Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Søg tilskud

Du kan som borger, frivillig eller forening søge tilskud til en lang række forskellige formål. Det kan være tilskud til drift, arrangementer, aktiviteter, samarbejdsprojekter, lokaler eller nye aktiviteter

Tilskud til folkeoplysende projekter og initiativer

 • Start- og udviklingspuljen

  Hvem kan søge?

  Puljen kan søges af enkeltpersoner, grupper og foreninger med lokal tilknytning.

  Hvem er målgruppen for tilskuddet?

  Folkeoplysende aktiviteter for borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune.

  Hvad kan du få tilskud til?

  Der ydes tilskud til bl.a.:

  • Nye initiativer, også i eksisterende foreninger
  • Udviklingsarbejde
  • Tilbud til særlige grupper
  • Støtte til arrangementer for børn, unge og ældre med specifikke behov
  • Nytænkning inden for den folkeoplysende virksomhed
  • Førstegangsansøgninger fra foreninger, som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning eller folkeoplysende foreningsaktiviteter
  • Opstart af nye foreninger – der kan søges tilskud til opstart af nye foreninger/aktiviteter uden, at foreningen/aktiviteten til en start skal godkendes som folkeoplysende, så længe projektet er inden for Folkeoplysningslovens rammer
  • Udvikling af selvorganiserede strukturer med henblik på organisering under Folkeoplysningsloven
  • Gennemførelse af partnerskabsprojekter, som har til hensigt at løfte konkrete kommunale opgaver eller skabe nye vedvarende aktiviteter i kommunen
  • Støtte til konsulenthonorar, såfremt en sådan er tilknyttet projektet. Dog max. 50 % af udgiften (der ydes ikke støtte til løn til de frivillige, der er en del af projektet).

  Hvornår søges?

  Folkeoplysningsudvalget behandler ansøgningerne på de af udvalgets fastlagte møder.

  Ansøgningerne skal være os i hænde senest 4 uger inden mødets afholdelse. Ansøgningen sendes til fritid@ltk.dk.

  Datoer for udvalgets møder i 2020:

  • 8. september - ansøgningsfrist 20. august.
  • 17. november 

  Læs mere om formål med puljen og krav til ansøgningen i retningslinjerne for Start- og udviklingspuljen.

Frivillige folkeoplysende foreninger

 • Medlemstilskud til medlemmer 0-24 år

  Hvem kan søge?

  Alle foreninger der er godkendt af kommunen som frivillig folkeoplysende forening.

  Hvem er målgruppen for tilskuddet?

  Medlemmer i alderen 0-24 år i frivillige folkeoplysende foreninger.

  Hvad kan du søge tilskud til?

  Tilskud til børne- og ungdomsmedlemmer under 25 år. For at få tilskud til børne- og ungdomsmedlemmer skal foreningen have mindst en månedlig aktivitet for børn og unge under 25 år.

  Hvornår søges?

  Der kan søges i Foreningsportalen inden 1. marts. Alle foreninger der er godkendt til at modtage medlemstilskud, vil modtage besked via mail, når der åbnes for ansøgninger i Foreningsportalen.

  Læs mere i retningslinjerne for medlemstilskud. Du kan også læse mere om tilskud til de frivillige folkeoplysende foreningsaktiviteter i tilskudsvejledning til foreninger.

 • Handicaptilskud til medlemmer over 25 år

  Hvem kan søge?

  Alle foreninger, der er godkendt af kommunen som frivillig folkeoplysende forening.

  Hvem er målgruppen for tilskuddet?

  Handicappede medlemmer over 25 år.

  Hvad kan du søge tilskud til?

  Handicaptilskud følger samme retningslinjer som medlemstilskud til medlemmer 0-24 år. 

  Hvornår søges?

  Der søges i Foreningsportalen inden 1. marts. Foreningen skal sammen med ansøgningen sende en samlet handicaperklæring for de medlemmer, der søges om tilskud til. Handicaperklæringen rekvireres ved at sende en mail til fritid@ltk.dk.

   Alle foreninger der er godkendt til at modtage medlemstilskud, vil modtage besked via mail, når der åbnes for ansøgninger i Foreningsportalen.

  Læs mere i retningslinjerne for handicaptilskud til medlemmer af frivillige folkeoplysende foreninger. Du kan også læse mere om tilskud til de frivillige folkeoplysende foreningsaktiviteter i tilskudsvejledning til foreninger.

 • Idrætspuljen

  Hvem kan søge?

  Alle idrætsforeninger, der er godkendt af kommunen som frivillig folkeoplysende forening.

  Hvem er målgruppen for tilskuddet?

  Medlemmer af idrætsforeninger.

  Hvad kan du søge tilskud til?

  Puljens formål er at yde tilskud til ekstraordinære aktiviteter, der udgiftsmæssigt ikke kan afholdes indenfor en idrætsforenings normale budget, og hvor der ikke på anden vis ydes kommunal støtte.

  Hvornår søges?

  Puljen administreres af FIL og ansøgning sendes direkte til FIL senest 4 uger før arrangementets afvikling til formand.fil@gmail.com.

  Læs mere i retningslinjerne for Idrætspuljen. Du kan også læse mere om tilskud til de frivillige folkeoplysende foreningsaktiviteter i tilskudsvejledning til foreninger.

 • Lederuddannelse og internationale aktiviteter

  Hvem kan søge?

  Tilskud kan søges af de uniformerede og øvrige børne- og ungdomsforeninger i Lyngby-Taarbæk Kommune. 

  Puljen kan IKKE søges af idrætsforeninger.

  Hvem er målgruppen for tilskuddet?

  Unge ledere og frivillige i foreningen. Deltagerne skal inden kursusstart være fyldt 13 år og må ikke være fyldt 30 år.

  Hvad kan du få tilskud til?

  Kurser, der afholdes i Danmark (dog ikke Færøerne og Grønland). Tilskud gives til kursusafgiften inkl. transport. Der skal være tale om en landsorganisation, anerkendte lederkurser eller lignende.

  Hvornår søges?

  Der er ansøgningsfrist 1. maj og 1. november. Hvis en ansøgning modtages efter fristen, overgår den til næste ansøgningsrunde. Det er Samrådet, der administrerer puljen og ansøgningen sendes direkte til Samrådet. Foreningen skal anvende særligt ansøgningskema, som findes i foreningsportalen under offentlige dokumenter. Ansøgningen sendes direkte til ltktilskud@gmail.com.

  Læs Samrådets Instruks til ansøgning om tilskud til lederuddannelse, inden du søger.

  Læs mere i retningslinjerne for tilskud til lederuddannelse og internationale aktiviteter. Du kan også læse mere om tilskud til de frivillige folkeoplysende foreningsaktiviteter i tilskudsvejledning til foreninger.

 • Lokaletilskud – støtte til drift af egne / lejede lokaler

  Hvem kan søge?

  Foreninger med egne eller lejede lokaler kan søge lokaletilskud til driftsudgifter. Kommunen kan undlade at yde lokaletilskud, hvis Kommunalbestyrelsen kan anvise et andet egnet lokale.

  Hvem er målgruppen for tilskuddet?

  Frivillige folkeoplysende foreninger.

  Hvad kan du søge tilskud til?

  Der kan ydes tilskud til egne eller lejede lokaler til dækning af driftsudgifter. Lyngby-Taarbæk Kommune yder tilskud med 65 % af driftsudgifterne til lokaler, haller og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år.  

  Ved ansøgning af lokaletilskud skal foreningen årligt dokumentere deres aktivitetstimetal.

  Hvornår søges?

  Ansøgningsfristen er 1. april. Der ansøges via Foreningsportalen. Alle foreninger, der er godkendt til at modtage medlemstilskud vil modtage besked via mail, når der åbnes for ansøgninger i Foreningsportalen.

  Læs mere i retningslinjerne for puljen. Du kan også læse mere om tilskud til de frivillige folkeoplysende foreningsaktiviteter i tilskudvejledning til foreninger.

  Bemærk

  Ifølge Folkeoplysningsloven kan Kommunalbestyrelsen vælge ikke at yde lokaletilskud eller at nedsætte tilskuddet, hvis lokalerne fx medfører væsentlige merudgifter for lejemålene, eller hvis driftsudgifterne for et lejemål ikke står i rimeligt forhold til antallet af deltagere. Kommunen kan også undlade at yde lokaletilskud, hvis Kommunalbestyrelsen kan anvise et andet egnet lokale.

 • Sommerferieaktivitetspuljen

  Hvem kan søge?

  Folkeoplysende foreninger i Lyngby-Taarbæk Kommune.

  Hvem er målgruppen for tilskuddet?

  Skolebørn i Lyngby-Taarbæk Kommune.

  Hvad kan du søge tilskud til?

  Afholdelse af sommerferieaktiviteter for børn og unge, der bor eller går i skole i Lyngby-Taarbæk Kommune.

  Hvornår søges?

  Ansøgningsfrist for tilskud til afholdelse af sommerferieaktiviteter 2020 var 28. februar 2020. Ansøgningskema er sendt til alle folkeoplysende foreninger, men kan også rekvireres ved at skrive en mail til fritid@ltk.dk.

  Læs mere i retningslinjerne for sommerferieaktivitetspuljen.

Folkeoplysende voksenundervisning

 • Lærer- og lederlønstilskud og lokaletilskud

  Hvem kan søge?

  Aftenskoler og oplysningsforbund som er hjemmehørende i Lyngby-Taarbæk Kommune og er godkendt til at modtage tilskud efter Folkeoplysningslovens bestemmelser.

  Støtten til aftenskoler gives som

  • tilskud til leder- og lærerløn
  • tilskud til debatskabende aktiviteter
  • under særlige omstændigheder kan der gives tilskud til lokaleudgifter

  Bemærk, at PEA-tilskud bortfalder pr. 31. juli 2020.

  Der ydes tilskud til

  Der henvises til retningslinjerne for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning. Du kan også hente de fulde retningslinjer ved at trykke på linket i den blå boks til højre.

  Hvornår søges?

  Ansøgningsfristen er 1. oktober, hvor der søges om tilskud til det kommende kalenderår.

  Der ansøges via Foreningsportalen. Alle foreninger, der er godkendt til at modtage medlemstilskud vil modtage besked via mail, når der åbnes for ansøgning i Foreningsportalen.

Frivillige sociale foreninger

 • Tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens § 18

  Hvem kan søge?

  I udgangspunktet kan alle frivillige foreninger og organisationer, hvis målgruppe ligger inden for det frivillige sociale område komme i betragtning til § 18 støtte.

  Målgruppen er overordnet borgere i Lyngby-Taarbæk, der har brug for hjælp og støtte, herunder:

  • Brugere af patient- og handicap-foreninger
  • Misbrugere
  • Udsatte børn, unge og ældre
  • Borgere med etnisk minoritetsbaggrund
  • Brugere af humanitære foreninger
  • Brugere af netværks- og selvhjælpsgrupper
  • Pårørende til borgere i målgruppe ovenfor.

  Hvad kan du søge tilskud til?

  • Konkrete sociale aktiviteter for brugere udført af frivillige
  • Aktiviteter der understøtter den frivillige sociale indsats, fx transport, IT og kontorartikler samt rekruttering, kvalificering, supervision og fastholdelse af frivillige inklusive kurser og sociale arrangementer
  • Løbende driftstilskud
  • Udviklingsprojekter der fx etablerer nye samarbejdsrelationer mellem forskellige typer af foreninger eller mellem foreninger og kommunen, lokale arbejdspladser eller virksomheder, involverer nye grupper af borgere som frivillige, eller på anden måde udfordrer de traditionelle rammer for det frivillige sociale arbejde. Dette kan eksempelvis være via en partnerskabsaftale.

  Hvornår søges?

  Ansøgningsfristen er 1. oktober og der søges her: Foreningsportalen

  Læs mere i retningslinjerne for tilskud til frivilligt socialt arbejde.

  Tilskudsregnskab

  Foreninger mv. der modtager tilskud fra §18 puljen, skal indsende et tilskudsregnskab. Skemaet sendes direkte til tilskudsmodtagerne. 

Team Elite