Gå til hovedindhold
Du er her:

Udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum

Udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum handler om at skabe et varieret, grønt og levende centrum

Luftfoto af Kongens Lyngby Centrum
Kongens Lyngby Centrum 2030 som illustreret i Udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum, © Team SLA

Kongens Lyngby har i generationer været en attraktiv handelsby og et naturligt centrum for oplandet. Nu oplever byen ligesom mange andre byer en række forandringer som følge af både globale megatrends og ny lokal infrastruktur, og i takt med udviklingen er det afgørende, at Kongens Lyngby Centrum også i fremtiden kan bevare og understøtte sin særlige position. 

Med Udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum har kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune vedtaget en overordnet strategisk ramme, som giver retning for den fremtidige udvikling af byens centrum. Udviklingsplanen består af seks strategier, som tilsammen skal fremme realiseringen af den politiske vision om et levende og oplevelsesrigt Kongens Lyngby Centrum. 

Intentionen er, at nyt og gammelt, handelsliv og byliv, stille lommer og aktive byrum skal flette sig sammen til et varieret, grønt og levende centrum.

På denne side kan du læse mere om, hvad en udviklingsplan er, og hvad denne udviklingsplan specifikt lægger op til.  

Hvad er en udviklingsplan?

 • Den formelle ramme

  En udviklingsplan har ikke et lovmæssigt ophæng, men er et strategisk værktøj som kan sætte retning for, hvordan visioner kan omsættes til konkrete planer for udvikling. Hvis den skal realiseres, efterfølges den af lokalplaner og evt. ændringer af kommuneplanen. Dvs. at en udviklingsplan erstatter ikke - men supplerer og spiller sammen med de klassiske, kommunale plandokumenter.

 • Formål

  Formålet med en udviklingsplan er at sætte rammer for, hvordan kommunens visioner kan realiseres over tid. Den skal understøtte en aktiv indsats for, at byen forfølger sine visioner og når sine strategiske mål ved at sammentænke ofte vidt forskellige indsatser, der samlet set skal lede til realisering af målene i de berørte projekter.

 • To niveauer

  En udviklingsplan rummer to niveauer:

  • Et niveau med overordnede principper og strategier for udvikling af hele området, der fx kan tage udgangspunkt i globale megatrends og i lokale fysiske og historiske forhold.
  • Et niveau med forslag til konkrete byudviklingstiltag indenfor nybyggeri, byrum, trafik, parkering, grønne områder mv. som er eksempler på, hvordan principperne og strategierne kan udmøntes i de enkelte områder.
 • Anvendelse

  En udviklingsplan skal danne udgangspunkt for efterfølgende dialog om og politisk stillingtagen til fysiske projekter, der bidrager til at realisere den overordnede vision.

  De fysiske projekter skal gennemgås med fokus på, hvordan principper og strategier fra udviklingsplanen efterleves og på, om det fysiske projekt bidrager til, at den samlede vision for området kan realiseres.

Områdeafgrænsning Kort Program for Kongens Lyngby Centrum

Udviklingsplanen for Kongens Lyngby Centrum

Udviklingsplanen bygger på seks strategier, som skal imødekomme nuværende behov og skabe de bedste muligheder og robust grundlag for at fremtidssikre byen.

Udviklingsplanen inkluderer nogle konkrete eksempler på projekter, som viser, hvordan strategierne kan implementeres. Her er der tale om eksempler for at forstå den fysiske realisering af strategierne, som kan bruges til inspiration i den videre udvikling af byen – og ikke konkrete planer for, hvad der kommer til at ske det enkelte sted.  

Herunder kan du læse lidt om de forskellige strategier, og har du lyst til at se eksemplerne på, hvordan de kan implementeres, kan du tage et kig i idéoplæg til delområder i Udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum. 

Seks strategier for udviklingen af Kongens Lyngby Centrum

 • Særegne lokale identiteter

  Strategien bygger på en analyse af Kongens Lyngby Centrum med særlig fokus på de fire helt centrale kvarterer. 

  Strategien fastlægger en række overordnede principper for nye bebyggelser. Nye byggerier skal indpasses i de lokale miljøers forskellige skala, struktur, materialitet og historie og fastholde den varierede by.

  Det betyder bl.a. blanding af funktioner og aktive stueplaner, der kan skabe byliv, samt krav til arkitekturen i forhold til højder, facader og tage, der respekterer det lokale miljø. Det betyder også krav til bæredygtighed, og at der skal værnes om fredede og bevaringsværdige bygninger.

  KLC - Strategier - Identiteter
 • Mobilitet og optimering af parkering

  Strategien lægger op til en koncentrering af p-pladser langs fordelingsringen i p-konstruktion. Det kan frigive byrum til byliv og reducere cirkulerende/p-søgende trafik i centrum.

  Strategien indeholder forslag til, hvilke p-pladser der har særlig bymæssigt potentiale og som på sigt kan flyttes til p-konstruktion.

  Derudover stilles der forslag til en betalingsstruktur med en mindre betaling for kommunale p-pladser. Det vil bidrage til at reducere den p-søgende biltrafik i det centrale Kongens Lyngby.

  Det handler desuden om optimering af parkering, at skabe bæredygtige og langsigtede p-kontruktioner, understøtte den offentlige transport og frigive plads til cykler.

  KLC - Strategier - Mobilitet
 • Et grønnere og mere biodiverst centrum

  Med strategien lægges op til, at nye grønne byrum planlægges med udgangspunkt i en vildhedsskala, der gør centrum mere oplevelsesrig og varieret med fastholdelse af byens grønne kulturarv og ny beplantning inspireret af lokale naturområder. Bynatur af høj kvalitet skal understøtte både handelsliv, byliv og boligliv.

  Strategien udfoldes ved en række principper, som handler om at fremme bynatur med lokal identitet, bruge alle byens arealer – også overskudsrealerne, at sørge for formidling og læring, drift og pleje.

  KLC - Strategier - Grønt og biodiverst centrum
 • Stærkt handelsliv

  Handelslivet skal styrkes ved at øge oplevelsesværdien med fleksible rammer for midlertidige aktiviteter og forsøg samt indretning af byrum af bymæssig høj kvalitet. Mix af begivenheder skabes med styrkelse af det lokale engagement og samarbejde.

  Strategien indeholder forslag til åbningstræk i form af midlertidige aktiviteter, der kan kickstarte udviklingen. Den handler om at fremme det stærke handelsliv ved at styrke og fremme stærke partnerskaber, at bruge midlertidighed som en levende attraktion og demokratisk byrumslaboratorium, samt skabe mødesteder og variere handelsudbudet.

  KLC - Strategier - Handelsliv
 • Lokale bylivsperler

  Byens rum skal tilsammen danne en vifte af oplevelser. Nye byrum skal indrettes til nye mødesteder. Hvert byrum skal være attraktivt for flere målgrupper, og indretningen af byrummene skal tilsammen indeholde kultur, læring og viden, leg og bevægelse og rekreation og sikre, at byen byder på aktiviteter for alle målgrupper: børn og unge, studerende, familier og ældre, erhvervsfolk, turister m.fl.

  Strategien indeholder forslag til indretning af Kongens Lyngbys Centrums byrum, der kan videreudvikles og tilpasses i dialog med borgere og brugere. Her handler det således om at foretage byrumsanalyser og fremme byens puls, mens byen bliver brugt som lærred til kunst og kultur, idræt og bevægelse.

  KLC - Strategier - Lokale bylivsperler
 • Trygt og oplevelsesrigt netværk for bløde trafikanter

  Gode forbindelser skal gøre det attraktivt for bløde trafikanter at bevæge sig rundt i byen og til og fra de omkringliggende naturområder. Forslaget indeholder kortlægning af "missing links" og særligt udfordrede områder, hvor det med nye forbindelser eller forbedring af eksisterende, kan gøres let og attraktivt at opleve alle byens rum.

  Strategien udfoldes ved blandt andet at indtænke flere mulige ture gennem centrum, tryghed og belysning, optimal transport til og fra det offentlige og markeringer af det særlige, man kan møde på sin vej.

  KLC - Strategier - Netværk for bløde trafikanter

En visionær plan

Arbejdet med udviklingsplanen udspringer af en vision for Kongens Lyngby Centrum, som blev politisk vedtaget i juni 2021. Visionen handler om, at et grønnere centrum i 2030 danner rammen om attraktive mødesteder og fællesskaber for alle, der bor, besøger og færdes i byen. 

Visionen handler om at bringe byen på forkant med tidernes forandringer og fokuserer på seks områder:

 • Stærkt handelsliv og liv efter lukketid
 • Fremkommelighed og tryghed i trafikken 
 • En grøn og bæredygtig by med oplevelser, natur og vand 
 • Udvikling med respekt for historien og krav om kvalitet 
 • Attraktive boliger i centrum
 • Rum til fremtidens viden og udvikling.

Udviklingsplanen skal danne udgangspunkt for den dialog og politiske beslutninger om fysiske projekter, der bidrager til at realisere den overordnede vision.

Hvad er status?

Udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum blev godkendt af kommunalbestyrelsen i oktober 2023 efter en bearbejdning på baggrund af den offentlige høring i foråret 2023.

Høringen inkluderede en udstilling af forslaget til udviklingsplanen i Lyngby Storcenter, et forslag til en digital byvandring, et offentligt arrangement med politikere ved udstillingen den 15. maj 2023 samt en digital opslagstavle, hvor borgere kunne give deres input.

Af de områder, som er inkluderet i udviklingsplanen som idéoplæg til projekter i byen, er indretningen af Klampenborgvej som midlertidigt byrum i gang. Dét kan du læse mere om på siden om Klampenborgvej.