Gå til hovedindhold
Du er her:

Skriv dit barn op til daginstitution/dagpleje

Du skal skrive dit barn op via den Digitale Pladsanvisning

Du kan først skrive dit barn op, når du har født.

Dit barns anciennitetsdato på ventelisten til kommunes dagtilbud, vil være den dato du går ind og skriver dit barn op til en plads.

For adoptivbørn, skal din opskrivning være modtaget senest 3 måneder efter, at dit barn er tilmeldt folkeregisteret, for at få dit barns fødselsdato som anciennitetsdato.

Du kan godt opskrive dit barn op før du er tilflyttet Lyngby-Taarbæk Kommune, hvis du ved opskrivningen vedhæfter dokumentation for tilflytningen. Du skal opskrive dit barn senest 1 måned efter tilflytning til kommunen for at få dit barns fødselsdato som anciennitetsdato.

Find svar på dine spørgsmål om opskrivning her

 • Hvor mange dagtilbud kan jeg skrive mit barn op til?

  Du kan opskrive dit barn til max 4 dagtilbud, udover ønsket om en pasningsgarantiplads. Du skal dog være opmærksom på, at jo færre ønsker du har, jo sværere kan det være at opfylde dine ønsker til din behovsdato.

  Her kan du læse om kommunens dagtilbud

 • Kan jeg prioritere mine ønsker?

  Ja. Dette gør du inde på den Digitale Pladsanvisning, når du opskriver dit barn.

  Pladsanvisningen vil tilstræbe at tilbyde plads til dit barn ud fra dine prioriteringer.

 • Kan jeg opskrive mit barn til en bestemt dagplejer?

  Ja. Ved din opskrivning på den Digitale Pladsanvisning, kan du til sidst i din ansøgning i 'Bemærkningsfeltet' skrive navnet på den/de dagplejere du specifikt ønsker.

  Her kan du læse om kommunens dagplejere

 • Kan jeg opskrive mit barn til bestemte dagtilbud og pasningsgarantien?

  Ja. Det vælger du ved din opskrivning på den Digitale Pladsanvisning.

 • Hvad er en pasningsgarantiplads?

  Hvis du vælger at skrive dit barn op til en pasningsgarantiplads, er du garanteret en plads til din behovsdato. 

  Pladsanvisningen anviser en plads til dit barn i et af de ønskede dagtilbud, hvis der er en ledig plads, og dit barn er berettiget til pladsen.

  Dit barn vil ellers blive tilbudt en plads i et andet dagtilbud, som Pladsanvisningen så vidt muligt vil bestræbe er indenfor dit bopælsdistrikt.

  Hvis du tilbydes en plads til dit barn ud fra pasningsgarantien, og det ikke er i det dagtilbud du specifikt har ønsket, så kan dit barn fortsat stå på venteliste til sin 1. prioritet, hvis du ved accept af pladsen på pasningsgarantien gør opmærksom på at du ønsker at bibeholde denne opskrivning. De øvrige dagtilbud, du har opskrevet dit barn til vil blive slettet. Hvis du ønsker at bibeholde opskrivningen til dem, så får dit barn 1 års forringelse i sin anciennitet på de ønsker.

  Hvis du ønsker en pasningsgarantiplads, men afviser tilbuddet når dit barn tilbydes en plads, slettes dit barn fra pasningsgarantien, men kan bibeholde sin opskrivning til de øvrige ønsker du har. Ønsket kan dog bibeholdes, hvis du rykker dit barns behovsdato min. 3 måneder frem.

  Bemærk! Du skal selv gøre opmærksom på, at du ønsker en pasningsgarantiplads i din ansøgning. Du kan altid tilføje og slette pasningsgarantien på din ansøgning via Digital Pladsanvisning, dog skal ønsket om en pasningsgarantiplads ske senest 3 måneder inden din behovsdato, hvis du skal være sikker på en plads.

 • Hvad sker der, hvis jeg afviser en pasningsgarantiplads?

  Hvis du har ønsket en pasningsgarantiplads, men afviser tilbuddet når dit barn tilbydes en plads, slettes dit barn fra pasningsgarantien, men kan bibeholde sin opskrivning til de øvrige ønsker du har. Ønsket kan dog bibeholdes, hvis du rykker dit barns behovsdato min. 3 måneder frem.

 • Hvad sker der når jeg har accepteret en ønsket plads?

  Når du har accepteret pladsen, sletter Pladsanvisningen automatisk dit barn fra dine øvrige ønsker til et alderssvarende tilbud. 

  Hvis den tilbudte plads ikke er din 1. prioritet, så skal du ved accept af denne plads oplyse om du fortsat ønsker at stå på ventelisten til din 1. prioritet, ellers slettes ønsket.

  Hvis du ikke ønsker dit barn slettet fra dine øvrige ønsker, skal du kontakte Pladsanvisningen.

 • Hvornår skal jeg skrive mit barn op til en børnehaveplads?

  Når du skriver dit barn op til dagtilbud for 0-3-årige (vuggestueplads), er dit barn automatisk sikret en børnehaveplads i bopælsdistriktet. Når du har en plads i en 0-6 års institution (børnehus), så er dit barn sikret en børnehaveplads der, derfor skal du ikke opskrive dit barn til børnehaven i børnehuset.

  Når du er tilbudt en vuggestueplads til dit barn, bedes du hurtigst muligt derefter tage stilling til hvilke ønsker du har for dit barn, når det skal videre til børnehave (3-6 års plads).

  Jo flere børnehaveønsker du skriver dit barn op til, jo større chance er der for at du får tilbudt en ønsket børnehaveplads. Dog kan du max skrive dit barn op til 4 ønsker.

  Hvis du tilføjer børnehaveønsker efter dit barn er fyldt 3 år, dvs. allerede går i et aldersvarende dagtilbud her i kommunen, så får dit barn 1 års forringelse i sin anciennitet.

 • Kan jeg ændre i min opskrivning?

  Ja. 

  Hvis du skriver dit barn op/sletter det fra flere ønsker eller ændrer i prioriteterne efter den første opskrivning, så får dit barn fortsat din oprindelige anciennitet til dine nye ønsker. 

  Du kan dog kun ændre i din opskrivning til dit barn får tilbudt en plads.

  Jo senere du ændrer i dit barns ønsker, jo mindre bliver chancen for at kunne få en plads i et af de ønskede dagtilbud, og til den ønskede behovsdato.

  Ønsker til børnehaver skal vi have modtaget inden dit barn fylder 3 år, ellers får dit barn 1 års forringelse i sin anciennitetsdato.

 • Er jeg sikret en plads til min behovsdato?

  Nej, kun hvis du vælger at skrive dit barn op til en pasningsgarantiplads.

  I perioder med pres på pladserne kan det betyde, at børn med en garantidato, får tilbudt en plads før dit barn. Dit barn får således ikke en plads til behovsdatoen med mindre du selv tilmelder dig pasningsgarantien.

 • Hvornår tilbydes mit barn en plads?

  Tidligst når dit barn har 3 måneders anciennitet på ventelisten kan du modtage et tilbud om plads. Pladsanvisningen er dog først forpligtet til at tilbyde en plads fra dit barn er 24 uger, og dette gælder kun hvis dit barn er opskrevet til pasningsgarantien.

  Som udgangspunkt tilbyder kommunen dit barn en plads til den 1. eller 16. i en måned. Ledige pladser afhænger af, at nogle børn enten flytter fra kommunen, eller bliver flyttet til et nyt dagtilbud f.eks. fra dagpleje/vuggestue til børnehave, eller fra børnehave til skole.

  De fleste børn, der får tilbudt plads efter skiftet fra børnehave til SFO i maj måned, får besked om pladsen i god tid. På andre tidspunkter af året kan du få besked med ned til 1 måneds varsel. Har du kun skrevet dit barn på venteliste til specifikke dagtilbud, vil du først få et tilbud, når kommunen kan opfylde et af dine ønsker.

  Har du skrevet dit barn op rettidigt til en pasningsgarantiplads, vil du få tilbudt en plads til din behovsdato.

  Dit barn kan tidligst tilbydes en børnehaveplads fra den måned det fylder 2 år og 9 måneder, men Pladsanvisningen tilstræber, at børnehavepladser bliver tilbudt omkring den måned hvor dit barn fylder 3 år.

  Børnehavepladser tilbydes kun i jeres bopælsdistrikt, medmindre andet er ønsket.

  Børn, hvor forældre har et dokumenteret behov for udvidet åbningstid, er ikke sikret en børnehaveplads i distriktet i en institution med udvidet åbningstid. De kan anvises en børnehaveplads med udvidet åbningstid uden for bopælsdistriktet. De kan herefter vælge fortsat at stå med overflytning til den/de institutioner i deres bopælsdistrikt der har udvidet åbningstid.

  Hvis du er tilflytter til kommunen, så er Pladsanvisningen først forpligtet til at sende dig et tilbud om plads når dit barn har 3 måneders anciennitet på ventelisten – dvs. har været opskrevet her i min. 3 måneder. Hvis du som tilflytter skriver dit barn op til en pasningsgarantiplads har du krav på et pasningstilbud, senest tre måneder efter, at du har skrevet dit barn op, hvis jeres behovsdato indtræder i perioden. Du kan godt opskrive dit barn her før du er flyttet hertil, og derved begynde at bygge din anciennitet op før du er tilflyttet.

 • Kan jeg se mit barns placering på ventelisterne til mine ønskede dagtilbud?

  Ja, men kun til de dagtilbud dit barn er opskrevet til.

  Du kan via den Digitale Pladsanvisning følge dit barns placering på ventelisten. Læs vejledningen grundigt, inden du bruger ventelisten.

 • Er der søskendefordel?

  Ja, men ikke søskendegaranti. 

  Søskende har mulighed for at få plads i samme dagtilbud under forudsætning af, at der er plads i dagtilbuddet, og at de kan gå mindst 1 måned sammen i dagtilbuddet. Børnehuse betragter kommunen i denne forbindelse som ét dagtilbud.

  Hvis du ikke har søskende i et andet dagtilbud i kommunen ud fra ovenstående kriterier, så kan børn med søskendefordelen komme ind i et dagtilbud før dit barn.

 • Mit barn er tilbudt en vuggestueplads jeg ikke ønsker?

  Pladsanvisningen sender kun tilbud om vuggestueplads til dit barn, til dagtilbud/ønsker du selv har skrevet dit barn op til.

  Hvis du takker nej til en pasningsgarantiplads så slettes dit barn fra pasningsgarantien, men kan bibeholde sin opskrivning til de øvrige ønsker du har. Ønsket om en pasningsgarantiplads kan bibeholdes, hvis du rykker dit barns behovsdato min. 3 måneder frem.

  Hvis du afviser et tilbud til en ønsket plads i et bestemt dagtilbud, så bibeholder dit barn sin opskrivning (anciennitet) på ventelisten, mod du rykker din behovsdato min. 3 måneder frem.

 • Mit barn er ikke tilbudt det dagtilbud jeg helst ønskede, kan jeg blive på ventelisten?

  Hvis du accepterer den tilbudte plads, kan dit barn kan blive på ventelisten til dine øvrige ønsker, og bibeholde sin anciennitet hvis:

  Den tilbudte plads ikke er jeres 1. prioritet. Dog skal du ved accept af denne plads oplyse om du fortsat ønsker at stå på ventelisten til din 1. prioritet, ellers slettes ønsket.

  Dit barn har søskende i et andet dagtilbud (dit barn bliver udelukkende på ventelisten til søskendebarnets dagtilbud).

  I har (begge forældre) har et dokumenteret behov for længere åbningstid (dit barn bliver udelukkende på ventelisten til et dagtilbud med længere åbningstid).

  Den tilbudte plads er tilbudt ud fra ønsket om en pasningsgarantiplads (kun opskrivning til 1. prioriteten kan fastholdes)

  Dit barn får en børnehaveplads som ikke er blandt de ønskede.

  Hvis dit barn ikke er omfattet af ovenstående og allerede har en plads, kan du opskrive dit barn til andre dagtilbud mod 1 års forringelse i ancienniteten.

 • Hvornår bliver mit barn tilbudt en børnehaveplads?

  Dit barn kan tilbydes en børnehaveplads fra den måned det fylder 2 år og 9 måneder. Det gælder både til børnehavegruppen i et børnehus, og til de "rene" børnehaver.

  Pladsanvisningen tilstræber dog, at børnehavepladser bliver tilbudt omkring den måned, hvor dit barn fylder 3 år.

  Du skal være opmærksom på, at går dit barn ikke i en vuggestue i et børnehus, kan det være vanskeligt at få en børnehaveplads i et børnehus.

 • Mit barn har fået tilbudt en børnehaveplads vi ikke har ønsket?

  Hvis Pladsanvisningen ikke kan tilbyde en ønsket børnehaveplads, så tilbydes dit barn en anden børnehaveplads indenfor dit bopælsdistrikt. Dit barn bibeholder derefter sin anciennitet til de børnehaveønsker du selv har ønsket.

  En ikke ønsket børnehaveplads kan ikke afvises - medmindre du selv finder pasning fra den dato dit barn skulle være startet i den tilbudte børnehave, eller det nuværende dagtilbud i samråd med dig vurderer at dit barn ikke er klar til at overflytte til børnehave. Det skal derefter vurderes hvornår dit barn er klar til at flytte til børnehave.

  Dit barn udmeldes automatisk fra sin vuggestueplads fra den dato hvor dit barn skulle være startet/starter i den tilbudte børnehave.

  Vær opmærksom på, at går dit barn ikke i en vuggestue i et børnehus, kan det være vanskeligt at få en børnehaveplads i et børnehus.

  Dit barn kan tilbydes plads fra den måned det fylder 2 år og 9 måneder. Pladsanvisningen tilstræber dog, at børnehavepladser bliver tilbudt omkring den måned, hvor dit barn fylder 3 år.

 • Hvornår kan mit barn senest indskrives på en vuggestueplads?

  Hvis du står og ønsker overflytning fra én vuggestueplads til en anden vuggestueplads i kommunen, så skal dit barns indskrivning ske inden den måned dit barn fylder 2 år og 9 måneder – derefter kan dit barn kun tilbydes en børnehaveplads, hvis denne skulle opstå.

  Du skal dog være opmærksom på, at går dit barn ikke i en vuggestue i et børnehus, kan det være vanskeligt at få en børnehaveplads i et børnehus.

 • Mit barn går i vuggestue i et børnehus, er jeg sikret børnehaveplads samme sted?

  Går dit barn i en vuggestue i et børnehus, er det automatisk sikret plads i en børnehavegruppe i børnehuset, og du skal derfor ikke opskrive dit barn til selve børnehaven.

  Ønsker du dit barn skrevet op til andre børnehaver, skal du tilføje ønskerne via den Digitale Pladsanvisning.

 • Jeg har behov for et dagtilbud der åbner før kl. 7?

  Enkelte dagtilbud åbner kl. 6.00.

  Hvis begge forældre har et dokumenteret behov for udvidet åbningstid, skal I gøre opmærksom på dette i jeres ansøgning om plads. Har forældrene forskellig adresse og fælles forældremyndighed, er det kun nødvendigt med dokumentation fra den ene forældre. Dokumenteret behov forudsætter, at din arbejdsgiver skriftligt bekræfter din mødetid. Sammenholdt med transporttiden afgør Pladsanvisningen, om dit barn har ret til en plads med udvidet åbningstid. Dokumentationen skal du sende til Pladsanvisningen.

  Børn, hvor forældre har et dokumenteret behov for udvidet åbningstid, er ikke sikret en børnehaveplads i distriktet i en institution med udvidet åbningstid. Du kan anvises en børnehaveplads med udvidet åbningstid udenfor dit bopælsdistriktet. Du kan herefter vælge fortsat at stå med overflytning til den/de institutioner i dit bopælsdistrikt der har udvidet åbningstid. Pladsanvisningen bestræber sig selvfølgelig for at finde en børnehaveplads i distriktet med udvidet åbningstid.

 • Hvordan stiller jeg min ansøgning i bero?

  Ønsker du selv at passe dit barn i en periode, skal du ud og rejse osv., så kan du gå ind på den Digitale pladsanvisning og ændre din behovsdato. Husk at gøre det i så god tid som muligt.

 • Kan mit barn blive på ventelisten, hvis jeg skal udstationeres/rejse i længere tid?

  Ved udstationering/længere rejser beholder dit barn sin anciennitet på ventelisten.

  Hvis dit barn bliver født under udstationering, vil dit barn få sin fødselsdato som anciennitetsdato, såfremt din opskrivning er modtaget i Pladsanvisningen senest én måned efter tilbageflytningen.

  Det er en god idé, i god tid, at give Pladsanvisningen besked om, hvornår du kommer tilbage til Danmark. Dette giver bedre mulighed, for at finde en plads til dit barn, når I kommer hjem.

 • Hvordan anviser Pladsanvisningen pladserne til dagtilbuddene/dagplejen?

  Pladsanvisningen prøver så vidt muligt at opfylde dine ønsker om bestemte dagtilbud.

  Pladserne anvises ud fra anciennitetsprincippet, dvs. det barn der har højest anciennitet på ventelisten. Barnets anciennitetsdato på ventelisten til kommunens dagtilbud, vil være den dato man har skrevet sit barn op.

  Pladsanvisningen fraviger dog denne rækkefølge for:

  • Søskende til børn i det konkrete dagtilbud. Søskende har mulighed for at få plads i samme dagtilbud under forudsætning af, at der er plads i dagtilbuddet, og at de kan gå mindst 1 måned sammen i dagtilbuddet. Børnehuse betragter kommunen i denne forbindelse som ét dagtilbud.
  • Børn hvor forældre har et dokumenteret behov for udvidet åbningstid. Enkelte dagtilbud åbner kl. 6.00.
  • Børn med særlige pædagogiske eller sociale behov.
  • Børn, der vurderes at have et særligt behov for sprogstimulering, vil få fortrinsret til en plads i et dagtilbud med færre børn med behov for sprogstimulering. Forvaltningen vil ud fra en individuel, konkret vurdering af et barns sprogkundskaber kunne beslutte, om et barn kan optages i et givent dagtilbud.
  • Forvaltningen kan ud fra hensynet til alderssammensætningen af børnegruppen i børnehuse, hvor de fysiske forhold gør det vanskeligt at ændre på fordelingen mellem vuggestue- og børnehavepladser, i perioder afvige fra anciennitetsprincippet. Det betyder at børn under en vis alder, i en periode får fortrinsret til det konkrete dagtilbud frem for ældre børn med længere anciennitet på ventelisten.
  • I perioder med særlig pres på overholdelse af pasningsgarantien, kan børn skrevet op til en pasningsgarantiplads komme foran andre børn.
  • Anciennitetsprincippet vedrørende venteliste kan tilsidesættes i forbindelse med lukning af et dagtilbud. Det betyder, at børn fra dagtilbud, der lukkes, kan få tilbudt plads i et ønsket dagtilbud forud for børn med længere anciennitet på ventelisten, såfremt der er ledige pladser.

  Børn kan visiteres til en børnehaveplads fra den måned de fylder 2 år og 9 måneder, men Pladsanvisningen tilstræber, at børnehavepladser bliver tilbudt omkring den måned, hvor dit barn fylder 3 år.

Ventelisterne i Lyngby-Taarbæk Kommune er nu åbne for alle børn

Fra den 17. april 2023 er ventelisterne i Lyngby-Taarbæk Kommune igen åbne for børn som ikke skal flytte til kommunen.

Taarbæk Børnehus har lukket for ventelisten for udenbys børn fra d. 28.11.2023, og indtil videre frem til d. 22.05.2024.