Gå til hovedindhold
Du er her:

Fremtidens Kongens Lyngby Centrum

I Kongens Lyngby vil en række nye byrum forandre byens centrum, så det i fremtiden bliver et levende og oplevelsesrigt aktiv til gavn for byens borgere og handelsliv

Visualisering af Klampenborgvej, SLA 2022
Visualisering af Klampenborgvej, SLA 2022

En udviklingsplan bliver til

I efterår og vinter 2022-23 udarbejdes et forslag til en samlet udviklingsplan for hele Kongens Lyngby Centrum. Det sker efter, at byrådet 1. september i år besluttede at igangsætte processen, der skal munde ud i en offentlig høring af forslaget i foråret 2023.

I 2030 danner et grønnere centrum rammen om attraktive mødesteder og fællesskaber for alle, der bor i, besøger og færdes i byen. Den samlede udviklingsplan skal skabe et levende og oplevelsesrigt Kongens Lyngby Centrum, der kan fremtidssikre den attraktive handelsby.

Forslaget til udviklingsplanen bliver lavet af Team SLA, som er en samling af rådgivere, der i foråret 2022 vandt opgaven i en arkitektkonkurrence, som du kan læse meget mere om her.

Kort over Kongens Lyngby.

Her går grænsen

Det er et omfangsrigt foretagende at give sig i kast med hele byens centrum på en gang. Og det er da heller ikke ligefrem meningen, at alle projekter skal igangsættes med det samme. Tværtimod skal en række projekter igangsættes løbende frem mod 2030, men der er en grænse rundt om det der i denne sammenhæng opfattes som Kongens Lyngby Centrum.

Den går fra Jernbanepladsen i syd og bevæger sig i nordvestlig retning mod Anløbspladsen. Herfra bevæger afgrænsningen sig i nord langs Fæstningskanalens tracé ned mod Ermelundskilen. Herfra går den øst om Johannes Fogs Plads og Handelstorvet, hvorfra den igen slutter på Jernbanepladsen.

Offentligt møde 6. december 2021
Offentligt møde 6. december 2021

Byudvikling er en åben proces i Kongens Lyngby

For at Udviklingsplanen får en langtidsholdbarhed, der gør den relevant for fremtidige projekter, der ikke er i støbeskeen endnu, er det nødvendigt med en grundig og åben proces. Derfor er både byens borgere og de virksomheder og organisationer med interesse i projekterne en central del af udviklingsplanens tilblivelse.

Offentlig høring

Helt grundlæggende vil Udviklingsplanen være så definerende for Kongens Lyngby Centrum, at den skal i offentlig høring. Det sker i foråret 2023, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune faciliterer en række aktiviteter, der skal gøre det muligt for byens borgere at give deres holdninger til Team SLAs forslag til kende.

Dem med noget i klemme

Alle de lokale organisationer og virksomheder, der har interesse i de projekter, der udgør den langsigtede udvikling af Kongens Lyngby Centrum har været inddraget i arbejdet med visionen. Mens det aktuelle arbejde med udviklingsplanen er i gang er alle byens vigtige interessenter selvfølgelig med helt inde i maskinrummet.

Den gode folkedomstol

Da man i foråret 2022 lå inde med tre gode bud på hvordan Udviklingsplanen for Fremtidens Kongens Lyngby Centrum kunne se ud, var det muligt for byens borgere at give deres besyv med.

Det var et bedømmelsesudvalg der endte med at vælge Team SLA som vinder af konkurrencen, men på baggrund af bedømmelsesudvalgets og borgernes tilbagemeldinger om de tre ideoplæg, valgte Kommunalbestyrelsen i september 2022 at gå videre med Team SLAs forslag som udgangspunkt for en færdiggørelse af en reel udviklingsplan for det fremtidige Kongens Lyngby Centrum.

I løbet af vinteren var det både muligt at deltage i byvandringer, besøge en udstilling med de tre forslag og give sine holdninger til byens udvikling til kende digitalt.

Du kan læse meget mere om arkitektkonkurrencen her.

Realdania er en vigtig partner

For første gang nogensinde støtter Realdania et projekt her i Lyngby-Taarbæk Kommune. De er gået aktivt ind i projektet med at skabe Fremtidens Kongens Lyngby Centrum, og støtter ikke bare med ekspertise, men også økonomi.

Realdania er en filantropisk forening, som støtter projekter, der skal øge livskvaliteten ved at bevare og udvikle det liv, der leves i og mellem husene i hele Danmark.

Foreningen har besluttet at bevilge op til 1.800.000 kr. til projektet. Pengene skal bringe Fremtidens Kongens Lyngby Centrum fra vision til Udviklingsplan.

Realdania har valgt at støtte projektet fordi det skal gennemarbejde en refleksion over, hvordan Kongens Lyngby tager de næste skridt i sin udvikling på en balanceret og nænsom måde.

Det er især også fordi projektet kombinerer fremskridt og udvikling med påpasselighed ift. bevaringsværdier, der vil skabe merværdi.

Læs om delområderne her

 • Klampenborgvej

  I forbindelse med etablering af Letbanen lukkes Klampenborgvej for biltrafik, for at gøre plads til Letbanen og et nyt byrum langs Letbanen i stedet.

  Klampenborgvej er en vigtig del af transformationen af Kongens Lyngby Centrum. Byrummet skal styrke sammenhængen mellem en række af de mest centrale funktioner, områder og byrum i centrum. Byrummet skal kobles til de omkringliggende by- og landskabsrum - særligt Lyngby Torv og Johannes Fogs Plads, men også med styrket kobling til centrums grønne træk i Fæstningskanalen, særligt Kanalparken, og Gasværksvej.

  Klampenborgvej set fra Lyngby Hovedgade
  Klampenborgvej set fra Lyngby Hovedgade

  I den nordvestlige side af vejstrækningen mod storcenteret skal der etableres en cykelsti for cyklister fra nord og et nyt attraktivt byrum. Den nye letbanestation placeres i byrummets sydlige del, og den skal smelte sammen med det øvrige byrum og understøtte brugen af kollektiv trafik.

  Letbanens tracé vil ligge på Klampenborgvejs sydøstlige side mod Magasin og biografbygningen, hvor der også bliver gennemkørsel for busser samt supercykelsti i nordgående retning.

  Tekst: Grandville

 • Lyngby Hovedgade

  Lyngby Hovedgade er den historiske rygrad i handelsbyen, og har stor betydning ift. byens identitet og attraktionsværdi. Som handelsgade, som kulturmiljø og som byrum, rummer gaden store kvaliteter, og den er en central del af fortællingen om, og forståelsen af, Kongens Lyngby - både for borgere og besøgende.

  Lyngby Hovedgade
  Lyngby Hovedgade

  Det langstrakte gadeforløb består af et konglomerat af forskelligartede butikker og spisesteder, og det komprimerede gaderum opleves i dagtimerne dynamisk og levende, med et væld af siddende, gående, cyklister og bilister.

  Kombinationen af det blandede udbud af forretninger og restaurationer, det intime gadeforløb med gaden og dens fine, sammenhængende belægning, skalaen på husene og det grønne tag af platantræer, danner et sted med integritet og byliv.

  Det er helt centralt, at der holdes fast i, og bygges videre på Lyngby Hovedgades helt indlysende kvaliteter: det sammenhængende kulturmiljø, det varierede butiks- og restaurationsliv, den unikke allé af platantræer, en høj byrumskvalitet o.l. Men samtidig er der et ønske om at se med friske øjne på balancen mellem biler, cykler og gående og mellem forskellige typer byliv.

  Tekst: Grandville

 • Lyngby Torv

  Lyngby Torv fungerer i dag som forplads for Lyngbys fredede rådhus. Byrummet og rådhuset afslutter den akse Klampenborgvej udgør i centrum, og torvet spænder sig ud i en tragtform mellem rådhuset og de to ensartede gule kantbebyggelser, der markerer torvet og de to hjørner mod Lyngby Hovedgade.

  Lyngby Torv under letbanearbejdet forår 2021
  Lyngby Torv under letbanearbejdet forår 2021

  Torvet har en central beliggenhed foran rådhuset og er et rumligt velafgrænset byrum med byggeri af høj kvalitet på alle sider. På trods af dette opleves Lyngby Torv som afkoblet fra resten af centrum, og dets åbenlyse potentialer forløses ikke i dag. Byrummet domineres af trafik og parkering, og torvet har ingen egentlig funktion.

  Med Letbanen og de to letbanestationer på Klampenborgvej og Jernbanepladsen får Lyngby Torv en ny rolle i byen som en mere central brik i Kongens Lyngby Centrum - både som byrum og som central forbindelse mellem Jernbanepladsen, Lyngby Hovedgade og resten af centrum. Torvet skal hænge sammen med Lyngby Hovedgade og Jernbanepladsen, så man ledes naturligt mellem Lyngby Hovedgade og stationen. Når Klampenborgvej og Lyngby Torv lukkes for biltrafik, opstår der mulighed for at etablere et sammenhængende byrumsforløb, der spænder fra facade til facade og binder centrum sammen på tværs.

  Tekst: Grandville

 • Jernbanepladsen

  Jernbanepladsen er et vigtigt knudepunkt for kollektiv trafik, og hver eneste dag krydser tusindvis af borgere og besøgende pladsen. Den spiller derfor en central funktionel rolle i centrum og har stor betydning for mange menneskers oplevelse af Kongens Lyngby - både som ankomst til byen, som transitrum for de, der skal videre og som opholdssted for de ventende.

  Jernbanepladsen ved fodgængerovergang
  Jernbanepladsen ved fodgængerovergang

  Cyklister og gående er ikke prioriteret højt på Jernbanepladsen i dag, og det føles ikke naturligt eller trygt at bevæge sig på pladsen som blød trafikant. Det er vigtigt at forholdene for disse højnes væsentligt, så der skabes gode forhold for skift mellem gående/cyklister og den kollektive trafik samt at det opleves som en attraktiv, tryg og rar plads at bruge. I fremtiden skal pladsen være et velfungerende trafikknudepunkt for S-tog, letbane, busser, biler, taxaer, cyklister og fodgængere.

  Pladsen skal danne en værdig ankomst til Kongens Lyngby, skabe en imødekommende ankomst til Lyngby. Det skal være et trygt og attraktivt sted at ankomme, skifte transportmiddel og vente på næste bus eller tog - et sted der i langt højere grad end i dag, har den menneskelige skala i fokus.

  I dag opleves Jernbanepladsen på mange måder som bagsiden af centrum, men den spiller en central rolle i forhold til visionerne om at styrke centrum og skabe attraktive byrum, god fremkommelighed og stærk sammenhængskraft - som både ankomstplads og fordelingsåre af al slags bytrafik.

  Tekst: Grandville

 • Kastanievej

  Området ved Kastanievej ejes af Lyngby-Taarbæk Kommune, og er ét de sidste, større udviklingsområder tæt på centrum. Området der er beliggende lige bag Lyngby Hovedgade og Lyngby Torv rummer i dag overfladeparkering og kommunale funktioner i to villaer samt en beboelsesejendom med 24 lejemål.

  Kastanievej set fra Lyngby Hovedgade

  Ved et samlet projekt for nybyggeri og evt. ombygninger kan området udvikles til at rumme flere funktioner, som skal styrke butiksliv, parkeringsforhold og ”liv efter lukketid” i Kongens Lyngby Centrum. Ved udvikling af området skal der tages højde for, at der er støj fra omfartsvejen, der vanskeliggør etablering af eksempelvis boliger i første række mod omfartsvejen.

  Tekst: Grandville

 • Likørstræde

  Området omkring Likørstræde - og passagerne gennem området - spiller en helt central rolle for oplevelsen af centrum. Dels passerer mange handlende og besøgende gennem området fra station til Lyngby Hovedgade, Magasin og Lyngby Storcenter. Dels rummer området i sig selv et charmerende og sammensat gågademiljø i en fin skala. Områdets karakter og kvaliteten af byrum og bygninger er meget varierende.

  Likørstræde
  Likørstræde

  Likørstræde opleves som den mest naturlige forbindelse gennem området, mens de andre passager er mere hemmelige og svære at finde for en udefrakommende. Området opleves ikke sammenhængende rumligt og det føles ikke naturligt at navigere i området, udenfor hovedforbindelsen Likørstræde. Området kan forskønnes med styrkelse af forbindelserne gennem området og i udvalgte punkter – herunder mod Jernbanepladsen - men tilgangen skal være nænsom, så områdets charme fastholdes.

  Tekst: Grandville

 • Johannes Fogs Plads og Handelstorvet

  Fra bagside til byrum

  Johannes Fogs Plads
  Johannes Fogs Plads

  Forbindelsen fra stationen via Likørstræde, på tværs af Lyngby Hovedgade, bag om Magasin, over handelstorvet og Johannes Fogs Plads til Lyngby Storcenter og Biografbygningen, som har hovedindgang ud mod Johannes Fogs Plads, er én af centrums vigtigste forbindelser. Området, der består af både Johannes Fogs Plads og Handelstorvet, rummer en stor del parkering på både terræn, i kælder og i konstruktion. De senere år har Handelstorvet og området omkring Magasin og Meyers Spisehus i nogen grad ændret karakter fra bagside til et mere levende miljø med mad, spisesteder og take away. Tiltagene tilfører liv til området, men byrummene fremstår ikke attraktive og sammenhængende samlet set. Området rummer et stort potentiale for at øge bykvaliteten og danne rammerne for et varieret spektrum af by- og kulturliv.

  Tekst: Grandville

 • Gasværksvej

  Gasværksvej fra øst
  Gasværksvej fra øst

  Gasværksvej ligger som en lomme i centrum mellem Lyngby Hovedgade, Klampenborg allé, Lyngby Storcenter og Toftebæksvej. Området bruges ofte til at skyde genvej igennem og til Lyngby Storcenter fra Hovedgaden, og området rummer meget forskelligartede bygninger og byggerier hvor ikke alle er i brug.

   

  Udvikling af Gasværksvej rummer et stort potentiale for at realisere flere delvisioner. Adgangen til storcentret skal styrkes og bykvaliteten løftes. Det skal ske i respekt for bygninger der ønskes bevaret. Der skal skabes byrum med muligheder for ophold med sol og læ, og det grønne skal være synligt og tilgængeligt.

  Tekst: Grandville