Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:
Pressemeddelelse

Bredt politisk flertal bag budgettet i Lyngby-Taarbæk Kommune

Alle kommunalbestyrelsens partier er enige om budgetaftalen for 2020-2023. I de kommende år skal der fokuseres på kerneopgaverne. Der igangsættes større en strukturel omstilling for at finde nye og innovative løsninger på en række centrale kerneområder.

    

Kommunens økonomi er udfordret markant af stigende pres på servicerammen og af øgede anlægsudgifter. Det skyldes dels at kommunen, i lighed med de øvrige kommuner, oplever stigende pres på udgifterne til børn og voksne med særlige behov, og dels at mange kommunale bygninger trænger til istandsættelse.

Gennem omprioriteringer, reduktioner og bortfald af budgetposter er kommunalbestyrelsen enige om et budget, hvor der sker en mindre omfordeling indenfor rammen for at sikre, at det forventede udgiftspres kan håndteres, uden at servicerammen overskrides. Samtidig igangsættes et nyt tiltag med en omfattende omstilling af centrale kommunale områder, som skal skabe råderum og nye investeringer i kommunens velfærd.

Personskatten holdes i ro i 2020, men hvis ikke kommunen kompenseres for tabet på udligningen i forbindelse med den forestående udligningsreform, ansøges om en skattestigning på minimum 0,5 pct. fra 2021, mens grundskyldspromillen forbliver uændret.

På anlægsområdet gennemgås anlægsprogrammet, og der ses igen på planerne for en renovering af rådhuset for at skabe rum til investeringer på særligt dagtilbud og skoler. Endelig afsættes der også 6 mio. kr. til en investeringspulje, som kan understøtte omstilling og effektivisering af kommunens driftsområder.

Behov for større omstilling af kommunale områder

Der skal skabes forbedringer for borgere og virksomheder, samtidig med at der tages højde for presset på kommunens økonomi og den demografiske udvikling. Derfor sætter kommunalbestyrelsen gang i et nyt arbejde med en langsigtet omstilling af flere kommunale områder.

Gennem større strukturelle omstillinger skal der skabes råderum til nye investeringer i kommunens nære kernevelfærd. Der skal ses på mulighederne for at skabe bedre rammer for løsning af kerneopgaverne i samarbejde med brugerne. Der vil blive arbejdet med indsatser og ændringer på en lang række områder, herunder bl.a.:

·         Der skal ses på dagtilbudsstrukturen og laves en plan for området, så der skabes færre, bedre og mere moderne institutioner til de 0-6-årige, som kan imødekomme væksten i børnetallet og sikre fokus på kerneopgaven.

·         Der skal skabes bedre tilbud til børn og unge med ny retning for klubstrukturen for fritidsklubber, ungdomsklubber og ungdomsskolen. Der skal ses på antallet af fritidsklubber og tages højde for de unges mobilitet mellem klubberne og ønsker til indholdet i tilbuddet, samtidig med at der ses på mulighed for at skabe bedre sammenhæng mellem ungdomsklubber og ungdomsskolen.

·         På det specialiserede børneområde skal der arbejdes med en omlægning af tilbuddet om specialundervisning, ligesom der skal øget fokus på mulighederne for en vifte af tilbud.

·         På det specialiserede voksenområde skal der følges tæt op og fokuseres på kvalificerede indkøb af sociale tilbud. Indsatsen skal omlægges mod mulighed for egen bolig med støtte, opgangsfællesskaber og andre tilbud i nærområdet.

·         På ældreområdet skal der gennemføres række analyser, som skal være med til at skabe nye muligheder og perspektiver i indsatsen til ældre. Kvaliteten af tilbud og indsatser skal udvikles i sammenhæng med ældres livsvilkår ændres, så ressourcerne bruges optimalt.

·         Der skal udarbejdes med en ny strategi for udbud og konkurrenceudsættelse, som sikrer det nødvendige fokus på økonomi og kvalitet for særlige opgaveområder. Strategien bør indeholde høje ambitioner for klima, arbejdsmiljø og socialt ansvar.

·         Der skal reduceres i antallet af kommunale ejendomme, så bygningerne understøtter nuværende og fremtidige behov for løsning af kerneopgaverne. Bygningerne skal være sunde, bæredygtige, bruges mere, bedre og af flere, så de giver størst mulig værdi for fællesskabet. Målet er at reducere den kommunale ejendomsmasse.

·         Der skal undersøges alternative modeller for tilvejebringelse af egnede bygninger til musikskolens aktiviteter, der belaster kommunens anlægsramme mindst muligt.

·         Der skal arbejdes for at øge kommunens økonomiske råderum gennem strategisk byudvikling, for eksempel opførsel af ungdomsboliger, seniorboliger samt tiltrækning og fastholdelse af erhverv. Udviklingen skal understøtte kommunens mulighed for at levere service til borgerne, samtidig med at byudviklingen balanceres med hensynet til trafik og grønne områder. Den netop vedtagne lokalplan for ungdomsboliger på Lundtoftevej 160 er et godt eksempel på den strategiske byudvikling, der skal fremmes.

·         Bæredygtighed. Der skal ses på konkrete klimaindsatser, så der videst muligt omfang tænkes energioptimering og trafikale løsninger ind i både byudvikling og kommunale nybyggerier og renoveringsopgaver i forlængelse af Bæredygtighedsudvalgets arbejde.

Styrket økonomistyring

Kommunen skal styrke økonomistyringen, så der skabes en sund økonomi på længere sigt, hvor budgetterne overholdes og serviceudgifterne styres tættere. Det skal ses i lyset af kommunens uforudsigelige og vanskelige økonomiske situation, hvor særligt servicerammen, anlægsloftet og udligningen udfordrer kommunen.

Budgettet skal vedtages den 31. oktober på kommunalbestyrelsesmødet kl. 17.

Læs hele budgetaftalen her:

www.ltk.dk/om-kommunen/noegletal-og-oekonomi/budget-2020-2023

Citater fra politikerne:

Borgmester Sofia Osmani (C)

" Kommunen er udfordret af en vanskelig budgetsituation og samtidig har vi, på grund af den forsinkede kommuneaftale, haft historisk kort tid til at forhandle en aftale på plads. Det til trods, er det lykkedes at få alle med. Det er jeg glad for, og jeg vil gerne takke alle partierne for at have udvist fleksibilitet og vilje til at løse udfordringerne i fællesskab til gavn for borgerne. Det er ligeledes positivt, at der er politisk vilje til, at vi nu sætter gang i en større og nødvendig strukturel omstilling af flere kommunale områder, så der kan skabes muligheder for investeringer i fremtidens kernevelfærd. Det bliver ikke en let proces, men igen er det positivt, at alle er med".

Gruppeformand Richard Sandbæk (C)

"Det er et nødvendighedens budget, hvor alle partier kan se en del af sig selv men ikke hele sig selv, så jeg er stolt over at borgmesteren igen har landet et budget med en stor politisk tilslutning. Der er nu bred enighed om, at der skal ske strukturelle reformer på mange af kommunens områder. Det er vigtigt, for at vi kan opretholde den gode velfærd som kommunen har i forhold til andre kommuner og også holde skatten nede på et acceptabelt niveau. I den konservative gruppe er vores håb naturligvis, at vi med en udligningsreform kan holde skatten helt i ro - men om det bliver muligt, kan kun fremtiden vise.

Velfærd er mange forskellige ting afhængig af den enkelte borger eller families situation, hvor nogen vil fokusere på børn andre på ældreplejen og nogen vil fokusere på en lav skat. Det er altid en balance, og den har vi forsøgt at tilgodese med dette budget".

Gruppeformand Simon Pihl Sørensen (A)

" Det er et budget, der afspejler det økonomiske pres. Desværre uden den nødvendige genopretning af service. Der er taget initiativer til strukturforandringer og stærkere styring, der forhåbentlig kan give børn, skole og ældre et løft. Initiativer, der burde være iværksat for længe siden. Så er det helt nødvendigt med skatteforhøjelse næste år, hvis serviceniveauet skal matche borgernes forventninger. Det er afgørende nødvendigt, hvis kommunen igen ikke bare skal holde snuden over vandet, men også levere service og omsorg af høj kvalitet. Der er brug for et betydeligt løft af vores lokale velfærd".

Gruppeformand Søren P. Rasmussen (V)

" Dette års budget har fokus på at udvikle og omstille kommunens struktur, så vi øger kvaliteten og tilfredsheden blandt borgerne, samtidig med at vi forhåbentlig også kan frigøre midler til at øge servicen til borgerne i 2021. Venstre vil arbejde benhårdt for, at der ikke kommer en skattestigning i 2021. Det skal ikke være dyrere og dårligere at være borger i kommunen. Vi er glade for, at det er lykkes at undgå en skattestigning i 2020, og at der nu samtidig åbnes op for at genoverveje rådhusprojektet, så vi kan frigøre penge til en meget nødvendig renovering af daginstitutioner og skoler. Vi er ligeledes glade for, at der er lyttet til, at Venstre ønsker en mere ambitiøs udbudsstrategi. Vi mener, at det er ét af de områder, vi kan minimere vores udgifter på. At alle partier er med i dette års budgetaftale, sikrer det bedste udgangspunkt for den omstilling og genopretning af kommunen, der nu går i gang. Det har kun kunnet lade sig gøre takket være en vilje fra alle til at finde de nødvendige kompromisser".

Gruppeformand Gitte Kjær Westermann (B)

"Årets budget har været svært og er nok ikke et, nogen af os jubler over. Allerhelst havde vi i Radikale Venstre investeret mere i børneområdet og friholdt det for besparelser. Allerhelst havde vi sendt et kraftigere signal om bedre balance på udgiftsniveauet mellem velfærdsområderne. Allerhelst havde vi fjernet grundskyldssænkningen helt og ikke kun halvt, og taget skatten til hjælp allerede fra i år. Vi hører parathed hos borgerne til det nu. Men kommunen er bundet på mange måder og skattestigning får vi ikke i år. Det vigtige for os er, at det får vi til næste år, dersom udsigten til markante besparelser fortsætter. Derudover er vi særligt glade for at besparelserne er reduceret; for puljerne til investering og uforudsete udgifter; og for nogle meget vigtige beslutninger om langsigtede planer for bæredygtighed og strukturændringer på velfærden, bl.a. dagtilbud, klub og det specialiserede område. Det er tiltag, vi har sat i gang i fagudvalgene, men som vi nu tager fælles ansvar for. Budgetforhandling er jo altid et kompromis, og ingen har fået alt, men alle er med. Det har stor betydning for os".

Gruppeformand Sigurd Agersnap (F)

"I SF er vi tilfredse med, at det er lykkedes os at fjerne besparelser på børn og skoler, og at få fjernet de helt urimelige grundskyldslettelser som lå i budgettet. Efter mange års besparelser er det bestemt ikke tiden til skattelettelser. Vi har dog ikke armene oppe over hovedet, for vi får ikke, med det her budget, det nødvendige velfærdsløft. Til næste års budgetforhandlinger er der luft inden for serviceloftet, og der skal slaget slås for at overbevise de andre partier om, at skatten skal op, så forholdene kan forbedres for blandt andre børn og unge i kommunens institutioner og skoler".

Henrik Bang (Ø)

" Budgettet viser, at vi står ved en korsvej. I processen frem til vedtagelsen har Enhedslistens fokus været, at vi bruger den fulde serviceramme og håndterer de voksende udgifter til de specialiserede områder. Det er ikke sket uden omkostninger. Borgere der mener, at kommunen bør have højere ambitioner på servicen og udvikle på vores daginstitutioner, skoler og ældrepleje kan med rette føle sig skuffede. Fortsæt med at presse på. Forbedret service kræver, foruden stram styring og strukturforandringer, højere skat, der først kan blive mulig i 2021. Det er positivt, at klimaindsats nævnes. Men hvis Lyngby Taarbæk skal kunne bidrage til realiseringen af målsætning om 70% reduktion i CO2, kræver det meget stærkere kommunalt fokus og investeringer. Enhedslisten er med i år for at sætte en ny dagsorden fra 2021. Sker det ikke, er vi ikke længere med".

  Kontaktinformation

Sofia Osmani (C)                   borgmester@ltk.dk     4023 4521

Richard Sandbæk (C)            richs@ltk.dk               3014 3963

Simon Pihl Sørensen (A)       sps@ltk.dk                 4018 7274

Søren P. Rasmussen (V)       spr@ltk.dk                  3091 4490

Gitte Kjær Westermann (B)   gitkw@ltk.dk               5030 1201

Sigurd Agersnap (F)              sigur@ltk.dk               6075 9125

Henrik Bang (Ø)                     henba@ltk.dk            2311 4739

 Social media icon Social media icon Social media icon