Gå til hovedindhold
Du er her:

I henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område nedsatte Kommunalbestyrelsen pr. 1. april 2006 et Handicapråd.

Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.

Handicaprådet samarbejder med kommunen om at informere og skabe forståelse hos befolkningen, politikere og myndighed inden for følgende områder:

 • Mennesker med handicap i alle aldre
 • Forhold for mennesker med fysisk og/eller psykisk handicap
 • Tilgængelighed for alle kommunens borgere

Yderligere om Handicaprådet

 • Handicaprådets medlemmer

  Handicaprådets medlemmer er udpeget af Kommunalbestyrelsen i perioden 2018-2022.

  • Ion Meyer
   Formand for Handicaprådet
   Landsforeningen LEV
   Tlf. 28 75 38 04
   E-mail: ion.privat@gmail.com

   Personlig Stedfortræder: Karen Hornshøj-Møller for Autisme Foreningen
   E-mail: khornshojmoller@gmail.com
  • Arne Christensen
   Dansk Blindesamfund
   Tlf. 45 85 70 11 eller 39 45 25 69
   E-mail: acvirum@gmail.com

   Personlig Stedfortræder: Rikke Bøhling for SIND (Forening for psykisk syge)
   E-mail: stenbuk66@msn.com
  • Morten Dresling
   Støtteforeningen for Udviklingshæmmede
   Tlf. 45 93 80 99
   E-mail: dresling@webspeed.dk

   Personlig Stedfortræder: Majbritt Pedersen for Støtteforening for udviklingshandicappede i Lyngby-Taarbæk Kommune
   E-mail: dudbassen@hotmail.com
  • Hanne Agersnap
   Repræsentant for Parkinsonforeningen
   E-mail: Foreningshanne@gmail.com

   Personlig Stedfortræder: Annette Pultz Nielsen for Autisme foreningen
   E-mail: annettepultznielsen@gmail.com
  • Bodil Kornbek
   Udpeget af Kommunalbestyrelsen
   E-mail: boko@ltk.dk

   Personlig Stedfortræder: Simon Pihl Sørensen
   E-mail: sps@ltk.dk
  • Magnus Von Dreiager
   Næstformand for Handicaprådet
   Udpeget af Kommunalbestyrelsen
   E-mail: magnd@ltk.dk

   Personlig Stedfortræder: Mette Schmidt Olsen
   E-mail: mso@ltk.dk
  • Anne Grethe Bülow
   Udpeget af Kommunalbestyrelsen
   E-mail: annby@ltk.dk

   Personlig Stedfortræder: Karen Marie Pagh Nielsen
   E-mail: paghn@ltk.dk
  • Jens Dissing Odgaard, stedfortræder for Christine Dal (orlov 29-10-2023 til 30-06-2024)
   Udpeget af Kommunalbestyrelsen
   E-mail: jenso@ltk.dk

   Personlig Stedfortræder: Gitte Kjær-Westermann
   E-mail: gitkw@ltk.dk
 • Handicaprådets forretningsorden

  Kapitel 1- Handicaprådets formål og opgaver

  § 1. Handicaprådet har følgende opgaver:

  • Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.
  • Kommunalbestyrelsen hører Handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.
  • Handicaprådet kan tage kontakt med andre, herunder andre handicapråd og Det Centrale Handicapråd, med henblik på at få belyst særlige temaer.
  • Handicaprådet udarbejder hvert år en arbejdsplan, som beskriver rådets prioriteringer og indsatsområder for det kommende års arbejde.
  • Handicaprådet kan i øvrigt beslutte at orientere Kommunalbestyrelsen om dets arbejde og forslag.
  • Handicaprådet uddeler én gang årligt, på FNs Internationale handicapdag den 3. december, en handicappris. Handicaprådet har vedtaget et sæt kriterier for udpegning og tildeling af handicapprisen, hvilket notat indgår som fast bilag til handicaprådets vedtægter.
  • Stk. 2. Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

  Kapitel 2 - Handicaprådets sammensætning og funktionsperiode

  § 2. Handicaprådet består af det antal medlemmer, som Kommunalbestyrelsen nedsætter i henhold til kap.8, § 26 i Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område.

  Stk. 2. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der udpeges tre medlemmer fra Danske handicaporganisationer og ét medlem fra Foreningen for udviklingshæmmede i Lyngby-Taarbæk.

  Stk. 3. Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i Handicaprådets møder ved det ordinære medlems forfald. Det ordinære medlem aftaler selv med sin personlige stedfortræder, hvis pågældende skal deltage.

  § 3. Handicaprådet kan indkalde særligt sagkyndige til at belyse særlige problemstillinger, som rådet skal tage stilling til og rådgive i, forudsat det er honorarfrit.

  § 4. Handicaprådet virker i en 4-årig periode, svarende til de kommunale råds valgperiode, dog således at medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer udpeges.

  § 5. Hvis et medlem af Handicaprådet flytter fra kommunen inden udløbet af Handicaprådets funktionsperiode, indtræder stedfortræderen i Handicaprådet og der udpeges en ny stedfortræder.

  Kapitel 3 - Handicaprådets konstituering og valg af formand og næstformand

  § 6. Handicaprådet afholder sit konstituerende møde snarest efter Kommunalbestyrelsens udpegning af rådets medlemmer, og senest inden udgangen af februar måned i det første valgår.

  § 7. På det konstituerende møde vælger Handicaprådet blandt sine medlemmer først en formand og dernæst en næstformand. Næstformanden fungerer i formandens sted ved dennes fravær.

  Stk. 2. Vælges formanden for rådet blandt myndighedsrepræsentanterne i rådet, da vælges næstformanden blandt handicaporganisationernes repræsentanter, og vice versa.

  Stk. 3. I tilfælde af stemmelighed mellem to kandidater til henholdsvis formands- og næstformandsposten, afgøres valget ved lodtrækning.

  Kapitel 4 - Sekretariatsbetjening

  § 8. Kommunalbestyrelsen drager omsorg for sekretariatsbetjeningen af Handicaprådet.

  Kommunalbestyrelsen drager endvidere i fornødent omfang omsorg for at holde Handicaprådet orienteret om emner, der ligger inden for rådets formål, herunder om den almindelige handicapindsats i kommunen.

  Kapitel 5 - Handicaprådets virksomhed

  § 9. Handicaprådet afholder mindst fire ordinære møder årligt. Den ordinære møderække fastlægges ved rådets første møde i et kalenderår.

  Stk. 2. Handicaprådet afholder endvidere møde, når formanden, 2 medlemmer eller Kommunalbestyrelsen finder det fornødent.

  § 10. Formanden indkalder til møde ved fremsendelse af dagsorden. For at mødet kan være gyldigt indkaldt skal dagsordenen være ude mindst 8 arbejdsdage før mødet. Dagsordenen offentliggøres på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside senest 8 arbejdsdage før mødets afholdelse. Offentliggørelse skal ske i et format, der kan læses op.

  Stk. 2. Hvis det er påkrævet, kan indkaldelse til ekstraordinære møder ske med kortere varsel end 8 arbejdsdage.

  Stk. 3. Handicaprådets medlemmer kan få optaget en sag på dagsordenen ved at sende forslaget til formanden senest 2 uger før mødets afholdelse.

  § 11. Handicaprådets møder ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.

  Stk. 2. Mødelederen formulerer de spørgsmål, som Handicaprådet skal stemme om.

  § 12. Handicaprådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af rådets medlemmer er til stede.

  Stk. 2. Handicaprådets medlemmer kan kun deltage i rådets afstemninger, når de er til stede under disse.

  Stk 3. Handicaprådets beslutninger træffes ved stemmeflertal, hvor intet andet særligt er bestemt. Ved stemmelighed er formandens eller i dennes forfald næstformandens stemme afgørende. Et mindretal kan kræve sin opfattelse tilført rådets vejledende udtalelser.

  Stk. 4. Handicaprådets vejledende udtalelser sendes til relevante myndigheder, organisationer og personer.

  § 13. Medlemmerne af Handicaprådet er omfattet af forvaltningslovens regelsæt om inhabilitet.

  § 14. Sekretariatet udarbejder et beslutningsreferat i forlængelse af hvert møde i Handicaprådet. Referaterne skal være medlemmerne i hænde senest 14 arbejdsdage efter rådsmødet. Referatet offentliggøres på kommunens hjemmeside i et format, der kan læses op, senest samtidig med udsendelsen til rådets medlemmer.

  Kapitel 6 - Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

  § 15. Denne forretningsorden er vedtaget af Handicaprådet den 30. marts 2010.

  Stk.2 Ved påbegyndelsen af ny valgperiode tager det nye handicapråd ved konstitueringen stilling til eventuelle ændringer i forretningsordenen.

  Stk. 3. Ændringer i og tillæg til forretningsordenen kan vedtages af Handicaprådet, når 2/3 af et beslutningsdygtigt råd kan tilslutte sig ændringsforslaget.

 • Handicaprådets Høringssvar

  Alle høringssvar er PDF-filer og ingen af dem er webtilgængelige. Kontakt os, hvis du ønsker en webtilgængelig udgave.

  Høringssvar afgivet i 2024

  Juni

  Klik på linket til højre - Høringssvar - revidering af kvalitetsstandard Barnets lov §87 om tabt arbejdsfortjeneste

  Marts

  Klik på linket til højre - Høringssvar vedr. Handleplan for nedbringelse af merforbrug på specialiserede indsatser

  Februar

  Klik på linket til højre - Høringssvar vedr. udbud, ledsageordning og støttetimer

  Januar:

  Klik på linket til højre - Høringssvar vedr. kvalitetsstandarder og sagsbehandlingsfrister

  Klik på linket til højre - Høringssvar. Beskæftigelsesplan 2024,

  Klik på linket til højre - Høringssvar vedr. ældrestrategien 2024-2026

 • Møder for 2023
  • 1 Februar 2023
  • 12 april 2023
  • 21 juni 2023
  • 14 september 2023
  • 26 oktober 2023
  • 30 november 2023

  Dagsordener kan læses på dagsordener.ltk.dk.

  Du kan abonnere på dagsordener og referater og modtage en e-mail, når der er nyt samt eventuelle ændringer.

 • Mødereferater og abonnement

  På dagsordener.ltk.dk finder du dagsordener og referater for møder i kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget, vores stående udvalg samt flere øvrige udvalg og råd, herunder Handicaprådet. Det er muligt at bruge søgefeltet eller du kan bruge dropdown-listen og vælge det ønskede udvalg eller råd, tryk til sidst på søg-knappen.

  Du kan få tilsendt referater fra før 2018 ved at kontakte os - se den røde kontaktboks på denne side. Husk at nævne, hvis du ønsker materialet i en tilgængelig udgave og bemærk, at du må påregne ca. 5 hverdage ekstra før du modtager materialet, da vi har aftale med en ekstern leverandør om opmærkning.

  Du kan abonnere på dagsordener og referater fra vores udvalg og råd fra hjemmesiden dagsordener.ltk.dk og modtage en e-mail, når der er nyt samt eventuelle ændringer.

 • Handicapprisen

  For at markere FN's internationale handicapdag den 3. december uddeler Kommunalbestyrelsen hvert år handicapprisen.

  Man kan indstilles til handicapprisen:

  • En handicappet borger, der på trods af et eller flere svære handicaps, har bevaret et aktivt liv og bidrager positivt til at hjælpe andre
  • Borgere, virksomheder eller foreninger med adresse i Lyngby-Taarbæk Kommune, som har ydet en særlig indsats til gavn for handicappede børn og/eller voksne i kommunen
  • En forretning eller virksomhed i Lyngby-Taarbæk Kommune, der er indrettet, så den i særlig grad tilgodeser handicappedes behov
  • Foreninger samt foreningens frivillige ledere, som aktivt påtager sig forpligtelsen til at forsøge at integrere personer med handicap i foreningens aktiviteter.

  Baggrunden for indstillingen kan være:

  • At have ydet en særlig indsats i forhold til en enkelt borger eller familie
  • At have ydet en særlig handicaporienteret indsats som ildsjæl i en forening, organisation eller lignende
  • At have ydet en særlig indsats i forbindelse med aktiviteter for handicappede
  • At have ydet en særlig indsats i forbindelse med handicappede i erhverv
  • At have ydet en særlig indsats for handicaptilgængelighed
  • At have ydet et særligt bidrag til større almen viden om handicappedes forhold
  • At have ydet en særlig indsats for at sikre større grad af inkludering af handicappede i samfundslivet
  • At have skabt mulighed for at handicappede kan deltage på lige fod med øvrige borgere

  Det skal understreges, at initiativer og/eller indsats skal være nytænkende og alternative og ikke blot være knyttet til de lovmæssige krav som fx tilgængelighed.

  Hvem kan indstille og hvem vælger vinderen?

  Indstilling kan ske på et hvilket som helst tidspunkt af året. Indstillingen skal være skriftlig og begrundet. 
  Borgere, virksomheder og organisationer med adresse i Lyngby-Taarbæk Kommune kan indstille kandidater til handicapprisen.

  Handicaprådet kan også indstille kandidater til prisen.

  Engang i 3 kvartal, vil handicaprådet se på den samlede mængde af indstillede, og videregive deres anbefaling til kommunalbestyrelsen, som så træffer beslutning om hvem de mener skal modtage prisen.

  Indstillinger kan sendes til socialindsats@ltk.dk.               

 • Lyngby-Taarbæk Kommunes handicappolitik

  Målet for Lyngby-Taarbæk Kommunes handicappolitik er at være med til at sikre, at handicappede borgere (børn og voksne) kan indgå i samfundslivet på lige fod med kommunens øvrige borgere.

  For at øge opmærksomheden omkring handicappede formulerer kommunen en handicappolitik, som gøres synlig i den lokale debat, og medtages i de forskellige forvaltningers politik.