Gå til hovedindhold
Du er her:

Boringer

Når du skal lave boringer til undersøgelser af jordbund eller grundvand og til indvinding af vand, skal du anmelde eller ansøge om det til kommunen

Boringer opdeles i A- og B-boringer. A-boringer kræver en tilladelse og B-boringer skal anmeldes hos Kommunen. Ejer du ikke grunden hvor boringen placeres, skal der indhentes en tilladelse fra grundejer før boringen kan udføres. Denne tilladelse betegnes ofte en grundejererklæring eller en lodsejererklæring.

Alle boringer skal sløjfes, når de ikke længere bruges. Det er boringsejers ansvar at sløjfningen udføres og anmeldes til kommunen.

 • A-boringer

  A-boringer kræver en tilladelse, før disse må udføres. Tilladelsen får du hos Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed. Du skal søge om tilladelsen jf. nedenstående skema. Ansøgningen skal som minimum følges af:

  • kort, der viser boringernes placering,
  • kopi af boreentreprenørens A-borebevis
  • lodsejererklæring, hvis der bores på en grund boringsejer ikke selv ejer

  Du skal være opmærksom på, at kommunen skal bruge sagsbehandlingstid på at udarbejde tilladelsen. Sagsbehandlingstiden afhænger bl.a. af formålet med boringen. Som udgangspunkt er sagsbehandlingstiden 3 måneder fra en fyldestgørende ansøgning er modtaget. Sagsbehandlingstiden påvirkes bl.a. af, om det område boringen ønskes udført i er fredet, naturbeskyttet, omfattet af fortidsmindebeskyttelse eller lign. Du kan orientere dig om gældende forhold via kommunens GIS-kort.  Samt om boringen kræver behandling efter VVM- reglerne (Miljøvurderingsloven).

  A-boringer omfatter:

  1. Boringer til vandindvinding, jf. kapitel 4 i lov om vandforsyning m.v., samt undersøgelsesboringer, prøveboringer og boringer til kortlægning af vandressourcer m.v.
  2. Boringer til permanent grundvandssænkning.
  3. Boringer til grundvandssænkning, som kræver tilladelse efter § 26 i lov om vandforsyning m.v.
  4. Permanente pejleboringer.
  5. Moniteringsboringer.
  6. Miljøtekniske boringer, hvor der efterlades filter- eller forerør.
  7. Miljøtekniske afværgeboringer.
  8. Boringer til tilledning af vand til undergrunden.
  9. Boringer til vertikale jordvarmeanlæg, jf. bekendtgørelse om jordvarmeanlæg.
  10. Andre boringer, hvor der efterlades installationer

  A-boringer betegnes i boringsvejledningen som alle boringer, som er udbygget med filter- eller forerør eller andre installationer. Opdelingen i A- og B-boringer er blandt andet betinget af, om boringerne er permanente eller midlertidige, herunder om der i boringerne efterlades installationer.

  Lyngby-Taarbæk Kommune betragter som udgangspunkt permanente boringer som boringer med en anvendelsestid på mere 6 måneder.

  Undtagelser

  Der skal ikke søges tilladelse for boringer, der udføres som led i den offentlige indsats jf. jordforureningslovens §63.

  Anmeldeskema for A-boringer

 • B-boringer

  B-boringer anmeldes til Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed via nedenstående skema. Boringerne skal anmeldes mindst 14 dage før de påbegyndes. Lyngby-Taarbæk Kommune vil inden for 14 dage kvittere for din anmeldelse, eller bede om supplerende oplysninger eller lign. Hører du ikke fra os inden 14 dage, kan boringer udføres som anmeldt.

  Husk at boringer, der ønskes udført på anden mands grund, kræver tilladelse fra grundejer. Dette gælder også kommunalt ejede arealer.

  B-boringer omfatter:

  • Boringer til midlertidig grundvandssænkning, der ikke kræver tilladelse efter §§ 26, stk. 2, og 27 i lov om vandforsyning m.v.
  • Miljøtekniske boringer, hvor der ikke efterlades filter eller forerør.
  • Geotekniske boringer.
  • Råstofboringer.
  • Andre boringer, hvor der ikke efterlades installationer.

  Ifølge Boringsvejledningen gælder følgende for B-boringer:

  • Boringer efter vandforsyningsloven og efter miljøbeskyttelsesloven kræver anmeldelse, jf. boringsbekendtgørelsens § 18.
  • Geotekniske boringer skal dog ikke anmeldes. Ved geotekniske boringer forstås boringer, oftest korte, som udelukkende har geoteknisk formål. Boringerne sættes ofte med et tyndt pejlerør til fastlæggelse af vandspejl. Boringerne har sædvanligvis kort anvendelsestid, og ejeren har ansvaret for, at boringerne bliver sløjfet umiddelbart efter brug.
  • Boringer efter råstofloven kan udføres uden anmeldelse.
  • Boringer, som udføres som led i den offentlige indsats efter jordforureningsloven, skal ikke anmeldes.

  Geotekniske boringer, råstofboringer og boringer, der udføres i forbindelse med den offentlige indsats, skal ikke anmeldes, men det er en hjælp for Lyngby-Taarbæk Kommune, at vi bliver orienteret om hvor og hvornår boringer udføres samt boringernes forventede anvendelsestid. Formålet er dels at kommune kan besvare henvendelser fra f.eks. borgere og andre interessenter vedr. det udførte arbejde. Kommune kan også få brug for at kunne kontakte boringsejer efter boringerne er udført.

  Det er Lyngby-Taarbæk Kommune, der afgør, om en boring kan betegnes som geoteknisk eller råstofboring og dermed ikke skal anmeldes.

  Ønskes en B-boring bevaret i længere tid (typisk mere end 6 måneder), skifter boringen status til en A-boring, og kræver en tilladelse. I denne situation skal det oplyses i ansøgningsskemaet, at boringen er etableret som en B-boring.

   

  Anmeldeskema for B-boringer

 • Geotekniske boringer

  Geotekniske boringer er B-boringer, der ikke skal anmeldes. Lyngby-Taarbæk Kommune betragter geotekniske boringer som beskrevet i boringsvejledningen: ”Ved geotekniske boringer forstås boringer, oftest korte, som udelukkende har geoteknisk formål. Boringerne sættes ofte med et tyndt pejlerør til fastlæggelse af vandspejl. Boringerne har sædvanligvis kort anvendelsestid, og ejeren har ansvaret for, at boringerne bliver sløjfet umiddelbart efter brug.

  Lyngby-Taarbæk Kommune betragter som udgangspunkt korte boringer, som boringer til maksimalt 5 m.u.t. og kort anvendelsestid som op til 3 måneder.

  Boringerne skal udelukkende have et geoteknisk formål, dvs. hvis der udtages jordprøver til miljøtekniske undersøgelser, kemisk analyse mv., så er formålet både geoteknisk og miljøteknisk, og boringerne skal anmeldes som miljøtekniske boringer.

 • Sløjfning af boringer

  Du skal anmelde sløjfning af boringer til Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed, senest 14 dage inden sløjfningen udføres.

  Anmeldeskema til sløjfning af boringer

 • Hvem må udføre og sløjfe boringer?

  Boringer og sløjfning af boringer og brønde skal opfylde visse tekniske krav, og arbejdet må kun udføres af uddannede personer jf. Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land.

 • Hvem skal ansøge/anmelde?

  Det er bygherren, der er ansvarlig for, at den lovpligtige ansøgning om tilladelse til at udføre boringer eller de lovpligtige anmeldelser af borearbejde eller sløjfning af boringer er indsendt og godkendt, inden arbejdet udføres.

  Bygherrens rådgiver eller boreentreprenør kan dog ansøge og anmelde på vegne af bygherren.

Vidste du..?

at du eventuelt også skal indhente andre tilladelser, inden borearbejdet kan påbegyndes, fx gravetilladelse i vejarealer, VVM-anmeldelse, tilslutningstilladelse mv.