Gå til hovedindhold
Du er her:

Hvordan stemmer jeg?

Her kan du finde information om, hvordan man bliver optaget på valglisten, samt om, hvordan du stemmer til danske valg og folkeafstemninger

Praktisk viden om optagelse på valglisten, valgkort og hvordan du kan stemme

 • Hvem kan stemme til folketingsvalg

  Alle danske statsborgere i Danmark, der har valgret (stemmeret) og er optaget på en valgliste, kan stemme til folkeafstemninger. For at have valgret, og dermed kunne stemme, skal du opfylde følgende krav:

  • du skal være fyldt 18 år
  • du skal have dansk statsborgerskab
  • du skal have fast bopæl i Danmark, Grønland eller Færøerne
  • du må ikke være umyndig
  • Når disse krav er opfyldt, kommer du automatisk på valglisten.

  Umyndige personer har ikke valgret til folketingsvalg. Du er umyndig, hvis du er under 18 år eller helt er frataget den retlige handleevne.

 • Hvem kan stemme til kommunalvalget?

  Ret til at stemme, herunder brevstemme, til kommunale og regionale valg har med de i loven fastsatte undtagelser enhver, der på valgdagen

  • er fyldt 18 år,
  • har fast bopæl i kommunen/regionen, og som herudover
  • enten har dansk indfødsret (statsborgerskab), er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU, er statsborger i Island eller Norge eller uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 4 år forud for valgdagen.

  Vælgere, der er under værgemål med fuld fratagelse af den retlige handleevne (er
  umyndige), har også valgret til kommunale og regionale valg som følge af en lovændring
  i 2016.

  Bemærk, at ikke blot danske statsborgere, men også statsborgere fra de øvrige
  medlemsstater i EU og visse tredjelandsstatsborgere således har ret til at afgive stemme,
  herunder brevstemme, til kommunal- og regionalvalget.

  I medfør af en særlig overgangslov har britiske statsborgere, der var bosat i Danmark på
  tidspunktet for Storbritanniens udtræden af EU (den 31. januar 2020), og som siden da
  uafbrudt har haft bopæl i Danmark, også valgret til kommunale og regionale valg efter
  de almindelige regler herom.
   

 • Optagelse på valglisten 

  For at kunne stemme til valg og folkeafstemninger i Danmark skal du være optaget på valglisten. Det bliver du automatisk, hvis du på valgdagen har dansk indfødsret (er dansk statsborger), er fyldt 18 år og senest 7 dage før valgdagen har fast bopæl i Danmark (er bopælsregistreret i CPR). Du vil i så fald blive optaget på valglisten i din bopælskommune, det vil sige den kommune, hvor du er bopælsregistreret i CPR senest 15.-dagen før valgdagen, eller, hvis du er flyttet hertil fra udlandet kort tid inden valget, 7 dage før valgdagen.

  Hvis du flytter til udlandet og i forbindelse hermed registreres i CPR som udrejst, kan du normalt ikke optages på valglisten og kan derfor ikke deltage i valg i Danmark. Det kan du kun, hvis du tilhører en af de persongrupper, der uanset udlandsopholdet anses for at have bevaret fast bopæl i riget i valgmæssig henseende, fx hvis du er udsendt for Udenrigsministeriet eller udsendt som ansat af en dansk offentlig myndighed, arbejder for en dansk virksomhed eller hjælpeorganisation i udlandet, er studerende, eller du opholder dig i udlandet af helbredsmæssige grunde.

  Endvidere gælder særlige regler for personer, der midlertidigt har taget ophold på Færøerne eller i Grønland.

  Hvis du er dansk statsborger og bor i et andet EU-land, eller statsborger fra et andet EU-land og bor fast i Danmark, kan du endvidere stemme til Europa-Parlamentsvalg. I de fleste tilfælde vil du skulle søge særskilt om at komme på valglisten til Europa-Parlamentsvalget.

 • Hvordan stemmer jeg på valgdagen? 

  For at stemme på valgdagen skal du møde personligt op på det afstemningssted, som står anført på dit valgkort.

  Inden du afgiver din stemme, skal du aflevere dit valgkort til valglisteføreren og oplyse din fødselsdato (både dag, måned og årstal). Valglisteføreren vil herefter krydse dig af på valglisten. Har du ikke medbragt dit valgkort, udskriver valglisteføreren et valgkort til dig. Du kan blive bedt om at oplyse dit navn og bopæl for at tjekke, at du er den person, som du udgiver dig for eller som står på valgkortet. I visse tilfælde kan du også blive bedt om at vise legitimation, evt. billedlegitimation.

 • Hvordan får jeg mit valgkort?

  Hvis du er optaget på valglisten, vil du ca. fem dage før valget eller folkeafstemningen modtage et valgkort fra din kommune.

  På dit valgkort står der, dit navn og adresse, dit nummer på valglisten, hvor du skal henvende dig for at stemme på valgdagen samt dag og tid for afstemningen.

  Hvis du ikke har mulighed for at møde op på et valgsted på afstemningsdagen kan du også brevstemme. Du kan læse mere om at brevstemme på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside.

   Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside.

 • Hvad gør jeg hvis jeg ikke har modtaget mit valgkort 5 dage før valget/afstemningen

  Hvis du ikke har modtaget dit valgkort fem dage før valget/afstemningen, skal du henvende dig til din kommune, som vil rette fejlen og udskrive et valgkort til dig hurtigst muligt, hvis der er tale om en fejl.

  Det er dog ikke en betingelse for at få lov til at stemme, at du medbringer dit valgkort på valgdagen – du skal så blot huske en eller anden form for legitimation, for eksempel sundhedskort (sygesikringsbevis), kørekort eller pas. Der er ikke noget krav om, at der skal være tale om billedlegitimation. 

 • Stemmesedlen 

  Når valglisteføreren har afmærket dit navn på valglisten, får du udleveret en stemmeseddel.

  Du bliver herefter ført over til stemmerummet, hvor du skal gå ind alene og afgive din stemme. For at stemme skal du sætte et kryds ved et partinavn (kaldet ”listenavn”, hvis det er til et kommunal- og  regionalvalg, eller ”kandidatliste”, hvis det er Europa-Parlamentsvalg) eller en kandidat. Ved folkeafstemninger skal du sætte kryds ved ”Ja”, hvis du kan støtte det lovforslag eller den lov, der er sendt til afstemning, eller ved ”nej”, hvis du ikke kan støtte lovforslaget/loven.

  Du kan også stemme blankt, det vil sige lade være med at skrive noget på stemmesedlen. Din stemmeseddel vil i så fald være ugyldig og vil ikke blive talt med i resultatet, men vil tælle med i antallet af afgivne stemmer og dermed få betydning for, hvor stor valgdeltagelsen bliver.

 • Hvis du kommer til at stemme forkert 

  Hvis du skriver forkert eller du er kommet til at rive stemmesedlen i stykker, kan du få udleveret en ny stemmeseddel ved at henvende dig til en valgtilforordnet uden for stemmerummet. Du kan dog ikke bytte stemmesedlen, hvis du har lagt den i stemmekassen. Når du er færdig med at stemme, skal du folde stemmesedlen sammen og lægge den i stemmekassen uden for stemmerummet, hvor en tilforordnet vælger vil holde øje med, at stemmesedlen bliver lagt rigtigt i stemmekassen, og at ingen får mulighed for at se, hvad du har stemt. Du må ikke vise nogen, hvad du har stemt.

 • Hvis du har brevstemt inden valgdagen 

  Hvis du allerede inden valget har brevstemt, og brevstemmen inden valget er taget i betragtning, det vil sige valgbestyrelsen ved gennemgangen af brevstemmesedlerne har konstateret, at brevstemmen er korrekt håndteret og derfor skal tælle med ved opgørelsen af valget, kan du ikke stemme igen på valgdagen. Når valgbestyrelsen inden valget gennemgår alle de afgivne brevstemmer og blandt andet beslutter, om de kan tages i betragtning, krydser de nemlig de vælgere af på valglisten, der har afgivet brevstemmer, der kan tages i betragtning, og du vil derfor ikke længere stå på valglisten, hvis du møder op på valgdagen for at stemme og vil derfor heller ikke få udleveret en stemmeseddel.

 • Kørsel af folke- og førtidspensionister m.v. til afstemningsstederne på valgdagen

  Vælgere, der modtager pension i henhold til den sociale pensionslov, og som er gangbesværede eller svagelige, kan på valgdagen vederlagsfrit blive transporteret til og fra afstemningsstedet. Kørsel vil fortrinsvis ske om formiddagen.

  Henvendelse om kørsel rettes til Center for Sundhed og Omsorg, Toftebæksvej 12, 2800 Kgs. Lyngby, telefon 24 91 50 89 mandag til fredag fra kl. 9.00 – 12.00 senest fredag den 7. juni 2024 inden kl. 12.00.

  Beboere på områdecentre, i beskyttede boliger og ældreboliger, som er tilknyttet områdecentre, bedes snarest rette henvendelse til lederen af centret om sådan kørsel.