Gå til hovedindhold
Du er her:

Midlertidig opstilling af container

Containere skal som udgangspunkt opstilles på egen grund, dog hvis dette ikke er muligt, kan der søges om tilladelse til placering af containeren på vejareal.

Lyngby-Taarbæk Kommune tager pr. 1. september 2023 gebyr for behandling af din ansøgning om opstilling af container, bigbags, skurvogne og lignende på vejareal. Gebyret er i øjeblikket 650 kr. for ansøgning og efterfølgende 50 kr. pr dag til tilsyn, administration mv. Gebyret opkræves fra tilladelsens ikrafttræden og indtil arbejdet færdigmeldes.

Kommunen kan som udgangspunkt give tilladelse til opstilling af container på vejareal i op til 3 uger. 

Containere, mandskabsskure, både, materialer og lignende skal placeres på privat ejendom. Hvis dette ikke er muligt, og vejarealet ønskes benyttet, skal der fremsendes ansøgning til Vejmyndigheden.

Det er ejeren af containeren, der skal ansøge - IKKE lejeren. Er du containerejer, skal du ansøge via virk.dk.

Forvaltningen foretager en trafikal vurdering af det ansøgte, hvor blandt andet følgende forhold vurderes:

  • Mulighed for placering af container og lignende på ejendommen
  • Tilkørsels- og afhentningsforhold
  • Pladsforhold f.eks. til passage af køretøj og brand- og redningskøretøj
  • Trafikafvikling, herunder bustrafik
  • Trafiksikkerhed
  • Hensynet til fodgænger og cyklister
  • Hensynet til skoletrafik
  • Andre muligheder for materiel (mindre container eller bigbags) og placering, herunder vurdering om det medfører ekstra kørsel
  • Nabo- og parkeringsforhold (disponering af parkeringspladser)

En tilladelse gives på en række vilkår; bl.a. om retablering af skader på vejareal og vejudstyr, opsætning af skiltning- og afmærkning, renholdelse af vejareal, ligesom der også kan stilles krav om spærretider for tilkørsel og afhentning af hensyn til trafikafvikling eller af hensyn til trafiksikkerhed for skoleelever.

Vejmyndigheden kan kræve container m.v. fjernet fra vejareal, såfremt at de er opstillet uden tilladelse eller står til fare for trafikanterne.

Særligt for private fællesveje:

Vejmyndighedens tilladelse er en offentligretlig tilladelse. Det betyder, at kommunen har taget stilling til, hvorvidt almene, offentligretlige hensyn, først og fremmest vejtekniske og trafikale hensyn, taler imod at der kan meddeles tilladelse.

Hvorvidt tilladelsen kan udnyttes i praksis, er et privatretlig spørgsmål, der ikke kan afgøres af kommunen som vejmyndighed, men kan i tilfælde af en opstået tvist afgøres ved domstolene.