Gå til hovedindhold
Du er her:

Borgerinddragelse

Lyngby-Taarbæk Kommune vil i forbindelse med kystsikringsprojektet inddrage borgerne igennem borgermøder og et månedligt ”åbent kontor” i Taarbæk. 

Borgermøder

Det er Lyngby-Taarbæk Kommunes vurdering, at der er en bred interesse blandt borgerne i Taarbæk for at undersøge en samlet løsning for sikringen af Taarbæks kyststrækning. Denne interesse er bl.a. blevet udtrykt til lokale borgermøder og løbende af Taarbæk Borgerforening.

Videofilm fra informationsmødet d. 24. maj 2023

Mødet blev optaget på video, som kan ses her: 

DEL 1:

Velkomst og Introduktion, v. Richard Sandbæk, fm Teknikudvalget

Kystsikringsløsningerne, v. Christina Lindskov, EKJ Rådgivende Ingeniører

  DEL 2:

  • Organisering af kystlag og finansiering, v. Marie Bockhahn, Horten advokater

  DEL 3:

  • De næste skridt, v. Kasper Graa Wulff, Direktør, Lyngby-Taarbæk Kommune

  DEL 4:

  • Spørgsmål i plenum, ordstyrer Richard Sandbæk

  Afholdte arrangementer

  • Borgermøde om kystsikring i Taarbæk (december 2019)

   Det første borgermøde vedr. kystsikring af Taarbæk fandt sted i december 2019 på Taarbæk Skole.

  • Borgermøde om kystsikringsprojektet (september 2021)

   I september 2021 blev der afholdt endnu et borgermøde omkring det kommende kystsikringsprojekt i Taarbæk. Borgermødet fandt sted på Taarbæk Skole, og der deltog 36 borgere.

   På borgermødet, der indledtes af kommunalbestyrelsesmedlem Richard Sandbæk, var der oplæg fra:

   • Kystdirektoratet om de udfordringer, de danske kyster står over for
   • Teknologirådet og Lyngby-Taarbæk Kommune om processen for borgerinddragelse
   • Arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard med eksempler på projekter andre steder i landet

   Undervejs fik mødedeltagerne lejlighed til at diskutere og bidrage med synspunkter og ønsker til projektet.

   Læs borgernes input

   Borgermøde om kystsikring på Taarbæk Skole
   Borgermøde om kystsikring på Taarbæk Skole
  • Scenarieværksted om kystsikringsprojektet (april 2022)

   Det emmede af diskussionslyst og god stemning da første scenarieværksted om kystsikringen i Taarbæk blev afholdt på Taarbæk Skole lørdag d. 30. april. Repræsentanter fra grundejer- og borgerforeningerne og fra de lokale foreninger med fritidsaktiviteter knyttet til brugen af vandet og havnen, samt forsyningen var samlet for at drøfte forskellige scenarier for helhedsløsninger til kystsikringen, som Teknologirådet, der er procesrådgiver for kommunen på kystsikringsprojektet, havde samlet i et debatoplæg.

   Det mærkes tydeligt at Taarbækkerne sætter pris på deres beliggenhed ved Øresund, udsigten over vandet der forandrer sig hele tiden, fællesskabet omkring brugen af vandet, og ikke mindst naboskabet og alsidigheden i byens fremtoning. Men storme gør også indtryk når vandet nærmere sig øjenhøjde og forårsager oversvømmelse, som under stormen Bodil. Klimaforandringernes forventede konsekvens med stigende havniveau er det borgerne i Taarbæk, ligesom i mange andre kystnære byer i landet, skal forholde sig til.     

   Det er i det lys der drøftes hvordan helhedsløsninger kan udforme sig så de imødekommer både borgernes og kommunens behov for både beskyttelse og tryghed som frihed til vandet. Næste scenarieværksted finder sted sidst i maj hvor visionerne og virkemidlerne skal forenes. Tekniske rådgivere vil udforme konkrete forslag til kystbeskyttelsen, dette vil der blive taget stilling til på et Borgertopmøde d. 4. september 2022.

   Scenarieværksted d. 30. april 2022 på Taarbæk Skole
   Scenarieværksted d. 30. april 2022 på Taarbæk Skole
  • Scenarieværksted om kystsikringsprojektet (maj 2022)

   Taarbæk skoles trapperum ’Klatten’ kan noget, når der både skal arbejdes i grupper og samles i plenum. Der er højt til loftet når der skal tænkes visionært, og både plads og lysindfald på flere etager, til fokusering og konkretisering når tankerne og ideer skal ned på papir og tegnes på kort. Det var netop det scenarieværkstedets dag 2 handlede om søndag d. 22. maj. Borgere, fra diverse afsnit af byen og foreninger omkring benyttelsen af Øresund, samledes igen for at fylde dette rum. I grupper fortsatte arbejdet med at designe brikkerne til et puslespil, der kan blive starten til en helhedsløsning for fremtidens kystsikring af Taarbæk. En sikring der både kan værne mod stormes hærgen og havniveauets stigning, og samtidig sikre herlighedsværdien for borgere i alle aldre der elsker det våde element som underlag til vandsport eller til svømmetag. Sidst, og ikke mindst, for de mange der nyder havudsigten fra deres hjem.

   Faciliteret af procesrådgivere fra Teknologirådet, og teknisk bistand fra eksperter fra Hasløv & Kjærgaard, DHI og EKJ omkring udformning af kystsikringsmetoder, arbejdede grupperne sig op langs kysten. Fra område 1 i syd, over område 2 med jollehavn og havn til område 3 nord for havnen. En af fællesnævnerne var tydeligt ønsket om at alle skal være sikret til et vist minimumsniveau, og opnåelse af det vil, i sig selv, således være en succes. Der er mange veje til at etablere det, og samtidig tænke ind en løsning, der kan bygges videre på i takt med stigning af havniveauet og stormenes styrke. Det er i det udfaldsrum de mange ’puslebrikker’ nu skal arbejdes videre med og evalueres efter kriterier som teknisk vurdering, rekreativ merværdi, natur, herlighedsværdi, udgifter og værdi for pengene. Alt dette skal samles og præsenteres overskueligt, så der på borgertopmødet d. 4 september kan vælges hvilke mini-løsnings forslag, der skal med i den videre proces med etablering af kystsikringslaug og skitseprojekt.

   Scenarieværksted kystsikring Taarbæk maj 2022
   Stemningsbilleder fra trapperummet ’Klatten’ på Taarbæk Skole - fotos: Teknologirådet
  • Borgertopmøde om hvordan Taarbæk skal møde Øresund (september 2022)

   På Borgertopmødet d. 4. september, blev løsningsforslagene til hvordan Taarbæk skal møde Øresund, præsenteret, diskuteret og stemt om. Over hundrede borgere havde fundet vej denne søndag til Bombegrunden for at deltage i et 5 timers møde med en stram tidsplan. Rammerne kunne ikke være bedre; en smuk sensommer dag med blå himmel, i et telt med fast bund, oplyst af tusindvis af pixels fra storskærme, placeret i et langhus af dimensioner, kæmpende for at overdøve det diffuse sollys gennem teltes dug. Omkring en snes borde samledes borgere og bordformænd, klar til at favne den mulighed for at mødes og lytte til medborgere og give sin mening til kende. En interessetilkendegivelse, der indikerer ønsket om at værne om det miljø og fællesskab som kendetegner Taarbæk, samtidig med at være med til at sætte dagsorden for udviklingen.

   På borgertopmødet blev der præsenteret forskellige mulige løsninger for kystsikring og Taarbæks rekreative muligheder.

   Se materialet til Borgertopmødet.

   Deltagerne havde mulighed for at tilkendegive deres mening via en afstemning. Resultaterne fra afstemningerne, sammen med de mange kommentarer der løb ind, er blevet samlet og præsenteret i et materiale som siden er sendt til deltagerne, og nu også tilgængelig her fra kysthjemmesiden. 

   Se resultater af afstemninger på Borgertopmødet

   Med borgertopmødets resultater som pejling - og møder afholdt eller undervejs med interessenter for at få oplysninger og specielle hensyn kortlagt, som ikke kom med i tidligere borgerinddragelser - er der blevet justeret på løsningsforslagene. Kystsikringsprojektets skitseprojekt, med dets 3 løsningsforslag, kan således forhåbentlig bedre reflektere borgernes ønsker, og samtidigt repræsentere et løsningsrum af realisable kystsikringsløsninger, der kan beskytte både by og den rekreative anvendelse af Øresund på både kort og lang sigt. Løsningsforslagene præsenteres for kommunalbestyrelsen d. 8. november og vil herefter blive offentliggjort her på hjemmesiden.  

  • Informationsmøde om kystsikring i Taarbæk (maj 2023)

   Onsdag d. 24 maj var gymnastiksalen på Taarbæk Skole samlingspunkt for Taarbækkerne til en præsentation af skitseforslagene til kystsikringen i Taarbæk, som afslutning på en proces med indledende møder med lokale interessenter og tilpasninger efter resultaterne fra afstemningerne på borgertopmødet sidste år.

   De godt 90 stolepladser som salen kunne rumme blev hurtigt reserveret efter først til mølle princippet, og ingen gik forgæves. Alle inviterede havde desuden modtaget et videolink, så de kunne følge med på distancen online.

   Formanden for Teknikudvalget, Richard Sandbæk bød velkommen og gav baggrunden for, hvad vi var samlet omkring, hvorfor det er vigtigt selvom trusselsniveauet og konsekvenserne ikke er lige så høje som f.eks. langs kysterne syd for København. Men vandstandsstigninger er her og udsigten til kraftigere storme ligeså, og skadesøkonomien hvis man ikke foretog sig noget på en 50 års horisont viser, at et kystbeskyttelsesanlæg kan betale sig at opføre, trods de seneste par års voldsomme prisstigninger indenfor bygge og anlægssektoren.

   Skitseforslag og forslag til organisering af et kystlag blev præsenteret af projektets rådgivere. Skitseforslagene og overslag på anlægsøkonomien kan man læse mere om i informationsmaterialet/pjecen der blev sendt ud inden mødet.  Til de særligt interesserede kan den fulde rapportering af skitseprojektet om kystsikring i Taarbæk, hentes fra dagsordenspunktet på Teknikudvalgsmødet d. 18 april 2023 hvor bestyrelsen fra Taarbæk Borgerforening var inviteret til en drøftelse med kommunalbestyrelsesmedlemmerne i udvalget.

   Forvaltningen fortalte på mødet, at det næste skridt er en politisk stillingtagen i Kommunalbestyrelsen til en proces, hvor der gås i dialog med de borgere, der får nytte af kystsikringen og derfor indgår i et evt. kystlag. På grund af terrænforskellene nord og syd for havnen vil forvaltningen foreslå en etapeopdeling, således at det er de oversvømmelsestruede ejendomme man i første omgang vil inddrage, dvs. ejendomme beliggende fra Nordlyvej nord for havnen ned til Bellevue i syd. Beslutning om den proces forventes at blive taget på  Kommunalbestyrelsesmødet ultimo august.

  ”Åbent kontor” i Taarbæk

  Lyngby-Taarbæk Kommune afholder jævnligt åbent kontor i Taarbæk Havn i Taarbæk Sejlklub (Havnevej 6, 2930 Klampenborg). Her kan du møde projektlederne for kommunens kystsikringsprojekt, og få en uformel snak omkring de kommende kystsikringsplaner.

  Den næste kontortid offentliggøres i Lyngby-Taarbæk Kommunes aktivitetskalender.

  Postkasse til forslag, idéer, oplysninger og spørgsmål

  For dem som ligger inde med forslag, ideer eller oplysninger, som de mener kan være nyttige i forbindelse med skitseprojektet til kystsikring i Taarbæk, eller har spørgsmål til projektet,  kan kystprojektets postkasse: kyst@ltk.dk benyttes.  

  Taarbæk Borgerforening

  Taarbæk Borgerforening (grundejerforening) indgår aktivt i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune om at skabe en sammenhængende kystsikring langs kysten i Taarbæk. Borgerforeningen har udpeget to repræsentanter, der indgår i kommunens styregruppe, og borgerforeningen bidrager herudover ved f.eks. afholdelse af informationsmøder og aktivering af lokale grundejere.

  Læs mere om Taarbæk Borgerforening

  Taarbæk Sejlklub
  Taarbæk Sejlklub