Gå til hovedindhold
Du er her:

Center for Social Indsats

Fagcenter

Centerchef

Rikke Westergaard

Hovedansvarsområder

 • Rådgivning, vejledning og visitering af ydelser til børn, unge, voksne og familier på det specialiserede socialområde.
 • En sammenhængende kommunal indsats (KUI) for unge mellem 15-30 år
 • Modtagelse og behandling af henvendelser fra borgere eller fagpersoner om et barns eller en ungs mistrivsel
 • Botilbud, samværs- og aktivitetstilbud, socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem og beskyttet beskæftigelsestilbud
 • Misbrugsbehandling
 • Kvindekrisecenter
 • Akuttilbud
 • Sundhedspleje og tandpleje
 • Familiebehandling

Antal ansatte

Centeret har ca. 583 ansatte og er organiseret i 4 afdelinger og 2 botilbud samt et kvindekrisecenter:

 • En børne- og familieafdeling
 • En ungeafdeling
 • En voksenafdeling
 • Et sekretariat bestående af 2 enheder
 • Botilbuddet Chr. X’s Allé, herunder Magneten
 • Botilbuddet Slotsvænget
 • Kvindehuset (Kvindekrisecenter)

Centerets afdelinger og ansvarsområder

 • Politiske udvalg, som serviceres af centret
  • Skoleudvalget
  • Dagtilbudsudvalget
  • Forebyggelses- og Socialudvalget
  • Børn- og Unge-udvalget
 • Børne- og Familieafdelingen

  Afdelingen består af en myndighedsdel og af flere udførende enheder

  • Familiecentret (forebyggende foranstaltninger, fx familiebehandling)
  • Sundhedsplejen (råd og vejledning til familier med spædbørn og skolebørn)
  • Tandplejen (tandpleje for børn og unge i kommunen)

  Der varetages følgende opgaver i afdelingen for børn fra 0-14 år

  • Tilbud om Sundhedspleje
  • Tandpleje
  • Indledende afklaring når borgeren henvender sig i afdelingen
   • Børneindgang yder anonym rådgivning og tidlig forbyggende indsats gennem familiebehandling
   • Distriktsrådgivning yder anonym rådgivning ude på skolerne
  • Rådgivning, vejledning og forebyggende foranstaltninger
  • Afholdelse af børnesamtaler efter servicelovens § 48
  • Afgørelser om foranstaltninger og anbringelse efter barnets lov § 32
  • Udarbejdelse af handleplaner efter barnets lov §91-94 og §108-109
  • Tilsyn med anbragte børn efter servicelovens § 148
  • Behandling af ansøgninger om dækning af merudgifter efter barnets lov § 86
  • Behandling af ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste efter barnets lov § 87
 • Ungeafdelingen

  Afdelingen består af en myndighedsdel og af flere udførende enheder

  • Unge Indgang (råd og vejledning, 24-timers vurdering og partshøring af underretninger samt forebyggende foranstaltninger)
  • Unge Kontakten (familie- og psykologbehandling samt støtte fra kontaktpersoner og hjemmevejledere)
  • Torvehuset (kommunens alkohol- og stofrådgivning).
  • Gl. Vartov (anbringelsestilbud til unge ml. 15-23 år)
  • Botilbuddet Rævehøjparken (Opgangsfællesskab for unge med psykosociale udfordringer)
  • Botilbuddet Melagervej (Opgangsfællesskab for normaltbegavede unge med autisme)

  Der varetages følgende opgaver i afdelingen for borgere fra 15-29 år

  • Rådgivning, vejledning samt afklaring af behov for foranstaltninger/ydelser
  • Bevilling og levering af forebyggende foranstaltninger efter barnets lov § 14 og serviceloven § 82
  • Afholdelse af ungesamtaler efter servicelovens § 48
  • Afgørelser om foranstaltninger og anbringelse efter barnets lov § 32
  • Udarbejdelse af handleplaner efter barnets lov §91-94 og §108-109
  • Tilsyn med anbragte børn efter servicelovens § 148
  • Behandling af ansøgninger om dækning af merudgifter efter barnets lov § 86
  • Behandling af ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste efter barnets lov § 87
  • Bevilling og levering af socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85
  • Bevilling af ledsageordning efter servicelovens § 97
  • Bevilling og levering af midlertidige botilbud efter servicelovens § 107
  • Bevilling af længerevarende botilbud efter Servicelovens § 108 og ABL § 105, stk. 2
  • Bevilling af aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103 og 104
  • Bevilling af alle former for misbrugsbehandling samt levering af ambulant social misbrugsbehandling for både unge og voksne efter servicelovens § 52.3.3 og 101 samt Sundhedslovens § 141.
 • Ungeenheden
  • Uddannelsesvejledning af unge Ungdommens Uddannelsesvejledning
  • SSP-samarbejde
  • Indsats for alle unge mellem 15-30 år, hvor indsatsen koordineres med andre centre og eksterne parter
  • Koordinering af overgangsmentorer
  • Udskrivningskoordinator for løsladte og kriminalitetsforebyggelse
  • Opfølgning af unge i Særligt Tilrettelagte Uddannelsesforløb (STU)
  • Opfølgning af unge på Forberedende Grund Uddannelse (FGU)
  • Virksomhedskontakt og -service i forhold til afklaring af de unges uddannelsesvalg
 • Voksenafdelingen

  Afdelingen består af en myndighedsdel, Voksen Rådgivning, og af flere udførende enheder

  • Støttecenter Magneten og Klub Magneten (socialpædagogisk støtte og samt aktivitets- og samværstilbud til borgere med kognitive udfordringer, senhjerneskade og autisme)
  • Støttecenter Hjorten og Aktivitets- og Samværstilbuddet Hjorten (socialpædagogisk støtte og , aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse til borgere med psykosociale udfordringer)
  • Akuttilbuddet (for borgere i akut psykiatrisk krise)
  • Udvidede Handlemuligheder i Hjemmet (omfattende og fleksibel støtte til borgere i eget hjem)
  • Voksen Indgang, som bemandes på tværs af Voksen Rådgivning og de udførende enheder (modtagelse af nye henvendelser, rådgivning, vejledning og forebyggende foranstaltninger, herunder afholdelse af dialogiske netværksmøder)

  Der varetages følgende opgaver i afdelingen for borgere fra 30 år og op

  • Indledende afklaring når borgeren henvender sig i afdelingen
  • Rådgivning, vejledning og forebyggende foranstaltninger, herunder afholdelse af dialogiske netværksmøder
  • Levering af diverse socialpædagogisk støtte og dagtilbud
  • Levering af krisehjælp til borgere i akut psykisk krise
  • Bevilling af socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85
  • Bevilling af ledsageordning efter servicelovens § 97
  • Bevilling til midlertidige og langvarige botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108 og ABL 105, stk.2
  • Behandling af ansøgninger om dækning af merudgifter efter servicelovens § 100
  • Deltagelse i det rehabiliterende team
  • Bevilling til aktivitets-og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse
  • Bevilling til alkohol-og stofmisbrugsbehandling
  • Bevilling til Specialundervisning for voksne
  • Herudover har CSI indgået aftale med Kirkens Korshær om at anvende Paradiset, som er et åbent værested for kommunens voksne borgere.
 • Sekretariatet - administration og politisk betjening

  Sekretariatet består af 2 enheder. En konsulentenhed og en administrativ enhed

  • Organisering, økonomistyring og administration
  • Telefonbetjening og håndtering af centrets post
  • Politisk betjening
  • Udviklingsopgaver
  • Ledelsesunderstøttelse og strategiudvikling
  • IT-understøttelse, herunder af fagsystemer
  • Betaling af fakturaer mv. samt controlling af regninger og tilhørende bevillinger
 • Botilbud
  • Chr. X’s Allé (botilbud for unge og voksne med autisme efter ABL 105, stk.2) herunder Magneten som er et botilbud til voksne udviklingshæmmede.
  • Chr. X’s Allé og Magnetens Boenheder er etableret som bo og dagtilbud for voksne efter ABL §105 og SL §85. Dagtilbud SL §104, og et solisttilbud efter ABL §105/SL§85.
  • Tilbuddene er en udførerenhed med Lyngby-Taarbæk Kommune som driftsherre. Alle tilbud er takstfinansieret. Beboerne er visiteret fra både Lyngby-Taarbæk Kommune og omliggende kommuner. Aktuelt er der 81 botilbudspladser og 6 dagtilbudspladser. Tilbuddene er lokaliseret på flere forskellige adresser.
  • Målgruppen er voksne der har en funktionsnedsættelse i forskellig grad. De har brug for støtte, der kompenserer for deres funktionsnedsættelse, så de i videst mulige omfang kan have et almindeligt liv med dagbeskæftigelse, fritidsliv og relationer til familie, venner og lokalsamfund.
  • Slotsvænget (botilbud for unge og voksne efter ABL 105, stk.2, herunder bostøttetilbud til voksne med psykiske vanskeligheder)
 • Kvindekrisecenter

  Kvindekrisecenter efter Servicelovens § 109