Gå til hovedindhold

Til og med på fredag 7. okt. har vi fejl på telefonerne og beder dig have tålmodighed ...

Men fra mandag 10. okt. vil vores nye telefonsystem have sin første hverdag. Vi satser på en problemfri opstart og glæder os til at tage imod dit opkald.

Du er her:

Frivillige tilbud til flygtninge og indvandrere

I Lyngby-Taarbæk Kommune er der mange borgere, som frivilligt gerne vil hjælpe og støtte de nye medborgere med at blive integreret i samfundet.

Lyngby-Taarbæk Kommune har et godt samarbejde med de frivillige foreninger og grupper, som er meget aktive i forhold til at fremme integration af flygtninge, familiesammenførte og indvandrere i kommunen. Her finder du information om de frivillige foreninger og grupper og deres aktiviteter.

FAQ

 • Bydelsmødre

  I Lyngby-Taarbæk Kommune er der en lille gruppe frivillige Bydelsmødre, som i sin tid blev organiseret af kommunen, men som på nuværende tidspunkt er selvkørende med støtte fra en frivillig koordinator fra Lyngby Frivillignet. Bydelsmødrene er kvinder med anden etnisk baggrund, som har fokus på at støtte kvinder med etnisk minoritetsbaggrund og deres familier med henblik på, at de bliver integreret i det danske samfund. Bydelsmødrene har et godt kendskab til det danske samfund og har selv oplevet, hvordan det er at komme som udlænding til Danmark. De har viden om og kan hjælpe med spørgsmål om alt fra børneopdragelse til kost og motion til demokrati, kommunen og kvindeliv i Danmark. Bydelsmødrene har mulighed for at henvise kvinder til de rette instanser og inddrage dem i aktiviteter af social og kulturel karakter med henblik på etablering af netværk og brobygning.

  For yderligere information om Bydelsmødrene, læs mere på lyngbyfrivillignet.dk

 • Dansk Flygtningehjælp – Lyngby Frivilliggruppe

  Lyngby Frivillignet er en forening, som ligeledes er forankret under Dansk Flygtningehjælp med mange aktiviteter og en stor gruppe frivillige tilknyttet. Foreningen tilbyder sprogtræning, lektiehjælp/hjælp til jobsøgning, læsning af breve m.m. og socialt samvær for både børn og voksne med etnisk minoritetsbaggrund. Derudover tilbyder de cykeltræning for kvinder, og de har en kvindecafé. Foreningen arrangerer desuden forskellige udflugter og aktiviteter. F.eks. en årlig fisketur, julefest og weekendture med overnatning.

  For yderligere information om Lyngby Frivillignet, læs mere på lyngbyfrivillignet.dk

 • Dansk Flygtningehjælp Ungdom, DFUNK

  Ung-til-ung er et af DFUNK`s populære tilbud til unge i alderen 15-30 år i hele Danmark. Ung-til-ung er lokale grupper hvor unge med og uden flygtningebaggrund og på tværs af etnicitet mødes og skaber et fællesskab omkring forskellige fritidsaktiviteter. Det kan være alt fra sport og spil, madlavning og fællesspisning til en udflugt ud af huset. Det afhænger af de frivillige i gruppen, som står for at planlægge og koordinere aktiviteterne. I Gentofte/Lyngby er der en lokal ung-til-ung gruppe der afholder aktiviteter 1-2 gange om måneden. Hvis man har lyst til at være med, kan man melde sig ind i facebookgruppen ”DFUNK Ung-til-ung Gentofte/Lyngby”.

  Flere oplysninger om ung-til-ung arbejdet kan findes på dfunk.dk

 • Det frivillige mentorkorps for flygtninge

  I Lyngby-Taarbæk kommune er der et frivilligt mentorkorps, som støtter unge flygtninge mellem 18–29 år.

  Mentorkorpset er organiseret af Lyngby-Taarbæk Kommune i samarbejde med Lyngby Frivillignet og LyngbyGuiderne. Formålet med de frivillige mentorer er, at de skal fungere som rollemodeller, der kan hjælpe med at åbne dørene til det danske samfund og til lokale netværk og fællesskaber. Mentorens opgave er, gennem dialog og samvær, at støtte en ung flygtning med at skabe et aktivt medborgerskab for derigennem at opnå mulighed for at deltage på lige fod med andre borgere i samfundet. Den frivillige mentors rolle er meget alsidig: Mentoren træner det danske sprog med den unge og hjælper eventuelt med lektier; mentoren kan videreformidle viden om danske samfundsforhold, kulturelle normer og værdier og inddrage den unge i forskellige aktiviteter m.m.

  Kontakt Center for Social Indsats for yderligere oplysninger.Kontaktoplysninger ses i højre side på denne side. 

 • Frivilligcenter og Selvhjælp Lyngby-Taarbæk

  I Lyngby-Taarbæk Kommune er der et frivilligt center, som er stiftet med det formål at støtte og udvikle det frivillige sociale arbejde i området. ”Frivilligcenter og Selvhjælp Lyngby-Taarbæk” er den samlende platform for det frivillige arbejde og selvhjælp og er sparrings- og samarbejdspartner for borgere, kommune og erhvervsliv, som har fokus på frivillighedens potentialer i Lyngby-Taarbæk. Centret er et omdrejningspunkt for det lokale frivillige sociale arbejde, og det har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivillige sociale indsats for sårbare og socialt udsatte mennesker.

  For yderligere information om Frivilligcentrets og Selvhjælp Lyngby-Taarbæk læs mere på ltk-frivilligcenter.dk

 • Lyngbyguiderne

  LyngbyGuiderne er en forening forankret under Dansk Flygtningehjælp med faste aktiviteter og en stor gruppe frivillige tilknyttet. Foreningen har i sit tilbud og aktiviteter fokus på socialt samvær, sprogtræning, lektiehjælp/hjælp til jobsøgning, læsning af breve m.m. for både børn og voksne med etnisk minoritetsbaggrund. Foreningen arbejder ligeledes med at hjælpe børn og unge ind i lokale fritids- og idrætstilbud og foreningen tilbyder mor/datter svømning én gang om ugen. LyngbyGuiderne står desuden bag et tøj- og tingdepot, kvindecafeen, en seniorklub samt flere pige- og drengeklubber for børn- og unge med etnisk minoritetsbaggrund.

  For yderligere information om LyngbyGuiderne, læs mere på ltk-frivilligcenter.dk

 • Røde Kors – Karriereguiden

  Røde Kors Gentofte har på vegne af Røde Kors Lyngby opstartet Karriereguiden i samarbejde med Hellerup Sprogcenter. Karriereguiden består af frivillige, som yder hjælp til jobsøgning, CV-skrivning, og som diskuterer job- og karrieremuligheder i Danmark. Tilbuddet henvender sig til alle flygtninge, men er mest optimalt for flygtninge, der kan lidt dansk; som f.eks. går på dansk 3.4 eller 2.5. Aktiviteten foregår på Sprogcenter Hellerup.

  For information om Røde Kors aktiviteten, læs mere på rodekors.dk/afdelinger/gentofte

 • Røde Kors – Midlertidig Forældremyndighedsindehavere, MFI

  Røde Kors Gentofte er på vegne af Røde Kors Lyngby aktive i forhold til at finde frivillige værger/midlertidige forældremyndighedsindehavere til uledsagede flygtningebørn og unge, som kommunen modtager fra asylcentrene. Aktiviteten, også kaldet MFI, er igangsat med baggrund i en samarbejdsaftale som Lyngby-Taarbæk Kommune har underskrevet sammen med Røde Kors på anmodning fra Statsforvaltningen.

  For yderligere information om Røde Kors aktiviteten, læs mere på rkgentofte.dk/aktivitet/integration

 • Røde Kors – Venskabsfamilier

  Røde Kors Lyngby er d.d. ved at opstarte aktiviteten ”Venner viser vej”, som har til formål at tilbyde nyankomne flygtninge en frivillig venskabsfamilie/kontaktperson, når de kommer til Lyngby-Taarbæk Kommune. De frivillige familier/kontaktpersoner kan bidrage til at give flygtningene en god modtagelse og introduktion til lokalsamfundet, de kan vise vej ind i lokale fællesskaber og give én-til-én støtte i hverdagen.

  For information om Røde Kors Lyngby, læs mere på  https://lyngby-taarbaek.drk.dk/forside/integration/

 • Røde Kors - Venner viser vej

  Flygtninge, der knytter venskab med danskere, klarer sig bedre.

  De lærer dansk hurtigere, de falder bedre til i lokalsamfundet, og de har lettere ved at få et netværk.

  Det betyder, at risikoen for, at de ender i kriminalitet eller ekstremisme, er mindre, og at de har bedre forudsætninger for at komme ud på arbejdsmarkedet.

  Derfor søsatte Røde Kors sammen med Dansk Flygtningehjælp projektet ”Venner Viser Vej”. Her får flygtninge tilbudt en frivillig ven eller familie, når de får opholdstilladelse og flytter ud i en kommune.

  Den frivillige ven hjælper med stort og stort -fra nemId til den første cykeltur - mens vedkommende viser vejen ved at introducere til lokalsamfundet og åbne døren til fodboldklubben, til spejderne eller andre lokale fællesskaber.

  Det handler om at sikre bedre trivsel i nye omgivelser for den enkelte flygtninge eller flygtningefamilie.