Gå til hovedindhold
Du er her:

Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed

Fagcenter

Centerchef

Lene Mårtensson

 • lenma@ltk.dk
 • 21 75 41 34

Hovedansvarsområder

 • Sektorplanlægning, f.eks. inden for spildevand, affald, varmeforsyning, klimatilpasning, drikkevand, rottebekæmpelse m.v.
 • Trafiksikkerhed og trafikplanlægning, herunder planlægning for kollektiv trafik
 • Støjkortlægning
 • Klima- og bæredygtighed
 • Myndighedsbehandling inden for natur og miljø, vej og trafik samt forsyningsområdet
 • Parkering (licenser, kontrol og afgifter)
 • Kommunekort og analyser af data med geografisk stedfæstelse (GIS)

Antal ansatte

Centeret har ca. 46 ansatte og 8 studentermedhjælpere.

Centerets afdelinger og ansvarsområder

 • Politiske udvalg, som serviceres af centret
  • Teknikudvalget
  • Kultur- og Fritidsudvalget (vejnavne)
  • §17 stk. 4-udvalget om bæredygtighed
 • Klima og Forsyning
  • Sektorplanlægning indenfor bl.a. varmeplanlægning, affald, byggeaffald, grundvand, drikkevand og spildevand
  • Myndighedsbehandling iht. vandsektorlovgivningen
  • Myndighedsbehandling af ansøgninger, lovliggørelsessager, klager m.v. vedrørende bl.a. varmeplan, affald, byggeaffald, grundvand, drikkevand og spildevand, herunder projektforslag fra f.eks. forsyningsselskaberne, indvindingstilladelser, nedsivningstilladelser, udledningstilladelser m.m.
  • Myndighedsbehandling efter lov om miljøvurdering
  • Programledelse af Bæredygtighedsstrategi og implementeringsplan
  • DK2020 Klimaplan, herunder diverse kommunikation mv til borgere, boligselskaber, grundejerforeninger, virksomheder mv.
  • Projektledelse af Kystsikring i Taarbæk
  • Programdeltagelse – udvikling af Dyrehavegårds jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen
  • Projektledelse – klimatilpasningsprojekter, herunder Fæstningskanalen m.fl.
  • Rotter (og andre skadedyr), herunder rotteweb og borgerbetjening
  • Deltage i udarbejdelse af Lokalplaner
 • Natur og Miljø
  • Myndighedsbehandling af ansøgninger, lovliggørelsessager, klager m.v. indenfor lovgivning om forurening/håndtering af jord, miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, kystbeskyttelse, vandløb m.m.
  • Myndighedsbehandling efter lovgivning om miljøvurdering
  • Miljøtilsyn, herunder tilsynsplaner og særlige indsatser
  • GIS (Geografisk Informations System), herunder at udvikle og vedligeholde kommunens kortmateriale og muligheder for at se f.eks. bygningsdata, naturforhold m.m. geografisk, fremfinding og afbildning af data i forbindelse med projekter rundt i kommunens administration, uddannelse af kolleger i brugen af GIS m.m.
  • Myndighedsbehandling af klager over støj fra bygge- og anlægsarbejde, jf. kommunens støjforskrift
  • Administration af beskyttet natur, bl.a. Natura 2000, naturbeskyttelsesloven, fredninger, herunder udarbejdelse/opdatering af plejeplaner m.m.
  • Naturpleje og -genopretningsprojekter
  • Fredningstilsyn
  • Faciliterer Naturforums møde en gang årligt
  • Handlingsplan for biodiversitet
  • Programdeltagelse – Udvikling af Dyrehavegårds jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen
  • Deltage i udarbejdelse af Lokalplaner
 • Trafik og Mobilitet
  • Myndighedsbehandling indenfor vejområdet, trafiksikkerhed, gravetilladelser, midlertidig opstilling af containere, arrangementer på vejarealet, tildeling af vejnavne m.v.
  • Udarbejdelse og implementering af planer og strategier fx Trafik- og Mobilitetsstrategi, Parkeringsstrategi, cykelstrategi m.m.
  • Planlægning og bestilling af kollektiv trafik
  • Parkeringsrestriktioner, - tilladelser og -kontrol
  • Udvikling af vejprojekter
  • Myndighedsbehandling på vejområdet
  • Trafiksikkerhed og skolevejsprojekter
  • Kortlægning af trafikstøj og udarbejdelse af handlingsplaner herfor
  • Programledelse af Letbanen
  • Programledelse på private fællesveje
  • Programdeltagelse – udvikling af Dyrehavegårds jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen
  • Deltage i udarbejdelse af Lokalplaner