Gå til hovedindhold
Du er her:

Retningslinje for ansattes rygning

Her finder du Lyngby-Taarbæk Kommunes retningslinje for ansattes rygning.

 • 1. Formål

  Retningslinjen skal bidrage til sikre og sunde arbejdspladser, hvor ledelse og medarbejdere i fællesskab løser kerneopgaven med henblik på at skabe værdi for borgere og erhvervsliv. 

  Retningslinje skal sikre, at kommunens ansatte kan færdes i et røgfrit arbejdsmiljø uden de umiddelbare gener og den sundhedsfare, der er ved passiv rygning. Den bidrager ligeledes til, at forebygge og begrænse omfanget af rygning generelt.

 • 2. Indhold

  Lyngby-Taarbæk Kommune er en røgfri arbejdsplads. Det betyder, at det ikke er tilladt at ryge på kommunale arbejdspladser (matriklen), i kommunens bygninger, i selvejende institutioner, der følger kommunens personalepolitik og retningslinjer samt i kommunale køretøjer m.v. 

  Rygeforbuddet omfatter alle former for tobak samt e-cigaretter. 

  Det skal være muligt at ryge i det fri, med mindre Lov om røgfri miljøer tilsiger noget andet, eller der politisk er truffet beslutning om røgfri arbejdstid for ansatte på et område

  Det er politisk besluttet, at ansatte i Center for Sundhed og Omsorg samt Center for Uddannelse og Pædagogik ikke må ryge i arbejdstiden.

  Rygning i det fri

  Rygningen i det fri kan finde sted på steder, som ikke påvirker det indendørs arbejdsmiljø, og hvor det medfører mindst gener for andre ansatte, brugere, borgere m.fl. 

  Rygning i det fri skal begrænses mest muligt og accepteres kun, hvis det foregår i et omfang og på tidspunkter, hvor det ikke er til gene for udførelsen af det daglige arbejde. Vurderingen af dette, påhviler den enkelte leder.

  Særligt gældende ved arbejde i private hjem

  Der må som hovedregel ikke ryges i arbejdslokalerne. Hvis disse tillige tjener private boligformål, må der ikke ryges, når kommunens ansatte opholder sig der. Der henvises i øvrigt til gældende lovgivning. 

  Sanktioner 

  Ansatte forventes at overholde gældende politikker og retningslinjer. Overtrædes denne retningslinje eller en lokal retningslinje om røgfri arbejdstid af en ansat, kan det få ansættelsesretslige konsekvenser. 

  Såfremt et pålæg om efterlevelse af de gældende regler ikke respekteres, kan der iværksættes en sag om påtænkt advarsel, påtænkt opsigelse eller bortvisning. Valg af reaktion og eventuel sanktion vil afhænge af den konkrete situation og have hjemmel i de til enhver tid gældende regler. 

  Sag om påtænkt advarsel eller afsked kan kun ske efter forudgående drøftelse med Center for Økonomi og Personale.  

  Hjælp til rygestop

  Kommunen er positivt indstillet på at afholde ryge-stop kurser for kommunens ansatte efter behov.

  Ansvar og roller

  Leder, medarbejder, kolleger og tillidsvalgte har forskellige roller og ansvar på arbejdspladsen, men fælles for alle er, at man hver især har et medansvar for et sikkert fysisk og psykisk sundt arbejdsmiljø. 

  Medarbejder:

  • Skal overholde gældende retningslinje vedrørende rygning samt eventuelle lokale regler eller principper for tilrettelæggelse af pauser.
  • Skal tage hensyn til drift og kolleger i forbindelse med afholdelse af rygepauser.    

  Ledelse:

  • Skal sikre, at medarbejderne er bekendte med gældende regler, retningslinjer og politikker vedrørende rygning.
  • Skal sikre, at rygning i arbejdstiden foregår i et omfang og på tidspunkter, hvor det ikke er til gene for udførelsen af det daglige arbejde. 
  • Skal sikre, at der på arbejdspladsen er lige vilkår for tilrettelæggelse af pauser for alle medarbejdere.
  • Skal ved overtrædelse af gældende regler, retningslinjer m.v. sørge for, at der iværksættes en passende sanktion.  

  Kollega/arbejdsfællesskab:

  • Forventes at udvise forståelse for og hensyn til kolleger, hvad enten de er rygere eller ikke-rygere. 
  • Har et særligt ansvar for at påtale og bidrage til løsninger af problemer i arbejdsmiljøet, således at problemer som følge af en uhensigtsmæssig (ryge-) pausekultur i videst muligt omfang forebygges.
  • Forventes at støtte kolleger, der ønsker at stoppe med at ryge.

  Tillidsvalgte:

  • Har en vigtig rolle i forhold til at bistå med viden om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Det gælder både tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten.
  • Forventes at bidrage til, at der findes gode løsninger i forbindelse med afholdelse af rygepauser. Lige vilkår i forhold til pauser kan bidrage til at fællesskabet styrkes. 
  • Kan i det omfang en medarbejder ønsker det, bistå som bisidder ved samtaler om overtrædelse af gældende regler, retningslinjer m.v. i forbindelse med rygning.  
 • 3. Gyldighed og opsigelse

  Denne retningslinje er aftalt i Hovedudvalget den 27. april 2023, og den omfatter alle ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune samt ansatte på selvejende institutioner, hvoraf det af driftsoverenskomsten fremgår, at kommunens personalepolitik og retningslinjer følges.

  Retningslinjen træder i kraft den 27. april 2023.

  Retningslinjen kan suppleres med lokale retningslinjer eller principper for tilrettelæggelse af pauser, så længe disse ikke strider mod denne eller andre politikker og retningslinjer i Lyngby-Taarbæk Kommune. 

  Retningslinjen kan opsiges med tre måneders varsel, men kan i øvrigt altid ændres hvis der er enighed herom. Jævnfør i øvrigt reglerne i den gældende lokale MED-rammeaftale. 

 • 4. Evaluering

  Denne retningslinje evalueres, når arbejdstager- eller arbejdsgiversiden i Hovedudvalget måtte ønske det.

 • Relevante aftaler m.m.: (opdateres løbende)
  • Lov om Røgfrie Miljøer
  • Aftale om sundhed og trivsel på arbejdspladsen, KL og Forhandlingsfællesskabet
  • Lyngby-Taarbæk Kommunens personalepolitik
  • Den lokale MED-rammeaftale
  • Økonomiudvalgets møde den 23. marts 2023 (pkt. 9)
  • Kommunalbestyrelsens møde den 31. oktober 2019 (pkt. 9) - Hovedudvalgets møde den 27. april 2023