Gå til hovedindhold
Du er her:

Vederlag

Ifølge den kommunale styrelseslov skal Kommunalbestyrelsen offentliggøre oplysninger om de vederlag, som kommunalpolitikere modtager for deres hverv i kommunalbestyrelsen og andre hverv, som de er udpeget til via kommunalbestyrelsen.

Digital tilgængelighed

Sidens PDF-filer er ved at blive opmærket jf. Lov om webtilgængelighed, og vil erstatte de nuværende, når de er klar. Forventeligt går der ca. 5 hverdage fra sidens publiceringsdato.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

 • Borgmester

  Borgmesteren oppebærer et vederlag, der svarer til størrelsen af den til enhver tid gældende løn i en tjenestemandsstilling i staten.

 • Viceborgmester

  1. Viceborgmesterens vederlag udgør 7 % af borgmesterens vederlag. Der er ikke vederlag for posten som 2. viceborgmesteren - læs  udvalgssagen "Valg af 1. og 2. viceborgmester" af den 1. december 2021.

 • Udvalgsformænd

  Formændene for de stående udvalg oppebærer hver et vederlag, som udgør 10 % af borgmesterens vederlag.

 • Næstformænd

  Næstformændene for de stående udvalg oppebærer et vederlag, som udgør 7 % af borgmesterens vederlag.

 • Børn- og Ungeudvalg

  Formanden for det i medfør at lov om retssikkerhed og administration på det sociale område nedsatte Børn- og Ungeudvalg oppebærer 3,5 % af borgmesterens vederlag, mens næstformanden oppebærer 1,5 % af borgmesterens vederlag.

 • Fast vederlag

  For medlemskab af kommunalbestyrelsen ydes et fast vederlag.

  Alternativt kan der ydes erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste med indtil 2.000 kr. pr. dag. Såfremt der modtages erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, reduceres det faste vederlag med 20.000 kr. Valget foretages forud for og med virkning for ét regnskabsår ad gangen.

 • Særligt tillægsvederlag

  Til medlemmer, der har hjemmeboende børn under 10 år, ydes et særligt tillægsvederlag.

 • Udvalgsvederlag

  For medlemskab af Økonomiudvalget ydes et vederlag på kr. 62.011 årligt.

  For medlemskab af stående udvalg ydes et vederlag på kr. 31.005,61 årligt.

  Vederlaget ydes ikke til udvalgsformænd og næstformænd, som vederlægges særskilt.

 • Godtgørelse (jf. styrelseslovens § 16, stk. 10)

  For deltagelse i møder, kurser mv. har medlemmerne krav på godtgørelse af følgende udgiftstyper:

  • Befordrings- og fraværsudgifter
  • Dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med fysisk handicappedes varetagelse af hvervet, og
  • Dokumenterede, nødvendige udgifter til pasning af syge, nære pårørende.

Kommunale hverv hvortil ydes diætbeløb

 • Mødediæter

  Diætbeløbet for deltagelse i møder mv. udgør 425 kr. pr. dag. For dage, hvor hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes 850 kr.

 • Godtgørelse (jf. styrelseslovens § 16a, stk. 7)

  Til ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer, som deltager i møder i kommunalbestyrelsen og dennes udvalg, møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv (der udføres efter valg af kommunalbestyrelsen) samt kurser mv. (der af kommunalbestyrelsen anses for at have betydning for varetagelsen af hvervet) ydes de godtgørelser, som er nævnt under godtgørelse (jf. styrelseslovens § 16, stk. 10) samt godtgørelse af nødvendige dokumenterede udgifter til børnepasning.