Gå til hovedindhold
Du er her:

Styrelsesvedtægt

Styrelsesvedtægten for Lyngby-Taarbæk Kommune fastlægger rammerne for styrelsen af kommunen. Her kan du læse om, hvad der gør sig gældende for det politiske arbejde

Styrelsesvedtægt for Lyngby-Taarbæk Kommune

 • Kapitel I - Kommunalbestyrelsen

  § 1

  Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse består af 21 medlemmer.

  Stk. 2. 

  Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester og en 1. og en 2. viceborgmester, jf. § 6 i lov om kommunernes styrelse (i det følgende kaldet styrelsesloven).

  § 2

  De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af kommunalbestyrelsens møder fastsættes i kommunalbestyrelsens forretningsorden (i det følgende kaldet forretningsordenen), jf. styrelseslovens § 2.

 • Kapitel II - Borgmesteren

  § 3

  De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med kommunalbestyrelsens møder fastsættes i forretningsordenen, jf. styrelseslovens §§ 8 og 30.

  § 4

  Borgmesteren varetager de funktioner som øverste daglige leder af kommunens samlede administration, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV.

  Stk. 2. 

  Borgmesteren sørger for, at der i sager, der hører under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden kommunalbestyrelsen træffer beslutning i sagen.

  Stk. 3. 

  Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødvendig forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition.

  § 5

  Borgmesteren sørger for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af ressortministeriet og kommunalbestyrelsen fastsatte regler. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for kommunalbestyrelsen.

 • Kapitel III - Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om deres virksomhed m.v.

  § 6

  Følgende udvalg nedsættes, jf. styrelseslovens § 17, stk. 1:

  1. Økonomiudvalget
  2. Byplanudvalget
  3. Teknikudvalget
  4. Børne- og Skoleudvalg
  5. Dagtilbudsudvalg
  6. Kultur- og Fritidsudvalget
  7. Ældre- og Omsorgsudvalget
  8. Forebyggelses- og Socialudvalg

  § 7

  For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert medlem, der i sin stemmeafgivning stemmer imod flertallet, kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Hvis det pågældende medlem ved sagens fremsendelse ønsker at få en begrundelse for sit standpunkt sendt med, skal medlemmet meddele dette til borgmesteren, der fastsætter en frist for aflevering af begrundelsen.

  § 8

  Såfremt et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af Økonomiudvalget og borgmesteren, jf. styrelseslovens § 21, stk. 2, jf. § 31 a.

  § 9

  De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til kommunalbestyrelsen gennem Økonomiudvalget, såfremt yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

 • Kapitel IV - Økonomiudvalget

  § 10

  Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 8 af kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

  Stk. 2. 

  Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der nærmere er beskrevet i styrelseslovens §§ 18, 21 og kapitel V.

  Stk. 3. 

  Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

  Stk. 4. 

  Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og styring og har ansvaret for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med at tilvejebringe det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver.

  Stk. 5.

  Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af følgende områder:

  • øvrige administrative forhold,
  • IT-drift og udvikling, herunder digitalisering af arbejdsrutiner, datasikkerhed og whistleblowerordningen,
  • køb, salg og pantsætning af fast ejendom,
  • bortforpagtning og udlejning af kommunens ejendomme,
  • kommunens udbuds- og indkøbsfunktion, herunder sociale klausuler, CSRklausuler mv.
  • myndighedsopgaver i medfør af almenboliglovgivningen samt lån og garanti til beboerindskud,
  • den umiddelbare drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer,
  • udførelse af bygge- og anlægsarbejder,
  • kommunens ejerinteresser af de kommunalt ejede virksomheder inden for vand, spildevand og affald/genbrug og de overordnede økonomiske interesser i selskaber i øvrigt, samt foretager indstilling til kommunalbestyrelsen vedrørende de takster, disse virksomheder påtænker at fastsætte,
  • almindelige anliggender, som ikke er henlagt til noget stående udvalg

  Stk. 6. 

  Udvalget udarbejder på dette område forslag til Kommunalbestyrelsen om:

  • Visioner, strategier, planer og politikker, herunder mål inden for udvalgets område
  • Kommunens strategi for den samlede indsats for at styrke den lokale beskæftigelse, herunder den lovbestemte beskæftigelsesplan.

  Stk. 7. 

  Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om kommunens økonomiske styringsprincipper jf. styrelseslovens § 42, og revisionsregulativ.

  Stk. 8. 

  Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

  Stk. 9.

  Udvalget foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om udbygnings- og anlægsplaner, programanlæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

  § 11

  Økonomiudvalget fastsætter regler om

  • indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf. § 10
  • forsikring af kommunens værdier 
  • kommunens indkøbsfunktioner.

  § 12

  Udvalget fører tilsyn med

  • at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde
  • at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig
  • at de bevillinger og rådighedsbeløb, som er vedtaget i årsbudgettet eller ved særlig beslutning, ikke overskrides uden kommunalbestyrelsens samtykke
  • at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde
  • løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelseslovens § 67.
 • Kapitel V - De stående udvalg

  § 13

  Byplanudvalget består af 7 medlemmer.

  Stk. 2. 

  Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende plan- og byggemæssige forhold, herunder opgaver vedrørende:

  • Bygge- og boligforhold
  • Planlovgivningen
  • Kommuneplaner
  • Lokalplaner
  • Helhedsorienteret områdeplanlægning
  • Tværkommunalt samarbejde på planområdet
  • Lokal erhvervs- og virksomhedsservice
  • Kulturarv- og miljø, bygningskultur og bygningsbevaring

  Stk. 3. 

  Udvalget udarbejder forslag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om:

  • Visioner, strategier, planer og politikker, herunder mål inden for udvalgets område
  • Kommuneplanlægningen
  • Kommuneplanen samt planlægning i det åbne land
  • Lokalplaner
  • Helhedsorienterede områdeplaner

  § 14

  Teknikudvalget består af 7 medlemmer.

  Stk. 2. 

  Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på følgende områder:

  • Miljø og klima
  • Natur
  • Bæredygtighed
  • Forsyning
  • Kommunale veje og stier
  • Kollektiv trafik
  • Kommunale kirkegårde

  Stk. 3. 

  Udvalget udarbejder forslag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om planer og politikker, herunder mål, inden for udvalgets område, samt:

  • Budget for udvalgets område
  • Vedtægter, regulativer og reglementer for udvalgets område
  • Takster og afgifter for de områder, der hører under udvalget
  • Lokale Agenda 21-planer
  • Forslag til afgørelser efter miljøvurderingsloven 

  § 15

  Skoleudvalget består af 7 medlemmer.

  Stk. 2. 

  Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det almene skoleområde, det specialiserede børneområde, skolefritidsordninger (SFO) samt klub- og ungdomsskoleområdet, herunder:

  • Folkeskoler mv. samt ungdomsskolen
  • Fritids- og ungdomsklubtilbud
  • Samarbejde med private og selvejende institutioner samt frivillige inden for udvalgets område
  • Frivillige sociale foranstaltninger for børn
  • Vidtgående specialundervisning
  • Det specialiserede børneområde
  • Rådgivning og støtte til børn 
  • Ydelser til børn samt familier med børn

  Stk. 3. 

  Udvalget udarbejder forslag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om:

  • Budget for udvalgets område
  • Visioner, strategier, planer og politikker, herunder mål inden for udvalgets område

  § 16

  Dagtilbudsudvalget består af 7 medlemmer.

  Stk. 2. 

  Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på dagtilbudsområdet, herunder

  • Dagtilbud og anden dagpasning på 0-5års område, herunder dagpleje og særlige dagtilbud
  • Samarbejde med selvejende og private dagtilbud 
  • Sundhedsplejen

  Stk. 3. 

  Udvalget udarbejder forslag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om:

  • Budget for udvalgets område
  • Visioner, strategier, planer og politikker, herunder mål inden for udvalgets område

  § 17

  Kultur- og Fritidsudvalget består af 7 medlemmer.

  Stk. 2. 

  Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver og tilbud på kultur- og fritidsområdet, turismeområdet, frivillighedsområdet, herunder:

  • Kulturinstitutioner, herunder Stadsbiblioteket, Sophienholm mv.
  • Lokalhistorisk arkiv og formidling inden for lokalhistorie, kulturarv samt bygningskultur og -bevaring
  • Kulturaktiviteter, herunder arrangementer, koncerter, teater mv.
  • Kulturfonden, herunder indkøb af kunst, tilskud til kulturelle aktiviteter mv.
  • Tilskud til kulturelle foreninger
  • Folkeoplysning, herunder folkeoplysningspolitikken, voksenundervisning, tilskud til folkeoplysende foreninger, lokaler, samt planer og øvrige aktiviteter mv.
  • Idrætsaktiviteter, herunder arrangementer og stævner,
  • Udnyttelse og udvikling af faciliteter på idræts-, folkeoplysnings- og kulturområdet
  • Fritidsaktiviteter, herunder sommerferieaktiviteter
  • Turisme,
  • Frivillig indsats og frivilligt socialt arbejde, herunder frivillighedscenteret,
  • Kulturelle arrangementer i forbindelse med integrationsindsatsen

  Stk. 3. 

  Udvalget udarbejder forslag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om:

  • Budget for udvalgets område
  • Visioner, strategier, planer og politikker, herunder mål inden for udvalgets område
  • Navngivning af veje, pladser mv.

  § 18

  Ældre- og Omsorgsudvalget består af 7 medlemmer.

  Stk. 2. 

  Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens ydelser m.v. til voksne på ældre- og sundhedsområdet, herunder opgaver vedrørende:

  • Pleje- og aktivitetscentre for ældre
  • Hjemmeplejen, herunder praktisk hjælp, personlig pleje og sygepleje mv.
  • Tekniske og personlige hjælpemidler
  • Genoptræning og vedligeholdende træning
  • Den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifter, herunder betaling for færdigbehandlede
  • Midlertidige døgnpladser
  • Patientrettet sundhedsfremme og forebyggelse, forløbsprogrammer mv.
  • Forebyggende aktiviteter mv. i øvrigt for ældre,
  • Samarbejde med private og selvejende institutioner på området,
  • Høring af regionale sundhedsplaner
  • Sundhedsberedskabsplan, sundhedsaftaler og sundhedskoordination i øvrigt, bortset fra den brede borgerrettede sundhedsfremme og forebyggelse.
  • Samarbejdet med almen praksis

  Stk. 3. 

  Udvalget udarbejder forslag og foretager via Økonomiudvalget indstilling til kommunalbestyrelsen om:

  • Budget for udvalgets område
  • Visioner, strategier, planer og politikker, herunder mål inden for udvalgets område

  § 19

  Forebyggelses- og Socialudvalget består af 7 medlemmer.

  Stk. 2. 

  Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens forebyggende tiltag inden for det specialiserede område og sundhedsområdet, herunder socialpsykiatrien, socialt udsatte og handicapområdet og koordinering af flygtninge- og integrationsindsatsen, samt:

  • Tilbud til voksne med psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse
  • Tilbud til socialt udsatte og borgere med misbrug.
  • Handicapområdet
  • Institutioner på handicap-, og socialpsykiatriske, kvindekrisecentre og lign.
  • Voksen- og handicaprådgivning
  • Tandpleje på børn - og voksenområdet 
  • Den almene boligsocialindsats, herunder boligplacering af flygtninge
  • Akutområdet (socialpsykiatriområdet)
  • Den brede borgerrettede forebyggende indsats på sundhedsområdet (fx i Sundhedsstrategien), sundhedsfremme og forebyggelse
  • Samarbejde med regionale og private institutioner samt selvejende institutioner
  • Rådgivning og støtte til unge samt familier
  • Sociale ydelser til unge og samt familier
  • Den sammenhængende kommunale ungeindsats
  • SSP-indsatsen for unge, herunder den forebyggende SSP-indsats
  • Koordinering af flygtninge- og integrationsindsatsen

  Stk. 3. 

  Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af beskæftigelsesmæssige emner, herunder

  • Den aktive beskæftigelsesindsats,
  • Forsørgelsesydelser og driftsudgifter tilknyttet beskæftigelsesindsatsen, indsatsen for forsikrede og ikke-forsikrede ledige, sygedag-pengeindsatsen, revalidering, ressourceforløb
  • Bevilling af førtidspension og fleksjob og boligstøtte m.v.
  • Samspillet med Det Regionale Arbejdsmarkedsråd
  • Samarbejdet med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og private leverandører i beskæftigelsesindsatsen
  • Forsørgelsesydelser og driftsudgifter tilknyttet integrationsindsatsen

  Stk. 4. 

  Udvalget udarbejder forslag og foretager via Økonomiudvalget indstilling til kommunalbestyrelsen om:

  • Budget for udvalgets område
  • Visioner, strategier, planer og politikker, herunder mål inden for udvalgets område
 • Kapitel VI - Vederlag mv. samt forfald

  § 20

  Formændene for de stående udvalg oppebærer hver et vederlag, som udgør 10 % af borgmesterens vederlag. 

  Stk. 2.

  Næstformænd for de stående udvalg samt 1. viceborgmester oppebærer et vederlag, som udgør 7 % af borgmesterens vederlag.

  Stk. 3.

  Formanden for Folkeoplysningsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 3 % af borgmesterens vederlag.

  Stk. 4. 

  Formanden for det i medfør af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område nedsatte Børn- og ungeudvalg oppebærer 3,5 % af borgmesterens vederlag, mens næstformanden oppebærer 1,5 % af borgmesterens vederlag.

  Stk. 5. 

  Den i stk. 1-4 nævnte vederlæggelse ophører med udgangen af en måned, når formanden fratræder hvervet eller i en uafbrudt periode på 3 måneder har været forhindret i at varetage hvervet. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt efter § 15, stk. 2. i styrelsesloven, er der dog ret til vederlag i 9 måneder.

  § 21

  Et medlem, der på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag af udvalget er konstitueret som formand i en periode på mindst 2 uger, modtager i funktionsperioden vederlag svarende til formandens vederlag forholdsmæssigt for den pågældende periode.

  Stk. 2. 

  Funktionsvederlag kan højst ydes i en uafbrudt periode på 9 måneder.

 • Kapitel VII - Stedfortræder

  § 22

  Stedfortræderen for et medlem indkaldes ved medlemmets forfald af de grunde, der er nævnt i styrelseslovens § 15, stk. 2., uanset om hindringen har en kortere varighed end en måned. 

  Stk. 2. 

  Den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, kan bestemme, at et andet medlem indtræder i et stående udvalg, så længe udvalgsmedlemmet har forfald, uanset at forfaldet forventes at være kortere end en måned.

  Stk. 3. 

  Den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, der må forventes at blive erklæret inhabilt i forhold til en sag, der behandles af det pågældende stående udvalg, kan bestemme, at et andet medlem i givet fald indtræder i udvalget ved sagens behandling.

 • Kapitel VIII - Borgerrådgiverfunktion

  § 23

  Der etableres en borgerrådgiverfunktion, som administreres direkte under Kommunalbestyrelsen. 

  Stk. 2. 

  Borgerrådgiveren skal yde vejledning og rådgivning til borgerne inden for de af Kommunalbestyrelsen fastsatte rammer herfor og skal bistå Kommunalbestyrelsen med dettes tilsyn med kommunens administration. 

  Stk. 3. 

  Kommunalbestyrelsen ansætter og afskediger borgerrådgiveren og fastsætter nærmere regler for borgerrådgiverens virksomhed.

 • Kapitel IX - Ændringer i vedtægten

  § 24

  Denne vedtægt træder i kraft den 2. marts 2023, senest ændret den 25. januar 2023.

  Stk. 2. 

  Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. Vedtagne ændringer indsendes til Ankestyrelsen.