Gå til hovedindhold
Du er her:

Offentlige veje

En offentlig vej er en vej, en sti eller et område, der er tilgængelig for almindelig færdsel.

""
Hummeltoften. En af kommunens offentlige veje.

Kommuneveje

Det er kommunen/Vejdirektoratet, der som vejmyndighed administrerer de offentlige veje.

Kommunens vedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje omfatter blandt andet belægninger, bygværker, skiltning, signalanlæg, snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse.

Lyngby Taarbæk Kommune har ansvaret for at vedligeholde og renholde cirka 107 km kommuneveje.

 

Statsveje

Vejdirektoratet har som vejmyndighed ansvaret for at vedligeholde og renholde statens veje. Statsvejene i Lyngby-Taarbæk Kommune er Helsingørmotorvejen og Motorring 3. Vejdirektoratet har i alt ansvaret for ca. 4,5 km statsveje i kommunen.

Læs mere om statsvejnettet på Vejdirektoratet's hjemmeside.

 

Hvilke veje er offentlige veje?

På kortet herunder kan du se, hvilke veje i Lyngby-Taarbæk der er offentlige veje (stats- og kommuneveje), private fællesveje samt private veje.

Grundejerforpligtigelser ved offentlige veje

 • Læs mere om grundejerforpligtigelserne her

  Grundejerens pligter er forskellige alt efter, om ejendommen grænser op til en offentlig vej og sti eller en privat fællesvej og sti.

  Pligterne gælder som udgangspunkt, uanset om grundejeren har adgang til vejen. Det gælder således ikke kun den vej, ejendommen har udkørsel til, men også eventuelle øvrige veje, der grænser op til grunden.

  Se om din ejendom grænser op til en offentlig vej på ovenstående kort.

  Vedligeholdelse og istandsættelse

  Kommunen vedligeholder og istandsætter alle offentlige veje.

  Renholdelse

  Grundejeren skal holde fortove ud for ejendommen rene for snavs, affald, visne blade og ukrudt. Affaldet må ikke fejes ned i rendestenen eller rendestensbrønde.

  Det anbefales - af hensyn til miljøet - at du ikke bruger kemiske ukrudtsmidler. Brug i stedet lugejern, damp- eller gasbehandling. Pas på brandfaren ved brug af gas.

  Beplantning

  Grundejeren har ansvaret for, at hække og beplantning ikke rager ud over ejendommens skel og derved udgør en gene for færdslen, forringer trafiksikkerheden eller fremkommeligheden.

  Pligten til at klippe hække og beskære beplantningen gælder også omkring skilte, brandhaner og gadebelysning. Lyset skal uhindret kunne nå vejarealet.

  Læs mere under Beskæring af beplantning langs veje og stier

  Snerydning og glatførebekæmpelse

  Det er grundejerens pligt at ryde sne og foretage glatførebekæmpelse på fortov/stiarealer umiddelbart efter snefald eller glatføre er indtruffet.

  Undgå at bruge salt til glatførebekæmpelsen af fortove, da salt ødelægger fliserne. Brug i stedet sand eller grus.

  Læs mere under Snerydning og glatførebekæmpelse.