Gå til hovedindhold
Du er her:

Proces fra vision til udviklingsplan

I 2021 vedtog kommunalbestyrelsen en vision for et levende og oplevelsesrigt Kongens Lyngby Centrum, og processen for at konkretisere visionen kulminerede med godkendelsen af Udviklingsplan for Kongens Lyngby i oktober 2023

Rådhusparken visualisering fra Team SLA
Forslag fra Udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum til indretning af ny Rådhuspark, som med plads til at skate, spille bold, eller blot slå sig ned og nyde bynaturen, eksemplificerer rammerne for et levende og biodiverst centrum, Team SLA.

Visionen for Kongens Lyngby Centrum stiler efter et grønnere centrum i 2030, som danner rammen om attraktive mødesteder og fællesskaber for alle, der bor i, besøger og færdes i byen.

Udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum er tænkt som et værktøj til at inspirere det konkrete arbejde med udviklings- og byggeprojekter i Kongens Lyngby Centrum.

Processen fra vision til implementering af Fremtidens Kongens Lyngby Centrum kan inddeles i fem faser.

Fase 1: 2020-2021 - Visionsfasen

I visionsfasen udviklede kommunalbestyrelsen i dialog med borgere og rådgivere en overordnet vision for Kongens Lyngby Centrums fremtid.

Der blev indbudt til borgerdialog ad to omgange, hvor byens borgere kunne bidrage med deres synspunkter. Derudover blev centrale aktører fra byen inviteret til orienteringsmøder og anden dialog.

Formålet var at sammenfatte de ønsker og perspektiver, som skal tegne fremtiden og skabe sammenhæng mellem aktuelle projekter og strategier.

Visionen blev således overordnet og skal sætte retning for det efterfølgende arbejde. Det er et styringsværktøj for kommunalbestyrelsen, som siden blev konkretiseret via en udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum.

Læs mere om Visionen for Kongens Lyngby Centrum.

Fase 2: 2021-2022 - Idéfasen 

I efteråret og vinteren 2021/22 arbejdede forskellige rådgiverteams bestående af arkitekter, byplanlæggere og trafikeksperter på et såkaldt parallelopdrag. Det var en slags byudviklingskonkurrence mellem de tre deltagende teams, som hver især gav et bud på, hvordan visionen kunne realiseres.

 • Konkurrencen om udviklingsplanen

  Lyngby-Taarbæk Kommune ville i samarbejde med Realdania og byens borgere og interessenter finde frem til den bedste måde at konkretisere den vision for Kongens Lyngby Centrum, som kommunalbestyrelsen vedtog i foråret samme år.

  Konkurrencen var mellem tre hold af arkitekter, som indgav hver deres bud på en udviklingsplan, der skulle gøre Kongens Lyngby Centrum levende og oplevelsesrigt. De tre hold var:

  • Team LYTT
  • Team Vandkunsten
  • Team SLA

  I processen kunne borgere og interessenter i Kongens Lyngby Centrum give deres besyv med og komme med både kommentarer og input til de tre forslag. Lyngby-Taarbæk Kommune arrangerede nemlig en række aktiviteter for at inddrage byens stemmer i processen.

  Der blev holdt byvandringer og et borgermøde, og alle forbipasserende blev inviteret ind i en udstilling i Lyngby Storcenter. Det var også muligt at komme med indspark hjemmefra via en digital opslagstavle.

 • Dommerpanelet der valgte vinderen

  I forbindelse med parallelopdraget blev der nedsat et bedømmelsesudvalg, som inkluderede to udvalgte fagdommere godkendt af Lyngby-Taarbæk Kommune og Realdania.

  Bedømmelsesudvalget bestod af:

  • Sofia Osmani, borgmester (formand)
  • Sigurd Agersnap, 1. viceborgmester og formand for Dagtilbudsudvalget
  • Simon Pihl Sørensen, formand for Skoleudvalget
  • Gitte Kjær-Westermann, formand for §17, stk. 4-udvalget om bæredygtighed
  • John Tefke, formand for Byplanudvalget
  • Richard Sandbæk, formand for Teknikudvalget
  • Mikkel Suell Henriques, projektchef, Realdania
  • Flemming Frost, fagdommer / byudvikling og byplanlægning
  • Lisbeth Westergaard, fagdommer / byrum og landskab
 • Vinderteamet

  Input og kommentarer fra alle byens stemmer vejede tungt, da et bedømmelsesudvalg udpegede vinderen af parallelopdraget i foråret 2022. Udvalget valgte Team SLA, som bestod af en række hold af rådgivere indenfor forskellige fagområder.

  Team SLA’s vision var at gøre livet rigere i Kongens Lyngby Centrum: Blande nyt og gammelt, handelsliv og byliv, stille lommer og aktive byrum, som fletter sammen til et varieret, grønt og levende centrum.

  Team SLA bestod først og fremmest af en tegnestue ved navn SLA – deraf navnet - som havde både arkitekter og projektledere med. Det inkluderede også:

  • Transform, som udvikler byggekoncepter
  • Valentin Trafik, der skulle bidrage til de trafikale forbedringer, der også er en del af udviklingsplanen
  • Dines Jørgensen, ingeniører som stod for områder så som anlæg, klimatilpasning, sikkerhed og byggeledelse
  • Pej Gruppen, på baggrund af ekspertise indenfor handels- og butiksliv

  Team SLA ved kåringsceremoni ifm. Parallelopdrag for Udviklingsplanen
 • De vindende argumenter

  Bedømmelsesudvalget fremhævede Team SLA for deres overbevisende og meget gennemarbejdede skitse til udformning af Klampenborgvej, Kanalparken og vestsiden af Lyngby Rådhus.

  Teamet arbejdede med at invitere den allerede etablerede natur ind i byen og foreslog et grønnere centrum for at fremtidssikre bymidten mod klimaforandringerne, øge biodiversiteten og gøre centrum mere oplevelsesrigt, sanseligt og varieret.  Det kunne indfri den politiske vision og borgernes drømme, bringe byen på forkant med fremtiden og gøre den attraktiv for kommende generationer.

  Grundlaget for udviklingen skulle ifølge SLA skabes ved dialog mellem kommune, borgere, forsyning, investorer, foreningsliv og tværfaglige rådgivere.

 • Alle forslag

Fase 3: 2022-2023 - Udviklingsfasen

I september 2022 besluttede kommunalbestyrelsen at igangsætte processen med at formulere en egentlig udviklingsplan. Vinderne af parallelopdraget, Team SLA, stod for dette arbejde, som handlede hovedsageligt om at:

 • inddrage input fra interessenter og politikere
 • indarbejde de bedste elementer i forslagene fra LYTT og Vandkunsten
 • imødekomme kommunens politikker og strategier for fx idræt- og bevægelse, bæredygtighed, arkitektur, kultur og lignende

Teamet gik således i gang med at kvalificere deres forslag til en samlet udviklingsplan på baggrund af de bedste ideer fra alle tre ideoplæg og bedømmelsesudvalgets vurdering.

Målet var en udviklingsplan, som kunne skabe grundlag for, at fremtidige planer og projekter i Kongens Lyngby Centrum kan bidrage til, at visionen føres ud i livet med den ønskede værdiskabelse for Lyngby-Taarbæk.

Ideer blev til løsningsforslag for de forskellige områder i Kongens Lyngby Centrum, og den vigtigste milepæl i denne fase blev, da det endelige udkast af udviklingsplan blev godkendt i kommunalbestyrelsen og sendt som forslag i offentlig høring hos byens borgere.

Fase 4: 2023 - Beslutningsfasen

I foråret 2023 kom den foreslåede Udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum i offentlig høring, så borgere og interessenter kunne komme med deres input til planen. Høringen foregik fra den 8. maj til den 9. juni og bestod af flere elementer.

 • Udstilling i Lyngby Storcenter

  I høringsperioden blev indholdet af udviklingsplanen udstillet i et lokale ved Globetorvet i Lyngby Storcenter med tilsvarende åbningstid som butikkerne i storcentret.  Udstillingen var bemandet 1-2 gange om ugen i to timer ad gangen af medarbejdere fra forvaltningen, der arbejder med udviklingsplanen, så man kunne stille spørgsmål til planen og de udstillede plancher, der viste centrale elementer i planen.

 • Offentligt møde med medlemmer af kommunalbestyrelsen

  Den 15. maj 2023 blev der afholdt et offentligt arrangement i udstillingen, hvor borgere og andre interesserede kunne deltage i en uformel dialog med medlemmer af kommunalbestyrelsen om indholdet i udviklingsplanen.

 • Digital opslagstavle med forslag til byvandring

  I høringsperioden kunne borgere og andre interesserede også komme med deres kommentarer til udviklingsplanen på den digitale opslagstavle Padlet.

  Foto af digital opslagstavle ifm høring af Udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum
  Billede af den digitale opslagstavles forside med kort over digital byvandring
 • Indarbejdelse af input

  Der kom mange konkrete forslag til indhold i de forskellige byrum på den digitale opslagstavle, ligesom der kom nogle høringssvar på mail.

  Udviklingsplanen kommer ikke med konkrete planer for indretning af byrum mv. men fastlægger principper og strategier, som den kommende konkrete udvikling skal forholde sig til. Derfor gav mange af de detaljerede input og idéer ikke anledning til konkrete ændringer af selve udviklingsplanen, da denne er på et mere strategisk og idémæssigt plan.

  Alle de indkomne kommentarer og høringssvar vil blive inddraget og overvejet i forbindelse med realisering af udviklingsplanen ved ny planlægning eller anlægsprojekter, som fx indretning af Lyngby Torv og planlægning for p-hus på Kastanievej.

Fase 5: 2024-2030 - Realiseringsfasen

Et af de store projekter, som er inkluderet i udviklingsplanen, er allerede sat i gang. Det drejer sig om Klampenborgvej, hvor arbejdet med at lave en ny letbane har gjort det muligt at starte parallelt med udarbejdelsen af udviklingsplanen.

Med de klare strategier og principper, som er præsenteret i udviklingsplanen, er der dannet baggrund for kommunens videre dialog med investorer og bygherrer, der på sigt kan være med til at skabe et levende og oplevelsesrigt Kongens Lyngby Centrum.

Udviklingsplanen har en række eksempler på, hvordan centrale byrum kan udvikles. Eksemplerne er på en overordnet detaljeringsgrad, og den praktiske realisering vil afhænge af de finansieringsmuligheder, der opstår. 

I takt med at flere projekter igangsættes vil du kunne læse mere om dem her på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside, hvor de hver får deres underside på siden Fremtidens Kongens Lyngby Centrum.