Gå til hovedindhold
Du er her:

Hvis du er forælder til et barn med nedsat funktionsevne, kan du få hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, hvis det er nødvendigt, at du selv passer dit barn i hjemmet.

Du kan også søge om hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, når det er nødvendigt, at du ledsager dit barn til undersøgelser, behandling mv. som følge af barnets nedsatte funktionsevne.

Begge forældre kan søge om tabt arbejdsfortjeneste, og dermed deles om pasningen mv.

Du skal opfylde en række betingelser for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste, og det er kommunen, som skal udbetale ydelsen.

FAQ

 • Hvordan søges der om tabt arbejdsfortjeneste?

  Du kan via linket øverst på siden sende ansøgningen digitalt via Borger.dk.

  Du er også velkommen til at henvende dig til Center for Social indsats og få udleveret og efterfølgende udfylde samt aflevere et skema der. 

  Når du udfylder ansøgningen, er det vigtigt, at du giver tilladelse til at Lyngby-Taarbæk Kommune indhenter relevant information, for eksempel fra dit barns læge, daginstitution eller skole. I ansøgningsskemaet finder du et felt, hvor du kan give tilladelse.

 • Hvad er tabt arbejdsfortjeneste?

  Når man har et barn med varigt nedsat funktionsevne eller indgribende lidelse, kan der være forskellige situationer, hvor du som forælder er nødt til at holde ekstraordinært fri fra dit arbejde for eksempel.:

  • For at passe dit barn hjemme
  • Hvis dit barn skal deltage i mange behandlinger og undersøgelser
  • Hvis dit barn ikke kan være hele dagen i sit dagtilbud eller skole pga. funktionsnedsættelsen
  • Hvis du har fået bevilget et kursus pga. dit barns nedsatte funktionsevne

  For at blive kompenseret for det indtægtstab, du har haft, kan du søge om dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

 • Hvem kan søge om tabt arbejdsfortjeneste?

  Barnet skal være under 18 år og have en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er et krav, at barnet bor hjemme hos forældrene eller forældremyndighedsindehaver - og at du helt eller delvist har måttet ophøre med at arbejde pga. pasning af barnet i hjemmet.

 • Beregning af tabt arbejdsfortjeneste

  Lyngby-Taarbæk Kommune yder hel eller delvis dækning af tabt arbejdsfortjeneste. For at være i målgruppe for at få dækning af tabt arbejdsfortjeneste skal du enten helt ophøre med at arbejde eller gå ned i arbejdstid, og dermed miste hele eller dele af din indtægt.

  Den tabte arbejdsfortjeneste fastsættes på baggrund af din tidligere bruttoindtægt, dog højst med et beløb på 31.936 kr. pr. måned (2020).

  Dette maksimum gælder forældre som opstarter i 2020. 

  Dette maksimum gælder dog ikke forældre, der uden afbrydelse har fået tabt arbejdsfortjeneste fra før 2011.

  Loftberegningen fra 2019 (31.249 kr.) bliver reguleret med to procent i 2020. 

 • Sagsbehandlingsfrist

  Lyngby-Taarbæk Kommune har fastsat frister for hvor lang tid der må gå, fra borger har ansøgt mundtligt eller skriftligt om hjælp, til der træffes af afgørelse.

 • Ansøgningsproces
  1. Når Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget din ansøgning, får du et kvitteringsbrev. Vi sender brevet til din e-boks, hvis du har oprettet en. Hvis ikke modtager du kvitteringsbrevet med almindelig post.
  2. Afhængig af sagens karakter kan du blive indkaldt til en personlig samtale med en sagsbehandler fra Center for Social Indsats. Det vil typisk være tilfældet for familier, der søger tabt arbejdsfortjeneste for første gang.
  3. Hvis der mangles oplysninger til behandling af din ansøgning, eller der vurderes, at du har behov for råd og vejledning i forbindelse med din ansøgning, vil du blive kontaktet telefonisk af en sagsbehandler.
  4. For at kunne beregne den indtægt, du ”taber”, er der behov for dokumentation for behovet for tabt arbejdsfortjeneste. Der er også behov for lønsedler, der dokumenterer din normale lønindtægt for en periode af tre måneder.
  5. Du får tilsendt et brev, når din ansøgning er afgjort. Vær opmærksom på, at alle breve vil blive sendt til din e-boks, hvis du har oprettet en.
  6. Udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste sker som en månedlig ydelse til din NemKonto.
 • Ændring af forhold

  Du har pligt til at oplyse Lyngby-Taarbæk Kommune, hvis der sker ændringer i dine ansættelsesforhold, eller hvis du modtager feriedagpenge eller andre ydelser for de timer, du modtager tabt arbejdsfortjeneste.

 • Opfølgningssamtale

  Lyngby-Taarbæk Kommune følger op på alle sager om hel eller delvis tabt arbejdsfortjeneste mindst en gang om året. Det gøres for at sikre, at hjælpen svarer til jeres behov, og at den går til det formål, hjælpen er givet til.

  Du får tilsendt et brev, når opfølgningen af din sag igangsættes. Du vil herefter blive indkaldt til en samtale i Center for Social Indsats eller kontaktet telefonisk af en sagsbehandler. Du skal være opmærksom på, at der indhentes oplysninger fra SKAT.

  For at kunne danne et grundlag for en bevilling det kommende år er der behov for:

  1. En arbejdsgivererklæring om fortsat reduceret arbejdstid
  2. Din vurdering af behovet for hjælp det kommende år
  3. Lønsedler for den periode du har modtaget hjælp (ved delvis tabt arbejdsfortjeneste)

  Efter opfølgningssamtalen vil du modtage en afgørelse om det kommende års beregning af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

 • Klagevejledning

  Hvis du ønsker at klage over Lyngby-Taarbæk Kommunes afgørelse, skal du sende din klage til Lyngby-Taarbæk kommune inden fire uger. Derefter har Lyngby-Taarbæk kommune har fire uger til at genvurdere din sag. Hvis Lyngby-Taarbæk Kommune fastholder afgørelsen, sender Lyngby-Taarbæk Kommune klagen videre til Ankestyrelsen (Link til Ankestyrelsen) sammen med papirerne i din sag.

  Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, som er truffet af Lyngby-Taarbæk Kommunes Børne- og Ungdomsudvalget, skal du indbringe din sag for Ankestyrelsen inden fire uger efter, at du har fået meddelelse om afgørelsen.