Gå til hovedindhold
Du er her:

Sådan behandler vi dine persondata i Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed

Vi behandler i mange sammenhænge personoplysninger og varetager vores myndighedsopgaver på baggrund af en række love.

Når vi modtager personoplysninger, fx i en mail eller via en selvbetjeningsløsning her på hjemmesiden, oplyser vi om, hvordan vi behandler oplysningerne, hvem vi deler dem med, og hvor længe vi opbevarer dem mv. jvf. databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14.

Vores helt afgørende fokus er at beskytte de personoplysninger, vi behandler om borgerne.

Herunder kan du - forhåbentlig på en overskuelig måde - se, hvilke typer oplysninger vi typisk har brug for i hvilke situationer og med hvilke(t) lovgrundlag som udgangspunkt.

Sådan behandler vi dine data - oplysningspligt

 • Generelt for Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed

  Formål

  Som led i sagsbehandlingen i Klima og Forsyning, vil dine personoplysninger blive behandlet i det omfang det kræves for at kunne udøve afdelings myndighedsopgaver. I den forbindelse kan dine oplysninger blive offentliggjort for at skabe åbenhed i myndighedsbehandlingen.

  Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

  Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger udgøres desuden af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e for så vidt angår de almindelige personoplysninger samt databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f-g for så vidt angår følsomme personoplysninger. Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 for så vidt angår personnummer til brug for entydig identifikation, når vi sender dig brev via digital post.

  Vi behandler som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger om dig. Det sker kun, hvis du selv eller andre har givet dem til os i forbindelse med sagsbehandlingen.

  Kategorier af personoplysninger

  Lyngby-Taarbæk Kommune behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  Almindelige personoplysninger fx navn, adresse og boligforhold.

  Vi behandler som udgangspunkt ikke fortrolige og følsomme oplysninger, fordi det ikke er nødvendigt for den normale sagsbehandling. Hvis vi behandler fortrolige og følsomme oplysninger af dig, er det en konsekvens af at du har fremsendt dem til os.

  Hvor dine oplysninger stammer fra

  I de fleste tilfælde behandler vi kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til kommunen. Hvis vi behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra en anden, vil vi gøre dig særskilt opmærksom på det. Det kunne fx være:

  Ejendommens ejer evt. administrator.

  Offentlige registre fx Danmarks Adresseregister, Tingbogen, Folkeregisteret, Ejendomsdatabasen OIS.dk, CVR-registret, Kortforsyningen GIS og Plandata.dk.

  Modtagere af dine personoplysninger

  Vi videregiver dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for sagsbehandlingen til fx.:

  Hørings- og orienteringsberettigede, eksterne rådgivere, klagenævn og andre myndigheder og domstole.

  Databehandlere for vores ESDH-systemer fx Sbsys og fx vores filarkiv (Weblager).

  Navn og adresse (almindelige personoplysninger) kan blive offentliggjort i dagsordener mv. ved en politisk behandling.

  Hvis der anmodes om aktindsigt efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven, kan Lyngby-Taarbæk Kommune være forpligtet til at videregive oplysninger om dig til den person, der har anmodet om aktindsigt.

  Overførsel til tredjelande

  Sikker behandling af dine personoplysninger er en vigtig del af Lyngby-Taarbæk Kommunes arbejde. Ved overførelse af personoplysninger uden for EU og EØS vil de fremgå her:

  Lyngby-Taarbæk Kommune overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande der ligger uden for EØS´s grænser.

  Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

  Hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger afhænger af, hvor længe vi har brug for oplysningerne for at løse formålet med behandlingen.

  Når vi har færdigbehandlet din sag, afsluttes den journalsag, som dine oplysninger indgår i. Afhængende af arkivlovgivningen vil sagen efter en vis periode enten blive slettet eller overført til arkiv i overensstemmelse med slettefristerne i KL Emnesystematik.

  Undtaget fra ovenstående er simple henvendelser, der ikke afføder en individuel sagsoprettelse, ikke har betydning for en sag og hvis håndtering fra kommunal side alene har karakter af overordnet hjælp og vejledning uden administrativ sagsbehandling. Disse opbevares i 2 år og slettes derefter.

  Automatiske Afgørelser

  Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed benytter sig ikke af automatiske afgørelser.

  Dine rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte din sagsbehandler eller kommunens databeskyttelsesrådgiver.

  Du kan læse mere om, hvilke rettigheder du har som registreret, og hvordan du bruger dem, på vores hjemmeside: www.ltk.dk/mine-persondata

  Ret til indsigt

  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger om behandlingen.

  Ret til berigtigelse

  Du har ret til at få forkerte oplysninger om dig rettet eller suppleret, således at vi ikke behandler oplysninger om dig, som er forældede eller på anden måde mangelfulde.

  Ret til sletning

  Du har i visse tilfælde ret til at få slettet de oplysninger vi behandler om dig.

  Lyngby-Taarbæk Kommune kan dog ikke slette oplysninger om dig, hvis andre regler gør, at de ikke kan slettes. Dette kan fx være offentlighedens regler om journaliserings- og notatpligt eller arkivloven.

  Ret til indsigelse

  Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, fx fordi du mener, at vores behandling af dine oplysninger ikke er lovlig.

  Du har i visse tilfælde også mulighed for at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling, hvis der foreligger nogle hensyn til din særlige situation, som gør, at Lyngby-Taarbæk Kommune bør stoppe med at behandle de pågældende personoplysninger om dig.

  Ret til begrænsning

  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset.

  Dette betyder, at hvis betingelserne for at få begrænset behandlingen er opfyldt, må vi kun behandle dine personoplysninger i nogle særlige situationer.

  Ret til at klage

  Du har altid mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

 • Klima og forsyning

  Formål

  Som led i sagsbehandlingen i Klima og Forsyning, vil dine personoplysninger blive behandlet i det omfang det kræves for at kunne udøve afdelings myndighedsopgaver. I den forbindelse kan dine oplysninger blive offentliggjort for at skabe åbenhed i myndighedsbehandlingen.

  Retsgrundlag

  Klima og Forsyning er myndighed for dele af følgende love (med tilhørende bekendtgørelser):

  • Kystbeskyttelsesloven
  • Vandforsyningsloven
  • Miljøbeskyttelsesloven
  • Varmeforsyningsloven
  • Miljøvurderingsloven
 • Natur og Miljø

  Formål

  Som led i sagsbehandlingen i Klima og Forsyning, vil dine personoplysninger blive behandlet i det omfang det kræves for at kunne udøve afdelings myndighedsopgaver. I den forbindelse kan dine oplysninger blive offentliggjort for at skabe åbenhed i myndighedsbehandlingen.

  Retsgrundlag

  Natur og Miljø er myndighed for dele af følgende love (med tilhørende bekendtgørelser):

  • Husdyrbrugsloven
  • Jordforureningsloven
  • Lov om jagt- og vildtforvaltning.
  • Miljøvurderingsloven
  • Miljøbeskyttelsesloven
  • Naturbeskyttelsesloven
  • Vandløbsloven
 • Trafik og Mobilitet

  Formål

  Som led i sagsbehandlingen i Klima og Forsyning, vil dine personoplysninger blive behandlet i det omfang det kræves for at kunne udøve afdelings myndighedsopgaver. I den forbindelse kan dine oplysninger blive offentliggjort for at skabe åbenhed i myndighedsbehandlingen.

  Retsgrundlag

  Trafik og Mobilitet er myndighed for dele af følgende love (med tilhørende bekendtgørelser):

  • Færdselsloven
  • Lov om Letbane på Ring 3
  • Miljøbeskyttelsesloven
  • Privatvejsloven
  • Vejloven
 • Grundejerforeninger – GDPR og samtykke

  Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker et godt samarbejde med dens mange grundejerforeninger.

  Grundejerforeningerne opfordres derfor til at anvende grundejerforening@ltk.dk ved henvendelser til kommunen.

  Kommunen er dog afhængig af at have de korrekte kontaktinformationer om grundejerforeningerne. Læs mere om GDPR og samtykke for grundejerforeninger her samt hvordan vi opbevarer og behandler dine data.

Dine rettigheder, når kommunen behandler dine personoplysninger

 • Indsigt, samtykke, sletning m.m.

  Du har forskellige rettigheder, når kommunen behandler dine personoplysninger:

  Retten til indsigt

  Du har ret til indsigt i kommunens behandling af dine personoplysninger.

  Dette betyder, at du har ret til at få en kopi af de oplysninger, kommunen behandler om dig samt supplerende oplysninger om kommunens behandling.

  Retten til at trække et samtykke tilbage

  Hvis kommunens behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af et samtykke fra dig, har du altid ret til at trække dit samtykke tilbage.

  Når du kalder dit samtykke tilbage, stopper kommunen med at behandle dine personoplysninger til det angivne formål.

  Retten til at få forkerte oplysninger berigtiget

  Du har ret til at få forkerte oplysninger om dig rettet eller suppleret, således at kommunen ikke behandler oplysninger om dig, som er forældede eller på anden måde mangelfulde.

  Retten til at få oplysninger slettet

  Som offentlig myndighed vil kommunen i mange tilfælde være forpligtet til at behandle oplysninger om dig, f.eks. fordi det fremgår direkte af lovgivningen, eller hvis det er nødvendigt for kommunens myndighedsudøvelse.

  Dette indebærer, at Lyngby-Taarbæk Kommune ikke kan slette oplysninger om dig, hvis andre regler gør, at de ikke kan slettes. Dette kan fx være regler om journaliserings- eller notatpligt eller arkivloven.

  I særlige tilfælde, f.eks. hvis dine oplysninger er blevet journaliseret på en forkert sag, har du dog ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for kommunens almindelige generelle sletning.

  Retten til indsigelse

  Du har ret til at gøre indsigelse mod kommunens behandling af dine personoplysninger, f.eks. fordi du mener, at kommunens behandling af dine oplysninger ikke er lovlig.

  Du har i visse tilfælde også mulighed for at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling, hvis der foreligger nogle hensyn til din særlige situation, som gør, at Lyngby-Taarbæk Kommune bør stoppe med at behandle de pågældende personoplysninger om dig.

  Retten til at få behandlingen begrænset

  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset.

  Dette betyder, at hvis betingelserne for at få begrænset behandlingen er opfyldt, må kommunen kun behandle dine personoplysninger i nogle særlige situationer.

 • Indsigtsret