Gå til hovedindhold
Du er her:

Center for Borgerservice, Arbejdsmarked og Kultur

Fagcenter

Centerchef

Dorte Spangsbo

 • dorsp@ltk.dk
 • 45 97 32 84

Hovedansvarsområder

 • Kulturområdet, herunder bibliotekerne, Sophienholm og Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv
 • Service til virksomhedernes rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft
 • Beskæftigelsesindsats for ledige og sygemeldte borgere med samtaler og aktive tilbud – herunder formidling af job, hjælp til etablering af virksomhedspraktik og løntilskud
 • Udbetaling af forsørgelsesydelser til borgere og refusion og tilskud til virksomhederne
 • Borgerservice
 • Call center
 • Kontrolenhed
 • Betjentfunktion
 • Kommunens udlejningsområde
 • Fritids- og idrætsaktiviteter
 • Frivillighedsområdet

Antal ansatte

Centeret har ca. 200 ansatte.

Centerets afdelinger og ansvarsområder

 • Politiske udvalg, som serviceres af centret
  • Kultur- og Fritidsudvalget 
 • Borgerservice og Udlejning
  • Telefonomstilling og fordeling af indkomne e-mails til kommunen
  • Pas- kørekort og MitID udstedelse
  • Medbetjening for borgere på opgaver omfattet af obligatorisk selvbetjening (sundhedskort, beboerindskudslån, flytning, vielsesansøgning og meget andet
  • Refusion af gr. 2 regninger
  • Refusion af taxakørsel til egen læge og nærmeste speciallæge for pensionister, der er gruppe 1 i sygesikringer
  • Indrejser og tildeling af cpr-numre
  • Alle folkeregisteropgaver
  • Vielser
  • Afgivning af brevstemmer ved valg – modtagelse af brevstemmer ved valg
  • Boligrådgivning og sagsbehandling ved akut opståede behov (’husvilde’), samt anvisning af ungdomsboliger
  • Betjentfunktion
  • Kommunale udlejningsejendomme
  • Administration af kommunale udlejningsejendomme 
  • Administration af diverse forpagtninger samt kolonihaveområdet og Lyngby bådehavn
  • Drift, tilsyn, vedligehold og forbedring af kommunale udlejningsejendomme, samt grønne arealer
  • Administration, drift, tilsyn og vedligehold af kommunale almene boligafdelinger
  • Boligrådgivning herunder bistand, rådgivning samt forhandling ved indgåelse af lejeaftaler (leje/udleje)
  • Planlægning, projektering og styring af større renoveringsprojekter
  • Midlertidig kapacitet til boligplacering af flygtninge
 • Arbejdsmarket - Jobcenteret

  Job og helbred

  • Beskæftigelsesrettet indsats for jobparate ledige over 30 år Dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere, dimittender og fleksjobberettigede
  • Indsats for modtagere er sygedagpenge og jobafklaringsforløb
  • Virksomhedsservice, herunder arbejdsfastholdelse, jobformidling, praktikker, løntilskud, voksenlærlinge og varslingssager.
  • Afklaring af arbejdsevnen for sygemeldte borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen
  • Forelæggelse af sager til det Rehabiliterende Team med henblik på stillingtagen til jobafklaring, fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension for borgere, der modtager sygedagpenge
  • Jobrådgivning til udenlandske selvforsørgende jobsøgere og til medfølgende ægtefæller til selvforsørgende udlændinge
  • Handicapkompenserende ordninger til borgere i erhverv
  • Veterankoordinator

  Afklaring og beskæftigelse

  • Beskæftigelsesrettet indsats for borgere over 30 år, som har andre problemer end ledighed. Herunder beskæftigelsesrettet indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, ressourceforløbsmodtagere og fleksjobberettigede
  • Integrationsindsatsen
  • Ledelse af kommunens rehabiliteringsteam, som behandler sager vedrørende ressourceforløb, fleksjob og førtidspension og består af repræsentanter fra social- og sundhedsområdet, beskæftigelse, ungevejledningen samt sundhedskoordinator fra Region Hovedstaden
  • Etablering af løntilskud for førtidspensionister samt opfølgning
  • Virksomhedskontakt og -service i forhold til det rummelige arbejdsmarked, herunder formidling af ordinære job på få timer, , virksomhedspraktik og løntilskud til borgere med nedsat arbejdsevne
 • Administration og udbetaling
  • Administrative opgaver i forbindelse med indkald af ledige
  • Afregning af fleksjob og skånejob, løntilskud og jobrotation samt til eksterne leverandører
  • Udbetaling vedrørende seks-ugers selvvalgt uddannelse, personlig assistance og voksenlærlinge og transportgodtgørelse
  • Danskuddannelse for voksne i selvforsørgelse
  • Mellemkommunal afregning
  • Kontrolgruppen (fejludbetalinger og socialt bedrageri)
  • Administration af UV-Vej
  • Bevilling og udbetaling af kontant– og uddannelseshjælp, integrationsydelse, ledighedsydelse, revalideringsydelse og fleksløntilskud
  • Bevilling og udbetaling af enkeltydelser
  • Sanktionering ved udeblivelse fra samtale og tilbud
  • Anfordringsgaranti ved familiesammenføring
  • Udbetaling af sygedagpenge og arbejdsgiverrefusion
  • Helbredstillæg og personlige tillæg
  • Administration af udsatte borgeres pension m.v.
  • Supplement til brøkpension til førtidspension og folkepension
  • Kommunale begravelser
 • Fritid, Idræt og Sekretariat
  • Tilskud til og samarbejde med kultur- idræts- og fritidsforeninger
  • Tilskud til og samarbejde med aftenskoler og oplysningsforbund
  • Lokaleformidling og -fordeling
  • Idrætsevents og begivenheder
  • Understøttelse af frivillighed, herunder samarbejde og tilskud til frivillighedscenter, frivillige sociale foreninger og arbejde mv.
  • Sekretariat
 • Kultur, Bibliotek, Musik- & Billedskolen

  Kultur og Bibliotek (Bibliotek, Stadsarkiv, Sophienholm samt arrangementer, teater, koncerter, festivaller, udstillinger og formidling)

  • Drift og udvikling af kommunens Stadsarkiv, der både fungerer som lokalhistorisk arkiv og §7 arkiv
  • Drift og udvikling af kunsthallen Sophienholm
  • Drift og udvikling af kommunens biblioteker (Stadsbiblioteket samt filialerne i Virum, Taarbæk og Lundtofte)
  • Kulturelle arrangementer på tværs af kulturinstitutionerne og ek-sterne samarbejdspartnere

  Musik- og Billedskolen

  • Drift og udvikling af undervisningstilbud for børn og unge mellem 0 og 24 år på musikskolen
  • Drift og udvikling af undervisningstilbud på billedskolen