Gå til hovedindhold
Du er her:
Nyhed

Budgetaftale 2024-27 på plads

Det Konservative Folkeparti, SF, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Venstre og Enhedslisten i Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune har indgået aftale om budget 2024-2027

Budgetaftalen sikrer, at budgettet overholder kommunens økonomiske politik, herunder kravene til kassebeholdningen og et overskud på driften, der giver strukturel balance.

I 2024 løftes budgettet på det specialiserede socialområde (både børn, unge og voksne), specialundervisning og elevuddannelsesindsatsen på ældreområdet med samlet godt 70 mio. kr. svarende til det forventede merforbrug i 2023.

Budgettet indeholder derfor en budgetreduktion, der opnås både via bortfald og udskydelse af anlægsprojekter og gennem konkrete besparelser på alle områder.

De konkrete ændringer til det administrative budgetforslag kan læses i budgetaftalen på vores side om budget.

Læs pressemeddelelsen nedenfor: 

Pressemeddelelse: Bredt flertal bag budgetaftalen 2024-2027

Et bredt flertal på 20 ud af 21 medlemmer i kommunalbestyrelsen har indgået aftale om budgettet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det er et ansvarligt budget præget af store udfordringer inden for et begrænset råderum.

Inflationen og stigende udgifter til det specialiserede socialområde er blandt de store udfordringer, som skulle klares i budgetlægningen. Budgettet er præget af en snæver økonomisk ramme ligesom i mange andre kommuner.

Der har derfor været en bunden opgave at se grundigt på hele den kommunale økonomi for at skabe balance og møde de udfordringer kommunen står over for. Der er indgået en ansvarlig aftale inden for et snævert råderum med plads til meget få afvigelser. Det betyder, at overskridelser af budgettet, vil forudsætte kompenserende besparelser.

Hovedpointerne i budgettet er blandt andet, at budgettet på det specialiserede socialområde (både børn, unge og voksne), specialundervisning og indsatsen for uddannelse af elever på ældreområdet løftes med samlet godt 70 mio. kr. til at dække det stigende behov. Derudover holdes skatten i ro på det nuværende niveau, hvormed der undgås skattemæssige sanktioner. Det planlagte anlæg af tre nye tidssvarende daginstitutioner fastholdes.

Men budgettet indeholder også en lang række besparelser og justeringer af de borgernære serviceniveauer, som vil kunne mærkes af borgerne.

Det Konservative Folkeparti, SF, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Venstre og Enhedslisten Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune har indgået aftale om budget 2024-2027.

Nedenfor følger citater fra borgmester og partierne: 

Borgmester Sofia Osmani (C):  

”Jeg er glad for, at det trods de store udforinger og svære beslutninger er lykkes at skabe bred enighed om budgettet. Jeg oplever, at der i kommunalbestyrelsen er et stort fokus på - og en villighed til - at tage ansvar. Også når tingene er svære. Jeg vil også gerne på alle partiers vegne sige tak til de mange borgere, der har engageret sig og som gennem deres input har gjort os klogere. Jeg oplever, at der langt hen ad vejen har været bred enighed blandt partierne om, hvilke besparelser vi allerhelst ville undgå - og der har også været gensidig lydhørhed overfor partiernes individuelle synspunkter. Også selvom ikke alle ønsker har kunne imødekommes, når rammen er så snæver og opgaven bunden. 

Nu bliver opgaven at sikre, at budgettet holdes. For prisen for at luge de værste besparelser ud er, at vi er nødsaget til at omprioritere undervejs, hvis budgettet ser ud til at skride. Her står vi heldigvis lidt bedre rustet, fordi vi har prioriteret et markant økonomisk løft på det specialiserede område.”

Gruppeformand Casper Strunge (C): 

”I den konservative gruppe har det været vigtigt at prioritere fortsat udbygning på dagtilbudsområdet og et nødvendigt løft på det specialiserede område. Derudover har vi i lighed med de øvrige partier ønsket at have fokus på den borgernære velfærd. At skåne alle områder og alle borgere har imidlertid ikke været en realistisk mulighed indenfor de økonomiske rammer, som regeringen har udstukket. Der er derfor også stadig mange besparelser, der gør ondt, men når vi skal bruge flere penge på de mest udsatte, dem der har et voksende behov, og vi ikke får flere penge, så vil det ramme aktiviteter, som vi i fremtiden må undvære.”

Økonomiudvalgsmedlem Niels Haxthausen (F): 

”Regeringen har valgt skattelettelser og lagt den kommunale velfærd i en økonomisk spændetrøje. Derfor er dette års kommunale budget meget lidt opmuntrende. Efter 2 sparerunder indenfor et halvt år er den offentlige velfærd nede på et utilfredsstillende lavt niveau på en række områder. Når SF alligevel kan gå med, så er det fordi vi i denne omgang i vidt omfang har kunnet friholde den direkte, borgernære velfærd i børne og ældreområderne for besparelserne, og sikret budgetterne til det specialiserede socialområde. Endvidere har vi sikret fortsat fokus på fremdrift i kommunens klimaindsats. Vi vælger at se fremad. Vi vil i det kommende år arbejde målbevidst på at vi får gang i udvikling, forebyggelse, bedre pleje og de helt nødvendige forbedringer af kommunens bygninger. Det kan kræve skattestigninger – men det vil vi foretrække frem for fortsatte besparelser på velfærden.”

Gruppeformand Simon Pihl Sørensen (A): 

”Vi er glade for, at det er lykkedes at få de værste besparelser væk især på børne- og skoleområdet. Også at de sårbare grupper på handicapområdet og ældreområdet er blevet prioriteret. Men det er klart, at der stadig er besparelser i budgettet og det er lige så klart, at økonomien er meget stram. Vi skal have styr på det ledelsesmæssige på ældreområdet og fortsætte med omlægningen på det specialiserede område, hvis vi skal komme i mål - både med kvalitet og økonomi.  For os har det også været afgørende, at vi fortsætter udbygningen på daginstitutionsområdet. Det skal være slut med at køre over kanten på det område. Vi skal have plads til alle børn og vi skal have moderne institutioner.”

Gruppeformand Gitte Kjær-Westermann (B): 

”Det er ikke nemt at sige ja til at være med i årets budget. Særligt ville vi i RV gerne have friholdt børneområdet mere. Men budgetforhandlinger er altid et kompromis og vilkårene har været usædvanligt vanskelige i år, hvor det også spiller ind, at vi har måttet opjustere budgettet massivt på det specialiserede område, herunder børn. Vi er glade for, at vi med vores to mandater alligevel har bidraget til at fjerne nogle af de – i vores øjne – mest problematiske forslag, så som rammebesparelsen på skole-, SFO og dagtilbudsområdet, flere lukkedage i dagtilbud, lejrskoler, øgede takster på musikskole, aflastning til pårørende og ophør af pårørendevejleder mm. Vi er også glade for pulje på dagtilbudsområdet, renoveringspulje til skoler og dagtilbud, samt at vi fastholder fokus på at bygge nye institutioner. Endelig, at vi har fået aftaler omkring fortsat prioritering af klima, grøn omstilling og cykelstier, børn og unges trivsel og værdien af civilsamfundet.”

Gruppeformand Christine Dal Thrane (V): 

”På vegne af Venstre er jeg glad for at være en del af budgetaftalen og tage ansvar for et svært budget hvor skatten holdes i ro. På Socialområdet er økonomien løftet, så vi kan imødekomme de stigende udgifter i et ansvarligt budget, samtidig arbejder vi hårdt på at omstille området, så der arbejdes mere forebyggende. På ældreområdet har det været afgørende for mig at vi højner kvaliteten den ældre oplever i vores pleje og at de penge vi bruger på området, stemmer overens med kvaliteten. Yderligere er det vigtigt for Venstre at vi på børneområdet investerer i nye permanente institutioner og på skoleområdet fortsættes dialogen om at udvikle fremtidens skoletilbud med skolerådet.”

Gruppeformand Henrik Bang (Ø): 

”Regeringen har med årets kommuneaftale underfinansieret kommunerne. I vores kommune har vi atter engang gennemgået alle områder for at finde konkrete besparelser, så budgettet kan hænge sammen. I den proces er vi tilfredse med at der findes midler til at imødegå stigende udgifter på bl.a. det specialiserede område. Men vi konstaterer samtidigt, at budgettet rummer farer for at være underfinansieret og at det indebærer forringelser. Enhedslisten har foreslået, at kommunalbestyrelsen fremtidssikrer velfærden i Lyngby-Taarbæk med en skatteforhøjelse, hvis regeringens udsultning af kommunerne fortsætter. Det har der desværre ikke været opbakning til på nuværende tidspunkt.”

Gruppeformand Claus Bøgh Svenningsen (D): 

”Integration er et personligt ansvar og ikke en kommunal opgave. Det har for mig været afgørende i budgetforhandlingerne, at udgifterne til integrationsområdet blev reduceret, før der blev skåret så hårdt i kerneservicen for borgerne. Jeg har kæmpet for en beskeden 5% reduktion på et område med årlige udgifter på over 47 mio. kr. Desværre lykkedes det mig ikke at forhandle det igennem, og jeg kan derfor ikke se mig selv eller de borgere, jeg repræsenterer, i næste års budget.”