Gå til hovedindhold
Du er her:

Gravetilladelser

Ansøgning om gravetilladelse på offentlige veje og stier samt private fællesveje- og stier skal søges via virk.dk.

Ansøgningen skal være vedlagt en beskrivelse af arbejdets karakter samt detaljeret kortbilag med entydig definering af tracé og af arbejdets udbredelse.

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsarbejder m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs forskriften her.

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB)

 • Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB)

  Udbudsforskrift
  Vejoverbygning

  Ledningsgrave
  ___________________________________________________

  Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB)

  Særlig arbejdsbeskrivelse for ledningsgrave er supplerende særlig beskrivelse til Vejoverbygning, Ledningsgrave, Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) 2008 samt tilhørende udbudsforskrifter.

  1 Alment

  Oplukning og etablering af ledningsgrav skal udføres svarende til en gravebredde på det dobbelte af bredden på det anvendte komprimeringsmateriel, dog mindst 300 mm.

  Entreprenørens formand og/eller arbejdsleder skal have deltaget i kurset ”Vejen som arbejdsplads” eller et kursus med tilsvarende indhold samt have et gyldigt kursusbevis. Der skal altid være mindst én medarbejder på arbejdspladsen, der har et gyldigt kursusbevis. Kurset skal være gennemført inden arbejdet påbegyndes.

  Kursusbeviset skal opbevares på arbejdsstedet.

  Arbejdsområde og adgangsveje

  Entreprenøren skal sikre brønde og afløb mod nedfald af jord. Såfremt dette ikke overholdes vil kommunen foretage en oprensning på ledningsejerens bekostning.

  Krydsfinerplader må ikke anvendes udenfor afspærringer.
  Hvis der anvendes jernplader skal disse fræses ned til niveau.

  3 Udførelse

  Ledningsgrav

  • Der må højst graves på 3 strækninger a´ 300 m inklusive retablering af gangen.
  • Ved gravninger der overskrider en længde af 10 m samt ved gravninger i asfaltbelagte arealer, skal der foretages komprimeringskontrol.
  • Et kontrolafsnit er fastsat til max. 300 m gravelængde pr. vej og vil som minimum bestå af 1 sæt målinger jævnt fordelt.
  • Et sæt målinger består af 5 stk. markmålinger.
  • Målingerne skal udføres af et akkrediteret vejlaboratorium.
  • Kontrolresultaterne fremsendes samme dag til Lyngby-Taarbæk kommune med entydigt defineret angivelse af arbejdsplads, sted for udtagelse samt dato.
  • De enkelte kontrolafsnit skal være godkendt af Lyngby-Taarbæk kommune, før arbejdet på den pågældende vejstrækning må fortsættes.
  • Når kommunen har godkendt 3 på hinanden følgende kontrolafsnit, lempes kontrollen således, at der foretages 1 sæt kontrolmålinger for de næste 3 strækninger a´ 300 m. Denne procedure fortsætter indtil 1 kontrolafsnit kasseres. Herefter skærpes kontrollen atter således, at 1 kontrolafsnit udgør en strækning på 300 m osv.
  • Ledninger og føringsrør skal i kørebane som udgangspunkt placeres således, at der er en jorddækning på min. 80 cm.
  • Vejkrydsninger skal udføres som styret underboring.
  • Asfalt skal åbnes ved skæring. Skæringer skal udføres vinkelret på hinanden.

  3.6 Tilfyldning

  Udførelse

  Såfremt ledningsejeren vælger at komprimere renden, så komprimeringsgraden er som omgivelsernes, skal følgende iagttages.

  • Før opgravning generelt registreres den eksisterende belægnings opbygning, og der udføres komprimeringskontrol af de enkelte lag.
  • Et kontrolafsnit er godkendt, når hvert indbygget jordlag har opnået samme komprimeringsgrad som før opgravning.

  Hvis materialerne genanvendes, skal der drages omsorg for, at de enkelte lag, herunder også tydeligt varierende råjords lag, holdes skarpt adskilt såvel under opgravningen som under den senere opbevaring og tilfyldning.

  Såfremt ledningsejeren vælger at indbygge nyt bærelag, skal følgende iagttages:

  • Opgravede indbygningsegnede materialer genanvendes som råjord/bundsikring.
  • Nyt bærelag indbygges. Se punkt 4.5
  • Et kontrolafsnit er godkendt, når komprimeringskravene i AAB, Stabilt grus punkt 4.3.1 er opfyldt.

  4.5 Retablering af befæstelse

  Generelt

  Alment

  Ved udskiftning retableres befæstelsen med en opbygning som den eksisterende dog minimum som angivet i nedenstående:

  Trafikveje:

  • 250 mm bundsikringsgrus, kvalitet I
  • 200 mm stabiltgrus, kvalitet I
  • 150 mm grusasfaltbeton (GAB 0)
  • 75 kg AB

  Boligveje:

  • 200 mm bundsikringsgrus, kvalitet I
  • 150 mm stabiltgrus, kvalitet I
  • 100 mm grusasfaltbeton (GAB 0)
  • Overfladebehandling (OB)

  Cykelstier og asfalterede fortove:

  • 250 mm stabiltgrus kvalitet I
  • 80 mm grusasfaltbeton (GAB 0)
  • 50 kg/m2 PA

  Flise- og belægningssten:

  • belagte arealer: 150 mm stabiltgrus kvalitet I
  • 50 mm 0-8 afretningsgrus
  • 60–100 mm fliser eller
  • belægningssten.

  Grusbelagte fortove:

  • Grusfortove retableres med indbygningsegnede materialer til 2 cm under terræn.
  • Derefter udlægges leret vejgrus 0/8.
  • Renden komprimeres.
  • Der afgruses og fortovet komprimeres i sin fulde bredde.

  Græsarealer:

  • Græsarealer retableres med indbygningsegnede materialer til 4 cm under terræn.
  • Derefter udlægges muld.
  • Arealet sås og tromles.
    

Klager

Klager om manglende reetablering af fortov/vej efter opgravning (gas, el, vand mv.) kan rettes til kommunen.

Yderligere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål.