Gå til hovedindhold
Du er her:

Europa-Parlamentsvalg Søndag den 9. juni 2024

Annonce bragt i Det Grønne Område 17. april 2024

Valgkort

Valgkort sendes til de personer, der er optaget på valglisten for Lyngby-Taarbæk Kommune. Valgkortet bedes medbragt og afleveret ved stemmeafgivningen.

  • Afstemning skal ske på det afstemningssted, der står på valgkortet.
  • Er valgkortet ikke modtaget senest tirsdag den 4. juni 2024, eller er det forkert udfyldt, bedes det meddelt Borgerservice på telefon 45 97 30 00.
  • Evt. klage vedrørende valgkort rettes via e-mail til juridisk@ltk.dk

Afstemningssted og -tid

Afstemningsstedet fremgår af det tilsendte valgkort. Afstemningen foregår fra kl. 9.00 til 20.00.

På alle afstemningssteder (og på brevstemmestedet) er der opstillet et stemmerum med særlig adgang til kørestol/rollator. Stemmerummet indeholder herudover hæve-sænkebord, en ikke-håndholdt lup, en ikke-håndholdt LED-lampe og en sort pen til afkrydsning.

På afstemningssted 02 Lyngby Idrætsby, Lundtoftevej 53 A, 2800 Kgs. Lyngby er der mulighed for at benytte et forstørrelsesapparat med skærm af typen CCTV. Dette hjælpemiddel er ligeledes tilgængeligt ved brevstemmeafgivning i Borgerservice.

Vælgere, der på valgdagen er i stand til at møde frem på afstemningsstedet, men som på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan komme ind i selve afstemningslokalet, kan afgive stemme udenfor afstemningslokalet. Sådanne vælgere er ikke berettiget til at stemme i hjemmet.

Skift af afstemningssted som følge af handicap

En vælger med handicap eller nedsat førlighed, kan af tilgængelighedsmæssige årsager ønske at skifte til et andet afstemningssted i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Ønske om overførsel til et andet valgsted grundet hjælpemiddel 

Hvis en vælger ønsker at gøre brug af det særlige forstørrelsesapparat på afstemningssted 02 Lyngby Idrætsby, skal der ligeledes ansøges om overførsel hertil, såfremt den pågældende tilhører et andet afstemningssted.

Ansøgning om skift af afstemningssted til Europa-Parlamentsvalget 9. juni 2024

Fra søndag den 12. maj og frem til fredag den 31. maj 2024 kl. 12.00 kan vælgere med handicap eller nedsat førlighed indgive ansøgning i sin bopælskommune om at afgive stemme på et andet afstemningssted i kommunen end det, der ellers vil være opført på valgkortet. 

Ansøgningsskema kan udleveres ved henvendelse til Borgerservice eller på tlf. 45 97 30 00. Skemaet kan også findes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside.

Brevstemmeafgivelse

Vælgere, der er forhindret i at møde på afstemningsstedet på valgdagen, kan afgive brevstemme ved personligt fremmøde i enhver Borgerservice her i landet fra mandag den 29. april 2024. Sidste dag der kan afgives brevstemme er torsdag den 6. juni 2024 kl. 17.30. Valgkort og/eller anden legitimation (sygesikringsbevis, pas, kørekort) skal medbringes. Det er ikke nødvendigt at have modtaget et valgkort for at kunne brevstemme. Det digitale sundhedskort (app’en "Sundhedskortet") og det digitale kørekort (app'en "Kørekort") kan også benyttes som legimitation.

I Lyngby-Taarbæk Kommune finder brevstemmeafgivelse sted ved henvendelse til:

Borgerservice
Toftebæksvej 12
2800 Kgs. Lyngby

Den almindelige åbningstid er:
Mandag - ­onsdag kl. 9.30­ - 15.00
Torsdag kl. 9.30 - ­17.30
Fredag kl. 9.00 - ­13.30

Der kan ikke reserveres tid i Borgerservice til brevstemmeafgivning, men ved fremmøde trækkes et nummer til køen.

Der vil være ekstraordinært åbent for afgivelse af brevstemme følgende dage:
Lørdag den 25. maj 2024 kl. 10.00 - 14.00
Søndag den 2. juni 2024 kl. 10.00 - 14.00 – Denne dag er det også muligt at melde indrejse.

Onsdag den 5. juni 2024 kl. 10.00 -14.00

Henset til it-omlægninger er det ikke muligt at holde åbent for brevstemmeafgivelse lørdag den 1. juni 2024. Det vil derimod være muligt at brevstemme søndag den 2. juni 2024 mellem kl. 10-14. 

Brevstemmeafgivelse på områdecentre mv.

Vælgere, der bor på plejecentre, særlige plejehjem, beskyttede boliger og ældreboliger, der drives efter reglerne i lov om social service og boliglovgivningen, kan brevstemme i institutionerne enten onsdag den 29. maj 2024 eller torsdag den 30. maj 2024. Der henvises til opslag om tid og sted på de enkelte plejecentre/plejehjem m.v.

Vælgere, der er indlagt på sygehus, kan afgive brevstemme på sygehuset.

Brevstemmeafgivelse i hjemmet

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet, kan ansøge om at kunne brevstemme i hjemmet. 

Vælgere, der har mulighed for at brevstemme på sygehuse eller under dagophold på plejehjem, kan ikke brevstemme i eget hjem. Vælgere, der er i stand til at møde frem på afstemningsstedet, men som på grund af manglende førlighed eller lignende ikke kan bevæge sig ind i valglokalet, kan foretage stemmeafgivning umiddelbart uden for stemmelokalet. Sådanne vælgere vil derfor ikke i almindelighed kunne brevstemme i hjemmet.

Vælgere, der ønsker at brevstemme i hjemmet, skal indsende et særligt ansøgningsskema til opholdskommunen. Skemaet kan fås ved at kontakte Borgerservice eller hjemmehjælpen eller hentes via Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside omkring brevstemme i hjemmet  fra den 12. maj 2024

Ansøgningsskemaet vedrørende at afgive stemme i eget hjem skal indsendes til Borgerservice senest tirsdag den 28. maj 2024, kl. 18.00. Vælgere, der rettidigt indsender skema om at brevstemme, vil modtage meddelelse om, at de kan stemme i hjemmet torsdag den 30. maj 2024

Afstemning i hjemmet foregår ved, at to valgtilforordnede kommer hjem til vælgeren, således at vælgeren har mulighed for at afgive sin brevstemme. De to valgtilforordnede kan også efter behov støtte vælgeren med at stemme. Kommunen kan ikke på forhånd oplyse tidspunkt på dagen.

Kørsel af folke- og førtidspensionister til afstemningsstederne

Vælgere, der modtager pension i henhold til den sociale pensionslov, og som er gangbesværede eller svagelige, kan på valgdagen vederlagsfrit blive transporteret til og fra afstemningsstedet. Kørsel vil fortrinsvis ske om formiddagen.

Henvendelse om kørsel rettes til Center for Sundhed og Omsorg, Toftebæksvej 12, 2800 Kgs. Lyngby, telefon 24 91 50 89 mandag til fredag fra kl. 9.00 – 12.00 senest fredag den 7. juni 2024 inden kl. 12.00.

Beboere på områdecentre, i beskyttede boliger og ældreboliger, som er tilknyttet områdecentre, bedes snarest rette henvendelse til lederen af centret om sådan kørsel.

Fortegnelser over opstillede partier og kandidater

Fortegnelser over de opstillede partier og kandidater til valget vil blive opslået:

  • i Borgerservice, Toftebæksvej 12
  • på Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28. 

Det bemærkes at valgsted Kongevejens Skole er nedlagt, og vælgerne flyttet til afstemningssted Virumhallerne.

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne annonce kan rettes til bkh@ltk.dk