Gå til hovedindhold
Du er her:

Udsættelse af undervisningspligt

Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Undervisningspligten kan udsættes til et år efter undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i barnets udvikling.

I forbindelse med indskrivning til børnehaveklasse, skal skolelederen af distriktsskolen godkende udsættelsen. Du skal henvende dig til dit barns institution, hvis du vil søge om udsættelse.

Læs mere om udsættelse af undervisningspligten her

 • Procedure for udsættelse af undervisningspligten

  Ansøgning

  Der kan være tilfælde, hvor hhv. forældre/dagtilbud/skole er usikre på, om et barn kan starte i børnehaveklasse, når undervisningspligten indtræder ved barnets 6. år. Forældrene kan i disse tilfælde ansøge om udsættelse af undervisningspligten for barnet.

  Ønsket om udsættelse skal ske på baggrund af en konkret vurdering. Ansøgning om udsat skolegang afleveres ved barnets indskrivning til skolelederen på den skole nærmest barnets bopæl (folkeregisteradresse).

  Skema til ansøgning om udsat skolegang findes på kommunens hjemmeside.

  Beslutning om udsat skolegang træffes af skolelederen på vegne af kommunalbestyrelsen. I tilfælde hvor børn ønsker privatskole, folkeskole i en anden kommune eller som skal henvises til specialundervisning, er det Center for Uddannelse og Pædagogik / PPR, der træffer beslutningen.

  Inden ansøgning skal følgende procedure følges:

   

  1. Hvis barnet går i dagtilbud

  Det skal fremgå af konklusionen i dagtilbuddets 5 års - udviklingssamtale med forældrene, at pædagoger og forældre er usikre på, om barnet kan starte i skole i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Udviklingssamtalen skal finde sted inden 1. maj (Bilag 1).

  Efter udviklingssamtalen udarbejdes en fremadrettet handleplan for initiativer, der skønnes nødvendige, for at barnet kan begynde i børnehaveklassen i august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år (SFO pr. 1/5).

  Hvis det fortsat vurderes, at barnet kan have behov for udsat skolestart, indkalder dagtilbudslederen til netværksmøde inden skoleindskrivningen.

  På baggrund af en konkret vurdering af barnet fra institutionsleder/psykolog/talepædagog, repræsentanter fra skolen eller andre, anbefaler netværket forældrene, om at de skal søge om skoleudsættelse til barnet.

  I Bilag 2 ”Ansøgning om udsættelse af undervisningspligten” anføres de konkrete begrundelser for udsættelse eller de vedlægges som bilag. Forældre/Institutionsleder afleverer skemaet til skolelederen på distriktsskolen.

  Skolelederen vurderer, om ansøgningen kan imødekommes og giver besked til forældrene og Center for Uddannelse og Pædagogik primo december (Bilag 3).

  Dato for ansøgningsfrist og dato for svarfrist til forældre, bliver udmeldt fra forvaltningen i forbindelse med skoleindskrivning det givne år.

  2. Hvis barnet ikke går i dagtilbud

  Hvis barnet ikke går i dagtilbud, og forældrene ved indskrivningen ønsker, at deres barn skal have udsat skolegangen, skal forældrene ligeledes udfylde en ansøgning. Skolen skal herefter foretage en konkret vurdering af barnets udvikling, hvor relevante fagpersoner inddrages. På baggrund af denne vurdering beslutter skolelederen om forældrenes ansøgning kan i mødekommes og meddeler dette til forældrene og Center for Uddannelse og Pædagogik (Bilag 3).

  Udsat skolegang forud for ønske om optagelse i privatskole eller folkeskole i anden kommune

  Forældre, som ved, at de efter evt. udsat skolegang ønsker barnet optaget på en anden skole end distriktsskolen, privatskole, folkeskole i en anden kommune eller specialskole, skal også fremsende ansøgning til distriktsskolen.

  Husk, at du skal indskrive dit barn på en skole, selvom du søger og udsat undervisningspligt.

 • Forældrevejledning

  Udsættelse af undervisningspligten

  Vejledning til forældre om udfyldelse af skema vedrørende udsættelse af undervisningspligten.

  Du udfylder ansøgningsskemaet (bilag 2) med data og begrundelser for ønsket om at få udsat dit barns skolestart og underskriver.

  Før du sender ansøgningsskemaet til skolelederen, beder du dagtilbuddets leder eller anden fagperson (psykolog / talepædagog / speciallæge mfl.) om konkret vurdering af dit barns udvikling i relation til skolestart.

  Denne konkrete vurdering af barnet vedlægges ansøgningsskemaet og underskrives af dagtilbuddets leder eller anden fagperson (psykolog / talepædagog / speciallæge mfl.). Uddybende bilag om barnets udvikling kan vedlægges.

  Ansøgningsskemaet afleveres til skolelederen på den nærmeste skole i forbindelse med skoleindskrivning i november måned. Skolelederen vurderer på baggrund af ansøgningen, om barnet kan få skoleudsættelse.

  Skal barnet på privatskole sendes ansøgningen til Center for Uddannelse og Pædagogik, PPR, som vurderer på baggrund af ansøgningen, om barnet kan få skoleudsættelse.

  Du vil herefter få svar på din ansøgning fra skolelederen eller PPR.

 • Bilag 1 - Udviklingssamtale

  Bilag 1 - Udviklingssamtale

  Dette bilag er desværre ikke digitalt tilgængelige for mennesker med visse typer handicap.

 • Bilag 2 - Ansøgningsskema

  Bilag 2 - Ansøgningsskema

  Dette bilag er desværre ikke digitalt tilgængelige for mennesker med visse typer handicap.

 • Bilag 3 - Svar på ansøgning

  Bilag 3 - Svar på ansøgning

  Dette bilag er desværre ikke digitalt tilgængelige for mennesker med visse typer handicap.