Gå til hovedindhold
Du er her:

Olietanke

Få overblik over regler for olietanke, og hvordan du anmelder og afmelder dit olietanksanlæg

Sådan afmelder og anmelder du din olietank

Hvis du enten etablerer eller tager en olietank ud af brug, skal du anmelde det til Lyngby-Taarbæk Kommune.

Husk, at olietankens rørføringer også er en del af olietankens anlæg.

Tankattest

Du skal indsende en kopi af din nye tankattest til kommunen. Tankattesten får du udleveret, når tanken leveres.

Oplysninger om olietank og olietanksanlæg på din ejendom

Søg oplysninger om olietanke på WebLager.dk.

Oplysninger om din olietank bliver registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Du kan tjekke status på dine olietankoplysninger på Ois.dk.

Ofte stillede spørgsmål om olietanke

 • Hvornår skal du udskifte din olietank?

  Som ejer af en olietank skal du selv være opmærksom på, hvornår du skal skifte din tank.

  Risikoen for et olieudslip bliver større, jo ældre olietanken er, og olieudslip kan være årsag til forurening af jord og grundvand.

  Der er fastsat sløjfningsterminer, der angiver, hvornår olietanke skal sløjfes. 

  Sløjfningsterminer olietanke

   

  *) Det skal oplyses, at - pga. tidligere udmeldte regler - skulle kugleformede olietanke af polyethylen, produceret af firmaet AJVA-PLAST A/S, for mange år siden være sløjfet.

  Hos Miljøstyrelsen kan du finde mere detaljeret beskrivelse af fristerne for, hvornår du skal udskifte din olietank, og hvordan du tjekker alderen på olietanken.

  Hvis du ejer en olietank, er det dit ansvar at sørge for, at tanken er lovlig. Hvis en olietank ikke er lovlig, er du nemlig ikke omfattet af den forsikringsordning, der automatisk dækker undersøgelse og oprydning af olieforurening i jorden.

  Husk at meddele via afmeldelsesskemaet ovenfor.

 • Hvor gammel er min olietank?

  Alderen på din olietank fremgår af tankattesten eller af et metalskilt på tanken.

  Som ejer skal du selv opbevare tankattesten. I visse tilfælde findes en kopi af tankattesten på WebLager.dk

  Hvis du ikke kan dokumentere, hvor gammel tanken er, skal du sløjfe den straks.

 • Dispensation for sløjfningstermin

  Du kan søge om dispensation fra olietankens sløjfningstermin, hvis du bor i et område, der får fjernvarme indenfor maksimalt to år.

  Du har derfor mulighed for at bruge tanken lovligt i op til to år efter, at sløjfningsterminen er overskredet.

  Du kan ikke få dispensation, hvis sløjfningsterminen allerede er overskredet.

  Du søger om dispensation hos Lyngby-Taarbæk Kommune. Du skal indsende tankattesten samt dokumentation fra Vestforbrænding for, at din bolig tilbydes fjernvarme inden for maksimalt to år. TopDanmark vurderer på baggrund af tankens tilstand, hvor lang en dispensationsperiode du kan få.

 • Afmelding af olietank

  Når en olietank tages ud af brug, skal du afmelde det skriftligt via afmeldingsskemaet ovenfor.

  Sløjfning af nedgravet tank

  Tanken skal enten:

  • Sløjfes ved at afblænde den på grunden. Ved afblændingen skal tank og rør tømmes for olie og bundsuges for slam. Rørforbindelsen til fyret afbrydes. Påfyldningsstuds skal fjernes og tanken skal plomberes, så påfyldning ikke er muligt. Hvis der er fare for sammenstyrtning (fx kørsel ovenpå tanken), skal tanken sandfyldes.

  Eller

  • Graves op og fjernes fra grunden. Inden tanken tages op skal den tømmes og bundsuges for at undgå spild. Før I opstarter gravearbejdet vil team jord i Lyngby-Taarbæk Kommune gerne have besked, så de har mulighed for at komme på tilsyn ved opgravningen. Det er ikke sikkert det er muligt. Vær opmærksom på om der ved syn og lugt kan konstateres olie i jorden. Så skal arbejdet stoppes og det skal meldes til kommunen.

  Ved sløjfning af private olietanke, der er omfattet af en olietanksforsikring, anbefales det, at tanken graves op. Forsikringsaftalen ophører seks måneder efter, tanken er taget ud af brug, og hvis der senere konstateres forurening, der stammer fra tanken, vil skaden således ikke være dækket af forsikringen.

  Sløjfning af overjordisk tank

  Tanken skal enten:

  • Afblændes og forblive på grunden. Tanken tømmes og bundsuges og afblændes ved, at alle rørforbindelser fjernes og rørstudsene tilproppes for at forhindre senere påfyldning.

  Eller

  • Fjernes fra grunden. Inden tanken fjernes skal den tømmes og bundsuges uanset om den står indendørs eller udendørs.

  Fælles bestemmelser

  Lyngby-Taarbæk Kommune anbefaler at arbejdet udføres af et godkendt VVS- eller slamsugerfirma.

  Ved afmeldelsesskemaet skal der vedlægges dokumentation for:

  • At tanken er tømt og bundsuget efter gældende regler
  • At restolien, bundfald og slam er bortskaffet på lovlig vis, det vil sige som olieaffald til godkendt modtager
  • At tanken er bortskaffet på korrekt vis. Opgravede tanke på ikke henligge på ejendommen.
 • Køb af ny olietank

  Når du etablerer en ny olietank, skal du sikre dig, at tanken er typegodkendt eller CE-mærket. Rørsystemet skal også være typegodkendt.

  Læs mere om reglerne for nye olietanke på Miljøstyrelsens hjemmeside.

 • Forsikring

  Private ejere af olietanke på under 6000 liter er sikret mod uforudsete udgifter ved olieforurening fra tanken via en ansvarsforsikringsordning, der betegnes Villaolietanksforsikringen.

  Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring.

  Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et olieselskab, der er medlem af Oliebranchens Fællesrepræsentation eller en olieleverandør, der får olie fra et af disse selskaber.

  Dit olietankanlæg er som udgangspunkt dækket af en forsikringsordning, hvis anlægget er lovligt, og du får leveret olie fra de gængse leveringsfirmaer.

  For at være dækket af forsikringen, er det en forudsætning, at olietanken er lovlig. Hvis dit olietanksanlæg har overskredet sløjfningsterminerne anført højere oppe, vil det være ulovligt. Det betyder, at du ikke længere er dækket forsikringen, og brug af tanken skal ophøre.