Gå til hovedindhold
Du er her:

Leverandørinformation

For at komme i betragtning som leverandør til Lyngby-Taarbæk Kommune er der en række retningslinjer, herunder for udbud, man skal følge som leverandør

Retningslinjer og vejledning

 • Lyngby-Taarbæks leveringsbetingelser

  Kommunens standard leveringsbetingelser for Varer og Tjenesteydelser kan findes i nedenstående dokument:

 • Lyngby Taarbæks etiske retningslinjer

  Etisk ansvar

  Leverandøren og eventuelle underleverandører skal respektere grundlæggende menneskerettigheder, herunder leve op til FN’s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

  Kommunen accepterer ikke varer produceret i og/eller leveret af lande og områder med uafklaret suverænitet, og som er på FN’s liste over ”ikke-selvstyrende områder”. Hvis Kommunen får kendskab til, at Leverandøren ikke leverer varer, som er produceret i overensstemmelse med disse krav, skal Leverandøren tilbyde en alternativ vare, som er produceret i overensstemmelse med disse krav, uden at Kommunen skal betale for ekstra omkostninger. Lever Leverandøren ikke op til dette krav, betragter Kommunen det som misligholdelse af rammeaftalen med Kommunen.

  Leverandøren og eventuelle underleverandører skal efterleve de internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt, herunder ILO konventioner om:

  • Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105)
  • Diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111)
  • Minimumsalder for ansættelse samt forbud mod og afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182)
  • Organisationsfrihed og ret til kollektive overenskomster (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135)
  • Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention 155)
 • Information om hjælp til at afgive tilbud

  Information om hjælp til at afgive tilbud mv. kan findes i nedenstående links til udbudsportalen:

  Lyngby-Taarbæk Kommune tager ikke ansvar for indhold af eksterne sider.

 • Elektronisk fakturering

  Sådan sender du som leverandør en elektronisk faktura til kommunen

  Læs her om hvordan du som leverandør skal sende en elektronisk faktura til Lyngby-Taarbæk Kommune samt kommunens betingelser vedrørende betalingsfrister og gebyrer.

  Sådan sender du en elektronisk faktura til kommunen  Du kan sende en elektronisk faktura til kommunen på følgende måder:

    1.    Fra eget Økonomisystem/Faktureringssystem

    2.    Via en indtastningsløsning – fx Fakturablanketten på virk.dk 

    3.    Ved indgåelse af aftale med et Læs-Ind bureau

  Sender du mange elektroniske fakturaer kan det være en fordel med en integreret NemHandelsløsning, så du kan sende direkte fra dit økonomisystem. Flere økonomisystemer kan både skabe og sende fakturaer i det rigtige format og har indbygget mulighed for forsendelse. Spørg din systemleverandør, hvis du er i tvivl om dit økonomisystem kan sende elektroniske fakturaer.  

  Fakturablanket

  Fakturablanketten på www.virk.dk kan sende fakturaer til alle offentlige myndigheder og er gratis at anvende. Gå til Fakturablanketten via dette link: Fakturablanketten

  Læs Ind bureau

  Et Læs Ind bureau er en privat virksomhed, som er blevet certificeret til at håndtere konvertering af almindelige papirregninger til elektroniske fakturaer. Læs Ind-bureauerne er etableret for at hjælpe de små og mellemstore virksomheder, der ikke har teknologien til selv at sende elektroniske fakturaer. Når du sender din papirfaktura til et Læs-Ind bureau, klarer de resten - hvis blot regningen opfylder alle krav. 

  Elektronisk faktura

  En elektronisk faktura skal indeholde følgende oplysninger, som din kontaktperson hos kommunen skal oplyse samtidig med bestilling af varen eller ydelsen:

  •    EAN-nummer – En registreret unik elektronisk adresse, som entydigt sikrer at fakturaen når frem til den rigtige modtager

  •    Ordre- eller rekvisitionsnummer

  •    Personreference eller anden reference.

  Du skal være opmærksom på, at fakturaen skal indeholde disse oplysninger for at du kan sende den elektronisk.

  Betalingsbetingelser

  Ved indgåelse af indkøbsaftaler er kommunens standard betalingsbetingelser 30 dage netto fra fakturadato/afsendelse af korrekt faktura. 

  Ved køb uden om kommunens indkøbsaftaler er kommunens standard betalings-betingelser ligeledes 30 dage netto fra fakturadato/afsendelse af korrekt faktura, med mindre der er indgået en anden aftale om betalingsbetingelse.

  For leverandører, hvor der ikke er indgået aftale om betalingsbetingelse på 30 dage, er det leverandørens betalingsbetingelse der gælder.

  Kommunen er ikke forpligtet til at betale fakturaer, før alle de af fakturaen omfattede varer er leveret. 

  Fakturagebyrer

  Kommunen betaler ikke fakturagebyrer eller administrationsgebyrer vedrørende fremsendelse af en elektronisk faktura. 

  Følgende fremgår af Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside om opkrævning af gebyrer for elektronisk fakturaer:

  ”Hverken loven eller bekendtgørelserne berører muligheden for at pålægge gebyrer. Det er derimod i lovens forarbejder forudsat, at indførelse af elektronisk fakturering også rummer besparelsespotentiale for leverandørerne, hvilket skulle fjerne behovet for gebyrer - uagtet at indførelse af elektronisk fakturering måtte medføre investeringsomkostninger for leverandørerne.

  Indførelse af gebyr må derfor bero på den aftale, der er indgået mellem leverandøren og myndigheden, da dette påfører myndigheden en udgift (og dermed i realiteten er en prisforhøjelse).

  Der kan derfor kun gyldigt pålægges gebyr, hvis leverandøren har en udtrykkelig ret til dette i form af en klausul i en samhandelsaftale eller hvis parterne på anden vis udtrykkeligt har aftalt det. Pålægger leverandøren gebyr uden at det udtrykkeligt er aftalt, er myndigheden berettiget til at afvise det.” 

 • Særlig information til fritvalgsleverandører af hjælpemidler efter servicelovens § 112

  I henhold til servicelovens § 112 har borgere frit leverandørvalg i forbindelse med køb af hjælpemidler.

  I Lyngby-Taarbæk Kommune stilles der nogle minimumskrav til de leverandører (aftaleleverandører såvel som fritvalgsleverandører), som leverer hjælpemidler til borgere med bevilling.

  Læs her mere om de generelle betingelser til fritvalgsleverandører af hjælpemidler efter servicelovens § 112 i dette dokument

 • Bedrageri og mistanke om fusk ved ordre fra Lyngby-Taarbæk Kommune

  Kommunens navn bruges til bedrageri

  Pas på falske mails. Flere virksomheder er blevet snydt for store beløb af bedragere, som foregiver at være fra Lyngby-Taarbæk Kommune.  Læs mere her:

  https://www.ltk.dk/om-kommunen/nyheder/kommunens-navn-bruges-til-bedrageri