Gå til hovedindhold
Du er her:

Udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum

Udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum sætter retningen for, hvordan vi i fremtiden kan skabe et levende og oplevelsesrigt Kongens Lyngby Centrum.

Rådhusparken visualisering fra Team SLA
Den foreslåede Rådhuspark, som den er visualiseret af Team SLA

Kongens Lyngby Centrum oplever som alle andre byer en række forandrende megatrends.

Byens identitet som handelscentrum er ved at ændre sig, og samtidig vil Letbanen og Klimatilpasningsprojektet have stor betydning for, hvordan byen formes og udnyttes.

Derfor har politikerne ønsket, at sætte retning for, hvordan byen skal udvikle sig, hvilket nu sker med Udviklingsplanen.

Planen udstikker nogle overordnede principper og strategier for udvikling af hele centrum med er fokus på byliv, tryghed, gode opholdsmuligheder, leg, aktivitet og uhøjtidelighed.

Hvad er en udviklingsplan?

 • Den formelle ramme

  En udviklingsplan er ikke en del af planhierarkiet i planloven, men et strategisk værktøj som kan udfolde visioner til en konkret plan for udvikling, der efterfølges af kommuneplansændringer og lokalplaner.

  En udviklingsplan er mere strategisk og principiel, end den er konkret. Den er et dynamisk værktøj, som beskriver en besluttet udvikling af et konkret, geografisk afgrænset område, tager afsæt i en vision og forfølger realiseringen af denne, rummer en fysisk plan for området, rummer strategier for udviklingen, rummer en tids- og etapeplan. Derudover har en udviklingsplan en økonomisk dimension og der ligger gerne en organisering af ejere/aktører bag, som er parat til at tage ansvar for realiseringen.

  På den måde skal udviklingsplanen understøtte en aktiv indsats for, at byen forfølger sine visioner og når sine strategiske mål, ved at sammentænke ofte vidt forskellige indsatser, der samlet set skal lede til realisering af projektets mål.

  En udviklingsplan erstatter ikke - men supplerer og spiller sammen med de klassiske, kommunale plandokumenter.

 • Formål

  Formålet med en udviklingsplan er at udstikke/sætte rammer for, hvordan visionen kan realiseres over tid.

 • To niveauer

  En udviklingsplan rummer to niveauer. Et niveau med overordnede principper og strategier for udvikling af hele området, der både tager udgangspunkt i globale megatrends og i lokale fysiske og historiske forhold

  Samt et niveau med forslag til konkrete byudviklingstiltag indenfor nybyggeri, byrum, trafik, parkering, grønne områder mv. som er eksempler på hvordan principperne og strategierne kan udmøntes i de enkelte områder.

 • Anvendelse

  En udviklingsplan skal danne udgangspunkt for efterfølgende dialog om og politisk stillingtagen til fysiske projekter, der bidrager til at realisere den overordnede vision.

  Kommende fysiske projekter skal gennemgås med fokus på hvordan Principper og strategier fra udviklingsplanen efterleves og på om det fysiske projekt bidrager til at den samlede vision for området kan realiseres.

Områdeafgrænsning Kort Program for Kongens Lyngby Centrum

En visionær plan

Arbejdet med at skabe Udviklingsplanen startede med vedtagelsen af en politisk vision for Kongens Lyngby Centrum, som byens borgere også fik indflydelse på.

Visionen handler om at bringe byen på forkant med tidernes forandringer, og nyder derfor bred politisk opbakning.

Planen skal danne udgangspunkt for efterfølgende dialog og politiske beslutninger om fysiske projekter, der bidrager til at realisere den overordnede vision.

Derfor indeholder den forslag til byudviklingstiltag indenfor trafik, parkering, forbindelser for fodgængere og cyklister, byrum, grønne områder, nybyggeri mv.

Steder er eksempler

Essentielt består Udviklingsplanen af seks konkrete strategier, som man i fremtiden kan planlægge nye projekter ud fra. Strategierne skal hver især sætte en retning for udviklingen, og kan derfor i nogles øjne være ganske skelsættende.

Strategierne kan imidlertid godt være svære at forholde sig til, og derfor indeholder udviklingsplanen også skitser for hvordan strategierne ville udmønte sig i nogle konkrete eksempler.

De konkrete steder, der fremgår af udviklingsplanen, er derfor snarer eksempler på, hvordan strategierne kan bringes til live, end det er det er planer for, hvad kommunen vil med det enkelte sted.

Åbent hus i udstillingslokalet ifm høring af Udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum

Byens røster ruster os til fremtiden

Udviklingsplanen kan kun gøre sig gældende hvis det er et levende dokument, og af den grund har den offentlige dialog hele vejen igennem været et vigtigt element i udarbejdelsen.

I første omgang var det visionen, der ikke blot blev udviklet og vedtaget af kommunalbestyrelsen, men også blev bragt ud i dialog med borgerne.

Sidenhen var det parallelopdraget, hvor borgerne kunne komme med input til, hvad der skulle arbejdes videre med.

Nu er vi så kommet til kvalificeringen af det endelige forslag.

Derfor har Udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum været i høring fra den 8. maj til den 9. juni. Du kan læse mere om høringen her.