Gå til hovedindhold
Du er her:

Tilbud til familier med børn med nedsat funktionsevne

Læs om Lyngby-Taarbæk Kommunes forskellige former for støtte til familier med børn og unge med nedsat funktionsevne.

Et tilbud kan f.eks.være rådgivning om barnets nedsatte funktionsevne, løsningen af praktiske problemer eller om fremtidsperspektiver, aflastning og forskellige tilbud fra Lyngby-Taarbæk Kommune.

Lyngby-Taarbæk Kommune har ansvar for at give jer viden om, hvad barnets nedsatte funktionsevne kan komme til at betyde for familien. 

Nederst på siden er listet, hvilke tilbud Lyngby-Taarbæk Kommune ellers kan tilbyde.

Metoder, som anvendes i Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune anvender metoder som Signs of Safety og ICS i forbindelse sagsbehandlingen.

FAQ

 • Kontaktmuligheder for råd og vejledning

  Lyngby-Taarbæk Kommune har ansvaret for at give jer viden om, hvad barnets nedsatte funktionsevne kommer til at betyde for jeres familie.

  I har mulighed for at kontakte Center for Social Indsats eller Center for Uddannelse og Pædagogik. Kontaktoplysninger står på siden.

  I har også mulighed for at kontakte den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO) eller søge hjælp hos handicap- eller patientorganisationer:

 • Hvordan den bedste støtte til barnet findes

  Lyngby-Taarbæk Kommune kan hjælpe jer med at finde rundt i de forskellige muligheder for hjælp og støtte. Oftest vil en af medarbejderne selv opsøge jer , men I kan også selv kontakte Lyngby-Taarbæk Kommune. Hvis I udelukkende søger rådgivning, kan I få den anonymt, hvis I ønsker det.

  Lyngby-Taarbæk Kommune oplyser jer om relevante støttetilbud og sørger for at drøfte familiens samlede situation med jer. Vi lægger stor vægt på, at tilrettelægge indsatsen i samarbejde med jer som forældre. Det er jer , der har udfordringerne tæt på, og kun I kender hele familiens situation og dagligdag.

  Hver enkelt kommune har selvstændigt fastlagt de tilbud, der er til rådighed for dens borgerne. Dette kaldes også for kommunens serviceniveau. I praksis betyder det, at ydelser og tilbud varierer fra kommune til kommune.

 • Merudgifter, Barnets lov § 86

  Som forældre til et barn med nedsat funktionsevne kan du søge om at få dækket de ekstra forsørgelsesudgifter, du kan have grundet dit barns nedsatte funktionsevne.

 • Tabt arbejdsfortjeneste, Barnets lov § 87

  Når man har et barn med varigt nedsat funktionsevne eller indgribende lidelse, kan der være forskellige situationer, hvor I som forældre er nødt til at holde ekstraordinært fri fra jeres arbejde.

 • Børnefaglig undersøgelse

  Når Lyngby-Taarbæk Kommune vurderer, at et barn eller ung har behov for særlig støtte, undersøger kommunen barnets eller den unges forhold nærmere i henhold til barnets lov § 20. Det kaldes en børnefaglig undersøgelse. En børnefaglig undersøgelse kan også omfatte gravide mødre og kommende fædre.

 • Barnets plan og Ungeplan, opfølgning på indsatserne

  Barnets- og Unges plan er en aftale mellem dig og Lyngby-Taarbæk Kommune.

  I planen skal det fremgå, hvilke støtte Lyngby-Taarbæk Kommune giver og hvilke mål, der er sat op for støtten. Barnets plan og Ungesplan fortæller også, hvem der skal yde støtten, og hvor længe den skal vare.

 • Aflastning

  Et barn eller en ung med nedsat funktionsevne kan have behov for støtte, hjælp og behandling i hverdagen. Derfor har I som familie mulighed for at søge om aflastning i og uden for hjemmet, hvis det er svært for jer at nå andre gøremål end at passe jeres barn.

 • Anbringelse

  For nogle af de mest sårbare børn og unge kan det være nødvendigt at træffe afgørelse om mere indgribende foranstaltninger.

  Det kan være nødvendigt at bo et andet sted end hos forældrene. I disse tilfælde bliver barnet eller den unge anbragt. Når Lyngby-Taarbæk Kommune anbringer børn og unge, er det vigtigt, at de får mulighed for at indgå i nære omsorgsmiljøer med stabile voksenrelationer.

  Lyngby-Taarbæk Kommune anbringer både børn i netværkspleje, familiepleje, på opholdssteder, på døgninstitutioner og på eget værelse. Hvor barnet eller den unge bliver anbragt afhænger af behovet for støtte.

  Lyngby-Taarbæk Kommune har også sit eget anbringelsessted, Gl. Vartov Ungehjem’.

 • Metoden "Signs of Safety"

  Signs of Safety er løsningsfokuseret og giver et systematisk overblik over de professionelles bekymringer for barnet, og over de positive ressourcer, der findes hos barnet, hos forældrene og i familiens netværk.

  I bund og grund er tanken, at det udsatte barn eller den udsatte unge i videst muligt omfang skal blive i sit miljø hjemme i familien, i daginstitutionen eller i skolen, så længe der kan skabes sikkerhed for barnets/den unges trivsel og udvikling.

  Derfor er Signs of Safety et redskab, som professionelle kan bruge til at foretage en kvalificeret og balanceret vurdering i svære børne-/ungesager. Samtidig giver Signs of Safety alle omkring barnet et fælles sprog – både de forskellige fagfolk, forældrene og den unge selv.

  Signs of Safety er også et effektivt redskab til at sætte mål og skabe fælles billeder af, hvornår indsatsen er lykkedes, og hvornår en sag kan lukkes.

 • Metoden "ICS"

  Integrated Children’s System (ICS) er en sagsbehandlings- og udredningsmetode, der kan anvendes i sagsbehandlingen af børn og unge med særlige behov. ICS hjælper sagsbehandleren med at komme rundt om de faktorer, som påvirker og har betydning for barnet eller den unges situation.

  ICS er et godt redskab til at:

  • Barnets behov sættes i centrum
  • Børn og forældre inddrages
  • Indtænke både ressourcer og problemer
  • Afdækningen af barnets situation bliver helhedsorienteret
  • Understøtte systematik i sagsbehandlingen