Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Handicaprådet

Handicaprådet samarbejder med Lyngby-Taarbæk Kommune om at informere og skabe forståelse hos befolkningen, politikere og myndighed.

I henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område nedsatte Kommunalbestyrelsen pr. 1. april 2006 et Handicapråd.

Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.

Handicaprådet samarbejder med kommunen om at informere og skabe forståelse hos befolkningen, politikere og myndighed inden for følgende områder:

 • Mennesker med handicap i alle aldre
 • Forhold for mennesker med fysisk og/eller psykisk handicap
 • Tilgængelighed for alle kommunens borgere

Yderligere om Handicaprådet

 • Handicaprådets medlemmer

  Handicaprådets medlemmer er udpeget af Kommunalbestyrelsen i perioden 2018-2022.

  • Ion Meyer

  Formand for Handicaprådet

  Landsforeningen LEV

  Tlf. 3014 1921

  Mail: ion.privat@gmail.com

  • Arne Christensen

  Dansk Blindesamfund

  Tlf. 4585 7011 eller 3945 2569

  Mail: acvirum@gmail.com

  • Paula Jakobsen

  Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede

  Tlf. 4588 3980 eller 2254 4944

  Mail: jakobsenpaula@gmail.com

  • Morten Dresling

  Støtteforeningen for Udviklingshæmmede

  Tlf. 4593 8099

  Mail: dresling@webspeed.dk

  • Hanne Agersnap

  Næstformand for Handicaprådet

  Udpeget af Kommunalbestyrelsen

  Mail: hanag@ltk.dk

  • Bodil Kornbek

  Udpeget af Kommunalbestyrelsen

  Mail: boko@ltk.dk

  • Magnus Von Dreiager

  Udpeget af Kommunalbestyrelsen

  Mail: magnd@ltk.dk

  • Kasper Langberg

  Udpeget af Kommunalbestyrelsen

  Mail: kasla@ltk.dk

 • Handicaprådets forretningsorden

  Kapitel 1- Handicaprådets formål og opgaver

  § 1. Handicaprådet har følgende opgaver:

  • Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.
  • Kommunalbestyrelsen hører Handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.
  • Handicaprådet kan tage kontakt med andre, herunder andre handicapråd og Det Centrale Handicapråd, med henblik på at få belyst særlige temaer.
  • Handicaprådet udarbejder hvert år en arbejdsplan, som beskriver rådets prioriteringer og indsatsområder for det kommende års arbejde.
  • Handicaprådet kan i øvrigt beslutte at orientere Kommunalbestyrelsen om dets arbejde og forslag.
  • Handicaprådet uddeler én gang årligt, på FNs Internationale handicapdag den 3. december, en handicappris. Handicaprådet har vedtaget et sæt kriterier for udpegning og tildeling af handicapprisen, hvilket notat indgår som fast bilag til handicaprådets vedtægter.
  • Stk. 2. Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

  Kapitel 2 - Handicaprådets sammensætning og funktionsperiode

  § 2. Handicaprådet består af det antal medlemmer, som Kommunalbestyrelsen nedsætter i henhold til kap.8, § 26 i Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område.

  Stk. 2. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der udpeges tre medlemmer fra Danske handicaporganisationer og ét medlem fra Foreningen for udviklingshæmmede i Lyngby-Taarbæk.

  Stk. 3. Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i Handicaprådets møder ved det ordinære medlems forfald. Det ordinære medlem aftaler selv med sin personlige stedfortræder, hvis pågældende skal deltage.

  § 3. Handicaprådet kan indkalde særligt sagkyndige til at belyse særlige problemstillinger, som rådet skal tage stilling til og rådgive i, forudsat det er honorarfrit.

  § 4. Handicaprådet virker i en 4-årig periode, svarende til de kommunale råds valgperiode, dog således at medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer udpeges.

  § 5. Hvis et medlem af Handicaprådet flytter fra kommunen inden udløbet af Handicaprådets funktionsperiode, indtræder stedfortræderen i Handicaprådet og der udpeges en ny stedfortræder.

  Kapitel 3 - Handicaprådets konstituering og valg af formand og næstformand

  § 6. Handicaprådet afholder sit konstituerende møde snarest efter Kommunalbestyrelsens udpegning af rådets medlemmer, og senest inden udgangen af februar måned i det første valgår.

  § 7. På det konstituerende møde vælger Handicaprådet blandt sine medlemmer først en formand og dernæst en næstformand. Næstformanden fungerer i formandens sted ved dennes fravær.

  Stk. 2. Vælges formanden for rådet blandt myndighedsrepræsentanterne i rådet, da vælges næstformanden blandt handicaporganisationernes repræsentanter, og vice versa.

  Stk. 3. I tilfælde af stemmelighed mellem to kandidater til henholdsvis formands- og næstformandsposten, afgøres valget ved lodtrækning.

  Kapitel 4 - Sekretariatsbetjening

  § 8. Kommunalbestyrelsen drager omsorg for sekretariatsbetjeningen af Handicaprådet.

  Kommunalbestyrelsen drager endvidere i fornødent omfang omsorg for at holde Handicaprådet orienteret om emner, der ligger inden for rådets formål, herunder om den almindelige handicapindsats i kommunen.

  Kapitel 5 - Handicaprådets virksomhed

  § 9. Handicaprådet afholder mindst fire ordinære møder årligt. Den ordinære møderække fastlægges ved rådets første møde i et kalenderår.

  Stk. 2. Handicaprådet afholder endvidere møde, når formanden, 2 medlemmer eller Kommunalbestyrelsen finder det fornødent.

  § 10. Formanden indkalder til møde ved fremsendelse af dagsorden. For at mødet kan være gyldigt indkaldt skal dagsordenen være ude mindst 8 arbejdsdage før mødet. Dagsordenen offentliggøres på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside senest 8 arbejdsdage før mødets afholdelse. Offentliggørelse skal ske i et format, der kan læses op.

  Stk. 2. Hvis det er påkrævet, kan indkaldelse til ekstraordinære møder ske med kortere varsel end 8 arbejdsdage.

  Stk. 3. Handicaprådets medlemmer kan få optaget en sag på dagsordenen ved at sende forslaget til formanden senest 2 uger før mødets afholdelse.

  § 11. Handicaprådets møder ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.

  Stk. 2. Mødelederen formulerer de spørgsmål, som Handicaprådet skal stemme om.

  § 12. Handicaprådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af rådets medlemmer er til stede.

  Stk. 2. Handicaprådets medlemmer kan kun deltage i rådets afstemninger, når de er til stede under disse.

  Stk 3. Handicaprådets beslutninger træffes ved stemmeflertal, hvor intet andet særligt er bestemt. Ved stemmelighed er formandens eller i dennes forfald næstformandens stemme afgørende. Et mindretal kan kræve sin opfattelse tilført rådets vejledende udtalelser.

  Stk. 4. Handicaprådets vejledende udtalelser sendes til relevante myndigheder, organisationer og personer.

  § 13. Medlemmerne af Handicaprådet er omfattet af forvaltningslovens regelsæt om inhabilitet.

  § 14. Sekretariatet udarbejder et beslutningsreferat i forlængelse af hvert møde i Handicaprådet. Referaterne skal være medlemmerne i hænde senest 14 arbejdsdage efter rådsmødet. Referatet offentliggøres på kommunens hjemmeside i et format, der kan læses op, senest samtidig med udsendelsen til rådets medlemmer.

  Kapitel 6 - Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

  § 15. Denne forretningsorden er vedtaget af Handicaprådet den 30. marts 2010.

  Stk.2 Ved påbegyndelsen af ny valgperiode tager det nye handicapråd ved konstitueringen stilling til eventuelle ændringer i forretningsordenen.

  Stk. 3. Ændringer i og tillæg til forretningsordenen kan vedtages af Handicaprådet, når 2/3 af et beslutningsdygtigt råd kan tilslutte sig ændringsforslaget.

 • Kommende møder
  • 7. april 2021
  • 2. juni 2021
  • 31. august 2021
  • 6. oktober 2021
  • 23. november 2021

  Dagsordener med bilag kan læses på dagsordener.ltk.dk, hvor der også er mulighed for at abonnere på handicaprådet.

 • Mødereferater

  På dagsordener.ltk.dk  finder du tidligere referater med bilag og dagsordener med bilag til kommende møder i handicaprådet. 

  Du har også mulighed for at abonnere på handicaprådet.  

 • Handicaprådets handicappris

  For at markere FN's internationale handicapdag den 3. december uddeler Handicaprådet en handicappris.

  Man kan indstille en kandidat til at få overrakt handicapprisen, hvis kandidaten opfylder nedenstående kriterier:

  • En handicappet borger, der på trods af et eller flere svære handicaps, har bevaret et aktivt liv og bidrager positivt til at hjælpe andre
  • Borgere, virksomheder eller foreninger med adresse i Lyngby-Taarbæk Kommune, som har ydet en særlig indsats til gavn for handicappede børn og/eller voksne i kommunen
  • En forretning eller virksomhed i Lyngby-Taarbæk Kommune, der er indrettet, så den i særlig grad tilgodeser handicappedes behov
  • Foreninger samt foreningens frivillige ledere, som aktivt påtager sig forpligtelsen til at forsøge at integrere personer med handicap i foreningens aktiviteter.

  Baggrunden for indstillingen kan være:

  • At have ydet en særlig indsats i forhold til en enkelt borger eller familie
  • At have ydet en særlig handicaporienteret indsats som ildsjæl i en forening, organisation eller lignende
  • At have ydet en særlig indsats i forbindelse med aktiviteter for handicappede
  • At have ydet en særlig indsats i forbindelse med handicappede i erhverv
  • At have ydet en særlig indsats for handicaptilgængelighed
  • At have ydet et særligt bidrag til større almen viden om handicappedes forhold
  • At have ydet en særlig indsats for at sikre større grad af inkludering af handicappede i samfundslivet
  • At have skabt mulighed for at handicappede kan deltage på lige fod med øvrige borgere

  Det skal understreges, at initiativer og/eller indsats skal være nytænkende og alternative og ikke blot være knyttet til de lovmæssige krav som fx tilgængelighed.

  Borgere med bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune på baggrund af opslag i Det Grønne Område og på kommunens hjemmeside kan indstille kandidater til handicapprisen.

  Indstilling kan ske på et hvilket som helst tidspunkt af året. Indstillingen skal være skriftlig og begrundet.

  Indstillingen sendes til socialindsats@ltk.dk.               

  Handicaprådet kan ligeledes selv indstille til årets handicappris.

  På Handicaprådets møde i 3. kvartal tager Handicaprådets medlemmer stilling til, hvorvidt der kan uddeles en handicappris. I så fald udpeges kandidat til prisen.

  Prisen kan uddeles hvert år i december måned. Tidspunkt for uddeling af årets handicappris samt markering af uddelingen sker via presseomtale, gaver m.v.

 • Lyngby-Taarbæk Kommunes handicappolitik

  Målet for Lyngby-Taarbæk Kommunes handicappolitik er at være med til at sikre, at handicappede borgere (børn og voksne) kan indgå i samfundslivet på lige fod med kommunens øvrige borgere.

  For at øge opmærksomheden omkring handicappede formulerer kommunen en handicappolitik, som gøres synlig i den lokale debat, og medtages i de forskellige forvaltningers politik.