Gå til hovedindhold
Du er her:

Bekymringer for børn og unge

Du har pligt til at underrette Lyngby-Taarbæk Kommune, hvis du mener, at et barn mistrives og har behov for hjælp.

Underretningspligt for privatperson

Har du kendskab til, at et barn eller ung under 18 år mistrives, er du ifølge Serviceloven forpligtet til at underrette Lyngby-Taarbæk Kommune.

Dette gælder også, hvis du får kendskab til kommende forældre, der har udfordringer, der giver dig en formodning om, at barnet vil få behov for særlig støtte umiddelbart efter fødslen.

Underretningspligt for offentligt ansat eller fagperson

Som offentligt ansat eller fagperson er du ifølge Serviceloven forpligtet til at underrette Lyngby-Taarbæk Kommune, hvis du igennem dit erhverv har kendskab eller grund til at antage:

 • At et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte.
 • At et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold.
 • At et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund af barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten.
 • At et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb.

Beredskabsplan til forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn

Lyngby-Taarbæk Kommune skal være et godt sted at vokse op. Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud, skoler, klubber mv. skal være trygge og sikre steder, der bidrager til, at børnene får en tryg opvækst.

Lyngby-Taarbæk Kommune skal være et godt sted at vokse op, og kommunens dagtilbud, skoler, klubber mv. skal være trygge og sikre steder, der bidrager til, at børnene får en tryg opvækst.

Derfor er der udarbejdet et beredskab, som skal medvirke til at gøre alle fagpersoner på børne- og ungeområdet opmærksomme på tegn og signaler på mistrivsel, der kan betyde, at barnet har været udsat for vold eller seksuelle overgreb og som giver konkrete anvisninger til, hvordan man som fagperson skal reagere, hvis man får viden eller mistanke om, at et barn har været udsat for vold eller seksuelle overgreb

Beredskabet retter sig mod hele Lyngby-Taarbæk Kommune, herunder skoler, dagtilbud, klubber, fritids- og idrætsområdet, plejefamilier og andre steder, hvor medarbejdere beskæftiger sig med børn og unge.

FAQ

 • Hvem du skal kontakte ved en akut situation udenfor Lyngby-Taarbæk Kommunes åbningstid

  Center for Social indsats har en Døgnvagt for akut opståede problemer, hvor børn og familier er involverede.

  Hvis situationen er akut og du ikke mener, at det kan vente til næste hverdag, kan du kontakt Politiet på 114. Du vil herefter blive kontaktet af Rådighedsvagten.

  Døgnvagtens opgaver er at deltage i afhøring, fremstilling i retten og at rykke ud til akut opståede problemer med børn og familier, hvor det er nødvendigt straks at yde støtte og vejledning. Derudover vurderer Døgnvagten, om der er behov at iværksætte foranstaltninger.

 • Hvad en underretning skal indeholde – Privatperson

  Der er ingen krav til, hvordan en underretning skal udformes eller hvad den skal indeholde. Men når du underretter, at det vigtigt, at du er så konkret som muligt. Beskriv hvad du har set og hørt, og hvad din bekymring går på.

 • Hvad en underretning skal indeholde – Offentligt ansat eller fagperson

  Der er ingen krav til, hvordan en underretning skal udformes eller hvad den skal indeholde. Men når du underretter, er det vigtigt, at du er så konkret som muligt.

  En skriftlig underretning bør indeholde følgende oplysninger, hvis du har kendskab til dem:

  • Barnets navn og cpr-nummer
  • Øvrige relevante, faktuelle oplysninger om barnets forhold
  • Baggrund for underretningen
  • Barnets udvikling generelt: fagligt, socialt, personligt
  • Samarbejdet med forældre
  • Barnets egne udsagn, hvis de har givet anledning til bekymring
  • Barnets trivsel, mistrivsel, bekymringsadfærd
  • Andre relevante oplysninger vedrørende barnets sociale forhold
 • Hvis du som privatperson ønsker at underrette

  Det er bedst at underrette Lyngby-Taarbæk Kommune via borger.dk, se links øverst oppe på siden.

  Du kan også vælge at underrette Lyngby-Taarbæk Kommune på mail, telefonisk eller pr. brev (med tydelig angivelse på kuverten "Underretning").

  Hvis Lyngby-Taarbæk Kommune skal kunne vurdere alle underretninger hurtigt og systematisk, er det bedst at underrette via Borger.dk eller på mail.

  E-mail-adressen er en såkaldt ”sikker post”-adresse og er derfor egnet til fortrolige oplysninger.

 • Hvis du som privatperson ønsker at underrette - ANONYM

  Hvis Lyngby-Taarbæk Kommune er bekendt med din identitet, vil du som udgangspunkt ikke være anonym i forhold til dem, du oplyser om. Hvis du sender en skriftlig underretning og ønsker at være anonym, må dit navn ikke fremgå af mailen eller brevet. Hvis du ringer og ønsker at være anonym, skal du ikke sige dit navn, men blot fortælle, at du vil underrette anonymt.

  Lyngby-Taarbæk Kommune modtager og behandler anonyme underretninger lige så seriøst som enhver anden underretning. Det gælder uanset, om der er tale om en skriftlig eller en telefonisk anonym underretning.

 • Hvornår forældre orienteres om bekymringen

  Som udgangspunkt bør du orientere den eller de forældre, der har del i forældremyndigheden over barnet eller den unge om, at du vil sende en underretning til de sociale myndigheder.

  Dette gælder dog ikke, hvis din underretning handler om, at du har en formodning om, at barnet eller den unge udsættes for fysisk mishandling, seksuelt misbrug eller andre strafbare forhold fra forældrenes side. Her må du ikke orientere forældrene, da det kan vanskeliggøre det videre forløb, herunder politiets eventuelle arbejde.

 • Det videre forløb, når underretningen er modtaget

  Senest seks hverdage efter din underretning er modtaget, vil du modtage en bekræftelse.

  Du vil som privatperson ikke have aktindsigt i sagen, og du vil derfor ikke høre mere til Lyngby-Taarbæk Kommunes behandling af sagen.

  Lyngby-Taarbæk Kommune vurderer inden for 24 timer alle indkomne underretninger i forhold til, om den omhandler en så alvorlig bekymring, at barnet risikerer at lide alvorlig skade og har akut behov for hjælp.

  Forældrene orienteres om, at der er modtaget en underretning om deres barn (medmindre underretningen handler om en formodning om, at forældrene har udsat barnet for fysisk mishandling, seksuelt misbrug eller andre strafbare forhold).

  Forældrene vil blive bedt om at give samtykke til, at Lyngby-Taarbæk Kommune indhenter de eventuelle oplysninger, der er nødvendige for at kunne vurdere underretningen.

 • Metoden "Signs of Safety"

  Signs of Safety er løsningsfokuseret og giver et systematisk overblik over de professionelles bekymringer for barnet, og over de positive ressourcer, der findes hos barnet, hos forældrene og i familiens netværk.

  I bund og grund er tanken, at det udsatte barn eller den udsatte unge i videst muligt omfang skal blive i sit miljø hjemme i familien, i daginstitutionen eller i skolen, så længe der kan skabes sikkerhed for barnets/den unges trivsel og udvikling.

  Derfor er Signs of Safety et redskab, som professionelle kan bruge til at foretage en kvalificeret og balanceret vurdering i svære børne-/ungesager. Samtidig giver Signs of Safety alle omkring barnet et fælles sprog – både de forskellige fagfolk, forældrene og den unge selv.

  Signs of Safety er også et effektivt redskab til at sætte mål og skabe fælles billeder af, hvornår indsatsen er lykkedes, og hvornår en sag kan lukkes.

 • Metoden "ICS"

  Integrated Children’s System (ICS) er en sagsbehandlings- og udredningsmetode, der kan anvendes i sagsbehandlingen af børn og unge med særlige behov. ICS hjælper sagsbehandleren med at komme rundt om de faktorer, som påvirker og har betydning for barnet eller den unges situation.

  ICS er et godt redskab til at:

  • Barnets behov sættes i centrum
  • Børn og forældre inddrages
  • Indtænke både ressourcer og problemer
  • Afdækningen af barnets situation bliver helhedsorienteret
  • Understøtte systematik i sagsbehandlingen
 • STIME - Psykisk mistrivsel hos børn og unge