Gå til hovedindhold
Du er her:

Strategi for tilgængelighed

Alle borgere skal så vidt muligt kunne færdes i kommunen og deltage på lige fod i samfundslivet. Det er derfor vigtigt at skabe god fysisk og digital tilgængelighed i kommunen

Indhold i Strategi for tilgængelighed

 • Forord

  Alle borgere skal så vidt muligt kunne færdes i kommunen og deltage på lige fod i samfundslivet. Det er derfor vigtigt at skabe god fysisk og digital tilgængelighed i kommunen.

  Vi skaber tilgængelighed, når vi giver muligheder for, at alle borgere kan søge nødvendige informationer på internettet og dermed få adgang til at deltage i fællesskabet og være med til at udvikle og forbedre vores velfærdssamfund.

  Vi skaber tilgængelighed, når vi fjerner fysiske barrierer for færdsel i kommunen og undgår uhensigtsmæssig indretning af bygninger, veje, byrum, rekreative udearealer og transporttilbud.

  Fysisk tilgængelighed er nødvendig for borgere med permanent funktionsnedsættelse og værdifuld for borgere med situationsbetinget funktionsnedsættelse. Fysisk tilgængelighed gavner alle; kørestolsbrugeren, den dårligt gående, den svagtseende eller mentalt udfordrede, familien med barnevogn, borgere, der slæber på tunge indkøbsposer eller går med krykker. Alle har glæde af god tilgængelighed.

  Strategi for tilgængelighed danner rammen for, hvordan vi ønsker at fortsætte arbejdet med tilgængelighed i Lyngby-Taarbæk Kommune. Tilgængelighed skal indarbejdes tidligt i alle projekter – ikke først ved åbningsceremonien!

  Sofia Osmani

  Borgmester

  Oktober 2023

 • Baggrund

  Kommunen er kendetegnet ved, at den rummer fine bydele bestående af bygninger, byrum, vejearealer og rekreative udearealer, som er bygget, anlagt og indrettet efter tidligere standarder.

  Ældre bygninger kan være svære at ombygge, så de bliver tilgængelige i forhold til de formål, de skal tjene fremover. Kultursteder er vigtige, når vi taler om tilgængelighed, især også at informere om tilgængelighed i forbindelse med kulturarrangementer.

  Kommunen har ikke et samlet overblik over tilgængelighed i kommunalt ejede bygninger, vejarealer, byrum og rekreative udearealer.

  Der er i dag løbende fokus på tilgængelighed gennem lovgivning, vejledninger, anbefalinger og håndbøger.

  Digitalt er kommunen godt i gang, ikke kun i forhold til webtilgængelighed, men også i forhold til bibliotekets udgivelse af lydavis med lokalt indhold.

  Kommunalbestyrelsen har 2021 på den baggrund besluttet, at der skal udarbejdes en strategi for tilgængelighed med tilhørende handleplan. Strategien bygger videre på mål fra kommunes handicappolitik:

  • Tilgængelighed

   Lyngby-Taarbæk Kommune sikrer tilgængelighed på veje og stier, i parker og andre rekreative områder samt i både offentlige og private bygninger i kommunen. I alle lokalplaner er der fokus på, at byggeri og udearealer udformes under hensyntagen til handicappedes muligheder. Offentlige transportmidler samt øvrige trafikale forhold i kommunen skal være handicapvenlige.
  • Adgang til information og kommunikation

   I Lyngby-Taarbæk Kommune er der fokus på, at information til og kommunikation med borgerne sker med hensyntagen til borgernes forudsætninger og forskellighed. Det er således et grundlæggende princip, at der skal være lige adgang til kommunale ydelser, informationer og kommunikation.
 • Vision

  ”Lige adgang for alle”

 • Universelt design

  Der er i strategiens vision og mål taget udgangspunkt i universelt design. Universelt design er et værdibaseret begreb med en vision om et samfund, der inkluderer alle mennesker på tværs af funktionsevne, alder, køn og kultur. Tanken med universelt design er, at det er et grundvilkår, at mennesker er forskellige og i forskellige livsfaser igennem livet. Med det udgangspunkt kan man udvikle og anvende løsninger, der tilgodeser mangfoldige behov.

  Strategi for tilgængelighed er inddelt i fire emner:

  1. Digital service
  2. Planlægning, byggesager og bygninger
  3. Veje, stier og adgang til offentlig transport
  4. Rekreative udearealer

  De fire emner har snitflader og overlapper hinanden. Dette betyder, at der er flere af målene, der er relevante i flere sammenhænge, end under det emne, målet er sat.

  Med hensyn til bygninger, veje, stier og rekreative udearealer er der i Strategi for tilgængelighed tale om mål for kommunalt ejede.

 • Fokusemne: Digital service

  Borgerservice understøtter borger, som har brug for vejledning til digital selvbetjening
  Hjælp til digital selvbetjening i Borgerservice

  Digitale udfordringer hos borgerne er komplekse og ofte afhængige af kontekst. Man kan se borgere med motorisk handicap, der kan mere digitalt, end før der fandtes digitale hjælpemidler. Omvendt er der et højt antal ældre, der hidtil har kunnet klare sig selv digitalt, og som nu må give op.

  Kommunalt ansatte indenfor et fagområde, skal have et kendskab til målgrupper og eventuelle udfordringer som følge af funktionsnedsættelse eller handicap. Det er nødvendigt, at følge med i den digitale udvikling, der er relevant for målgrupperne og være med til at udbrede kendskabet til løsningerne. Kommunen ønsker at tage ansvar for at sikre at kommunikation med kommunen og kommunale services er tilgængelige for alle.

  Kommunen skal sikre, at flest mulige er trygge ved og kan anvende vores digitale løsninger, og samtidig have et net, der kan gribe dem, som ikke selv kan, og stå klar med relevante løsninger, der ikke nødvendigvis er digitale.

  Mål

  • At følge udviklingen i lovgivning for tilgængelighed på alle kommunens digitale løsninger
  • At sikre, at digital inklusion tænkes ind i kommunens daglige arbejde
  • At udvikle et sikkerhedsnet, der kan støtte borgere med digitale udfordringer
 • Fokusemne: Planlægning, byggesager og bygninger
  For at gøre kunsthallen Sophieholm mere tilgængelig, blev der i 2010-11 etableret handicapelevator samt handicaptoilet i den fredede bygning fra 1768
  For at gøre kunsthallen Sophieholm mere tilgængelig, blev der i 2010-11 etableret handicapelevator samt handicaptoilet i den fredede bygning fra 1768

  Planloven har som et af flere formål, at samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag med respekt for menneskets livsvilkår. Planloven sætter regler for indholdet i strategier, kommune og lokalplaner. På baggrund af byggeloven er der udarbejdet bestemmelser i bygningsreglementet til regulering af forhold til handicaptilgængelighed.

  Kommunen ejer flere børneinstitutioner, skoler, plejecentre, offentlige mødelokaler samt rekreative arealer. Der sker løbende renoveringer og nyanlæg af disse. Strategien opstiller mål for kommunens ejendomme – både bygninger, byrum, veje, stier og rekreative arealer.

  Mål

  • At indarbejde mål om tilgængelighed i strategier, kommune- og lokalplaner
  • At fokusere yderligere på tilgængelighed i dialoger med ansøgere om plan- og byggesager og sikre tilgængelighed i det omfang lovgivning gør det muligt
  • At indarbejde universelt design i udbud af opgaver på kommunale ejendomme
  • At inddrage relevante handicaporganisationer tidligt i byggefasen
  • At udføre tilgængelighedsrevision på relevante kommunale byggeprojekter
 • Fokusemne: Veje, stier og adgang til offentlig transport
  Brolagt handicap parkering i Lyngby Hovedgade
  Brolagt handicap parkering i Lyngby Hovedgade

  For at sikre alle borgeres mobilitet, er det vigtigt, at alle uanset deres fysiske forudsætninger kan bevæge sig fra eget hjem til et andet sted i bil, kørestol og gående via offentlig transport eller med handicapkørsel.

  Det handler om, at der skal være tilstrækkelige handicapparkeringspladser, at ramper og nedkørsler fra fortove er egnede til kørestole, at der er taktil belægning og lydfyr til borgere med synshandicap, at gangarealer ikke er blokeret af skilte og vareudstillinger og at offentlig transport i videst muligt omfang indrettes så handicapegnet som muligt.

  Kommunen har mulighed for at indarbejde god tilgængelighed ved renovering af vejarealer og -udstyr. Kommunen har desuden hjemmel til at stille krav til udformning af veje, fortove og stier i forbindelse med nyanlæg og ved vejarbejder.

  Mål

  • At sikre tilgængelige vejarealer for alle herunder adgang til offentlig transport
  • At udføre tilgængelighedsrevision på alle større vejprojekter
  • At nedsætte en tilgængelighedsgruppe med repræsentanter fra relevante handicaporganisationer, der kan indgå i drøftelser af forslag til vejprojekter
  • At øge fokus på tilgængelighed omkring vejarbejder
  • At øge fokus på tilgængelighed ved renovering af veje og stier samt ved drift og vedligeholdelse af arealerne
  • At sikre fri tilgængelighed på gangarealer, fortove og ledelinjer
 • Fokusemne: Rekreative arealer
  Bænk langs promenaden til Lyngby sø giver mulighed for at hvile sig og nyde den gode udsigt
  Bænk langs promenaden til Lyngby sø giver mulighed for at hvile sig og nyde den gode udsigt.

  Byrum, torve, pladser, parker, lege- og idrætsarealer, kirkegårde samt rekreative arealer i kommunen skal så vidt muligt være tilgængelige for alle. Når rekreative udearealer nytænkes, skal niveau for tilgængelighed differentieres således, at pladser og byrum indrettes med væsentligt større fokus på tilgængelighed end i naturområder.

  Der er flere redskaber, der kan bringes i spil, når tilgængelighed skal tænkes ind. Det kan være velholdte og intakte overflader, der er til gavn for alle, god stibredde til når flere er på tur sammen, ramper, lave trinflader, håndlister, siddemøbler, toiletforhold tæt på udearealer og tydelig skiltning og brug af piktogrammer.

  Mål

  • At øge kendskabet til kommunens tilgængelige rekreative arealer
  • At gøre det nemt at bevæge sig i byens og kommunens rekreative arealer
  • At indrette byens rekreative uderum, så alle oplever dem som trygge
  • At indrette naturens rekreative uderum, så det inspirerer til ophold og fysisk aktivitet
 • Fra ord til handling

  Strategi for tilgængelighed skal danne baggrund for løbende handleplaner.

  Første handleplan igangsættes efter endelig vedtagelse af strategi for tilgængelighed, med inddragelse af interessenter. I forbindelse med udarbejdelse af handleplan vil handlinger prissættes og prioriteres.

  Formidling og forankring af strategien i kommunen vil indgå som handlinger.

  Handleplaner forventes at blive evalueret hhv. hvert 2. år for fokusemnet Digital service og hvert 4. år for de øvrige fokusemner.