Gå til hovedindhold
Du er her:

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) er en 3 årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse i aldersgruppen 16-25 år har mulighed for at tage en Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, STU. Tilbuddet gælder for unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, selvom de modtager specialpædagogisk støtte.

Læs mere om Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse herunder eller hos Undervisningsministeriet:

https://www.uvm.dk/saerligt-tilrettelagt-ungdomsuddannelse

Hvad er Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)?

Formålet med STU:

§1, stk1

Formålet med den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse er, at unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og at give unge med potentiale herfor forudsætninger for videre uddannelse og beskæftigelse (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/731).

STU varer tre år og sigter på at give den unge personlige, sociale og faglige kompetencer. Igennem disse er det målet, at den unge får ent så selvstændigt og aktivt voksentilværelse som muligt.

Ungdomsuddannelsen foregår på uddannelsessteder, som er tilpasset den unges forudsætninger og behov. Uddannelsen indeholder undervisning på skole, praktisk træning (herunder botræning) og praktik i virksomheder og på institutioner.

Den unge kan ikke få SU under uddannelsen.

Hvordan får du Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)?

Den unge skal visiteres til STU for at sikre, at der ikke er andre tilbud, hvor den unge vil være bedre eller lige så godt stillet. For at blive bevilget STU skal det blandt andet vurderes at den unge, på nuværende tidspunkt, ikke vil kunne honorere kravene på en ordinær ungdomsuddannelse eller FGU.

Visitationen starter hos den unges UU- eller ungevejleder. Vejlederen vurderer om der er andre tilbud, der vil kunne honorere den unges støttebehov, og derefter udarbejdes en målgruppevurdering, som sendes til Lyngby- Taarbæk Kommunes STU-vejleder. På baggrund af målgruppevurdering, relevante akter omkring den unge, samtaler mellem STU-vejleder og den unge, samt eventuelt netværk, udarbejder STU-vejleder en STU-indstilling. STU-indstillingen bliver delt med STU-visitationsudvalget, der træffer afgørelse om, om den unge bliver bevilget STU.

STU-visitationsudvalget består af: Leder fra Ungeenheden, leder fra Center for Social Indsat, psykolog fra PPR, fagkoordinator fra Ungeenheden og STU-vejleder.

Lyngby-Taarbæk Kommune har STU-visitationsmøde 3 gange årligt. Disse er pr. 1. juni 2023 planlagt til at ligge i oktober, marts og maj måned.

Den unge får brev fra kommunen, så snart der er truffet afgørelse om, om den unge er berettiget til STU.

Efter endt Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

I løbet af STU-forløbet vil en koordinerende sagsbehandler/socialrådgiver fra Ungeenheden blive tilknyttet den unge. Denne skal sammen med den unge, skolen og STU-vejleder afklare hvilke muligheder den unge har efter endt STU, og hvad der eventuelt skal afklares i forhold til funktionsniveau og udbytte under STU-forløbet for den unge. Såfremt der skal yderligere afklaring eller opkvalificering til hos den unge efter endt STU, vil den unge blive tilbudt en indsats i Ungeenheden i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Kommunalbestyrelsens forpligtigelse til at sikre sig, at uddannelsesstedet lever op til lovgivningens og kvalitetsaftalens krav til varetagelse af opgaven

Lyngby-Taarbæk kommune har i samarbejde med de omkringliggende kommuner gennemført et udbud, og derigennem valgt at sende STU opgaven(skoledelen) i. Dette har resulteret i en kvalitetsstandard som vores valgte samarbejdsskoler har skrevet under på at leve op til. Det er STU-vejleders opgave at vurdere om skolerne lever op til deres forpligtelse. Dette sker på de aftalte opfølgningsmøder på skolerne og i den løbende dialog med kommunens STU-studerende.