strategier, planer og politikker, herunder mål inden for udvalgets område
  • Kommunens strategi for den samlede indsats for at styrke den lokale beskæftigelse, herunder den lovbestemte beskæftigelsesplan.

  Stk. 7. 

  Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om kommunens økonomiske styringsprincipper jf. styrelseslovens § 42, og revisionsregulativ.

  Stk. 8. 

  Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

  Stk. 9. 

  Udvalget foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om udbygnings- og anlægsplaner, programanlæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

  § 11

  Økonomiudvalget fastsætter regler om

  • indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf. § 10
  • forsikring af kommunens værdier
  • kommunens indkøbsfunktioner.

  § 12

  Udvalget fører tilsyn med

  • at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde
  • at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig
  • at de bevillinger og rådighedsbeløb, som er vedtaget i årsbudgettet eller ved særlig beslutning, ikke overskrides uden kommunalbestyrelsens samtykke
  • at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde
  • løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelseslovens § 67.