Gå til hovedindhold
Du er her:

Centerchef

Lene Mårtensson

 • lenma@ltk.dk
 • 21 75 41 34

Hovedansvarsområder

 • Sektorplanlægning, f.eks. inden for spildevand, affald, varmeforsyning, klimatilpasning, drikkevand, rottebekæmpelse mv.
 • Trafiksikkerhed og trafikplanlægning, herunder planlægning for kollektiv trafik
 • Støjkortlægning
 • Myndighedsbehandling inden for natur og miljø samt vej og trafik samt forsyningsområdet
 • Parkering (licenser, kontrol og afgifter)
 • Kommunekort (GIS)
 • Klima- og bæredygtighed

Antal ansatte

Centeret har ca. 40 ansatte.

Centerets afdelinger og ansvarsområder

 • Politiske udvalg, som serviceres af Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed
  • Teknik- og Miljøudvalget
  • § 17, stk. 4 udvalget for Bæredygtighed
 • Klima og Forsyning
  • Sektorplanlægning indenfor bl.a. varmeplanlægning, affald, byggeaffald, grundvand, drikkevand og spildevand
  • Myndighedsbehandling iht. vandsektorlovgivningen
  • Myndighedsbehandling af ansøgninger, lovliggørelsessager, klager mv. vedrørende bl.a. varmeplan, affald, byggeaffald, grundvand, drikkevand og spildevand, herunder projektforslag fra f.eks. forsyningsselskaberne, indvindingstilladelser, nedsivningstilladelser, udledningstilladelser mm
  • Myndighedsbehandling efter lov om miljøvurdering
  • CO2 handlingsplan, herunder diverse kommunikation mv. til borgere, boligselskaber, grundejerforeninger, virksomheder mv.
  • Programdeltagelse – Udvikling af Dyrehavegårds jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen
  • Programledelse – Klimaprojekter herunder Fæstningskanalen, Bondebyen m.fl.
  • Rottebekæmpelse
  • Sekretariatsbetjening af §17, stk. 4 udvalget for Bæredygtighed
 • Natur og Miljø
  • Myndighedsbehandling af ansøgninger, lovliggørelsessager, klager mv indenfor lovgivning om forurening/håndtering af jord, miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, kystbeskyttelse, vandløb mm
  • Myndighedsbehandling efter lovgivning om miljøvurdering
  • Miljøtilsyn, herunder tilsynsplaner og særlige indsatser
  • GIS (Geografisk Informations System) herunder at udvikle og vedligeholde kommunens kortmateriale og muligheder for at se f.eks. bygningsdata, naturforhold mm geografisk, fremfinding og afbildning af data i forbindelse med projekter rundt i kommunens administration, uddannelse af kolleger i brugen af GIS mm
  • Myndighedsbehandling af klager over støj fra bygge- og anlægsarbejde, jf. kommunens støjforskrift
  • Administration af beskyttet natur, bl.a. Natura 2000, naturbeskyttelsesloven, fredninger, herunder udarbejdelse/opdatering af plejeplaner mm
  • Naturpleje og -genopretningsprojekter
  • Fredningstilsyn
  • Sekretariat for Grønt Råd
  • Programdeltagelse – Udvikling af Dyrehavegårds jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen
 • Trafik og Mobilitet
  • Myndighedsbehandling indenfor vejområdet, gravetilladelser, midlertidig opstilling af containere, arrangementer på vejarealet, tildeling af vejnavne m.v.
  • Udarbejdelse og implementering af planer og strategier fx Trafik- og Mobilitetsstrategi, Parkeringsstrategi, Cykelstrategi m.m.
  • Planlægning og bestilling af kollektiv trafik
  • Parkeringsrestriktioner, - tilladelser og - kontrol
  • Udvikling af vejprojekter
  • Trafiksikkerhed og skolevejsprojekter
  • Kortlægning af trafikstøj og udarbejdelse af handlingsplaner herfor
  • Programleder på Letbanen
  • Programleder på private fællesveje
  • Programdeltagelse – udvikling af Dyrehavegårds jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen
  • Deltage i udarbejdelse af Lokalplaner