Gå til hovedindhold
Du er her:

Affald fra boliger

Det er Lyngby-Taarbæk Forsyning, der står for indsamling af affald fra alle boliger i kommunen

Lyngby-Taarbæk Forsyning

Find information om affaldsordninger og genbrugsstation på Lyngby-Taarbæk Forsynings hjemmeside, www.ltf.dk.

På deres hjemmeside kan du via selvbetjening også give besked, hvis du fx ikke har fået tømt affald eller vil bestille en ny affaldsbeholder.

Genbrugsstationen

Se åbningstider, adresse og meget mere på forsyningens hjemmeside.

Genbrugsstationen ligger på Firskovvej 9, 2800 Kgs. Lyngby.

Borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune har ret til at benytte alle genbrugsstationer i de kommuner, der er med i affaldsselskabet Vestforbrænding. Se en oversigt over genbrugsstationerne på www.vestfor.dk

Affald fra renovering og nedrivning

Du skal være særlig opmærksom på dit affald, når du renoverer eller nedriver din bolig.

Materialerne skal undersøges og anmeldes til kommunen, fordi de kan indeholde miljøfarlige stoffer som fx PCB eller bly.

Læs mere og find anmeldeskemaer.

Hvad gør jeg med haveaffald?

 • Kompostering

  Du kan kompostere i åbne eller lukkede beholdere. Rester af blomster, friske frugter og grøntsager fra husholdningen kan komposteres sammen med haveaffald.

  Tilberedte madvarer som fx ris, pasta, sovs, brød og kagerester må ikke komposteres, fordi det kan tiltrække rotter. Det samme gælder kød, fisk, mælkeprodukter og lignende.

  Kommunen kan bestemme, at du skal kompostere i lukkede beholdere, hvis kommunen skønner, at åben kompostering er til væsentlig gene for omkringboende, fx som følge af ejendommens størrelse eller områdets karakter.

 • Genbrugsstationen

  Haveaffald - og nedfaldsfrugt i begrænsede mængder - kan afleveres på genbrugsstationen.

  Plastposer, urtepotter og jord skal frasorteres haveaffaldet og afleveres i de rigtige containere. Er du i tvivl, så spørg personalet på genbrugsstationen.

 • Indsamlingsordning

  Haveaffald indsamles hver anden uge i perioden fra den 1. marts til den 30. november fra villaer og rækkehuse med egne affaldsbeholdere. 

  Etageejendomme og rækkehuse med fælles affaldsbeholdere kan tilmelde sig afhentning af haveaffald. 

  Læs mere på Lyngby-Taarbæk Forsynings hjemmeside.

 • Afbrænding af haveaffald er IKKE tilladt

  Det er IKKE tilladt at afbrænde haveaffald på private ejendomme.

  Undtagelser

  Hvis de brandsikkerhedsmæssige forskrifter overholdes, er det dog tilladt:

  • at afbrænde haveaffald sankthansaften
  • at brænde rent, tørt træ til rekreative formål på særligt indrettede, mindre bålpladser, som ikke har karakter af affaldsforbrænding

  Sikkerhed og vejledning

  Bål må ikke genere de omkringboende naboer, og de sikkerhedsmæssige forhold, herunder afstandskrav, skal overholdes.

  Find vejledning på beredskabets hjemmeside

Medicinrester og kanyler

Gammel medicin betragtes som farligt affald, fordi det er giftigt for sundhed og miljø. Derfor må man hverken skylle medicinen ud i vasken, i toilettet eller smide den ud i skraldespanden.

Ved at smide medicin i skraldespanden risikerer man, at medicinen havner i de forkerte hænder fx hos børn.

Hvordan håndterer man medicin og kanyler?

Recept- og håndkøbsmedicin, medicin til dyr, vacciner og insulinpenne betragtes som medicinaffald. Alt dette kan afleveres på apoteket. Det samme gælder for brugte kanyler og sprøjter, som er klinisk risikoaffald. Det skal afleveres i gule kanylebøtter, der kan hentes på apoteket.

Tomme medicinglas og -emballage må derimod gerne smides ud sammen med det øvrige restaffald, der ikke kan genanvendes.

 • Hvad er medicinrester?
  • Medicin, du ikke kan huske, hvorfor du fik
  • Medicin med overskredet udløbsdato eller med en udløbsdato, der ikke kan læses
  • Tabletter, der har ændret udseende og lugter
  • Løse blisterpakninger med tabletter, som du ikke kan huske, hvordan virker
  • Medicin, som er købt, men aldrig brugt
  • Løse tabletter som du ikke ved, hvad er
 • Når du afleverer medicin og kanyler, så husk:
  • Medicinaffald må ikke være blandet med andre typer affald.
  • Du skal helst aflevere gammel medicin i original emballage, så er det nemmere at sortere.
  • Du afleverer brugte kanyler og skalpeller i godkendte kanylebokse. Kanyleboksene kan du hente gratis på apotekerne.
  • Ampuller og hætteglas i glas skal så vidt muligt forblive i de tilhørende ampul-/hætteglasæsker. Du skal derfor på forhånd have fjernet kanylerne og anbragt dem i en godkendt kanyleboks.
  • Du skal aflevere brugte og delvis tomme insulinpenne enten i original emballage eller en plastpose.
  • Gør opmærksom på, hvis det afleverede affald indeholder kanyler eller kviksølv.
  • Tomme insulinpenne må du gerne smide ud til dagrenovationen.

Affaldsplan

Hvert 6. år vedtager kommunalbestyrelsen en plan for, hvordan vi skal udvikle og forbedre affaldssorteringen i kommunen. Affaldsplanen beskriver kommunens mål på affaldsområdet, og hvordan vi vil arbejde på at nå målene.

Vi vil eksempelvis:

 • indføre kildesortering af madaffald fra husholdninger
 • øge mængden af indsamlet pap fx ved at gøre det nemmere for borgerne at aflevere pap til genanvendelse
 • fortsætte opsætningen af miljøskabe ved etageboliger til indsamling af farligt affald, batterier og sparepærer
 • øge andelen af haveaffald, som indsamles ved husstandene frem for på genbrugsstationen
 • indføre affaldssortering på alle kommunens skoler og institutioner

Læs den gældende affaldsplan 2019-2030.