Gå til hovedindhold
Du er her:

Center for Uddannelse og Pædagogik

Fagcenter

Centerchef

Rasmus Mattern Nielsen

 • rasni@ltk.dk
 • 20 36 85 65

Hovedansvarsområder

 • Overordnet ledelse af dagtilbud, skoler, SFO’er, klubber og Ungdomsskole
 • Kapacitetsstyring af dagtilbud og skoler
 • Pladsanvisning til dagtilbud, SFO og klub, herunder fripladser
 • Udvikling af kvalitet og læringsmiljøer med fokus på børnenes udvikling, læring, dannelse og trivsel
 • Specialiseret støtte til børn og unge 0-18 år
 • Tilrettelæggelse af kurser og kompetenceudvikling for hele området
 • Øvrig sagsbehandling indenfor administrative, juridiske spørgsmål

Antal ansatte

Centeret har ca. 1.615 ansatte.

Centerets afdelinger og ansvarsområder

 • Decentrale enheder under Center for Uddannelse og Pædagogik
  • 42 dagtilbud, heraf 32 kommunale og 10 selvejende
  • Kommunal dagpleje med 31 dagplejere
  • 3 ressourcegruppeordninger og en inklusionsgruppe for børn på 0-6 år med særlige behov
  • 9 almene folkeskoler
  • 2 specialskoler og to gruppeordninger til elever med særlige behov
  • 4 modtageklasser
  • Én ungdomsskole
  • Ét 10. klassecenter
  • Naturskolen (i samarbejde med Rudersdal og Gentofte)
 • Politiske udvalg, som serviceres af Center for Uddannelse og Pædagogik
  • Børne- og Ungdomsudvalget
 • Dagtilbud
  • Pladsanvisning til kommunens dagpleje og institutioner, herunder økonomisk friplads
  • Tilsyn med alle pædagogiske tilbud på 0 – 6 års området
  • Udvikling og implementering af politisk vedtagne initiativer og lovgivning
  • Pædagogisk vejledning og udvikling i samarbejde med dagtilbudsledere
  • Drift og opfølgning på obligatoriske tiltag som f.eks. sprogvurderinger (hvert år), brugertilfredshedsundersøgelser (hver andet år), valg om frokostordning (hver andet år, næste gang efterår 2018)
 • Skole
  • Skoleindskrivning og klassedannelse
  • Støtte til skolernes administration, f.eks. ift. økonomi og indskrivning af elever mv
  • Tilrettelæggelse af kurser og kompetenceudvikling af skoleledere samt lærere og pædagoger i skolen
  • Rammesætning af skolebestyrelsesvalg og dialogmøder mellem udvalget og skolebestyrelserne (ca. to gange årligt)
  • Udvikling og implementering af politisk vedtagne initiativer og lovgivning
  • Pædagogisk vejledning og udvikling i samarbejde med skoleledere
  • Drift og opfølgning på obligatoriske tiltag som f.eks. kvalitets- og statusrapporter (årligt), brugertilfredshedsundersøgelser (hver andet år)
  • Fælleselevrådet, der består af en elev pr. skole, som bliver hørt i relevante sager
 • Unge
  • Samarbejde om samlet ungeindsats mellem CUP, SCO og Ungdomsuddannelserne
  • Ungdomsskole der udbyder og varetager fritidsundervisning og aktiviteter for unge fra 13-18 år
  • Ungerådet: en demokratisk valgt sammensætning af frivillige unge imellem 13 og 24 år, der har til formål at styrke unges muligheder for dialog med politikere og forvaltning, samt for at øge de unges påvirkning af udviklingen på ungeområdet i LTK
  • SSP: samarbejde imellem skole, sociale myndigheder og politi
  • Vandværket – værested med forskellige interessent grupper f.eks. projekt modstrøm, ungenetværket, mentorordning og åben anonym rådgivning for unge samt Ungerådet
 • Understøttende funktioner
  • Understøttelse af hele 0 – 18 års området, generel Tværfaglig understøttelse, rådgivning og vejledning i praksis, samt:
   • Visitation til kommunale gruppeordninger og specialskoler jf. Folkeskoleloven paragraf stk. 2 og Folkeskolelovens § 4, stk. 1
   • Visitation til eksterne tilbud -  § 32, som er et helhedstilbud efter serviceloven
   • Visitation til intern specialpædagogisk betjening efter dagtilbudsloven
   • Visitation til specialskoler i og udenfor kommune

  Området er bemandet af følgende faggrupper:

  • Specialpædagogisk betjening: Specialpædagogiskbetjening og støttepædagogydelser, dækker primært dagtilbud, men i overgange til skole
  • Psykologbetjening: Psykologbetjening og pædagogiske, psykologiske vurderinger, samarbejde med børne og unge psykiatrien, herunder deltagelse i konferencer med enkelte elever. Dækker dagtilbud og skoler   
  • Sprogbetjening: tale-høre-lærere og tosprogskonsulenter dækker dagtilbud og skoleområdet jf. Bekendtgørelsen om Folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogiske bistand, bekendtgørelsen om Folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn der endnu ikke er påbegyndt skolegangen, dagtilbudsloven § 11 Sprogvurdering og sprogstimulering
  • Motorikbetjening: fysio- og ergoterapeutiske opgaver på tværs af CSI, CUP og CSO jf. Sundhedsloven § 140 (genoptræning), Serviceloven § 11, § 44, § 32 (behandling) og § 32a (hjemmetræningstilsyn) samt Folkeskoleloven og Lov om Dagtilbud (undersøgelse og vejledning)
 • Administration og politisk betjening
  • Politiske sager og evalueringer efter bestilling
  • Kapacitets- og økonomistyring
  • Strategiudvikling
  • Diverse bruger og trivselsundersøgelser i organisationen
  • Digitalisering og IT-ejerskab i samarbejde med IT-afdelingen
  • Personale- og lønpolitiske opgaver, herunder understøttelse af tværgående MED-udvalg, i samarbejde med personaleafdelingen
  • Samarbejde med CAE om udvikling og vedligehold af bygningsmassen på dagtilbuds- og skoleområdet
  • Mellemkommunale samarbejder og vidensbysamarbejdet