Gå til hovedindhold
Du er her:

Tilbud til børn, unge og familier med særlige behov

Læs om Lyngby-Taarbæk Kommunes forskellige former for støtte til børn, unge og familier med særlige behov.

Det er Lyngby-Taarbæk kommune, der vurderer og vælger hvilke foranstaltninger, som bedst kan hjælpe barnet eller familien i en udfordrende situation.

Før Lyngby-Taarbæk Kommune yder støtte, udarbejdes en børnefaglig undersøgelse, der afdækker hvor omfattende støtten skal være. Støtten skal forebygge, at problemerne vokser sig større. Langt de fleste problemer kan løses ved en mindre indgribende foranstaltning. Det kan være familiebehandling, kontaktperson eller pædagogisk hjælp i hjemmet.

Nederst på siden er listet, hvilke tilbud Lyngby-Taarbæk Kommune ellers kan tilbyde.

Metoder, som anvendes

Det er Lyngby-Taarbæk Kommune, der vurderer og vælger hvilke foranstaltninger, som bedst kan barnets eller familiens problemer.

FAQ

 • Hvem er børn, unge og familier med særlige behov?

  Børn og unge med særlige behov er forskellige.

  Børn og unge med særlige behov kan have brug for støtte på grund af:

  • Omsorgssvigt
  • Uhensigtsmæssig adfærd f.eks. er kriminalitetstruet
  • Misbrugsproblemer
  • Tab af forældre
  • Betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • Indgribende kronisk eller langvarig lidelse m.m.

  Lyngby-Taarbæk Kommune yder forskellige former for støtte, når barnet eller den unge har et særligt behov. Det er Lyngby-Taarbæk Kommune, der vælger de foranstaltninger eller ydelser, som bedst kan løse de problemer og behov, barnet eller familien har.

  Formålet med støtten

  Lyngby-Taarbæk Kommune yder støtte til børn og unge med særlige behov for at sikre, at disse børn og unge kan få de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende.

 • Børnefaglig undersøgelse

  Når Lyngby-Taarbæk Kommune vurderer, at et barn eller ung har behov for særlig støtte, undersøger kommunen barnets eller den unges forhold nærmere i henhold til Lov om Social Service §50. Det kaldes en børnefaglig undersøgelse. En børnefaglig undersøgelse kan også omfatte gravide mødre og kommende fædre.

 • Handleplan

  En handleplan er en aftale mellem dig og Lyngby-Taarbæk Kommune.

  I handleplanen skal det fremgå, hvilke støtte Lyngby-Taarbæk Kommune giver og hvilke mål, der er sat op for støtten. Handleplanen fortæller også, hvem der skal yde støtten, og hvor længe den skal vare.

 • Familiecenter

  Lyngby-Taarbæk Kommune har et Familiecenter, som yder støtte og hjælp til borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune, som bliver visiteret hertil af socialrådgiverne i Center for Social Indsats.

  Socialrådgiverne i Center for Social indsats og Familiecentret samarbejder tæt for at give borgerne en god og koordineret indsats.

 • Aflastning

  Et barn eller en ung med handicap kan have behov for støtte, hjælp og behandling i hverdagen. Derfor har I som familie mulighed for at søge om aflastning i og uden for hjemmet, hvis det er svært for jer at nå andre gøremål end at passe jeres barn.

 • Anbringelse

  For nogle af de mest sårbare børn og unge kan det være nødvendigt at træffe afgørelse om mere indgribende foranstaltninger.

  Det kan være nødvendigt at bo et andet sted end hos forældrene. I disse tilfælde bliver barnet eller den unge anbragt. Når Lyngby-Taarbæk Kommune anbringer børn og unge, er det vigtigt, at de får mulighed for at indgå i nære omsorgsmiljøer med stabile voksenrelationer.

  Lyngby-Taarbæk Kommune anbringer både børn i netværkspleje, familiepleje, på opholdssteder, på døgninstitutioner og på eget værelse. Hvor barnet eller den unge bliver anbragt afhænger af behovet for støtte.

  Lyngby-Taarbæk Kommune har også sit eget anbringelsessted: Gammel Vartov Ungeboliger.

 • Metoden "Signs op Safety"

  Signs of Safety er løsningsfokuseret og giver et systematisk overblik over de professionelles bekymringer for barnet, og over de positive ressourcer, der findes hos barnet, hos forældrene og i familiens netværk.

  I bund og grund er tanken, at det udsatte barn eller den udsatte unge i videst muligt omfang skal blive i sit miljø hjemme i familien, i daginstitutionen eller i skolen, så længe der kan skabes sikkerhed for barnets/den unges trivsel og udvikling.

  Derfor er Signs of Safety et redskab, som professionelle kan bruge til at foretage en kvalificeret og balanceret vurdering i svære børne-/ungesager. Samtidig giver Signs of Safety alle omkring barnet et fælles sprog – både de forskellige fagfolk, forældrene og den unge selv.

  Signs of Safety er også et effektivt redskab til at sætte mål og skabe fælles billeder af, hvornår indsatsen er lykkedes, og hvornår en sag kan lukkes.

 • Metoden "ICS"

  Integrated Children’s System (ICS) er en sagsbehandlings- og udredningsmetode, der kan anvendes i sagsbehandlingen af børn og unge med særlige behov. ICS hjælper sagsbehandleren med at komme rundt om de faktorer, som påvirker og har betydning for barnet eller den unges situation.

  ICS er et godt redskab til at:

  • Barnets behov sættes i centrum
  • Børn og forældre inddrages
  • Indtænke både ressourcer og problemer
  • Afdækningen af barnets situation bliver helhedsorienteret
  • Understøtte systematik i sagsbehandlingen
 • Sagsbehandlingsfrist

  Lyngby-Taarbæk Kommune har fastsat frister for hvor lang tid der må gå, fra borger har ansøgt mundtligt eller skriftligt om hjælp, til der træffes af afgørelse.