Gå til hovedindhold
Du er her:

Regnvand i Furesøkvarteret

Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning har brug for grundejernes hjælp til at løse miljøproblemet i Furesøkvarteret

Regnvand fra ejendomme i Furesøkvarteret må ikke afledes til spildevandskloakken. En undersøgelse har vist, at ca. 15 % af ejendommene i kvarteret har fejltilsluttet regnvand til spildevandskloakken. Det giver anledning til et miljøproblem. 

Kloakken har ikke kapacitet til de store mængder regnvand i forbindelse med regnskyl. I forbindelse med kraftige regnskyl er der risiko for at pumpestationen ved Malmmosevej, som leder spildevand til renseanlægget, har overløb (udledning) af blandet regn- og husspildevand til grøften ved Malmmosevej.

Grøft ved Malmmosen
Grøft ved Malmmosen

Grøftesystemet i Malmmosen afleder overfladevand, blandt andet regnvand fra vejarealerne, men grøfterne skal også fungere som levested for et varieret dyre- og planteliv. Overløbet fra spildevandskloakken via pumpestationen medfører uhygiejniske forhold i naturområdet og påvirker dyre- og plantelivet.

Ophør af afledning af regnvand til spildevandskloak

 • Information til de berørte grundejere

  Ejerne af de ejendomme, som en undersøgelse har påvist har fejltilsluttet regnvand til spildevandskloakken, er blevet orienteret direkte om dette efter undersøgelsen blev gennemført af Lyngby-Taarbæk Forsyning i 2015.

  Lyngby-Taarbæk Kommune har afholdt et informationsmøde for berørte grundejere i Furesøkvarteret. Mødet blev afholdt på Virum Skole og invitationen blev sendt direkte til de berørte grundejere. Formænd for grundejerforeningerne i området blev ligeledes inviteret.

  På informationsmødet blev der givet information om baggrunden for Lyngby-Taarbæk Forsynings undersøgelser, hvad der kan forventes i forhold til Lyngby-Taarbæk Kommunes behandling af sagerne på de enkelte ejendomme samt givet inspiration til regnvandsløsninger på private grunde v/ Orbicon.

  I forlængelse af informationsmødet udarbejdede kommunen et FAQ (Spørgsmål og svar – afkobling af regnvand fra spildevandskloakken i Furesøkvarteret), hvor de mest stillede spørgsmål bliver gennemgået.

  Hvis du ønsker adgang til programmet samt det materiale, der blev gennemgået på vores informationsmøde, og referatet af mødet eller kommunens FAQ, bedes du venligst sende en e-mail til vand@ltk.dk. Vi vil med glæde sende materialet direkte til dig.

 • Grundlag for påbud

  Hvis et spildevandssystem ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, kan kommunen give påbud om at der foretages de nødvendige forbedringer. 

  Såfremt en ejendom afleder tag- eller overfladevand til spildevandskloakken i et område, hvor der kun må afledes husspildevand fra ejendommene, kan kommunen derfor påbyde at regnvandet frakobles spildevandskloakken.

  Lyngby-Taarbæk Kommune vil gennemgå alle bygge- og afløbssager samt alle tidligere myndighedsafgørelser på de berørte ejendomme. Gennemgangen vil blive brugt til at vurdere, om der på et tidspunkt er givet dispensation til at aflede regnvand fra ejendommen til spildevandsledningen på trods af kapacitetsproblem i spildevandskloakken. 

  Hvis der ikke er givet dispensation til afledning af regnvand til spildevandskloakken, kan grundejeren forvente at modtage et krav (et påbud) fra Lyngby-Taarbæk Kommune om at afkoble regnvandet fra spildevandskloakken for i stedet at håndtere vandet på egen grund.

  Et påbud vil kun blive varslet og meddelt, hvis dette er nødvendigt.

 • Tidsforløb ved påbud

  Inden grundejeren modtager et krav (påbud), vil grundejer forinden få et varslingsbrev (varsel om påbud), så grundejeren har mulighed for at komme med faktuelle rettelser til sagen.

  Efter at grundejeren har modtaget et påbud om at afkoble regnvandet fra spildevandskloakken, vil grundejeren have 9 måneder til at få afkoblet regnvandet fra kloakken for i stedet håndtere det på egen grund ved fx nedsivning.

  Grundejerne har selvfølgelig også mulighed for at gå i gang med udbedringerne med det samme.

 • Tidsplan for kommunens gennemgang af sager

  Lyngby-Taarbæk Kommune vil gennemgå alle bygge- og afløbssager samt alle tidligere myndighedsafgørelser på de berørte ejendomme for at vurdere, om der på et tidspunkt er givet dispensation til at aflede regnvand fra ejendommen til spildevandsledningen på trods af kapacitetsproblem i spildevandskloakken. 

  Da det drejer sig om et stort antal sager vil kommunen opdele gennemgange af sager i etaper (startende med etape 1). Se områderne i etape 1-7 på dette oversigtskort.

 • Hjælpeordning vedrørende afdragsordning og minimumsfrist i forbindelse med påbud

  Grundejere i Furesøkvarteret, der vil modtage et påbud om at afkoble regnvand fra spildevandskloakken fra deres ejendom, har mulighed for at søge Lyngby-Taarbæk Kommune om at komme med i en hjælpeordning, der består af følgende:

  • En frist på mindst 3 år for at efterkomme kommunens afgørelse (påbud)
  • Ret til at anmode om at få et tilbud af Lyngby-Taarbæk Forsyning om at de på ejers vegne etablerer det til opfyldelse af afgørelsen nødvendige anlæg på ejendommen mod at ejer betaler udgiften via en 20-årig afdragsordning med Lyngby-Taarbæk Forsyning

  For at blive omfattet af ordningen kræver det, at ejendommens samlede husstandsindkomst er under 352.642 kr. (2024-niveau) med et tillæg på 46.197 kr. per hjemmeboende barn under 18 år til og med fire børn. Hvis husstandens samlede formue er større end 973.800 kr. (2024-niveau) vil der blive tillagt et formuetillæg.

  Ejendomme, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt, er ikke omfattet af ordningen.

  Du ansøger ved at indsende et udfyldt ansøgningsblanket samt dokumentation for husstandens samlede indkomst til Lyngby-Taarbæk Kommune via vand@ltk.dk. De indsendte oplysninger i ansøgningsskemaet bliver anvendt og behandlet med henblik på at kommunen kan træffe afgørelse om, hvorvidt du er omfattet af ordningen.

  Du kan læse uddrag af retsgrundlaget for ordningen her.

  Ansøgningsblanket for 2024 findes her. 

  Vejledning til udfyldelse af ansøgningsblanket findes her. 

  Du kan finde yderligere information på Energistyrelsens hjemmeside (under afsnittet ”Hjælp til grundejere ved afgørelse om forbedring af spildevandsrensning eller kloakering”).

Opsporing af regnvand i spildevandskloakken

 • Kloakeringen i Furesøkvarteret

  I forbindelse med udstykning af Furesøkvarteret (se oversigtskort nedenfor) udstedte Landvæsenet d. 21. maj 1953  en kommissionskendelse om kloakering af området. Lyngby-Taarbæk Kommunes spildevandsplan er udarbejdet i overensstemmelse med kommissionskendelsen, og kloakeringsformen er derfor stadig gældende. 

  Jævnfør kendelsen samt kommunens spildevandsplan, skal regnvand og husspildevand fra Furesøkvarteret håndteres i separate systemer som følger:

  • Husspildevand skal via spildevandsledninger ledes til en pumpestation på Malmmosevej og herfra pumpes til renseanlægget (Mølleåværket)
  • Regnvandet fra vejene i kvarteret skal via regnvandsledninger til vejvand ledes til grøfter i Malmmosen, til Furesø og til de mindre søer/vandhuller i området
  • Tag- og overfladevand fra parcellerne skal håndteres på egen grund ved grundejernes egen foranstaltning til faskiner eller lignende
 • Lyngby-Taarbæk Forsyning har undersøgt kloakken

  Lyngby-Taarbæk Forsyning gennemførte i 2015 en undersøgelse af tilslutninger og afledning til spildevandssystemet i Furesøkvarteret.

  Årsagen til undersøgelsen var, at der i forbindelse med kraftige regnskyl blev konstateret, at pumpestationen på Malmmosevej var under pres, og ikke kunne følge med. Dermed var der risiko for overløb med opblandet regn- og spildevand  til grøften langs med Malmmosen. Pumpestationen er kun beregnet for husspildevand og bør ikke være påvirket af regnvejr. At pumpestationen var påvirket i forbindelse med kraftigt regnvejr tydede på, at der var koblet regnvand til spildevandskloakken.

 • Sådan blev undersøgelsen udført

  Hver enkelt ejendom blev undersøgt ved hjælp af farvesporing, hvor farvestof blev hældt ned i tagnedløb og eventuelle riste i indkørsler mv. Hvis der efterfølgende blev konstateret farvestof i ejendommens skelbrønd på spildevandsstikket, kunne det konkluderes, at der løb regnvand fra ejendommen til spildevandsledningen.

  Farvesporingsundersøgelsen blev ligeledes foretaget på samtlige vejbrønde i området.

 • Resultatet af undersøgelsen

  Undersøgelsen viste, at der fra mellem 80 og 90 ejendomme i Furesøkvarteret blev afledt tag- og overfladevand til spildevandsledningen via ejendommenes skelbrønde. Det svarer til ca. 15 % af ejendommene i kvarteret.

  Inden opstart af farvesporingsundersøgelsen modtog alle grundejerne i Furesøkvarteret et brev fra forsyningen, der forklarede projektet. Efterfølgende modtog grundejerne et brev med resultatet af undersøgelsen på deres ejendom.

  Lyngby-Taarbæk Forsyning sendte efterfølgende et brev til grundejerne af de berørte ejendomme, hvori der blev oplyst at der var registreret en fejltilslutning fra ejendommen.

 • Supplerende undersøgelse

  Lyngby-Taarbæk Kommune har vurderet, at dokumentationen fra undersøgelsen, foretaget af Lyngby-Taarbæk Forsyning i 2015, er mangelfuld på en del ejendomme. Derfor er der foretaget en ny farvesporingsundersøgelse på de ejendomme, hvor der var tvivl om resultatet fra undersøgelsen i 2015.

  Inden opstart af farvesporingsundersøgelsen har alle grundejere på de berørte ejendomme modtaget et brev fra Lyngby-Taarbæk Kommune, der forklarer projektet og undersøgelsesprocessen.

  Selve undersøgelsen fandt sted i ultimo april 2022.

  Lyngby-Taarbæk Kommune vil i løbet af 2022 tage kontakt til de ejendomme der er blevet undersøgt for at orientere om videre sagsforløb. Dette kan enten være at sagen afsluttes, hvis der ikke er fundet en fejltilslutning eller at der er fundet en fejltilslutning som skal udbedres. Sidstnævnte vil udsendes som et påbud, der varsles.

  Enkelte ejendomme, som skulle have været undersøgt, er ikke blevet undersøgt, fordi det ikke har været muligt at foretage farvesporingen, eksempelvis har skelbrønden ikke været tilgængelig. Disse ejendomme vil ligeledes høre nærmere fra kommunen. Farvesporingen vil udføres i løbet af 2022.

Furesøkvarteret

Kloakoplandet Furesøkvarteret (grønt område). Uddrag af Lyngby-Taarbæk Kommunes spildevandsplan 2014- 2018, bilag 5: Kloakoplande.