Gå til hovedindhold

Vi har fejl på telefonerne ...

og vi beder dig have tålmodig og eventuelt ringe igen eller prøve på anden måde.

Du er her:

Fjernvarme, naturgas og varmepumper

I takt med stigende energipriser og nye klimamål overvejer mange boligejere at skifte varmekilde. Her kan du se mulighederne for at få fjernvarme og anden varmeforsyning.

Varmeplan for Lyngby-Taarbæk Kommune 2022-2030

En ny varmeplan om udrulning af fjernvarme i 2022-2030 er under behandling. Forslag til varmeplanen er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. april 2022 og har været i 8 ugers offentlig høring.

Høringssvarene vil blive lagt ud på denne side, når der er truffet afgørelse om, hvorvidt de giver anledning til ændringer i varmeplanen.

Den endelige varmeplan forventes godkendt i efteråret 2022.

Læs høringsudkastet til Varmeplan 2022-2030 og rettelsesblad

Kortet nedenfor viser i hvilken rækkefølge, det er lagt op til at områderne skal udbygges.

Varmeplanen er opdelt i to etaper. Første etape vil ifølge forslaget få tilbudt fjernvarme i årene 2023-2027, og anden etape vil foregå fra 2026-2030. Så snart Vestforbrænding er kommet videre med detailplanlægningen, vil de sætte årstal på de enkelte områder i første etape. Det vil fremgå af hjemmesiden her. Området omkring Brede Værk vil få leveret fjernvarme af Holte Fjernvarme, det er under afklaring hvornår.

Energidistriktet Virum Øst har tidligere stået som ’under afklaring’. Det forventes nu at området bliver en del af etape 1 (2023-2027).

Sideløbende med fjernvarmeudbygningen skal der etableres lokal produktion af fjernvarme, der bl.a. udnytter overskudsvarme fra virksomheder og spildevand. Det er målet, at fjernvarmen i 2030 skal være klimaneutral.

Du kan fremsøge din adresse på kommunekortet her, hvor varmeplanen og etaperne er synlige.

Nedenstående kort viser de godkendte fjernvarme- og naturgasområder i dag. Der etableres pt. fjernvarme i Lundtofte. Fjernvarmeområdet i Virum og Sorgenfri blev godkendt i september 2021, og efter planen starter gravearbejdet i efteråret 2022. Vestforbrænding er i gang med at udarbejde projektforslag for hele den første etape af varmeplanen, som forventes godkendt af Kommunalbestyrelsen i slutningen af 2022, således at udbygningen af etape 1 kan ske fra 2023.

Læs mere om udbygningen af fjernvarme i Virum og Sorgenfri.

Du kan fremsøge din adresse på kommunekortet her, hvor de godkendte fjernvarme- og naturgasområder er synlige.

Har jeg tilslutningspligt? 

Tilslutningspligten i Lyngby-Taarbæk Kommune gælder kun ny bebyggelse. Tilslutningspligten er til kollektiv varmeforsyning, altså enten gas eller fjernvarme, afhængigt af hvad dit område er udlagt til - det fremgår af kortet ovenfor.

Hvis det fremgår af gældende lokalplan at der er tilslutningspligt, kan du i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse til nybyggeri søge om dispensation fra lokalplanen til ikke at tilslutte byggeriet til den kollektive varmeforsyning. Hvis du blot skal udskifte dit gasfyr med en varmepumpe i en eksisterende bygning, gælder tilslutningspligten ikke.

Se på nedenstående kort om der er tilslutningspligt ifølge lokalplanen på din adresse. 

Du kan fremsøge din adresse på kommunekortet her, hvor tilslutningspligtområderne er synlige.

Varmepumper

Varmepumper er også et grønt alternativ til olie og gas. Overvejer du at installere en varmepumpe, kan du læse mere her.

FAQ om varme i Lyngby-Taarbæk Kommune

 • Kan jeg få fjernvarme?

  Den 28. april 2022 skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til varmeplanen, som den 5. april 2022 blev anbefalet af Teknikudvalget. Ifølge planen skal langt de fleste områder fjernvarmeforsynes frem mod 2030. Områder med mange rækkehuse eller bevaringsværdige bygninger er prioriteret højst i planen. Planen vil blive sendt i offentlig høring umiddelbart efter den 28. april 2022. Kortet fra varmeplanen kan ses i toppen af siden.

 • Hvordan bliver jeg tilsluttet?

  Hvis du ligger indenfor et område, der allerede er fjernvarmeforsynet, skal du kontakte det selskab, der leverer fjernvarme. Vestforbrænding leverer fjernvarme i størstedelen af kommunen, bortset fra Åbrinken, hvor Holte Fjernvarme er fjernvarmeleverandør. Hvis du ligger indenfor et planlagt fjernvarmeområde, vil du automatisk blive kontaktet af Vestforbrænding, når fjernvarmen bliver udbygget i dit område. Det er frivilligt om man vil sluttes på fjernvarmen.

  Evida leverer naturgas og skal kontaktes, hvis du skifter fra naturgas til en anden opvarmningsform.

 • Hvad skal jeg gøre, hvis mit område ikke får fjernvarme?

  Ligger din bolig i et område, hvor der ikke kommer fjernvarme, er der flere alternativer. Det kan f.eks. være luft-vand varmepumpe eller jordvarme. Find den opvarmning, der passer bedst til din bolig på SparEnergi.dk's hjemmeside.

  Bor du uden for fjernvarmeområderne, men stadig i et boligkvarter med forholdsvis tæt bebyggelse, kan det rigtige alternativ til naturgas måske være et decentralt fjernvarmenet i lokalområdet. Kommunen bistår gerne med at undersøge mulighederne for en fælles varmeløsning i dit område, ligesom kommunen giver tilskud til energigennemgange af boligforeninger. Vær opmærksom på, at anlæg over 0,25 MW skal godkendes af Kommunalbestyrelsen ifølge Projektbekendtgørelsen.

 • Kræver etablering af en varmepumpe eller jordvarmeanlæg tilladelse fra kommunen?

  I nogle tilfælde kræver opsætning af luft-til-vand varmepumpe en tilladelse. Du kan læse om varmepumper her

  Opsætning af jordvarmeanlæg kræver altid tilladelse. Læs mere her

 • Hvordan ændrer jeg BBR?

  Når du har skiftet varmekilde, skal du rette det i BBR. Det gøres via selvbetjeningsløsningen.

  Hvis du vil søge om nedsat elafgift ifm. opsætning af varmepumpe, skal du kontakte dit elselskab og søge hos dem.

 • Kan jeg få varmecheck for de stigende priser?

  Varmechecken udbetales automatisk til dem, der rammes hårdest af de stigende energipriser. Se kriterierne for at modtage varmechecken.

 • Hvordan søger jeg om varmetillæg som pensionist?

  Hvis du er pensionist, kan du søge tilskud til dine varmeudgifter via Borger.dk

 • Hvordan kan jeg spare på energien?

  Energistyrelsens forbrugerside er der konkret information om varmepumper, en håndværkerliste, tilskudsordninger mv. Du kan regne din besparelse ud ved at skifte varmekilde samt få gratis telefonisk rådgivning om energibesparelser på tlf. 31 15 90 00.

  Lyngby-Taarbæk Kommune giver tilskud til en husgennemgang, hvor en tekniker vil komme ud og gennemgå huset, komme med relevante forslag til energibesparelser og efterfølgende sende en rapport. Læs mere her