Gå til hovedindhold
Du er her:

Taarbæk Rev

Siden regeringen i december 2020 afsatte midler til at genoprette stenrev i Øresund for at forbedre havmiljøet og Taarbæk Rev i juli 2021 blev valgt, har konsulenter arbejdet med dets optimering for Miljøministeriet, som forventer anlægsopstart til august 

Bredgrund i Sønderborg Bugt, hvor foreningen Als Stenrev og DTU Aqua har udlagt stenrev 2017-2018. Foto v. Jon C. Svendsen, DTU Aqua
Bredgrund i Sønderborg Bugt, hvor foreningen Als Stenrev og DTU Aqua har udlagt stenrev 2017-2018. Foto: Jon C. Svendsen, DTU Aqua

Reetablering af Taarbæk Rev

Snart vil torsken og andre stenrevssøgende arter få endnu bedre forhold i Øresund til gavn for biodiversiteten og bestandenes størrelse, og dermed også fiskeri og friluftsliv.

April 2024: Det er dog ikke uden bump på vejen. I næsten et år har Miljøstyrelsen forsøgt, at få landet en aftale med de norske myndigheder om, at aftage overskudssten fra norske infrastrukturprojekter til danske naturgenopretningsprojekter, men dette har desværre ikke været muligt for Gilleleje og Taarbæk Rev projekterne. 

Derfor har Miljøstyrelsen prioriteret anderledes og lavet et nyt udbud, hvori stenene leveres på traditionel vis fra stenbrud og grusgrave. Udbuddet har nu kørt med licitationsdato d. 22. marts 2024 og der planlægges med opstart af anlægsarbejdet d. 1. august 2024. 

Juni 2023: Miljøstyrelsen har nu overstået prækvalifikationsprocessen og udpeget de bydende entreprenører. Hvem der vinder udbuddet afgøres i sensommeren 2023 og reetableringen af revet forventes færdigt i foråret 2024.   

Genbrug af sprængsten/grundfjeld fra norske anlægsprojekter bliver den primære råstofressource til de i alt ca. 30.000 m3 sten der kommer til at indgå i reetableringen af revet. Bjergarter fra nord findes allerede i den danske havbund, bragt hertil af gletsjere under sidste istid, og således de samme som stenrevene oprindeligt bestod af.

Der er krav til både stenstørrelser og modstandsdygtighed overfor forvitring, både kemisk som fysisk, fortæller Rune Kaltoft Nielsen fra Miljøstyrelsen, og fortsætter: ”Det konkrete projekt er ikke valgt endnu, derfor kender vi ikke hovedvægten af bjergarten, men som sagt har vi sat randbetingelserne og geometrien er beskrevet i forundersøgelsesrapporten fra DCE, Århus Universitet, oktober 2022” – se tidligere notits nedenfor.

Læs Miljøstyrelsens seneste nyheder om Taarbæk Rev. 

Se links nederst på denne side, hvis du vil læse mere om stenrev generelt og om de etablerede stenrev i Roskilde Fjord. 

Januar 2022: Kystdirektoratet har modtaget ansøgning om tilladelse til genetablering af et stenrev ved Taarbæk Rev, Lyngby-Taarbæk Kommune. Høringsparter er nu underrettet.

Taarbæk Rev - kortudsnit med markering af det ansøgte projektområde
Taarbæk Rev - kortudsnit med markering af det ansøgte projektområde

Læs Kystdirektoratets meddelelse publiceret den 21. december 2022, der indeholder et link til selve ansøgningen.

DCE vandt udbuddet til de biologiske undersøgelser i april 2022. Opgaven lød på at flora og fauna skal undersøges med henblik på senere reetablering af dele af stenrevet. Der skal undersøges hvilke arter der findes i området og udbredelsen af disse således at stenrevet placeres bedst muligt. Desuden skal undersøgelsen bruges til at følge effekterne af reetableringen af stenrevet.

Læs rapporten fra DCE fra oktober 2022

De geologiske undersøgelser og kortlægning af revet blev tildelt og foretaget af WSP Denmark. Formålet er at vurdere havbundens stabilitet og bæreevne inden for undersøgelsesområdet. Målet er at opnå viden, forud for at placere nye sten for at genetablere dele af stenrevet. Undersøgelsen blev udvidet med notat til formål at præsentere en udvidet og mere detaljeret kortlægning af sten i et delområde af det oprindelige undersøgelsesområde. 

Læs rapporten fra WSP (marts 2022)

Læs notatet om detaljeret kortlægning fra WSP (april 2022)

Miljøministeriet har den 2. juli 2021 offentliggjort, at det er Taarbæk Rev, der er blevet udvalgt til reetablering. Stenrevet skal være med til at forbedre havmiljøet i Øresund. Lyngby-Taarbæk Kommune følger aktivt med i udviklingen og etableringen af det kommende rev.

Pressemeddelelse fra Miljøministeriet: 

Regeringen har i december 2020 afsat 10 mio. kr. til at genoprette et stenrev i Øresund. Miljøministeriet fik hjælp fra Aarhus Universitet (DCE) til at udpege forskellige områder i Øresund, hvor det ville være oplagt at reetablere et stenrev. Der blev peget på tre rev, heriblandt Taarbæk Rev.

Læs rapporten fra DCE (2021)