Gå til hovedindhold

Vi har fejl på telefonerne ...

og vi beder dig have tålmodig og eventuelt ringe igen eller prøve på anden måde.

Du er her:

Mine persondata

Læs om hvorfor og hvordan kommunen indsamler og behandler dine personoplysninger

Sådan behandler kommunen dine personoplysninger

Lyngby-Taarbæk Kommune har fokus på at beskytte de personoplysninger om dig, som kommunen behandler.

Her kan du læse om, hvorfor og hvordan kommunen indsamler og behandler dine personoplysninger. Du får blandt andet også information om dine rettigheder, hvem kommunen videregiver dine oplysninger til, samt hvor du kan henvende dig, hvis du har spørgsmål eller ønsker at klage over kommunens behandling af dine oplysninger.

Hvem skal jeg kontakte om hvad?

Om behandlingen af dine personoplysninger

 • Formål og lovgrundlag

  Lyngby-Taarbæk Kommune behandler personoplysninger om dig af hensyn til de opgaver, kommunen skal løse som kommunal myndighed. Det kan være for at levere en service til dig, som du har ret til at modtage efter fx servicelovgivningen eller sundhedsloven. Det kan også være, at kommunen er retligt forpligtet til at behandle dine personoplysninger, eller kommunen kan have indgået en aftale med dig, som indebærer, at kommunen skal bruge dine oplysninger for at kunne leve op til aftalen.

  Den type af oplysninger, kommunen indhenter om dig, vil afhænge af formålet med den myndighedsopgave, kommunen skal løse. Kommunen indsamler kun de oplysninger, som er nødvendige for at løse kommunens opgaver.

  Kommunens behandling af dine personoplysninger sker således på baggrund af, at kommunen er retligt forpligtet til at behandle dine oplysninger eller fordi behandlingen i øvrigt må betegnes som nødvendig for kommunens myndighedsudøvelse.

  Det kan også være, at kommunen tidligere har indhentet samtykke fra dig, til brug for kommunens behandling af dine oplysninger.

  Det er EU’s databeskyttelsesforordning (2016/679/EU) art. 6 stk. 1, litra a, litra c eller litra e samt forordningens art. 9, stk. 2, litra a eller litra f, som danner lovgrundlag for kommunens indsamling og øvrig behandling af dine personoplysninger.

  Hvis kommunen indsamler eller viderebehandler dine oplysninger til statistiske formål, sker det inden for rammerne af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 eller forordningens art. 9, stk. 2, jf. databeskyttelsesloven § 10.

 • Kommunens indsamling af dine personoplysninger

  Kommunen indsamler dine personoplysninger på forskellige måder.

  Ofte vil du selv fremsende oplysningerne til kommunen, fx hvis du sender kommunen et brev eller en mail, hvor dit navn, adresse og andre former for personoplysninger indgår. Det kan også ske ved, at du har ringet til kommunen, givet kommunen oplysninger på et møde eller benyttet dig af en af kommunens selvbetjeningsløsninger på kommunens hjemmeside.

  I andre tilfælde modtager kommunen oplysninger om dig fra andre. Du kan fx optræde som en såkaldt bisidder i en sag, hvis du er pårørende til den person, som sagen drejer sig om, eller du kan være part i en sag, som andre rejser, som fx en nabotvist i en hegnssag.

  Kommunen kan også have brug for at indhente oplysninger fra andre myndigheder, domstole og registre. Fx kan kommunen indhente oplysninger om dig fra Folkeregistret, kommunen kan indhente indkomstoplysninger fra SKAT og oplysninger om din ejendom fra BBR-registret og Tinglysningsretten. 

  Du har altid ret til at få at vide, hvilke oplysninger kommunen indhenter om dig fra andre.

 • Hvem er modtagere af dine personlysninger

  I visse tilfælde videregiver kommunen dine oplysninger. Det kan være til andre offentlige myndigheder, andre kommuner, regioner, rådgivere, revisorer, advokater m.v.

  I nogle tilfælde vil kommunen, for at leve op til forvaltningslovens eller offentlighedslovens regler om aktindsigt, videregive oplysninger om dig.

  I nogle tilfælde anvender kommunen databehandlere, som hjælper kommunen med at behandle dine personoplysninger på en god og sikker måde. Det kan bl.a. være ved opbevaring af personoplysninger eller hvis kommunen indgår aftale med en advokatvirksomhed om bistand i en konkret sag.

 • Overførsel til tredjelande

  Enkelte af kommunens databehandlere befinder sig uden for EU/EØS (tredjelande) eller anvender underdatabehandlere, som befinder sig i tredjelande.

  Det kan derfor ske, at kommunen deler dine personlige oplysninger med modtagere i disse tredjelande.

  Hvis kommunen overfører oplysninger til lande uden for EU/EØS, vil kommunen altid sikre, at der er et gyldigt overførselsgrundlag – det vil sige, at kommunen sikrer kommunen, at der er de fornødne garantier for, at dine personoplysninger behandles forsvarligt og sikkert.

 • Tidsrummet for oplysningernes opbevaring

  Hvor længe kommunen opbevarer dine personoplysninger afhænger af, hvor lang tid kommunen har brug for dine personoplysninger for at kunne varetage kommunens myndighedsopgaver.

  Når kommunen ikke har brug for dine oplysninger længere, arkiveres den sag som dine oplysninger indgår i. Afhængende af arkivloven, vil sagen efter en vis periode enten blive slettet eller blive overført til Rigsarkivet.

 • Dine rettigheder, når kommunen behandler dine personoplysninger

  Du har forskellige rettigheder, når kommunen behandler dine personoplysninger:

  Retten til indsigt

  Du har ret til indsigt i kommunens behandling af dine personoplysninger.

  Dette betyder, at du har ret til at få en kopi af de oplysninger, kommunen behandler om dig samt supplerende oplysninger om kommunens behandling.

  Retten til at trække et samtykke tilbage

  Hvis kommunens behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af et samtykke fra dig, har du altid ret til at trække dit samtykke tilbage.

  Når du kalder dit samtykke tilbage, stopper kommunen med at behandle dine personoplysninger til det angivne formål.

  Retten til at få forkerte oplysninger berigtiget

  Du har ret til at få forkerte oplysninger om dig rettet eller suppleret, således at kommunen ikke behandler oplysninger om dig, som er forældede eller på anden måde mangelfulde.

  Retten til at få oplysninger slettet

  Som offentlig myndighed vil kommunen i mange tilfælde være forpligtet til at behandle oplysninger om dig, f.eks. fordi det fremgår direkte af lovgivningen, eller hvis det er nødvendigt for kommunens myndighedsudøvelse.

  Dette indebærer, at Lyngby-Taarbæk Kommune ikke kan slette oplysninger om dig, hvis andre regler gør, at de ikke kan slettes. Dette kan fx være regler om journaliserings- eller notatpligt eller arkivloven.

  I særlige tilfælde, f.eks. hvis dine oplysninger er blevet journaliseret på en forkert sag, har du dog ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for kommunens almindelige generelle sletning.

  Retten til indsigelse

  Du har ret til at gøre indsigelse mod kommunens behandling af dine personoplysninger, f.eks. fordi du mener, at kommunens behandling af dine oplysninger ikke er lovlig.

  Du har i visse tilfælde også mulighed for at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling, hvis der foreligger nogle hensyn til din særlige situation, som gør, at Lyngby-Taarbæk Kommune bør stoppe med at behandle de pågældende personoplysninger om dig.

  Retten til at få behandlingen begrænset

  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset.

  Dette betyder, at hvis betingelserne for at få begrænset behandlingen er opfyldt, må kommunen kun behandle dine personoplysninger i nogle særlige situationer.

Persondata i skolerne

 • Persondata i skolerne

  Lyngby-Taarbæk Kommune er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger i vores skoler.

  Kommunen har efter folkeskoleloven pligt til at sikre folkeskoleundervisning af alle børn og unge i kommunen, der er i den skolepligtige alder. For at varetage denne opgave behandler vi personoplysninger om eleverne og elevernes forældre/værge/samboende.

  Afhængig af de konkrete omstændigheder mv. behandler vi også oplysninger med følgende formål:

  • Tilmelding mv. i forbindelse med SFO/klub, herunder fx også sommerferiepasning
  • Afklaring, indsats mv. i forbindelse med PPR
  • Tandpleje
  • Skolesundhedspleje
  • Skolebuskort
  • Specialbefordring
  • Sygebefordring
  • Hjemmeundervisning
  • Sygeundervisning i hjemmet/hospital
  • Særlige hjælpemidler /ombygninger pga. handicap
  • Socialpædagogiske fripladser til SFO
  • Dispensationsansøgning ved skoleskift
  • Modtagerklasser m.m.
  • Efterskoleophold
  • Skolegang på privatskoler
  • Valgfag og fritidsundervisning på Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole
  • SSP-samarbejde
  • Sommerferieaktiviteter
  • Refusion fra andre kommuner

  Diverse oplysninger indgår i overordnet ledelsesinformation og anvendes i anonymiseret form til statistik og forskning. 

 • Retsgrundlaget for behandlingen

  Vi behandler dine/elevens personoplysninger efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og dansk lov på området.

  Vores lovhjemmel er art. 6, stk. 1, litra e i Databeskyttelsesforordningen for så vidt angår de opgaver, som kommunen er forpligtet til at varetage ved lov, fx selve folkeskolens undervisning.

  For behandling af cpr. nr. oplysninger er vores hjemmel databeskyttelsesloven §11.

  For så vidt angår behandling af særlig følsomme data, er vores hjemmel til behandlingen artikel 9, stk. 2, litra f i Databeskyttelsesforordningen.

 • Kategorier af personoplysninger

  Vi behandler disse kategorier af personoplysninger om eleven og/eller dig:

  • Almindelige oplysninger, fx kontaktoplysninger, cpr. nr., familierelationer og pårørende, relationer og samarbejde.
  • Følsomme oplysninger, fx i forbindelse med tandplejen og sundhedsplejen, helbredsoplysninger af fysisk og psykisk karakter, motoriske og faglige færdigheder, trosretning.
 • Hvor har vi dine og elevens oplysninger fra?

  Vi henter personoplysninger fra folkeregistret, forældre/værge/samboende, fagligt personale tilknyttet skolen, samt eleven selv.

 • Hvem modtager elevens/dine oplysninger?

  Vi videregiver forskellige af elevens / dine oplysninger til:

  • Kommunens sundhedspleje og tandpleje.
  • Styrelsen for IT og Læring
  • Danmarks Statistik
  • Den lokale folkekirke
  • Samarbejdspartnere i forbindelse med eksterne klassearrangementer eller arrangementer på skolen
  • Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne
  • Undervisningsministeriet

  Elevernes/dine informationer gemmes i forskellige administrative og pædagogiske it-systemer og digitale tjenester hos eksterne leverandører, som Lyngby-Taarbæk Kommune har indgået en databehandleraftale med.

  Elevens elevproduktioner, læringsplaner og indhold på Skoleintra slettes senest 12 måneder efter eleven har forladt skolen.

  Data om eleven i Aula (fra august 2019), slettes efter senest 5 år efter at eleven har forladt folkeskolen.

  Dokumenter der relaterer til skolens notat- og journalpligt gemmes i fem år efter eleven har afsluttet skoleforløb i Lyngby-Taarbæk Kommune. Visse sagsdokumenter overføres herefter til Rigsarkivet jf. arkivloven.

  Eksamensbeviser slettes ikke.

 • Dine rettigheder i følge Databeskyttelsesloven Ret til indsigt

  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Lyngby-Taarbæk Kommune behandler om dig.

  Du kan anmode om indsigt via Digital Post eller telefonisk. Der er ingen formkrav til din henvendelse. 

  Kommunen skal besvare din henvendelsen inden for en frist af 30 dage. Hvis din sag er kompliceret, kan der dog tillægges en yderligere tidsfrist på 2 måneder til behandling af din ansøgning vedrørende indsigtsret.

 • Ret til berigtigelse

  Du har ret til at få berigtiget dine personoplysninger, hvis du mener, at Lyngby-Taarbæk Kommune har oplysninger om dig, som ikke er rigtige.

  Da kommunen er underlagt journal- og notatpligt på en lang række områder, må vi ikke slette oplysninger, som er skrevet ind i en journal. Men vi skal tydeligt gøre opmærksom på, at oplysninger er blevet berigtiget.

 • Ret til sletning

  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden det tidspunkt, oplysningerne ellers ville blive slettet. Du skal dog være opmærksom på, at vi – som en offentlig myndighed – kun i meget begrænset omfang kan imødekomme en anmodning fra dig om at få slettet dine oplysninger, da vi er underlagt strenge dokumentationskrav.

 • Ret til begrænsning af behandlingen

  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få behandlingen begrænset, må Lyngby-Taarbæk Kommune fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 • Ret til indsigelse

  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Lyngby-Taarbæk Kommunes ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

 • Ret til at trække samtykke tilbage

  Hvis du har givet samtykke efter databeskyttelseslovgivningen, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 • Ret til at klage

  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Lyngby-Taarbæk Kommune behandler dine og/eller elevens oplysninger på. Du kan finde mere information og kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

 • Kontakt

  Center for Uddannelse og Pædagogik

  Lyngby Torv 17

  45 97 30 51

  uddannelsepaedagogik@ltk.dk

  Skriv sikkert fra din digitale postkasse.

  Log på din digitale postkasse.

Databeskyttelsesrådgiveren

 • Rådgiveren

  Hvis du har spørgsmål til hvordan Lyngby-Taarbæk Kommune passer på dine persondata, kan du henvende dig til vores databeskyttelsesrådgiver.

  Databeskyttelsesrådgiverens vigtigste opgave er, at følge med i om kommunen passer godt nok på de personoplysninger, som kommunen har om borgerne. Databeskyttelsesrådgiveren skal således understøtte, at kommunen overholder reglerne i den såkaldte databeskyttelsesforordning og den danske databeskyttelseslov.

 • Brug e-boks eller borger.dk

  Du bør ikke sende dit CPR-nr. med en almindelig e-mail.

  Hvis du skal sende personlige, fortrolige eller følsomme oplysninger anbefales det, at du benytter dig af muligheden for at sende sikkert til databeskyttelsesrådgiveren hos Lyngby-Taarbæk Kommune via Digital Post på www.borger.dk eller www.e-Boks.dk - begge kræver NemID.

 • Kom i kontakt med rådgiveren

  Se kontaktoplysningerne i kontaktboksen her på siden.

 • Yderligere information

  Læs nærmere om databeskyttelsesrådgiverens opgaver i Vejledning om databeskyttelsesrådgivere (pdf).

  Vejledningen er udarbejdet af Justitsministeriet, Datatilsynet, Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen.