Gå til hovedindhold
Du er her:

Midlertidig opstilling af bigbags

Bigbags skal som udgangspunkt opstilles på egen grund, dog hvis dette ikke er muligt, kan der søges om tilladelse til placering af bigbags på vejareal. 

Bigbags skal placeres på privat ejendom. Hvis dette ikke er muligt, og vejarealet ønskes benyttet, skal der fremsendes ansøgning til vejmyndigheden. Du skal ansøge via virk.dk.

Bigbags skal afmærkes, da de ikke er udstyret med reflekser mv. som en godkendt container er forsynet med. Afmærkningen er af hensyn til trafiksikkerheden for at undgå uheld med fodgænger, cyklister og bilister. Der skal derfor med ansøgningen fremsendes skilteplan.

Du kan se eksempler på skilteplaner her:

Forvaltningen foretager en trafikal vurdering af det ansøgte, hvor blandt andet følgende forhold vurderes:

  • Mulighed for placering af bigbags og lignende på ejendommen
  • Tilkørsels- og afhentningsforhold
  • Pladsforhold f.eks. til passage af køretøj og brand- og redningskøretøj
  • Trafikafvikling, herunder bustrafik
  • Trafiksikkerhed
  • Hensynet til fodgænger og cyklister
  • Hensynet til skoletrafik
  • Nabo- og parkeringsforhold (disponering af parkeringspladser)

En tilladelse gives på en række vilkår; bl.a. om retablering af skader på vejareal og vejudstyr, opsætning af skiltning- og afmærkning, renholdelse af vejareal, ligesom der også kan stilles krav om spærretider for tilkørsel og afhentning af hensyn til trafikafvikling eller af hensyn til trafiksikkerhed for skoleelever.

Vejmyndigheden vil kræve bigbags fjernet fra vejareal, såfremt at de er opstillet uden tilladelse eller står til fare for trafikanterne.

Særligt for private fællesveje:

Vejmyndighedens tilladelse er en offentligretlig tilladelse. Det betyder, at kommunen har taget stilling til, hvorvidt almene, offentligretlige hensyn, først og fremmest vejtekniske og trafikale hensyn, taler imod at der kan meddeles tilladelse.

Hvorvidt tilladelsen kan udnyttes i praksis, er et privatretlig spørgsmål, der ikke kan afgøres af kommunen som vejmyndighed, men kan i tilfælde af en opstået tvist afgøres ved domstolene.