Gå til hovedindhold
Du er her:

Spildevandsplan

Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i kommunen

Spildevandsplan 2014-2018

 • Beskriver, hvilke områder der er kloakeret eller skal kloakeres
 • Beskriver, hvordan spildevandet samles, renses og udledes
 • Indeholder planer til udbygning og renovering af afløbssystemet
 • Belyser de miljømæssige konsekvenser af spildevandshåndteringen og de økonomiske konsekvenser for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S
 • Er Lyngby-Taarbæk Kommunes retlige grundlag for tilslutninger af eksisterende og nye ejendomme til spildevandsselskabets spildevandsanlæg

Læs spildevandsplan

Links til kort

Vær opmærksom på, at kortet ikke er opdateret i forhold til spildevandsplanens tillæg (se tillæggene længere ned på siden). Kontakt Lyngby-Taarbæk Forsyning for oplysninger om placering af kloakledninger i forbindelse med konkrete projekter.

 

Tillæg til spildevandsplanen

De vigtigste mål og indsatser i spildevandsplanen

Spildevandsplanens tre vigtigste mål

 1. Vi skal imødegå konsekvenserne af klimaforandringerne
 2. Vi skal sikre god vandkvalitet i søer, vandløb, hav og grundvand
 3. Vi skal sikre en effektiv bortledning af spildevand og opretholde værdien af afløbssystemet

Spildevandsplanen er digital. Det er muligt at gå ind i planen og se ”hvad gælder for mig”. Er der fællesystem eller separatsystem? Hvad er afløbskoefficienten på grunden?

Spildevandsplanen er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 18. december 2014 og er offentliggjort den 19. december 2014.

Sådan implementeres målene i planen

 • Klimaforandringerne håndteres ved at udnytte det eksisterende system bedst muligt og ved at afkoble regnvand fra tage og veje og lade det løbe på overfladen i LAR løsninger (Lokal Afledning af Regnvand) eller i separate regnvandsledninger.
 • Regnvand er en ressource og kan tilføre æstetisk og rekreativ værdi i byens rum, parker og grønne områder.
 • Der indføres en tilbagebetalingsordning ved frakobling af regnvand og håndtering på egen grund.
 • Udledninger af forurenende stoffer til vandområder mindskes ved at udbygge bassiner, separere og bygge nye bassiner for separat regnvand.
 • Kloakledninger renoveres løbende for at sikre driften, undgå rotter og opretholde værdien.