Gå til hovedindhold

Vi har fejl på telefonerne ...

og vi beder dig have tålmodig og eventuelt ringe igen eller prøve på anden måde.

Du er her:

Fremtidens Kongens Lyngby Centrum

Her kan du læse om planerne for fremtiden Kongens Lyngby Centrum, hvor en række byrum forandres i takt med byens udvikling. 

Visualisering af Klampenborgvej, SLA 2022
Visualisering af Klampenborgvej, SLA 2022

På vej mod en udviklingsplan

Tre tværfaglige teams har siden efteråret 2021 arbejdet med hver deres forslag til en plan for byudviklingen i Kongens Lyngby Centrum. Den 28. marts 2022 blev vinderen kåret. Deres arbejde skal indgå i det videre arbejde med at lave en byudviklingsplan for fremtidens Kongens Lyngby Centrum. Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om det videre forløb frem mod en udviklingsplan. 

Find de tre forslag ved at trykke på linket her.

Kongens Lyngby forandrer sig

I 2030 danner et grønnere centrum rammen om attraktive mødesteder og fællesskaber for alle, der bor i, besøger og færdes i byen.

En række store initiativer og projekter har de seneste år set dagens lys. Letbanen sætter retning for kommunens fysiske udvikling, og det samme gælder klimatilpasningsprojektet langs Fæstningskanalen og udviklingen af Firskovvejskvarteret til et nyt byområde. Samtidig sætter Science City Lyngby viden og innovation på dagsordenen.

I takt med udviklingen vil byens rum forandre sig, så der fortsat kan være gode betingelser for handelslivet, og så byens borgere og besøgende kan bruge byens mødesteder og samles i fællesskaber, der giver liv - også efter lukketid. 

Lyngbys borgere, erhverv og foreninger inviteres undervejs med ind i maskinrummet. På den måde sikrer vi os, at forandringer sker til glæde og gavn for dem, der bruger byen.

Læs mere om processen fra vision til projekter her.

Områder 

Kongens Lyngby Centrums mange forskellige områder, danner tilsammen det Lyngby, som vi kender. Kongens Lyngby Centrum definerer vi med en  afgrænsning. Den går fra Jernbanepladsen i syd og bevæger sig i nordvestlig retning mod Anløbspladsen. Herfra bevæger afgrænsningen sig i nord langs Fæstningskanalens tracé ned mod Ermelundskilen. Herfra går den øst om Johannes Fogs Plads og Handelstorvet, hvorfra den  igen slutter på Jernbanepladsen.

Her kan du læse om de områder, som står til at skulle udvikles frem mod 2030. 

Læs om delområderne her

 • Klampenborgvej

  I forbindelse med etablering af Letbanen lukkes Klampenborgvej for biltrafik, for at gøre plads til Letbanen og et nyt byrum langs Letbanen i stedet.

  Klampenborgvej er en vigtig del af transformationen af Kongens Lyngby Centrum. Byrummet skal styrke sammenhængen mellem en række af de mest centrale funktioner, områder og byrum i centrum. Byrummet skal kobles til de omkringliggende by- og landskabsrum - særligt Lyngby Torv og Johannes Fogs Plads, men også med styrket kobling til centrums grønne træk i Fæstningskanalen, særligt Kanalparken, og Gasværksvej.

  Klampenborgvej set fra Lyngby Hovedgade
  Klampenborgvej set fra Lyngby Hovedgade

  I den nordvestlige side af vejstrækningen mod storcenteret skal der etableres en cykelsti for cyklister fra nord og et nyt attraktivt byrum. Den nye letbanestation placeres i byrummets sydlige del, og den skal smelte sammen med det øvrige byrum og understøtte brugen af kollektiv trafik.

  Letbanens tracé vil ligge på Klampenborgvejs sydøstlige side mod Magasin og biografbygningen, hvor der også bliver gennemkørsel for busser samt supercykelsti i nordgående retning.

  Tekst: Grandville

 • Lyngby Hovedgade

  Lyngby Hovedgade er den historiske rygrad i handelsbyen, og har stor betydning ift. byens identitet og attraktionsværdi. Som handelsgade, som kulturmiljø og som byrum, rummer gaden store kvaliteter, og den er en central del af fortællingen om, og forståelsen af, Kongens Lyngby - både for borgere og besøgende.

  Lyngby Hovedgade
  Lyngby Hovedgade

  Det langstrakte gadeforløb består af et konglomerat af forskelligartede butikker og spisesteder, og det komprimerede gaderum opleves i dagtimerne dynamisk og levende, med et væld af siddende, gående, cyklister og bilister.

  Kombinationen af det blandede udbud af forretninger og restaurationer, det intime gadeforløb med gaden og dens fine, sammenhængende belægning, skalaen på husene og det grønne tag af platantræer, danner et sted med integritet og byliv.

  Det er helt centralt, at der holdes fast i, og bygges videre på Lyngby Hovedgades helt indlysende kvaliteter: det sammenhængende kulturmiljø, det varierede butiks- og restaurationsliv, den unikke allé af platantræer, en høj byrumskvalitet o.l. Men samtidig er der et ønske om at se med friske øjne på balancen mellem biler, cykler og gående og mellem forskellige typer byliv.

  Tekst: Grandville

 • Lyngby Torv

  Lyngby Torv fungerer i dag som forplads for Lyngbys fredede rådhus. Byrummet og rådhuset afslutter den akse Klampenborgvej udgør i centrum, og torvet spænder sig ud i en tragtform mellem rådhuset og de to ensartede gule kantbebyggelser, der markerer torvet og de to hjørner mod Lyngby Hovedgade.

  Lyngby Torv under letbanearbejdet forår 2021
  Lyngby Torv under letbanearbejdet forår 2021

  Torvet har en central beliggenhed foran rådhuset og er et rumligt velafgrænset byrum med byggeri af høj kvalitet på alle sider. På trods af dette opleves Lyngby Torv som afkoblet fra resten af centrum, og dets åbenlyse potentialer forløses ikke i dag. Byrummet domineres af trafik og parkering, og torvet har ingen egentlig funktion.

  Med Letbanen og de to letbanestationer på Klampenborgvej og Jernbanepladsen får Lyngby Torv en ny rolle i byen som en mere central brik i Kongens Lyngby Centrum - både som byrum og som central forbindelse mellem Jernbanepladsen, Lyngby Hovedgade og resten af centrum. Torvet skal hænge sammen med Lyngby Hovedgade og Jernbanepladsen, så man ledes naturligt mellem Lyngby Hovedgade og stationen. Når Klampenborgvej og Lyngby Torv lukkes for biltrafik, opstår der mulighed for at etablere et sammenhængende byrumsforløb, der spænder fra facade til facade og binder centrum sammen på tværs.

  Tekst: Grandville

 • Jernbanepladsen

  Jernbanepladsen er et vigtigt knudepunkt for kollektiv trafik, og hver eneste dag krydser tusindvis af borgere og besøgende pladsen. Den spiller derfor en central funktionel rolle i centrum og har stor betydning for mange menneskers oplevelse af Kongens Lyngby - både som ankomst til byen, som transitrum for de, der skal videre og som opholdssted for de ventende.

  Jernbanepladsen ved fodgængerovergang
  Jernbanepladsen ved fodgængerovergang

  Cyklister og gående er ikke prioriteret højt på Jernbanepladsen i dag, og det føles ikke naturligt eller trygt at bevæge sig på pladsen som blød trafikant. Det er vigtigt at forholdene for disse højnes væsentligt, så der skabes gode forhold for skift mellem gående/cyklister og den kollektive trafik samt at det opleves som en attraktiv, tryg og rar plads at bruge. I fremtiden skal pladsen være et velfungerende trafikknudepunkt for S-tog, letbane, busser, biler, taxaer, cyklister og fodgængere.

  Pladsen skal danne en værdig ankomst til Kongens Lyngby, skabe en imødekommende ankomst til Lyngby. Det skal være et trygt og attraktivt sted at ankomme, skifte transportmiddel og vente på næste bus eller tog - et sted der i langt højere grad end i dag, har den menneskelige skala i fokus.

  I dag opleves Jernbanepladsen på mange måder som bagsiden af centrum, men den spiller en central rolle i forhold til visionerne om at styrke centrum og skabe attraktive byrum, god fremkommelighed og stærk sammenhængskraft - som både ankomstplads og fordelingsåre af al slags bytrafik.

  Tekst: Grandville

 • Kastanievej

  Området ved Kastanievej ejes af Lyngby-Taarbæk Kommune, og er ét de sidste, større udviklingsområder tæt på centrum. Området der er beliggende lige bag Lyngby Hovedgade og Lyngby Torv rummer i dag overfladeparkering og kommunale funktioner i to villaer samt en beboelsesejendom med 24 lejemål.

  Kastanievej set fra Lyngby Hovedgade

  Ved et samlet projekt for nybyggeri og evt. ombygninger kan området udvikles til at rumme flere funktioner, som skal styrke butiksliv, parkeringsforhold og ”liv efter lukketid” i Kongens Lyngby Centrum. Ved udvikling af området skal der tages højde for, at der er støj fra omfartsvejen, der vanskeliggør etablering af eksempelvis boliger i første række mod omfartsvejen.

  Tekst: Grandville

 • Likørstræde

  Området omkring Likørstræde - og passagerne gennem området - spiller en helt central rolle for oplevelsen af centrum. Dels passerer mange handlende og besøgende gennem området fra station til Lyngby Hovedgade, Magasin og Lyngby Storcenter. Dels rummer området i sig selv et charmerende og sammensat gågademiljø i en fin skala. Områdets karakter og kvaliteten af byrum og bygninger er meget varierende.

  Likørstræde
  Likørstræde

  Likørstræde opleves som den mest naturlige forbindelse gennem området, mens de andre passager er mere hemmelige og svære at finde for en udefrakommende. Området opleves ikke sammenhængende rumligt og det føles ikke naturligt at navigere i området, udenfor hovedforbindelsen Likørstræde. Området kan forskønnes med styrkelse af forbindelserne gennem området og i udvalgte punkter – herunder mod Jernbanepladsen - men tilgangen skal være nænsom, så områdets charme fastholdes.

  Tekst: Grandville

 • Johannes Fogs Plads og Handelstorvet

  Fra bagside til byrum

  Johannes Fogs Plads
  Johannes Fogs Plads

  Forbindelsen fra stationen via Likørstræde, på tværs af Lyngby Hovedgade, bag om Magasin, over handelstorvet og Johannes Fogs Plads til Lyngby Storcenter og Biografbygningen, som har hovedindgang ud mod Johannes Fogs Plads, er én af centrums vigtigste forbindelser. Området, der består af både Johannes Fogs Plads og Handelstorvet, rummer en stor del parkering på både terræn, i kælder og i konstruktion. De senere år har Handelstorvet og området omkring Magasin og Meyers Spisehus i nogen grad ændret karakter fra bagside til et mere levende miljø med mad, spisesteder og take away. Tiltagene tilfører liv til området, men byrummene fremstår ikke attraktive og sammenhængende samlet set. Området rummer et stort potentiale for at øge bykvaliteten og danne rammerne for et varieret spektrum af by- og kulturliv.

  Tekst: Grandville

 • Gasværksvej

  Gasværksvej fra øst
  Gasværksvej fra øst

  Gasværksvej ligger som en lomme i centrum mellem Lyngby Hovedgade, Klampenborg allé, Lyngby Storcenter og Toftebæksvej. Området bruges ofte til at skyde genvej igennem og til Lyngby Storcenter fra Hovedgaden, og området rummer meget forskelligartede bygninger og byggerier hvor ikke alle er i brug.

   

  Udvikling af Gasværksvej rummer et stort potentiale for at realisere flere delvisioner. Adgangen til storcentret skal styrkes og bykvaliteten løftes. Det skal ske i respekt for bygninger der ønskes bevaret. Der skal skabes byrum med muligheder for ophold med sol og læ, og det grønne skal være synligt og tilgængeligt.

  Tekst: Grandville

Offentligt møde 6. december 2021
Offentligt møde 6. december 2021

Din mening er vigtig

Har du en mening om Kongens Lyngby Centrum?

Så kan du holde øje med siden her, hvor vi løbende vil invitere borgere og andre aktører med ind i maskinrummet. Her vil det være muligt, at komme med feedback og idéer til de teams af bl.a. arkitekter og byplanlæggere, som arbejder på projektet. 

Offentligt møde den 6. december 2021

På et offentligt møde præsenterede tre rådgiverteams deres indledende arbejde med deres foreløbige bud på en udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum. På mødet kunne deltagerne give feedback til de tre teams og repræsentanter for kommunen.

Efterfølgende var en online opslagstavle til tilbagemeldinger åben. Du kan finde besvarelserne ved at klikke her.  

Borgernes aftryk på visionen

Én gang i efteråret 2020 og én gang i foråret 2021 blev kommunens borgere inviteret til at deltage i en online dialog. I den seneste dialog var det både muligt at svare på spørgsmål om visionen og om de enkelte byrum. I april 2021 afholdte kommunen også orienteringsmøder for udvalgte interessenter og aktører. På den måde kunne en bred gruppe af byens brugere give deres mening til kende, og kommunalbestyrelsen kunne bruge den nye viden til at justere visionen.

Med vigtige input fra borgere og andre interessenter kunne kommunalbestyrelsen således vedtage den vision, der sætter retning for fremtidens Kongens Lyngby.

Sådan ser processen for udviklingen af Kongens Lyngby Centrum ud

 • 2021: Visionsfasen

  I visionsfasen udvikler Kommunalbestyrelsen i dialog med borgere og rådgivere en samlende vision for Kongens Lyngbys fremtid. Visionen er overordnet og sætter retning for det videre arbejde.

  Visionen skal:

  • sammenfatte de ønsker og perspektiver, som skal tegne fremtiden
  • skabe sammenhæng mellem igangværende projekter og strategier

  Visionen bliver et styringsværktøj for Kommunalbestyrelsen og grundlaget for efterfølgende at konkretisere visionen i en udviklingsplan for Kongens Lyngby.

  Læs hele visionen her.

  I visionsfasen indbydes af to omgange til borgerdialog, hvor du kan bidrage med dine synspunkter. Derudover inviterer vi udvalgte aktører fra byen til orienteringsmøder og anden dialog.

 • 2021 og 2022: Idéfasen

  Efterår og vinter 2021/22 arbejder forskellige rådgiverteams bestående af en række fagligheder, som fx arkitekter, byplanlæggere og trafikeksperter, på det såkaldte parallelopdrag. De giver hver især et bud på, hvordan visionen kan realiseres. De skal i idéoplæg visualisere de valg og fravalg, der gør visionen til virkelighed, så den ønskede værdi træder tydeligt frem. 

  Vi laver løbende borgerdialog, og du kan være med til at kvalificere arbejdet i alle faser.

 • 2022: Udviklingsfasen

  I løbet af 2022 vil en eller flere rådgivere lave et forslag til en samlet udviklingsplan. Udviklingsplanen skal skabe grundlag for fremtidige planer og projekter i Kongens Lyngby Centrum og skabe sikkerhed for, at visionen føres ud i livet med den ønskede værdiskabelse for Lyngby-Taarbæk.

  Forslaget til udviklingsplanen vil danne grundlag for en dialog med borgere og interessenter. Kommunalbestyrelsen træffer derefter endelig beslutning om udviklingsplanen og en plan for den videre proces for implementering og realisering.

Fra vision til udviklingsplan i tre faser
Illustration af proces med tre faser: vision, idéoplæg og udviklingsplan. Læs mere nedenfor.

"Et levende og oplevelsesrigt Centrum"

"I 2030 danner et grønnere centrum rammen om attraktive mødesteder og fællesskaber for alle, der bor i, besøger og færdes i byen"

Sådan lyder overskriften i kommunalbestyrelsens vision - bliv klogere på visionen her.

Byrum i udbud

Her kan du læse programmet for parallelopdraget. Det er den opgavebeskrivelse, som tre teams af bl.a. arkitekter og byplanlæggere besvarede i 2021 og 2022 efter et EU-udbud. 

Link til program for parallelopdrag

Link til udbudsmateriale